Partijprogramma 2018

CD&V-VERKIEZINGSPROGRAMMA

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

CD&V staat voor een Mooi Essen! Een gemeente waar de inwoners tevreden zijn, fier zijn. Een gemeente waar opgroeiende kinderen graag willen blijven wonen, waar senioren graag oud worden. Een gemeente waar bedrijven willen en kunnen ondernemen en waar vrijwilligers allerlei activiteiten in elkaar steken. Waar scholen het beste van zichzelf geven. Waar mensen met een beperking, waar mensen die het wat moeilijker hebben worden vooruitgeduwd.

Kortom: CD&V staat voor Essen!

We gaan voor een toekomstgericht beleid, met aandacht voor de verkeersveiligheid (fietsers en wandelaars staan voorop), gezondheid, onze kinderen, in een welvarend Essen.

Essen moet een positieve gemeente zijn waar inwoners fier op zijn. Waar er geld mag verdiend worden, waar verenigingen sterk ondersteund worden, en waar sociaal zwakkeren geholpen worden. Een gemeente waar iedereen welkom is, maar waar we ook van iedereen verwachten dat ze een steentje bijdragen aan de samenleving.

We gaan voor de langere termijn: een goed beleid voer je niet van verkiezing naar verkiezing. We gaan voor een Mooi Essen, ook binnen 12, 24 en 48 jaar, in 2030, 2042 en 2064! 

CD&V stelt een programma voor dat haalbaar is, want ook de financiën moeten in orde zijn: we beheren de gemeentelijke financiën zoals een goede huisvader: niet op de kap van onze kinderen.

We voeren een beleid waar iedereen betrokken is, via goede (tweerichtings)communicatie en met beleidvoerders die toegankelijk zijn. Onze inwoners zijn geen nummers, maar wél aandeelhouders van de gemeente.     

Dit programma is veelomvattend. Sommige thema’s hebben we diepgaander en verder uitgewerkt en stellen we voor in aparte plannen:

-ons CD&V-Verkeersveiligheidsplan;

-ons CD&V-Kinderplan;

-ons CD&V-Veiligheidsplan.

Wij blijven uiteraard altijd open staan voor bemerkingen en aanvullingen. Als u, als Essenaar en lezer, nog goede ideeën heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Veel leesplezier!

Betrokkenheid en participatie

“Een klant verdien je elke dag!” En ook onze inwoners moeten meer te zeggen hebben dan één keer om de zes jaar een stem uit te brengen.   

Bij belangrijke infrastructuurprojecten moeten de betrokken bewoners al in een vroeg stadium betrokken worden, en mee kunnen nadenken over de fundamentele vragen. Via nieuwe formules van wijkavonden of met gebruik van nieuwere technologische middelen (app, …) moet dit mogelijk gemaakt worden.

In augustus en september 2017 heeft Essen een grootschalige bevraging georganiseerd bij de bevolking. Dit was een succes! Ook de volgende jaren, bv. elke twee of drie jaar, moeten we dat doen. Zo kunnen we een tendens ontdekken in de mening van de Essenaren, en kunnen we nieuwe vragen die leven al in een vroeg stadium beantwoorden en ons beleid daarop afstemmen.

Het gemeentebestuur zal naar de wijken toekomen. Via infoavonden ontstaat er een bijkomend kanaal om in contact te komen met de bestuurders van de gemeente, om ideeën of klachten te bespreken, nieuwe projecten voor te stellen, enz.

Dorpsherinrichtingen

Onze dorpen zijn de fundamenten en de bouwstenen van onze Essense samenleving. CD&V zal dan ook werken aan sterke en toekomstgerichte dorpen. Hoek is het voorbeeld bij uitstek waarbij een dorp een “boost” heeft gekregen, met vele positieve effecten als gevolg: een nieuw fietspad, riolering, verkaveling, kerkhof, KLJ-lokaal, het verenigingsleven gaat erop vooruit, de school draait goed, enz. Dat willen we ook bereiken in de andere dorpen!

CD&V wil onze dorpen zuurstof geven en klaar maken voor de toekomst. Dat doen we samen met de bewoners: we werken de plannen uit samen met de bewoners, aangezien plannen die van onderuit komen normaal gezien de beste zijn!

2.1. Centrum

Essen moet een aantrekkelijk en levendig centrum hebben, waar wonen, verkeer en winkels samengaan. Bovendien moeten we ons aanpassen aan nieuwe evoluties: het digitale tijdperk wat online economie en koeriers tot gevolg heeft, veranderingen in het winkelaanbod, meer nadruk op de fiets, enz. CD&V wil knopen doorhakken zodat het centrum van onze gemeente klaar is voor de volgende decennia.

Dit vereist een nieuwe visie op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, winkelbeleid, enz. Daarin zullen keuzes moeten gemaakt worden, samen met de bewoners en betrokken handelaars.

De “toegangspoorten” tot ons centrum moeten netjes en uitnodigend zijn. Daarom leggen we een fietspad aan langs het Spijker, en de Ringweg wordt ook aantrekkelijker gemaakt. Met duidelijke toegangsborden “welkom in Essen” laten we zien dat we een gastvrije gemeente zijn!

Aan de grensovergang langs de Ringweg stimuleren we, in afstemming met Roosendaal, logistieke mogelijkheden, het (eventueel bewaakt) parkeren van vrachtwagens (met fietsenstalling), enz.

Om het centrum zo veel mogelijk te ontlasten van bestelwagens van koeriersbedrijven, voorzien we buiten het centrum een zone waar deze pakjes kunnen afleveren en waar de bewoners deze kunnen ophalen, bv. wanneer ze ’s avonds van hun werk naar huis komen. We zouden er zelfs aan kunnen denken om met moderne bakfietsen de pakjes tot in het centrum te brengen!     

Het centrum zelf moet er netjes bijliggen. We maken gebruik van de regelgeving rond woonkwaliteit om ervoor te zorgen dat verpauperde en opgedeelde woonpanden stelselmatig worden vervangen door nieuwe of meer kwaliteitsvolle woningen. 

Wegen in het centrum richten we opnieuw in. De Dreef is een voorbeeld van hoe een centrumstraat mooi kan vernieuwd worden. De Kammenstraat is nu aan de beurt.  

We moeten een betere afbakening maken van de handelskern, zodat we  op termijn een duidelijke handelskern creëren met zo weinig mogelijk leegstand. We maken een winkelplan, waarin keuzes worden gemaakt welk profiel van winkels het beste in het Centrum gelegen zijn, en welke aan de rand tegen het Centrum. Het uitgangspunt moet zijn dat het Centrum een aantrekkelijk handelskarakter blijft behouden, waarbij we rekening moeten houden met het mobiliteitsaspect (te veel verkeer, te veel zwaar verkeer). De omgeving van het Heuvelplein voorzien we als “horecahart” van Essen.   

We maken meer parallelle fiets- en wandelverbindingen, en onderhouden ze goed: tussen Spijker/Kapelstraat en Beliestraat, tussen Hofstraat en Stationsstraat, vanuit Heuvelplein richting Nollekensstraat. De mobiliteit moet beter gestuurd worden door een slim verkeersplan. Ook eenrichtingsstraten kunnen daarbij tot de mogelijkheden behoren.

Er moeten bijkomende parkings worden gemaakt (verbinding van bestaande parkings, onderzoek naar haalbaarheid van een ondergrondse parking, …), die verbonden worden met een verkeersvriendelijke parkingroute. Deze bijkomende parkings dienen ook voor bewoners die vandaag een probleem ondervinden omdat zij in een “blauwe zone” wonen. Er moeten meer mogelijkheden komen om te kunnen/mogen parkeren achter de winkels, in de achtertuinen. 

 

2.2. Heikant

CD&V vindt dat Heikant maximaal het groene parkkarakter moet blijven behouden dat het nu heeft. De schoolomgeving op Heikant moet aangepakt worden zodat deze veiliger wordt voor de scholieren en andere voetgangers en fietsers. Enkele ingrepen en allerlei kleine maatregelen kunnen hierin helpen.

De omgeving rond het Paviljoen maken we aantrekkelijker, bv. met een picknickruimte en een aantal speeltoestellen. Ook de speelpleintjes op Heikant maken we aantrekkelijker.

Vanaf het moment dat de Moerkantsebaan een gemeenteweg is geworden, maken we er opnieuw goede oversteekplaatsen. Vandaag is het een gewestweg en is de weg dus aan de regels van het Vlaams Gewest onderhevig, wat toch een belemmering is om zelf maatregelen te mogen nemen.

 

2.3. Hoek

Door goede beslissingen en grote gemeentelijke investeringen kent Hoek een mooie opwaardering: een propere en hedendaagse dorpskern, meer bouwmogelijkheden, de omvorming van het Jongensschooltje naar een dorpscafé, … zijn goede punten. 

Maar er is nog werk aan de winkel! De Moerkantsebaan blijft een doorgangsweg voor veel (auto)verkeer, bv. voor mensen die naar hun job rijden in de Antwerpse haven. Het effect van de camera aan de schoolomgeving moet geëvalueerd worden, en eventueel moeten bijkomende maatregelen genomen worden.

Langs de Moerkantsebaan tussen de grensovergang en Hoek zal er trajectcontrole worden geïnstalleerd. Zo zal de snelheid van de wagens beter gehandhaafd kunnen worden. Maar op termijn moet er ook een afzonderlijk fietspad worden aangelegd. 

Verder zullen we meer parkeerplaatsen toelaten zodat op piekmomenten verholpen wordt aan het parkeerprobleem. 

Het Spillebeekfietspad had er al moeten liggen, maar is in vertraging omwille van de noodzakelijke verwerving van de gronden. De aanleg ervan zal de komende periode gebeuren, en vormt zo een mooie aanvulling op het nieuwe fietspad Moerkantsebaan, het fietspad naar Bergen op Zoom en naar de omgeving van de Quarantainestallen/Rangeerstation.   

 

2.4. Horendonk

We zijn volop bezig aan het veiliger en verkeersvriendelijker maken van de hoofdas op Horendonk. De heraanleg van Over d’Aa, de kruising en het pleintje aan de Postbaan en het Steenpaal en van de kerkomgeving, zal een grote positieve bijdrage leveren aan het dorpsleven op Horendonk.

Maar we moeten ook verder gaan. Er moeten bijkomende woonmogelijkheden komen, zodat ook jonge gezinnen en jonge kinderen op Horendonk kunnen blijven of komen wonen. De school, het verenigingsleven, buurtfeestjes, zullen daar wel bij varen.

Het is de voorbije jaren gebleken dat het heel moeilijk is om een geschikte toekomst te vinden voor de oude bedrijfsgebouwen van Sany Logistics en van Transport Schrauwen. Enerzijds is het goed dat er bedrijvigheid is in Essen, zodat Essenaren dichtbij  huis een job vinden. Anderzijds weten we ook dat zo’n bedrijven, zeker op termijn, thuishoren in industriegebied. Samen met de eigenaars gaan we dan ook op zoek naar nieuwe bestemmingen voor deze gronden.   

 

2.5. Statie

De Statie heeft enorm veel potentieel: de nabijheid van het station is een groot pluspunt voor mensen die met de trein gaan werken. En in de toekomst, door een veranderende mobiliteit, zullen meer en meer mensen de trein gebruiken om bv. naar Antwerpen te rijden. Maar ook andersom: via de trein kunnen vele niet-Essenaren gemakkelijk naar Essen komen, om hier te komen werken, naar school te gaan, iets te komen eten, enz.

En tegelijk is er op Statie al heel wat te doen rond cultuur: de Rex, Muzarto, Tatteljee. Dat willen we nog verder uitbouwen zodat Statie dé “Cultuurwijk” wordt van Essen!

2.5.1. Stationsgebouw

Met het station is veel meer te doen dan wat er vandaag mee gebeurt. Er zijn al gesprekken bezig om er een politiekantoor in te huisvesten. Dat zal de controle en dus de leefbaarheid in de buurt zeker ten goede komen. Maar het gebouw biedt nog tal van andere mogelijkheden: een kinderopvang (mama’s en papa’s nemen de trein nadat ze hun kindje bij de kinderopvang hebben afgezet), kantoor, hotel (zoals in Turnhout), … De NMBS moet ook dringend werk maken van een betere toegankelijkheid van het station en de perrons, zeker voor minder mobielen!

De gemeente moet dan ook met de NMBS in overleg gaan om dit gebouw nieuw leven in te blazen en de voorzieningen sterk te verbeteren.

Over de sporen moet er een voetgangersbrug (“passerelle”) komen, zodat de twee kanten heel praktisch met elkaar verbonden worden. Aan de kant van het Rangeerstation wordt er een nieuwe parking ingericht zodat de huidige parkings (Handelsstraat) ontlast worden, wat ook voor de buurt van de Hemelrijklaan een verbetering zal zijn. Op langere termijn gaan we voor de vervanging van de viaduct door een tunnel. Zo ontstaat er een geheel nieuw beeld dat veel kwalitatiever is, met bv. een groen plein daar waar nu de viaduct is. De gehele statiebuurt wordt daarmee opgewaardeerd. 

2.5.2. Rangeerstation

De werken aan het Rangeerstation schieten goed op. Het wordt een knap visitekaartje voor Essen, dat ook economisch veel zal opbrengen en dat dus een duidelijke return geeft aan onze gemeente.

Maar de omgeving is meer dan de loods alleen: de buitenruimte biedt tal van mogelijkheden om er te barbecueën, fitnessen, muziekfestivals te organiseren, met kindjes te spelen in waterpartijen, enz. Kortom: we gaan er voor een soort “Spoorpark Essen”.

We voorzien er ook parkeerplaatsen en een plek voor “De Lijn”, zodat de andere kant (omgeving Handelsstraat) ontlast wordt.        

2.5.3. Cultuurwijk

Op Statie kennen we reeds mooie cultuurhuizen. De Rex kende de laatste jaren een hele mooie evolutie: de uitbating verloopt goed, doorheen het jaar kent het een mooie programmatie (the Scabs, De Kreuners, …) en er werd geïnvesteerd. Ook Muzarto is een mooie accommodatie dat honderden Essenaren aantrekt. En Tatteljee is een vereniging die onmiskenbaar een noodzaak invult: een creatief kunstencentrum én centrum voor permanente vorming met een accent op brede cultuur.

Deze cluster kunnen we nog versterken. We kijken daarvoor naar de kerk van de Statie, waar, naast de kerkdiensten, ook andere cultuurinitiatieven kunnen ten uitvoer worden gebracht: kleine concertjes, opvoeringen, seminaries, … De tuin rond de kerk leent zich als een “cultuurtuin” (“Montmartre”), waar tijdens de zomer openluchttentoonstellingen kunnen doorgaan, enz.

De toekomst van het parochiecentrum van Statie kan ook in deze richting worden uitgetekend, samen met de eigenaars: stockage voor toneelverenigingen, enz. 

Vanuit de gronden waar het voormalige zwembad op stond, maken we een groene corridor richting Heikantstraat, zodat er een groene buffer ontstaat tussen de wijk rond de Deken Verbiststraat en de Schildershofwijk. In deze buffer kunnen we ook speelmogelijkheden voorzien, een wandel- en fietsroute, enz.   

 

2.6. Wildert

De voorbije jaren werd er veel geïnvesteerd op Hoek en op Horendonk. Voor de komende jaren moeten we Wildert aanpakken: in betere wegen, verkeersveiligheid en sterk inzetten op betere voetpaden.

De Kalmthoutsesteenweg moet een moderne en meer verkeersleefbare doortocht worden. Vandaag is de weg een barrière tussen de twee delen van Wildert. Dat moet veranderen! De Kalmthoutsesteenweg is een Gewestweg. Vandaar moet de gemeente Essen blijven aandringen bij de Vlaamse regering om geld te voorzien om de Kalmthoutsesteenweg aan te passen.

Het fietspad langs de Huybergsebaan moet verlengd worden, minstens tot aan de Collegelaan. Aan het “Sluiske” moet er een aantrekkelijke ingang komen voor de Kalmthoutse Heide, zodat dit een mooie stimulans kan zijn voor het toerisme in Essen.

Ook de Steenovenstraat moet veiliger worden voor de fietsers. Met de nakende aanleg van riolering voor het Woonbos, dat wordt afgevoerd langs de Steenovenstraat, zal ook het gedeelte van de Steenovenstraat tussen Vijverlaan en Woonbos worden heraangelegd. Dit zal dan ineens ervoor zorgen dat fietsers veiliger langs de Steenovenstraat kunnen fietsen.

Veiliger fietsen in de Steenovenstraat is belangrijk, omdat we aan de huidige voetbalterreinen een “recreatieve cluster” kunnen inrichten: het bestendigen van de voetbalterreinen voor KSV Wildert, mogelijk andere recreatieve verenigingen, en een nieuwe toekomst voor de voormalige camping. Het zou mooi zijn mocht er een toeristische bestemming kunnen gegeven worden, zodat er jobs worden gecreëerd, en zodat nog meer toeristen kennis kunnen maken met onze gemeente.

De stationsomgeving zal binnen enkele jaren een mooie uitstraling krijgen: er zal een mooie nieuwbouw verschijnen, gelegen aan een mooi en functioneel plein. Vanuit dit plein wordt de fietsostrade doorgetrokken tot aan de Middenstraat. De gemeente moet hiervoor in overleg gaan met het provinciebestuur.

Er moet geïnvesteerd worden in een vernieuwde en meer verkeersvriendelijke Sint-Jansstraat. De omgeving aan de kerk/Wigo leent zich om opnieuw in te richten. Waarom zou de voortuin van de kerk niet in het openbaar domein kunnen geïntegreerd worden over een overrijdbaar plein? Dit is veel veiliger voor fietsers en voetgangertjes. Ook de voetpaden langs de Sint-Jansstraat moeten aangepakt worden, en de fietsvoorzieningen richting Antwerpsesteenweg moeten beter. Vanuit de Sint-Jansstraat moeten we aansluiting maken op het fietspadje langs de beek tot aan de Cardijnstraat. 

Het voormalige schoolgebouw zal afgebroken worden, zodat er een moderne nieuwbouw kan gezet worden voor de school, kinderopvang en ook voor seniorenwoningen. Zo kunnen Wildertse senioren op Wildert blijven wonen in een aangepast kader, en kan de eigen woning opnieuw in gebruik worden genomen door jonge gezinnen.

 

2.7. Woonbos

Het Woonbos op Wildert is de laatste jaren fel veranderd. De juridische mogelijkheid om er te wonen, en de nieuwe bouwvoorschriften, zorgden ervoor dat nieuwe mooie woningen werden gebouwd, jonge gezinnen er kwamen wonen, enz. Stelselmatig werken we aan het herstel van de vroegere kaalkap die helaas her en der is gebeurd.

De toestand van de wegen, die volgens het provinciale bestemmingsplan niet mogen verhard worden, laat echter te wensen over. Vandaar dat het hogere investeringsprogramma moet voortgezet worden om de wegen in een betere staat te brengen. Bovendien moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen zodanig dat enkele verzamelwegen (waarop kleinere wegen uitkomen) wél mogen verhard worden.  

De volgende jaren wordt er riolering aangelegd. Op dezelfde moment kan ook nog aardgas worden aangelegd, indien er voldoende interesse is van de bewoners.

Aantrekkelijk wonen, een goede ruimtelijke ordening en een toekomst voor onze kerken

Onze dorpen zijn de motors van onze gemeente. Ze mogen dan ook niet uitdoven! Daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven wonen in onze dorpen, dat er mogelijkheden worden geboden om er te bouwen en woningen te renoveren.

Bovendien is het belangrijk dat de wijken mooi, gezellig en aan de bewoners aangepast zijn. Ook een goede sociale band tussen de bewoners is essentieel om “gelukkig te wonen”.

 

3.1. Een nieuw kader voor de ruimtelijke ordening

Om Essen voldoende mogelijkheden te geven om er te wonen, te werken, te sporten, enz. , moet we een goede ruimtelijke ordening hebben. Ons huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is toe aan een grondige vernieuwing. De volgende jaren moeten we dus werk maken van een nieuw kader voor onze Essense ruimtelijke ordening. We volgen de Vlaamse evoluties inzake betonstop en verdichting, en zullen deze vertalen naar de Essense context.

In het nieuwe beleidsplan moet er meer ruimte zijn voor maatwerk en nieuwe sociale evoluties. Zo moeten we meer mogelijkheden creëren voor het opdelen van bestaande boerderijen of hele grote woningen, voor zorgwonen (zodat kinderen hun bejaarde ouders dichtbij zich kunnen hebben), enz. Dit vergt uiteraard maatwerk en een toetsing aan de specifieke omgeving. De toekomst van de weekendzone op Horendonk is een hangijzer. Voor de bewoners en eigenaars moet er duidelijkheid komen.

Dit alles moet gebeuren met zoveel mogelijk instroom van ideeën en meningen uitgewerkt worden, en moet zo breed mogelijk gedragen zijn door de Essenaren.

Voor het afleveren van vergunningen moet de gemeente meer doelgericht te werk gaan en niet enkel handelen vanuit een strikt wettelijk kader.

 

3.2. Woonmogelijkheden en renoveren

Als we ergens nieuwe mogelijkheden willen creëren om te gaan wonen, kijken we vooral naar Horendonk.

We moeten echter niet enkel kijken naar nieuwbouw. Overal in Essen moeten we aanmoedigen dat bestaande woningen worden gerenoveerd en zodoende een nieuw leven, en nieuwe bewoners, krijgen. We moeten daarin creatief zijn, en bv. mogelijkheden onderzoeken zoals “wijkrenovatie”, bv. op het vlak van investeringen in nieuwe energietechnieken. Maar ook moeten we veel soepeler zijn om bv. bestaande grote woningen of boerderijen te laten bewonen door meerdere gezinnen. Waarom zou een vroegere boerderij geen nieuw leven krijgen door er bv. twee jonge gezinnen in te huisvesten? Juridisch is dat vandaag niet evident, maar de gemeente moet onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. 

We moeten creatieve juridische mogelijkheden zoeken om jonge mensen meer mogelijkheden te geven om te bouwen. Zo zouden we kunnen denken aan een formule waarbij jonge mensen een opstalrecht krijgen op een bouwgrond, zodat de grondprijs pas later in hun leven moet betaald worden. 

 

3.3. Woonbeurs

Vorige jaren zijn we succesvol van start gegaan met de Scholenbeurs en met de Jobbeurs. We moeten dat ook doen voor mensen die woonplannen hebben: we organiseren een “Woonbeurs”! Jonge Essense koppels kunnen daar bv. terecht om in één keer allerlei info te bekomen over de procedures voor aankoop van grond, sociale woonmogelijkheden, premies, enz.

 

3.4. Doelgroepen

Senioren en personen met een beperking zijn doelgroepen die meer eigen woonkansen moeten krijgen: er moeten ook op Wildert seniorenwoningen komen, en in het centrum wordt er gewerkt aan nieuwe verblijfsmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Grote sociale woonwijken zijn niet meer van deze tijd. Met de sociale woonmaatschappij moeten we afspreken dat delen ervan worden verkocht, zodoende dat er een echte sociale mix ontstaat. Nieuwe sociale woonprojecten moeten kleinschalig zijn en moeten ingepast worden in andere projecten. Bovendien moeten we inzetten op sociale kavels, waar mensen zelf en op eigen tempo een woning kunnen bouwen. Ook richten we ons meer op de categorie van “bescheiden woningen”: in grotere projecten streven we zodoende naar toegankelijke, betaalbare woningen, zonder dat deze exclusief sociaal moeten ingevuld worden.

 

3.5. Buurten die samenhangen

We bevorderen de sociale samenhang in wijken door buurtfeestjes logistiek sterk te ondersteunen met uitleenmaterialen (tafeltjes, stoelen, …). Aan de organisatoren van een wijkfeestje geven we een cheque waarmee bij Essense handelaars kan aangekocht worden.

Daar waar er problemen zijn in een buurt, treden we actief op via de wijkpolitie. Maar dikwijls kunnen er problemen uit de wereld geholpen worden door een bemiddelaar, en is de inzet van de politie niet nodig of zelfs niet gewenst. Vandaar dat we gaan onderzoeken of we burenbemiddelaar(s) kunnen inzetten die op vrijwillige basis trachten tot een oplossing te komen.

 

3.6. Kwalitatief wonen

We treden streng op tegen huisjesmelkerij. Onvergund opdelen van woningen om er te veel mensen en gezinnen in slechte omstandigheden te laten wonen, heeft een erg negatieve impact op de omgeving. Dit moeten we van in het begin tegengaan! We werken hiervoor efficiënt samen met de politie en met de Vlaamse overheid.      

 

3.7. Onze huisdieren zijn ook Essenaren!

We denken ook aan onze huisdieren. Huisdieren mogen niet gezien worden als “lastposten”, waarbij we wel altijd vermelden dat de baasjes hun verantwoordelijkheid moeten dragen. De investeringen die de afgelopen jaren uitgewerkt zijn in hondenloopzones zijn succesvol. We moeten die zones goed onderhouden zodat er goed gebruik van gemaakt kan worden. Samen met de politie beteugelen we dierenmishandeling, en blijven we inzetten op het ingevoerde zwerfkattenbeleid.

 

3.8. Toekomst van de kerkgebouwen

Ook de volgende jaren zullen we, ook in Essen, een evolutie kennen dat er minder wekelijkse kerkgangers zullen zijn. Daarnaast zien we dat bij gelegenheden als begrafenissen een kerk een zeer belangrijke plaats blijft, ook voor die mensen die niet wekelijks naar de mis gaan.

De vraag naar de toekomst van de kerken kan dus niet zwart-wit worden beoordeeld, maar moet integendeel met veel gezond verstand, én in overleg, worden benaderd.

Het gemeentebestuur moet daarom een parochiekerkenplan maken, in overleg met de parochiale gemeenschap. Het uitgangspunt moet daarin zijn dat er minstens een medegebruik mogelijk moet worden, bv. voor culturele activiteiten, tentoonstelling, seminaries, enz. Specifiek voor de kerk van Statie merken we op dat deze zich situeert middenin de “cultuurcluster” van onze gemeente, en dat dan ook meer mogelijkheden in deze sfeer zullen open liggen. We denken dan bv. aan een nevenbestemming als bv. een “cultuurkerk” of “podiumkerk”.

Naast de parochiekerken, vragen ook de parochiezalen en pastorijen naar een toekomstvisie. De pastorijen zijn bestemd voor de huisvesting van de pastoor, en zijn ook plekken waar de parochiegemeenschappen samenkomen. Zonder taboes moet de gemeente ook hierin een visie uitwerken, uitgaande van het bouwtechnische belang van het gebouw, het nut, ouderdom en staat van het gebouw, enz.

Voor de parochiezalen moeten we onderzoeken welke de actuele slagkracht is van de betrokken vrijwilligers, staat van het gebouw, enz. Specifiek hierbij is dat dit complementair bekeken moet worden met de gemeentelijke gemeenschapscentra. Het uitgangspunt is dat het voor een dorp cruciaal is om een gemeenschapshuis te behouden, met podium(mogelijkheden), tentoonstellingsruimte, enz. Indien nodig moet de gemeente hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen en gemeentelijk budget ter beschikking stellen voor het voortbestaan van een gemeenschapshuis.  

Een proper Essen met een knappe uitstraling

Een propere gemeente, die uitstraling afdwingt, is een fiere gemeente. Een propere gemeente dwingt respect af, een vuile het tegendeel! Daarom moeten we alles op alles zetten om een gemeente te zijn met propere dorpskernen, waar sluikstort maximaal wordt tegengegaan, met een moderne en uitnodigende dorpskernen. Daar gaat CD&V voor!  

Onze gemeente moet uitnodigend zijn. Met kleine en creatieve ideeën kan al veel bereikt worden:

o   welkomstpoorten aan de dorpskommen;

o   veel meer plekken waar vlaggen staan;

o   nutskasten beplakken (cfr. Voltart), bv. ook met oude foto’s van dorpsbeelden;

o   mooie bewegwijzeringbordjes voor wandelaars;

o   sfeerverlichting op sommige centrale plekken.

Via een globaal lichtplan vormen we het geheel van de openbare verlichting om naar LED-verlichting. De voorbeelden die er al zijn, bv. in de wijk “De Middel” op Wildert, maken duidelijk dat deze LED-verlichting veel comfortabeler en zuiniger is. We verruimen de uren dat de lichten aan zijn (eventueel gedimd), zodat het ook na 23.00u. op meerdere plaatsen beter verlicht blijft. De verlichtingspalen maken we multifunctioneel (zodat ze ook dienstig zijn voor luidsprekers, vlaggenmasten, bloemenkorven, enz.).

Essen moet proper zijn. Daarom stelt CD&V de volgende maatregelen voor:

·         we plaatsen veel meer vuilbakken, en investeren in het snel weghalen van zwerfvuil;

·         wat we zelf doen, doen we beter: de omgeving van glasbollen onderhouden we zelf en we komen met de Vlaamse overheid overeen dat we tegen betaling het onderhoud van aanplantingen langs gewestwegen overnemen van het Vlaams Gewest;

·         Stap per stap brengen we de glasbollen en afvaleilandjes ondergronds. Op Hoek is dit al het geval, en bij de heraanleg van Over d’Aa is dit voorzien. Maar ook op de andere plaatsen zal dit gebeuren.

Pesticiden leiden tot kanker. Daarom is het verboden om pesticiden te gebruiken, en komt het voor dat hier en daar meer onkruid uitschiet. Dat is niet problematisch, op voorwaarde dat het niet overdreven is. We moeten er toch alles aan doen om het algemeen straatbeeld netjes te houden. Daarom zetten we in op sociale economieprojecten, maar we onderzoeken ook hoe we op een positieve manier nog andere doelgroepen kunnen inzetten die baat hebben bij het opdoen van werkervaring (bv. leefloners). Buurtcontractjes, tussen gemeente en geïnteresseerde actieve buurtschappen, moeten ook mogelijk gemaakt worden. 

Essen heeft een modern en milieuvriendelijk bermbeheersplan. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Zo kijken we nauw toe of de breedte van een fietspad gehandhaafd blijft, en of de bermen het zicht op kruispunten niet verhindert.  

Ook het actieve bomenbeleid kadert in de doelstelling om een gezonde gemeente te zijn. Bomen zorgen voor onze gezondheid, zeker voor een gemeente als Essen die in vogelvlucht vlakbij de Antwerpse haven gelegen is. We moeten dus deze doelstelling altijd voor ogen houden. In dat verband is CD&V voorstander om het planten van bomen aan te moedigen, eerder dan mensen te veroordelen als zij een boom willen vellen. De te zware procedure om een boom te kunnen kappen leidt ertoe dat mensen geen boom meer “durven” planten. Een versoepeling van deze procedure, gekoppeld aan een aanmoedigingspremie voor het planten van bomen, zal ertoe leiden dat er méér bomen worden geplant op privaat domein.            

In sommige straten zijn in het verleden laanbomen geplant die eigenlijk niet geschikt zijn voor woonwijken (dorens, …). Daarom doen we verder met het stelselmatig vervangen van hinderlijke straatbomen door nieuwe meer geschikte exemplaren. Aan mooie straten horen mooie voortuintjes. Daarom richten we opnieuw een wedstrijd in om de mooiste tuintjes te belonen.

Ook de afvalophaling moet efficiënt georganiseerd worden. Daarom moet de gemeente met Igean afspreken om al het huishoudelijk afval (uitz. voor papier) op één dag op te halen: dat is gemakkelijker voor onze bewoners die op één dag het afval moeten buiten zetten, en het is veiliger omdat op slechts één dag de ophaalwagens in de straat hoeven te komen.    

Focus op onze “Kom Bijeen Parken”

We hebben het geluk dat onze gemeente beschikt over schitterende domeinen, waar veel mee te doen valt. Van de aankopen en investeringen die hiervoor in het verleden gebeurd zijn, kunnen we nu volop genieten.

Ook de volgende jaren moeten we daar blijven op inzetten. Deze domeinen zijn geen luxe: Essenaren vinden er rust, natuur, kunnen er wandelen en lopen, tuinieren, enz. In een stresserende samenleving als de onze zijn deze domeinen sterke troeven voor onze gemeente.

 

5.1. Sportpark, Erfgoeddomein en Rangeerstation

Het Sportpark is vandaag al een pareltje. Dankzij de investeringen van de voorbije jaren hebben we het grauwe en onvriendelijke “bos met voetbalplein” omgevormd tot een eigentijds park waar elke Essenaar graag naar toe komt. En we willen nog verder gaan, en het Sportpark verbinden met het Karrenmuseum en het Rangeerstation. Uiteindelijk is dit één gebied dat als geheel naar buiten kan komen, met horeca, recreatieve mogelijkheden, enz. De verschillende partners die hier werkzaam zijn (Karrenmuseum, Kiekenhoeve, enz.) laten we structureel samenwerken in een soort “parkmanagement”.  

We maken het geheel nog aantrekkelijker: 

-        De voorbije zomer scheen de zon héél veel, en kenden we in Essen tropische temperaturen. Door de klimaatverandering zullen er meer van zo’n zomers op ons afkomen. Wat is dan aangenamer dan een verfrissing in leuke waterpartijen, kinderen die doorheen fonteintjes lopen terwijl mama en papa vanop een ligweide geamuseerd toekijken? Zo’n waterpartij zal dit deel van Essen nog mooier maken!

-        Een “blote voetenpad”: op blote voeten stap je langs verschillende stimulerende ondergronden; zo worden alle zintuigen geprikkeld, wat goed is voor het hart en de bloedsomloop. Het past perfect in onze gezonde groene gemeente!

-        Een uitleendienst voor spelletjes: bij de VVV, sporthal, … kan je spelletjes lenen die je er kan spelen: Kubb, badminton, crocket spel, petanque, enz. Samen spelen = samen genieten!

-        We zijn voorstander om opnieuw een mooi dierenparkje in te richten. Dat brengt rust, en kindjes kunnen er genieten van de leuke beestenboel.   

De parking aan de Kiekenhoeve/Karrenmuseum/Heemhuis wordt vernieuwd naar een onthaalvriendelijke parking, waar ook plaats is en voorzieningen getroffen worden voor mobilhomes, elektrische oplaadpunten, enz.

We verbinden het Sportpark met het grotere geheel: het Erfgoeddomein (Kiekenhoeve, Karrenmuseum, VVV, Heemkundige Kring), en het Rangeerstation. We maken er wandellussen zodat het gewoon leuk wordt om in de omgeving te komen wandelen en lopen. Van de ene attractie naar de andere! We maken er een “poort” van, waar ook toeristen op afkomen. Met een nieuwe mooie parking, zowel aan het Erfgoeddomein als op de gronden aan het viaduct (Rangeerstation). 

Dankzij veel subsidies van de Vlaamse, provinciale en Europese overheid, zijn we in staat om een nieuwe toekomst te geven aan de monumentale Douaneloods. De loods zal een belangrijke meerwaarde gaan vormen voor Essen: mensen van buiten Essen zullen er naar toe komen, wat zorgt voor een input in onze lokale economie en voor jobs. Maar ook de Essenaren zullen er graag naar toe komen! Bovendien investeren we in de buitenomgeving, zodat er allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Vandaag al vinden we er de Samentuin, en wordt er de Internationale Cyclocross van de Molenheidevrienden georganiseerd. Maar het kan verder gaan: concerten, een festival, eetfestijnen, enz. Bovendien maken we er mogelijkheden om te spelen, te barbecueën, enz.

We verbinden deze zone met het stationsgebouw via een wandelbrug. We maken er een nieuwe parking en een hub voor bussen. Zo ontlasten we de kant van de Handelsstraat, en maken we het gemakkelijker voor de mensen die de trein nemen.

 

5.2. Paterstuin

Na de aankoop van het domein van de Paters Redemptoristen, door het Kempens Landschap i.s.m. de gemeente, werd er veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. Dankzij Europese subsidies en een belangrijke gemeentelijke inbreng werd er veel gedaan: sanering van de vijver, reconstructie van de druivenkas, aanleg van een moestuin, drevenherstel, nieuw herdenkingspad, enz. Ook de volgende jaren blijven we op dezelfde weg verdergaan.

Vandaag wordt er heel wat groenonderhoud uitgevoerd door een sociaal economiebedrijf, “Natuurwerk”. Mensen met een beperking vinden er een mooie en aangepaste job. Het zou mooi zijn mocht zo’n bedrijf er een vaste stek vinden, zodat misschien ook meer Essenaren met een beperking er kunnen gaan werken.   

Het kloostergebouw en de kerk zijn nog eigendom van de Paters Redemptoristen. Deze zijn gelegen in een zone voor openbaar nut. Het zou vermeden moeten worden dat door leegstand deze mooie gebouwen zouden verloederen. Indien de eigenaars, Paters Redemptoristen, de hulp willen inroepen van de gemeente om samen te zoeken naar een geschikte herbestemming, dan zullen we die vraag positief beantwoorden.  

 

5.3. Statiebos

De ligging van het Statiebos, in het dichter bebouwde centrum en Statiewijk, is een troef: mensen kunnen er even komen wandelen of de hond uitlaten. We verbinden het Statieboske met een nieuwe “groene vinger” aan de overkant van de Kerkstraat in de richting van de Heikantstraat. 

De voorbije jaren is er gestart met een redelijk omvangrijk bosbeheer. Dit werk moet voortgezet worden met het oog op een betere toegankelijkheid van het bos.

 

5.4. Wildertse Duintjes

De Wildertse Duintjes worden enorm goed gebruikt. We gaan voor een goed onderhoud, zodat joggers en wandelaars er ook in de toekomst goed kunnen sporten en wandelen. Er zal een pad worden ingericht voor visueel gehandicapten. We zoeken naar een goede manier om de mountainbikers ook hun sport te laten beoefenen. Zodanig dat er geen conflicten zijn tussen fietsers en wandelaars, en lopers.     

Ook de fitnesstoestellen aan de parking zijn een succes. Er is echter nog nood aan een openbaar toilet. De uitdaging is om ook deze, zoals de fitnesstoestellen, zo te maken dat vandalisme er geen vat op heeft. En bovendien maken we er een wandelroute voor mensen met een (visuele) handicap.

Een andere uitdaging is de villa (voormalige bosmuseum). Reeds twee keer is er de voorbije jaren een oproep geweest naar belangstellenden om deze villa een nieuwe bestemming te geven. De volgende jaren zullen we verder blijven zoeken naar een geschikte bestemming. Indien geen geschikte bestemming gevonden wordt, zal het gebouw verkocht worden.

5.5. Horendonkse Bossen

De Horendonkse Bossen zijn een mooi natuurgebied. We ijveren voor een grotere toegankelijkheid en mogelijkheden om er te mountainbiken. De mountainbikeroutes worden opgewaardeerd, en parallel wordt een loop-jogging route ontwikkeld. Het ruiter- en menroutenetwerk moet een doorgang krijgen met de routes in noordelijke richting.

Een gezonde en vriendelijke gemeente waar iedereen gerust is en vooruitgeduwd wordt

6.1. Een gezond Essen

Een goede gezondheid is enorm belangrijk. Zowel de fysieke als de geestelijke gezondheid van de Essenaren moet gekoesterd worden. En alhoewel wij in Vlaanderen in een heel welvarende maatschappij leven, zijn er vele welvaartsziekten, stress, bronnen van kanker, enz. Daarom heeft de gemeente een opdracht om zo goed mogelijk te zorgen voor onze gezondheid.   

 

6.1.1. Preventieve gezondheidszorg

Gezond blijven is het beste. En bewegen is daarvoor heel goed. Uiteraard maken we werk van een goed onderhoud van het Sportpark, maar we gaan ook verder: we installeren in elke wijk fitnesstoestellen, in navolging van de toestellen die geplaatst zijn aan de parking van de Wildertse Duintjes. Ook initiatieven zoals het “grootouderturnen” blijven we inrichten. We investeren in de mountainbikeroutes op Horendonk, en we koppelen deze aan een groter netwerk van Rucphen tot in Bergen op Zoom. Parallel werken we er aan loop- en joggingroutes.

We merken een hele verandering op het vlak van fietsen: de introductie van de elektrische fietsen maakt dat we best ook cursussen inrichten voor bv. ouderen om veilig om te gaan met hun elektrische fiets.

Indien zich een opportuniteit aanbiedt vanuit andere gemeentebesturen of externe partners om samen te investeren in een nieuw zwembad, dan zullen we dit constructief onderzoeken.  

 

6.1.2. Drugs

Ook drugs en een overmaat aan alcohol zijn erg ongezond. We voeren sensibiliseringsacties hierrond, en op het vlak van drugs zijn we voorstander van een harde aanpak. De politie moet drugsgebruik en zeker de drugshandel als prioritair thema terugdringen.   

 

6.1.3. Senioren

We werken intensief samen met onze rusthuizen en centra voor mensen met een beperking. Zo stimuleren we investeringen in plaatsen voor kortverblijf voor zorgbehoevende senioren, en denken we ook aan creatieve ideeën zoals een riksjafiets waarmee rusthuisbewoners kunnen vervoerd worden.

Zorgunits moeten gemakkelijker vergund kunnen worden, zodat oudere mensen langer bij familie kan blijven wonen.

 

6.1.4. “Gezondheidswijk”

De omgeving van de Nollekensstraat/Nieuwstraat/Kerkeneind wordt onze “Gezondheidswijk”. Enkele jaren geleden keurden we een “zorgstrategisch plan” goed voor de Woonzorgzone. Stap per stap wordt dit plan in praktijk gebracht: een nieuw Lokaal Dienstencentrum is gebouwd, De Bijster zal een geheel nieuw rusthuis worden en heeft ondertussen een bouwvergunning voor de eerste fase van dit omvangrijke project. In dit kader zal ook het vroegere ziekenhuis (hoek Nieuwstraat-Nollekensstraat) een nieuwe bestemming krijgen met o.a. woningen voor mensen met een beperking.

We bouwen de huidige Polikliniek om tot een modern Gezondheidscentrum, als vooruitgeschoven antenne van Klina. De huidige gebouwen van het OCMW vormen we om tot een nieuwe moderne huisvesting voor dit centrum. Dit nieuwe centrum zal meer diensten aanbieden dan de huidige Polikliniek. Ook diensten voor geestelijke gezondheidszorg zullen hierbij aansluiten. Samen met de huisartsen en Klina proberen we in dit centrum een huisartsenwachtpost te installeren. De huidige regeling van een wachtpost aan Klina is veel te ver weg van Essen, en zal ook leiden tot een oneigenlijk gebruik van onze ambulance. Ook bekijken we de mogelijkheid om hier een apotheekwachtdienst in te richten.

 

6.1.5. Bereikbaarheid van Klina

De bereikbaarheid van Klina vanuit Essen is slecht. Helaas is er geen goed openbaar vervoer naar Klina. Daarom hertekenen we het systeem van de Minder Mobielen Centrale (MMC) waarbij vrijwilligers met hun wagen een persoon vervoeren. We hertekenen dit systeem zodat zoveel mogelijk mensen daarvan gebruik kunnen maken. We stimuleren tegelijk de dienst zodat er nog meer vrijwilligers bij aansluiten. 

 

6.1.6. Gemeentelijke Ambulancedienst

Omdat Essen relatief ver weg ligt van Klina, is het belangrijk dat de Essenaren bij spoedgevallen beroep kunnen doen op een heel goed uitgeruste ambulancewagen. We blijven daarom investeren in deze gemeentelijke ambulancedienst, en investeren in een nieuwe heel goed uitgeruste wagen. 

 

6.2. Een duurzame gemeente is een gezonde gemeente

We moeten als gemeente een duurzame gemeente zijn: de klimaatverandering wereldwijd, en ook de gezondheid van onze burgers vragen dat! Pesticiden zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. En de Antwerpse haven, met veel industrie, zorgt voor jobs en voor onze welvaart, maar we moeten er ons ook bewust van zijn dat er risico’s zijn voor onze gezondheid.     

Daarom zorgen we ervoor dat onze gemeente vooruit kijkt, en maatregelen neemt die maximaal vooruitlopen op de klimaatverandering en goed zijn voor onze gezondheid.

Via een hemelwaterplan zorgen we ervoor dat de watervoorzieningen en -leidingen de volgende decennia bestand zijn voor grotere periodes van droogtes en meer massieve neerslag. We zorgen ervoor dat er maximaal wordt ingezet op “minder beton”, zodat het hemelwater zo goed mogelijk in de grond kan doordringen (“operatie perforatie”). We verduurzamen woningen, en trachten dit per wijk aan te pakken. 

Ook de mobiliteit moet duurzamer: we stimuleren het elektrisch autorijden door het plaatsen van meer autolaadpalen en gaan verder in het laten gebruiken van gemeentelijke wagens door private personen, buiten de werkuren. We moedigen een groen wagenpark aan, door zelf in te zetten op groene wagens, bakfietsen, enz. En door de openbare verlichting om te vormen naar LED, zal er ook minder energie nodig zijn.

De voorbije jaren werden er door de gemeente veel inspanningen gedaan om trage wegen op te waarderen. Dat beleid zetten we voort: we onderhouden de trage wegen op een goede manier, en zorgen voor draagvlak en goed gebruik ervan.

Essen moet een trekkersrol op zich nemen als energiezuinige gemeente. Vroeger waren we een gemeente met een eigen elektriciteitsregie. Ook toen al namen we een trekkersrol op ons, met eigen experten in huis. Dit moeten we opnieuw doen, en zelf sterk inzetten op allerlei maatregelen om onze gemeente zo energiezuinig mogelijk te maken! Zo promoten we fietsenstallingen en laadpalen voor elektrische fietsen, en staan we onze burgers met raad en daad bij op het vlak van te nemen keuzes rond energie.

 

6.3. We duwen iedereen vooruit  

“Elke Essenaar telt”, dat zit in het DNA van CD&V. Sommige mensen hebben geldzorgen, kennen gezondheidsproblemen, moeilijkheden in hun gezin, enz. Dan hebben zij nood aan een steun in de rug. Op die momenten moet de gemeente hulp kunnen bieden.  

 

6.3.1. Essenaren met een beperking

Essen installeerde deze zomer de 100ste parkeerplaats voor mindervaliden. We moeten deze schilderingen goed opvolgen, en daar waar nodig nog bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. In de Wildertse Duintjes gaan we een wandelroute voorzien voor mensen met een (visuele) handicap. En de bushaltes van De Lijn moeten beter toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers. 

Mensen met een beperking moeten kansen krijgen om bij het gemeentebestuur te komen werken. We engageren ons dat er een stijging komt in het aantal medewerkers met een beperking. De gemeente geeft opdrachten aan sociale economiebedrijven, waar mensen met een beperking kunnen werken. We onderzoeken de mogelijkheid om zo’n bedrijf een uitvalsbasis te geven in Essen, zodat er nog meer Essenaren kunnen gaan werken. 

 

6.3.2. Preventie

Om latere geldzorgen te vermijden, is het goed dat je je van jongsaf aan bewust bent van de waarde van geld. Soms is dat niet evident. Essense jongeren moeten de kans krijgen om, via de school, vereniging, … informatie op te doen over dit thema. Een “inleefhuis” is daarvoor een goed initiatief: dit centrum geeft educatie aan jongeren hoe om te gaan met geld, belastingen, administratieve zaken, enz. Als we hiermee jongeren uit de spiraal van (generatie)armoede kunnen halen of kunnen vermijden dat jongeren later in de problemen komen, dan is dit al een geslaagd initiatief omdat het latere leeflonen vermijdt!

We werken actief samen met de VDAB, organiseren de jobbeurs verder mét een avondopening, en werken samen met Nederland om meer Essenaren aan de slag te krijgen over de grens. Want het hebben van een job is de beste methode tegen armoede!

 

6.3.3. Financiële zorgen

Maar hoe dan ook kan het altijd dat iemand in geldproblemen komt. We moeten alvast op zoek gaan naar “verborgen armoede”. Alhoewel onze gemeente op het eerste zicht een welvarende gemeente is, is het wel zo dat er achter heel wat gevels van woningen armoede heerst. Als we niet op tijd deze problemen onderkennen, kan deze armoede verergeren en leiden tot nog andere problemen (gezondheidsproblemen, verslaving, …). Daarom moeten we initiatief nemen om deze verborgen armoede te detecteren. Daarvoor kunnen we bv. samenwerken met de scholen, die op basis van onbetaalde schoolrekeningen of lege brooddozen merken wanneer er problemen zijn. Of we kunnen nog actiever oudere mensen benaderen.

Mensen die financiële zorgen hebben, moeten toch trachten een zo goed mogelijk sociaal leven te leiden. Dit helpt in hun strijd om er terug bovenop te komen. Daarom promoten we meer de participatiecheques die deze doelgroep kan krijgen om aan het sociale leven te participeren. Ook werken we mee aan een initiatief als de “goedzak”, waarbij we speelgoed voorzien voor armere kinderen.    

We merken dat “Calmeyn” voor een stuk zijn doel voorbij schiet. Calmeyn moet terug meer een crisisopvang worden voor Essenaren, meer dan een huisvestingsproject voor mensen die via de reguliere weg niet aan een sociale woning kunnen komen. 

Ziek zijn, kost geld. Mensen die zorgen nodig hebben, moeten daarom ook een financiële steun krijgen. Daarom is CD&V voorstander van het behoud van de zorgpremie.

 

6.3.4. Integreren

Ook mensen die van elders komen, vluchtelingen en mensen van buiten Europa, moeten we vooruit duwen. We stellen wel verplichtingen aan hen: de mensen moeten zich integreren, deelnemen aan het verenigingsleven, taallessen volgen, enz.

Hulpvragers die speciaal langs Essen “passeren” om hier hulp op te halen, helpen we niet.

Vluchtelingen moeten meer gespreid worden over heel Essen, zodat ze minder geconcentreerd bij elkaar wonen. Dat helpt hen in de integratie. En we zorgen ervoor dat hulp terecht komt bij hen die het verdienen.

 

6.4. Sterke buurten

Sterke wijken zijn het cement van een leuk dorp: mensen die elkaar kennen, elkaar helpen, met elkaar een feestje organiseren, enz. Met een gezonde sociale controle is het bovendien nog veiliger ook.  

Als gemeente moeten we daar dan ook actief en sterk op inzetten.

We gaan goede voorbeelden van elders volgen waarbij al gebruik gemaakt is van een “wijkbudget”: de gemeente geeft aan een wijk een bedrag dat door de wijk zelf kan ingezet worden. 

We bevorderen de sociale samenhang in wijken door buurtfeestjes logistiek sterk te ondersteunen met uitleenmaterialen (tafeltjes, stoelen, …). Aan de organisatoren van een wijkfeestje geven we een feestcheque die bij Essense handelaars kan uitgegeven worden.

Daar waar er problemen zijn in een buurt, treden we actief op via de wijkpolitie. Maar dikwijls kunnen er problemen uit de wereld geholpen worden door een bemiddelaar. Vandaar dat we gaan onderzoeken of we geen burenbemiddelaar(s) kunnen inzetten die op vrijwillige basis trachten tot een oplossing te komen. 

Sterke economie en jobs

7.1. Een klantgedreven ondernemersbeleid

De gemeente moet zich een natuurlijke “ondernemersreflex” aanmeten, en een beleid voeren dat de focus legt op ondernemers en bedrijven. Eigenlijk zoals we al vele jaren een beleid voeren dat vriendelijk is voor verenigingen en vrijwilligers, moeten we dit nu bewust uitbreiden naar bedrijven en ondernemers.

In de gemeentelijke organisatie zal dit leiden tot het installeren van een ondernemersloket, een lokale economiecel, waarbij een ambtenaar wordt vrijgesteld om dit te coördineren. Zo krijgen de ondernemers binnen de gemeente een aanspreekpunt, en wordt hen efficiënt de weg gewezen naar andere interne en externe diensten. De samenwerking met het provinciebestuur op het vlak van lokale economie wordt versterkt, bv. op het vlak van het detailhandelsbeleid. Zo voeren we een toekomstgericht en breed beleid, waarbij bv. ook de ruimtelijke ordening en het mobiliteitsbeleid belangrijke aandachtspunten zijn. 

De specifieke communicatie naar ondernemers en landbouwers wordt voortgezet en uitgebreid. We organiseren regelmatig een uitwisseling tussen ambtenaren en gemeentelijke beleidsvoerders enerzijds en ondernemers anderzijds. Zo leren zij van elkaar beter welke de noden zijn, de procedures, werkwijzen, enz.

Andere gerichte maatregelen zijn o.a.:

·         aankopen door de gemeente worden sterker gericht op Essense bedrijven, door bv. publicaties van aankoopbestekken op de gemeentelijke website;

·         we zoeken een alternatief voor de belasting op huis-aan-huisreclamebladen;

·         we maken het containerpark goedkoper voor bedrijven;

·         de jobbeurs wordt voortgezet, ook met een avondopening.

 

7.2.Essen Centrum moet sterker worden

7.2.1. Sterk handelscentrum

Essen Centrum moet een sterker handelscentrum worden. Dat zal gebeuren met een reeks van maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De ideeën die Unizo heeft bijeengebracht samen met haar leden en Essense winkeliers/zelfstandigen, zijn alvast erg waardevol en haalbaar. Op korte termijn zullen we samen met de plaatselijke ondernemers een taskforce oprichten. Betere fietsenstallingen, bevlagging, uitbreiding van de blauwe zone en andere “kleine” maatregelen zullen op korte termijn worden genomen.  

Samen met de provincie maken we een commercieel strategisch plan en promoten we pop up winkels om leegstand tegen te gaan. We gebruiken het instrument van de “kleinhandelsconvenanten” om zo goed mogelijk in te spelen op het creëren en bewaren van een goed evenwicht tussen verschillende belangen.    

Op korte termijn zorgen we voor meer parkeergelegenheid door nieuwe binnenparkings. We onderzoeken de mogelijkheid naar een ondergrondse parking, en verbinden bestaande parkings zodat ze efficiënter kunnen ingezet worden.

Er moeten mobiliteitsaanpassingen komen in het Centrum, door bv. eenrichtingsstraten en het aanpassen van het kruispunt Nieuwstraat-Stationsstraat. Dit zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming. Meer fiets- en wandelvriendelijke straten zullen het handelskarakter versterken.

De zone waar gefocust wordt op winkels moet een betere afbakening krijgen. Zo krijgen we een meer eenduidig “winkelcentrum” in het centrum van Essen.

 

7.2.2. Een woonzorgzone in het noorden van het Centrum

De welzijns- en gezondheidssector is een volwaardige economische sector. Bovendien is het voor een gemeente aantrekkelijk om deze sector dichtbij of zelfs “in huis” te hebben: inwoners moeten zich dan minder ver verplaatsen.

Vandaar dat we voluit inzetten om deze voorzieningen te clusteren in het noordelijke deel van het Centrum. Via het reeds door de minister goedgekeurde Zorgstrategisch Plan zorgen we ervoor dat stap per stap wordt gebouwd aan een toekomstgerichte Woonzorgzone. Het nieuwe Lokaal Dienstencentrum heeft er reeds een nieuwe thuis gekregen, en ook De Bijster zal weldra starten met een omvangrijk project om te komen tot een nieuw woonzorgcentrum. En ook op de binnengronden van het vroegere Ipsam zal een nieuw woonzorgcentrum gebouwd worden.

Samen met vzw Spectrum zorgen we ervoor dat Essen een thuis kan zijn voor vele mensen met een beperking. De werking vanuit de Vlotter laten we verder uitgroeien, en nieuwe woonvormen voor deze mensen krijgen een kans, zodat ook deze doelgroep volop gebruik kan maken van de Woonzorgzone. 

Met Klina werken we samen om de Polikliniek te laten groeien naar een modern en toekomstgericht regionaal gezondheidscentrum, een “zorgpunt”.

 

7.3. Horeca

De horeca zorgt voor een levendig, en dus aantrekkelijk, centrum. We geven kansen aan horeca uitbaters aan het Heuvelplein om het plein meer te integreren in het horecagebeuren. Als het ware wordt het Heuvelplein het “horecahart” van Essen.

Het is belangrijk dat de gemeente een structureel overleg voert met de horeca ondernemers, bv. met de Vereniging van Essense Tappers (V.E.T.). Zodoende wordt er op tijd ingespeeld op ergernissen, op nieuwe kansen die zich aandienen, enz. 

 

7.4. Spijker

Langs het Spijker zijn heel wat bedrijven gelegen. Ook in de toekomst willen we dat er bedrijvigheid kan blijven op deze as. We moeten echter goed afwegen welk soort bedrijvigheid. Het huidige bestemmingsplan voorziet dat er enkel ambachtelijke bedrijven op langere termijn mogen gevestigd zijn of blijven. In onze veranderende economische omgeving biedt de term “ambacht” echter geen zekerheid op langere termijn. We moeten eerder gaan in de richting van grootwinkelbedrijven die in het centrum niet meer gewenst zijn, bedrijven die vervoer genereren, logistieke handel, enz. In deze zin moeten we een nieuw bestemmingsplan opmaken zodat het Spijker ook de volgende jaren economisch een toekomst kan blijven houden.   

 

7.5 grenssite Ringweg

De vroegere douanefaciliteiten aan de Ringweg zijn ondertussen omgevormd tot andere diensten. Deze oppervlakte biedt kansen om herontwikkeld te worden naar een zone die bv. gericht is op logistieke mogelijkheden, vrachtwagenparking, enz.

 

7.6. stationsomgeving

De omgeving van het station heeft een economisch onderbenut potentieel. Door de bereikbaarheid per trein en de grensligging, moeten we inzetten op economische kansen die daarmee samenhangen. Zo denken we bv. aan een kantorenlocatie. Tot nu toe hebben we daarvoor in Essen nog geen geschikte locatie. Grotere kantoren kennen bouwtechnische beperkingen in het Centrum, en mogen er niet komen op de Rijkmaker. De omgeving van het station zou dan ook een geschikte locatie zijn voor grotere boekhoudkantoren, bedrijfszetels voor Belgisch-Nederlandse bedrijven, enz.

 

7.7. Rijkmaker                                                                       

Op Rijkmaker wordt er welvaart gegenereerd, wat ook leidt tot gunstige economische effecten elders in Essen (bv. horeca, verblijfsmogelijkheden). Het is belangrijk dat de Rijkmaker een up to date industrieterrein blijft, dat aansluit bij toekomstige noden van bedrijven. Daarom moet er een regelmatig overleg zijn tussen de bedrijven en het gemeentebestuur. 

We breiden de Rijkmaker verder uit richting Schriek, zoals in vorige legislatuur vastgelegd. Deze uitbreiding moet maximaal een duurzaam karakter krijgen. Een mooie duurzame uitstraling van de zone als geheel werkt positief voor alle aanwezige bedrijven. Via een efficiënt parkmanagement moeten dan ook initiatieven genomen worden om de Rijkmaker als geheel verder op te waarderen (glasvezel, wegennet, groenonderhoud, enz.). 

De Rijkmaker richten we trouwens niet alleen op te herlokaliseren Essense bedrijven. Zeker ook bedrijven van elders, bv. die gericht zijn op activiteiten in Nederland, moeten we aantrekken. Zo bereiken we een extra economische input in Essen.  

 

7.8. Samenwerking met Nederlandse buren

Onze ligging aan de Nederlandse grens moeten we inzetten als een troef! Bedrijven die op de Nederlandse markt gericht zijn, kunnen in Essen een goede uitvalsbasis hebben.

We moeten ook extra inzetten op mogelijkheden om juist over de grens jobs te vinden. Vooral in de logistieke sector liggen er kansen die we moeten grijpen. Daarom moeten we samenwerken met de VDAB, de Grensinfopunten, en met de Nederlandse buren zelf. Essenaren die interesse hebben om over de grens een job te vinden, moeten daarin begeleid en ondersteund worden om de administratieve verschillen (in de arbeids- en sociale wetgeving) te kunnen overbruggen.   

 

7.9. toerisme

Het toerisme blijft een economische sector die nog meer moet belicht worden. Mensen van buiten Essen, uit Nederland en België of ook elders, moeten aangemoedigd worden om naar Essen te komen fietsen, te wandelen, te eten en te drinken. Het gemeentebestuur moet dan ook voluit steun blijven geven aan de toeristische sector.

Daarom moeten we meer toeristische promotie maken, in samenhang met de ruimere regio (inclusief Nederland), maar ook als Essen zelf. Een marketing waarbij we als “De Poort van België” naar buiten komen, en de verdere ontwikkeling van het Rangeerstation, kan ons daarin helpen. Zo ook moeten we als gemeente ons karretje verbinden met streekgerichte initiatieven, zoals De Brabantse Wal, het Grenspark en de Noordertuin.

Ook een mooie uitstraling van onze gemeente is noodzakelijk om ons als toeristische trekpleister op de kaart te zetten: mooie welkomstborden aan de dorpskommen, hier en daar sfeerverlichting, enz. Verder zullen we een aantal mobilhomeparkings uitbouwen zodat ook deze groeiende vorm van toerisme in Essen wordt ingevuld. 

We zetten voluit in op de uitbouw van de recreatieve/toeristische poort van Essen, “van België”. Het Rangeerstation, het Sportpark, het Erfgoeddomein (Kiekenhoeve, Karrenmuseum, …) moeten met elkaar verbonden worden. Deze ruime omgeving (met bv. ook een nieuwe b&b in de Quarantainestallen) biedt enorm veel potentieel. We spelen in op de kansen die het Grenspark ons biedt om een poort te worden voor het Grenspark.

Ook aan het “Sluiske” (Huybergsebaan) maken we een aantrekkelijker toegang tot het natuurreservaat van de Kalmthoutse Heide. 

We onderzoeken de mogelijkheid om in Essen een bungalowpark te laten oprichten. Een bungalowpark trekt veel toeristen aan, levert jobs op, en biedt voordelen voor bv. onze horeca. Het zoeken naar een geschikte locatie en het leggen van contacten met mogelijke private exploitanten zijn daarin een eerste stap.  

 

7.10. landbouw

De landbouwsector is voor onze gemeente cruciaal: het blijft een economisch belangrijke sector, maar is ook een belangrijke partner in het landschapsbeheer.

We moeten een gestructureerd overleg instellen met de sector, zodat de noden van de landbouwers snel aan de gemeente overgemaakt kunnen worden. Onze gemeente heeft, daar waar mogelijk, een wegwijsfunctie waar bv. jonge boeren terecht kunnen voor allerlei vragen. We voeren een beleid dat inspeelt op landbouw, met bv. een beter onderhoud van de waterlopen en snoeien van bomen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en werken uit dat de landbouwbedrijven kunnen beschikken over een adequaat internet.

We sensibiliseren en ondersteunen de mogelijkheden rond korte ketenbenadering, bv. bij jeugdkampen en andere activiteiten. Essen als fair trade gemeente moet ook duidelijk gericht zijn op het lokaal aankopen. We brengen de landbouw in nauwer contact met de toeristische sector, en zoeken naar mogelijkheden om landbouw en toerisme nog beter met elkaar te verbinden. We implementeren het project “verkeersveiligheid op den buiten”, wat eerder al in Wuustwezel van start is gegaan en dat tot doel heeft om de combinatie van landbouwverkeer en fietsers te versterken.   

Essen als onderwijscentrum

Het is goed dat er vele scholen zijn in Essen: het is gemakkelijk voor onze kinderen (en hun ouders), en scholen zorgen voor jobs en investeringen. We moeten dus onze gemeente als scholencentrum koesteren en onderhouden.

Via een regelmatig scholenoverleg moet de gemeente onderzoeken op welke behoeften van scholen de gemeente kan inspelen. Dit “flankerend onderwijsbeleid” kan leiden tot schaalvoordelen, uitwisseling van good practices, enz.

De verkeersveiligheid is uiteraard een belangrijk aspect van een schoolomgeving. Hoe beter de veiligheid in een schoolomgeving, hoe beter voor de scholen, de leerlingen en hun ouders. Zoals in ons Verkeersveiligheidsplan toegelicht, zullen we dan ook zeker verder gaan in het investeren in maatregelen om deze schoolomgeving verkeersveilig te maken. Zeker voor Heikant en op Wildert moeten daarvoor nog investeringen gebeuren.    

De gemeente is zelf inrichter van de Wigo. Het moet de kwaliteit die daar geboden wordt, blijvend ondersteunen. Hetzelfde geldt voor Muzarto. Steeds moeten we zoeken naar hoe de “brede school” kan gerealiseerd worden: een school moet ook buiten de schooluren openstaan voor de gemeenschap.

Ook andere educatieve initiatieven verdienen een goede ondersteuning. Tatteljee vult een behoefte in aan permanente vorming, en bv. het “Babbelpunt” is een belangrijke partner in de integratie van mensen die onze taal niet machtig zijn. Ook andere initiatieven die op dat vlak inspelen op een behoefte, bv. het leren fietsen, moeten gesteund worden.

Verenigingen en cultuur, Kom Bijeen In Essen en internationale samenwerking

9.1. Geen luxeproduct!

Cultuur is een ruim begrip, wat maakt dat vele Essenaren in contact komen met dit thema. Cultuur doet mensen bijeen komen, het doet nadenken, het inspireert, het leidt tot creativiteit, enz. Vandaar dat cultuur dan ook niet gezien mag worden als een “luxeproduct”, maar integendeel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze lokale samenleving. Dit uitgangspunt moet het gemeentebestuur altijd voor ogen houden!

 

9.2. Bibliotheek, boekenkasten en Heemkundige Kring

De bibliotheek is een belangrijk centrum van cultuur. De voorbije jaren is actief vanuit de bib zelf nagedacht over de invulling van de bib van de toekomst. Dat proces moet voortgezet worden, en moet uitmonden in een moderne toekomstgerichte bibwerking, waar Essenaren naar toe komen om met de modernste middelen te genieten van een “leescultuur”.

Initiatieven als het voorzien van boekenruilkasten verdienen aanmoediging. Zoals de buurtbanken, zou de gemeente deze kasten kunnen installeren bij mensen die geïnteresseerd zijn. Dat zorgt bovendien voor een sterke cohesie binnen de wijk.

Ook het onderzoek naar en de verspreiding van de Essense geschiedenis moet gekoesterd worden. Daarom zal de gemeente de Heemkundige Kring blijvend ondersteunen. Mogelijk kunnen er ook nog meer verbindingen gemaakt worden tussen de bibliotheek en de werking van de Heemkundige Kring.   

 

9.3. Statie als Cultuurwijk

Naast de “leescultuur”, kennen we uiteraard nog vele andere vormen van cultuurbeleving. CD&V heeft de visie om zoveel mogelijk cultuurbeleving te clusteren in de wijk Statie. Dat wordt dan de “cultuurwijk”, net zoals de “sportwijk” aan het Hemelrijk, de industriecluster op de Rijkmaker, en de “gezondheidswijk” in de omgeving van de Nieuwstraat/Nollekensstraat. In deze wijk zijn al verschillende initiatieven gevestigd: de Rex, Muzarto en het Tatteljee. Dit kan nog versterkt worden, zodat het geheel uitgroeit tot een Essens “Cultuurpark”. In samenspraak met de verenigingen zoeken we naar waar de noden liggen: opslag van materialen van verenigingen (bv. toneelverenigingen), stek voor karnaval, enz. Zowel de kerk als het parochiecentrum van de Statie kunnen daarin een rol gaan vervullen.   

 

9.4. Gemeentelijke vzw Kobie

De gemeentelijke vzw Kobie is sinds een aantal jaren een sterke cultuurpartner. De gemeentelijke vzw vervulde in Vlaanderen een pioniersrol, en is een succesvolle formule gebleken om initiatieven te ontwikkelen die complementair moeten zijn met activiteiten en initiatieven vanuit het verenigingsleven. CD&V blijft dus voorstander van een sterke werking van Kobie. Wel moet de gemeentelijke vzw sterk samenwerken met de verenigingen: het programma afstemmen, inspelen op opportuniteiten om gezamenlijke initiatieven met verenigingen uit te werken, enz.    

 

9.5. Vrijwilligers en verenigingen

Zonder vrijwilligers zijn er geen verenigingen. In onze jachtige samenleving is het niet gemakkelijk om vrijwilligers te rekruteren. We moeten dan ook veel respect hebben voor hen die veel van hun vrije tijd besteden aan het verenigingsleven, en dus hun vrije tijd inzetten voor het algemeen belang. Dat verdient erkenning en veel waardering. Daarom is het gepast dat de gemeente dit ook laat blijken, en al deze vrijwilligers (figuurlijk) in de bloemetjes zet. Het zou dan ook prachtig zijn mochten de vrijwilligers ook eens kunnen genieten van een groots Vrijwilligersfeest. Dit is zeker een evenement dat nog ingevuld moet worden!

Vrijwilligers en verenigingen moeten ook de komende jaren sterk gesteund worden, zowel financieel als logistiek. De uitleendienst moet inspelen op de noden van de verenigingen. Zeker het onderhoud (van stoelen, tafels, …) verdient bijzondere aandacht. Maar het zit hem ook in kleinere dingen: zo kan er in EssenInfo meer ruimte worden gemaakt voor aankondigingen van verenigingen.  

We blijven de sport- en jeugdverenigingen helpen bij het investeren in hun infrastructuur: door doorgeefleningen en subsidies moeten zij gemakkelijker in staat gesteld worden om hun noden aan te passen aan de tijd.

 

9.6. Evenementen 

De BinckBank Tour, Vlaanderen Muziekland, (N)iemandsland, .. het zijn allemaal grootse en complexe initiatieven die veel voorbereidingstijd, logistiek, … behoeven en dus ook een financieel risico inhouden. De maatschappelijke baten zijn echter meer dan de moeite waard: het brengt mensen bijeen, het leidt tot fierheid op de gemeente, en het zet Essen op de kaart (city marketing), wat dan weer tot positieve afgeleide economische effecten leidt.  

Daarom moet de gemeente, zoals vorige jaren, blijven inzetten op grote(re) evenementen: private initiatiefnemers moeten ondersteund worden, en aanvullend moet de gemeente investeren in het aantrekken van organisaties die buiten het bereik van het verenigingsleven vallen.

Het organiseren van grotere evenementen leidt altijd tot risico’s. We mogen niet bang zijn van deze risico’s, en deze mogen dan ook niet verlammend werken op initiatiefnemers. Zij moeten goed begeleid worden door de gemeentelijke diensten, en steeds moet gezond verstand gebruikt worden om tot een afweging te komen hoe de risico’s kunnen beheerst worden. Zo moet een goede afweging gemaakt worden vooraleer een (dure) professionele ploeg van security moet ingezet worden. Wanneer dit dan wel noodzakelijk is, is het aan te raden dat de gemeente hierin tussenkomt.

 

9.7. Internationale samenwerking

Goede contacten met onze Nederlandse buren zijn heel nuttig: om met elkaar samen te werken op het vlak van werkgelegenheid, maar ook om expertises te delen. In navolging van wat al gebeurt in enkele Limburgse gemeenten, kunnen we bv. bekijken of we gebruik kunnen maken van de expertise van de Nederlanders om goede bestekken samen te stellen voor fietspaden.

Met Essen-Oldenburg hebben we reeds meer dan vijftig jaar een vriendschapsband. Deze is de laatste jaren wat verwaterd. Echter, er zijn zeker mogelijkheden om deze jumelage nieuw leven in te blazen en ook nuttig te maken: zo kunnen we leren van hun expertise in het groenonderhoud, ijzelbestrijding, landbouwbeleid, enz. Ook met Zilina en Hradistko zijn er opportuniteiten om samen te werken, op economisch vlak, toerisme, enz.

De samenwerking met Witzenberg is gestart vanuit een andere invalshoek: een projectmatige stedenband die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse en federale overheid. Het is nodig om deze stedenband te verbreden: mensen van Essen kennis laten maken met Witzenberg door een inleefreis, uitwisseling van studenten, economische contacten uitbouwen zodat er meer wederkerigheid is, enz.

Financiën, organisatie van de gemeente en communicatie

10.1. Financiën

De voorbije jaren voerden we een slim financieel beleid. De daling van de schulden, en dus ook de rentelasten, was opmerkelijk. Ook voor de volgende jaren moeten we een slim financieel beleid voeren: nauwgezet budgetteren zodat we geen te zware leningen aangaan, en het belastingniveau op hetzelfde peil houden.

 

10.2. Gemeentelijke organisatie en dienstverlening

De gemeente als bedrijf moet performant georganiseerd zijn, en onze medewerkers moeten fier zijn om bij de gemeente te werken. We moeten af van het eerder negatieve cliché. Het gemeentelijk wagenpark moet proper zijn, onze ambtenaren moeten positief in beeld komen, enz. Maar ook is het goed dat het kenbaar wordt gemaakt dat manifestaties financieel door de gemeente gesteund worden. Dit kan gebeuren door bv. een “sponsorlogo”, zoals dat ook al in Antwerpen gebeurt.

Er moeten meer “all round” ambtenaren komen, los van diensten en afdelingen, die projectmatig werken of werken in beleidsvelden die op dat moment belangrijk zijn. Door een herschikking van het organigram moet dit niet leiden dat er in totaal meer ambtenaren komen. Ook mensen met een beperking moeten kansen krijgen om bij het gemeentebestuur te komen werken. We engageren ons dat er een stijging komt in het aantal medewerkers met een beperking.

De openingsuren moeten maximaal afgestemd zijn op de verwachtingen van de bezoekers. We investeren verder in het digitale gemeentehuis, zodat 24/7 administratieve diensten kunnen aangeboden worden.   

De meeste ocmw-diensten worden “ingekanteld” in de gemeentelijke organisatie. Dit is de voorbije maanden reeds goed voorbereid. Bij het begin van de nieuwe legislatuur gaan we daarin verder, en maken we een analyse van de kerntaken van het huidige ocmw.

 

10.3. Gebouwenbeheer

De gebouwen van de gemeente moeten beter beheerd worden. Dat zal bv. de energierekeningen doen dalen. Gebouwen die te oud worden, moeten ofwel afgestoten worden of grondig gerenoveerd worden. Voor sommige gebouwen moeten we een nieuwe bestemming vinden (bv. het voormalige bosmuseum in de Wildertse Duintjes), ofwel moeten ze verkocht worden.

 

10.4. Samenwerken

Essen heeft heel wat Nederlandse buren. Op sommige vlakken hebben deze Nederlandse buurgemeenten expertises in huis die wij wat missen. Nederlanders zijn bv. specialist in fietspaden. Waarom zouden we daar niet wat meer ons licht opsteken? Maar ook met onze Vlaamse buurgemeenten moeten we nog meer gaan samenwerken. Misschien kunnen we wel ambtenaren “delen”, zodat sommige specialisaties gezamenlijk in huis gehaald kunnen worden. Uiteraard mag dit er niet toe leiden dat de voordelen voor onze lokale economie, bv. kleine plaatselijke aankopen, worden afgebouwd.    

Ook met andere overheden (Vlaamse overheid, provincie, Europa) werken we nauw samen. We detecteren subsidiemogelijkheden en gaan regelmatig rond de tafel zitten om te zien welke thema’s voor Essen gezamenlijk kunnen aangepakt worden.

 

10.5. Codex

In de loop van de jaren heeft de gemeente vele reglementen gemaakt, over allerlei zaken. We brengen deze reglementen bijeen, maken ze coherent waar nodig, en maken ze gemakkelijk consulteerbaar (“de Essense Codex”).

 

10.6. Communicatie

We blijven een modern communicatiebeleid voeren. Twitter en Facebook hebben hun intrede gedaan, en gaan ook verder in het gebruik van sociale media. Ook voor het maken van meldingen maken we gebruik van moderne media, zoals WhatsApp, enz.

EssenInfo is een succesvol magazine, maar we blijven zoeken naar vernieuwingen zodat het blad ook in de toekomst een gemakkelijk en goed medium blijft. We gaan wel meer inzetten op filmpjes. Die zijn toegankelijker, en zijn aanvullend aan wat gelezen kan worden.

Ook aan www.essen.be moet permanent gebouwd worden, met meer mogelijkheden voor filmpjes, meer mogelijkheden om met het e-loket van thuis uit het “digitaal gemeentehuis” te bezoeken, enz.

Kindvriendelijk Essen

ESSEN, WAAR KINDEREN GELUKKIG ZIJN. JONG ESSEN, HET CD&V-JEUGDPLAN VOOR ESSEN
Kinderen zijn onze toekomst! En dus moeten we hen koesteren!

Kinderen worden in de politiek soms wel eens bekeken als “buitenstaanders”. Het gaat dikwijls over kinderen, en te weinig betrekken we kinderen bij het beleid. Heel zelden zijn kinderen het uitgangspunt van het beleid. Nochtans zou dit niet slecht zijn: iets wat goed is voor kinderen, is meestal ook goed voor andere Essenaren.

CD&V wil daarin een omslag maken: een Kindvriendelijk Essen is ons uitgangspunt!

Kinderen en jongeren zijn voor ons volwaardige medeburgers en maken deel uit van onze gemeente. Het is dan ook belangrijk dat ze mee nadenken over Essen in toekomst, en dat zelfs mee vorm geven.
We vinden het belangrijk om van Essen een gemeenschap te maken die zich ertoe verbindt om de rechten van het kind te realiseren en uit te voeren en zal zo mee zorgen voor een goed lokaal beleid in onze gemeente.
Kinderen en jongeren kunnen we niet zo maar in vakjes plaatsen. De kindvriendelijkheid van Essen gaat over alle levensdomeinen en zal daardoor ook gevolgen hebben binnen andere beleidsdomeinen.
Essen zal hiervoor toewerken naar het label “Kindvriendelijke Steden en Gemeenten”. Dit geeft ons een leidraad om te sturen naar een integraal kindvriendelijk beleid.

We hebben één doelstelling: Essen, waar kinderen gelukkig zijn!

 

We betrekken kinderen

Elk jaar wordt een Kindergemeenteraad samengesteld, die een 3tal keren per schooljaar samenkomt. Hieruit ontstaan ideeën, en bovendien is het voor de kinderen een ontdekking hoe de gemeente en een democratie eruit ziet. Ook de volgende jaren volgen we deze weg, en bekijken we hoe we de werking van de Kindergemeenteraad nog aantrekkelijker kunnen maken.

Vorig jaar werden vele Essenaren bevraagd d.m.v. een grote enquête. 932 Essenaren dienden een antwoord in. We willen dat ook de volgende jaren regelmatig herhalen (bv. elke twee of drie jaar), zodat we ook een tendens kunnen ontdekken of ontdekken welke nieuwe thema’s aan de orde zijn. CD&V is voorstander om ook een bevraging te organiseren die specifiek gericht is op onze kinderen. Wat leeft er bij hen? Wat vinden zij belangrijk? Wat kan er volgens hen verbeteren in Essen?

De Jeugdraad is momenteel de adviesraad m.b.t. het jongerenbeleid. Het is belangrijk dat deze raad een goede stem heeft en representatief is voor alle jongeren, ook kinderen die niet bij verenigingen aangesloten kinderen of kinderen die aangesloten zijn bij een sportclub.

 

Veilige gemeente

Kinderen zijn bij uitstek zwakke weggebruikers. Daarom dat de veiligheid van de kinderen in het verkeer dé norm moet zijn: de schoolomgevingen en de schoolroutes, maar ook de omgevingen van de speelpleintjes en jeugdlokalen, moeten absoluut verkeersveilig zijn. Daarom screenen we niet enkel de schoolomgevingen, maar ook die andere locaties waar dikwijls kinderen samenkomen. We ondersteunen verder de 10/10-actie voor scholen. Samen met de directies en ouders, maar dus ook samen met de kinderen, werken we Octopusplannen uit.

Uiteraard blijft de preventie een belangrijk punt om de aandacht op te vestigen. Afgelopen jaren werd er, in samenwerking met scholen, jeugd- en sportverenigingen een fluoactie op poten gezet. CD&V zal deze actie zeker behouden en waar mogelijk uitbreiden en verbeteren.

Voor CD&V is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Daarom werd een uitgebreid actieplan opgesteld zodat ook de volgende jaren veel geïnvesteerd wordt in de verkeersveiligheid.

 

Plekken voor kinderen en jongeren: het gezin, opvang, school, de vereniging, het pleintje en een fuifruimte.

Een modern gezinsbeleid

Een evenwichtig gezin vormt een goede start voor onze kids. Daarom is een goed gezinsbeleid zo belangrijk. Intrafamiliaal geweld of drugsgebruik bij ouders is nefast voor kinderen. Vandaar dat we moeten inzetten op de ondersteuning van gezinnen. Maatschappelijk werkers hebben daarin een belangrijke rol te spelen.

We zoeken specifiek naar verborgen armoede bij gezinnen en proberen deze gezinnen te helpen. Soms zijn ouders te trots om zich te melden bij het OCMW, en leven zij verder in omstandigheden die nefast (kunnen) zijn. We overleggen met de scholen en verenigingen hoe we kunnen samenwerken om deze verborgen armoede te ontdekken en aan elkaar door te geven, om zodoende gericht te kunnen helpen.

We trachten kinderen uit een generatiearmoede te halen. Een “inleefhuis” zal daarin een goed initiatief zijn: een educatief pakket waarmee kinderen leren omgaan met geld, met administratieve zaken, enz. We werken samen met scholen om dit inleefhuis ter beschikking te stellen zodat meer en meer kinderen hiervan gebruik kunnen maken.

Aan de kindjes uit gezinnen met financiële moeilijkheden geven we jaarlijks, met Sinterklaas of rond de feestdagen, een “goedzak”. Dat is een feestpakket zodat ook deze kinderen kunnen vieren zoals elk ander kind (met ballonnen, slingers, …).

Kinderopvang

Kindjes worden dikwijls al vanaf hele jonge leeftijd opgevangen. Het is goed dat er voldoende goede kinderopvang is, zodat de mama’s en papa’s op dat vlak gerust kunnen gaan werken. We steunen de grootouders als zij daarin bijstaan. Bv. door het grootouderturnen aan te bieden: een gezamenlijke uitstap en activiteit voor kleinkind en opa/oma.

De buitenschoolse opvang wordt financieel sterk ondersteund door de gemeente. Dit zetten we voort en kijken voortdurend hoe hierin nog te verbeteren. Initiatieven als de Kriebelsportweken zijn ook bijzonder nuttig en kwaliteitsvol. Ook deze zetten we voort.

Goede scholen

Gelukkig hebben we in Essen vele goede scholen. Dit moeten we zo houden. De gemeente moet onze scholen, van welk net ook, sterk blijven ondersteunen.

Zeker ook een verkeersveilige schoolomgeving is een taak die de gemeente op zich moet nemen. Onze politie blijft goed samenwerken met de scholen, zoals bij de organisatie van verkeerslessen en sensibilisering tegen overmatig alcoholgebruik.

Verenigingen

Verenigingen zijn het bindmiddel in onze samenleving. Het is dan ook enorm belangrijk om hen te blijven ondersteunen. CD&V vindt het uiterst belangrijk om de 30.000 euro steun aan de Essen jeugdverenigingen te behouden.

We kijken trouwens niet alleen naar jeugdverenigingen. Ook in vele sportverenigingen is er een belangrijke jeugdwerking. De gemeente ondersteunt bij uitstek deze werking.

Een goede uitleendienst moet ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om activiteiten te organiseren. Ook de alternatieve activiteiten tijdens de blokperiode van de studenten zijn voor ons een must om te behouden.

Vanuit de verenigingen weten we dat ze dikwijls opzien tegen het organiseren van een security op evenementen. We vinden het enorm belangrijk om hierover in dialoog te gaan met elkaar en samen naar oplossingen te zoeken. De jeugdraad speelt hier voor ons een zeer belangrijke rol in.

Omdat de verenigingen zo’n belangrijk bindmiddel zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen eraan kunnen participeren. Ook mensen en kinderen die het financieel wat moeilijker hebben. We zoeken samen met alle betrokkenen naar de beste manier om de participatie zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Speelpleinwerking

De Essense speelpleinwerking is heel succesvol. We moeten er zelfs voor zorgen dat de werking geen slachtoffer wordt van het eigen succes: er moeten genoeg monitoren gevonden worden om de werking haalbaar te houden.

We zorgen er wel voor dat deze activiteiten geen “concurrentie” worden van het gewone verenigingsleven. Het zou spijtig zijn mochten er minder kinderen komen naar een activiteit van hun jeugd- of sportvereniging omdat op hetzelfde moment een gelijkaardige door de gemeente georganiseerde activiteit doorgaat.

Speelruimte

Kinderen moeten buiten kunnen spelen! En kinderen die spelen, worden niet aanzien als “lawaaimakers”!

Speelpleintjes moeten goed onderhouden worden, en er moet goed worden toegezien dat de kinderen niet worden “weggejaagd” door oudere overlastmakers, drugsgebruikers, enz. Het “Stoerwoud” zal hopelijk goed aanslaan. We zullen ervoor zorgen dat het goed wordt onderhouden!

Het Sportpark is geschikt gemaakt om ook jongeren een thuis te geven, met een omheind voetbalterreintje, skateramp, het repetitielokaal, enz. We kijken uit naar opportuniteiten in de wijken om ook daar een plein aan te bieden voor de iets oudere jeugd.

De speelruimten moeten geschikt worden gemaakt zodat ook kinderen met een beperking zich er goed kunnen amuseren!

Fuifruimte

Het uitgaan en het fuiven evolueert: daar waar een aantal jaren geleden grote fuiven populair waren, zijn dat vandaag meer kleine “feestjes”. We moeten ervoor zorgen dat onze jeugd dichtbij huis op café kunnen gaan en een feestje kunnen bouwen.

CD&V gaat voor een “Cultuurwijk” op Statie, een cluster van cultuurvoorzieningen en –initiatieven die in elkaars buurt liggen en elkaar versterken: Muzarto, Rex, Tatteljee, een “podiumkerk”, enz. Ook zou hier in de buurt een centrum kunnen komen waar verenigingen en jongeren dingen kunnen organiseren, materialen kunnen stockeren, enz.

 

Iedereen mee

Als partij vinden we het ook enorm belangrijk dat ieder kind en jongere mee is, in ons mooie Essen. Ook de kinderen met een beperking. Zeker voor hen moeten we een vriendelijke gemeente zijn!

Zo moet er gezorgd worden dat kids met een beperking mee kunnen spelen in de verschillende speeltuintjes van Essen, en dat alle leerlingen van Essense scholen cultuur kunnen ontdekken door voorstellingen aan te bieden.

Dat verenigingen samenwerken om activiteiten aan te bieden waarbij kinderen en jongeren van onze gemeente nieuwe dingen kunnen ontdekken of leren, willen we blijven aanmoedigen.

Voor initiatieven als “De Vlotter” hebben we alle lof. We helpen hen met te groeien, noden in te vullen, enz.

 

Kinderen met een kleurtje

Rond Essen staan er gelukkig geen muren. We zijn een moderne gemeente, die volop in de wereld staat. Maar we mogen niet negeren dat dat ook uitdagingen met zich brengt. Kinderen uit andere culturen moeten zich kunnen integreren in onze samenleving.

Alhoewel kinderen via de school, vereniging, enz. dikwijls meer kansen hebben dan hun ouders om goed te integreren, moeten we toch oog hebben om dat allemaal wat te vergemakkelijken. Of omgekeerd: we creëren een groot probleem als deze kinderen zich niet integreren!

 

Ondernemende jongeren

Het is belangrijk dat genoeg jongeren zin hebben om te ondernemen: de Ondernemingszin van onze jongeren bepaalt mede de welvaart van morgen! We moeten dan ook aanmoedigen dat jongeren zelfstandig worden, eventueel in bijberoep, en een bedrijf uit de grond stampen. Daarin moeten we breed denken. Ook het pop-up gegeven kan een nieuwe dynamiek geven aan het winkelen in onze gemeente.

 

Jonge gezinnen

Jonge mama’s en papa’s (in spe) moeten alle kansen krijgen om in Essen een mooi leven op te bouwen.

Voor de jongvolwassene is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen of bouwgronden komen in onze gemeente. Betaalbare kavels moeten beschikbaar komen zodat mensen zelf erop kunnen bouwen. En waarom geen formule invoeren waarbij jonge gezinnen de grondprijs pas op latere leeftijd moeten betalen?

Jonge gezinnen moeten in een gezond Essen kunnen leven: met voldoende groen, rustpunten, parken, enz. Waar je kan ontspannen en waar de lucht zuiver is. Een medisch centrum in Essen moet ervoor zorgen dat zorgnoden dichtbij en toegankelijk kunnen verholpen worden.

Een “Huis van het Kind” moet ervoor zorgen dat alle info, administratie, enz. gebundeld wordt aangeboden. Eén loket waar je daarvoor terecht kan, ook digitaal, 24/7.

Veiligheidsplan

CD&V-veiligheidsplan 2018-2024

Essen, gerust en veilig!

 

Onze voorstellen:

Inzetten van gemeenschapswachten
We ondersteunen financieel de Essense werkgevers die hun personeel vrijaf geven voor brandweerinterventies
We investeren in een nieuwe ambulancewagen en in een wachtpost voor ambulanciers
We ondersteunen de vriendenkringen van brandweer- en ambulancevrijwilligers
We pleiten bij de brandweerzone voor een nieuwe ladderwagen
Op sommige plekken in Essen komen er camera’s om toezicht te houden
Mobiele camera’s worden ingezet bij grote manifestaties, zodat de organisatoren daar niet zelf in moeten investeren
De politie verhuist naar het stationsgebouw
We starten met een “masterplan brandweerkazerne”
In elke wijk een trefpunt waar mensen hun wijkagent kunnen ontmoeten
Bij evenementen bekijken we het veiligheidsrisico met gezond verstand
Indien niet absoluut noodzakelijk, dan moeten er bij evenementen geen professionele veiligheidsstewards worden ingezet.
We onderzoeken de mogelijkheid van een aanbod aan goedkopere professionele stewards
Nachtwinkels blijven streng gecontroleerd worden
Inbraakpreventiesubsidie uitbreiden naar tuinhuizen en schrikverlichting
Harde bestrijding van drugs
We steunen de BIN’s
Elk speelpleintje wordt gescreend
Openbare verlichting wordt LED en blijft langer aan
Buurtbemiddelaars zorgen voor oplossen van burenruzies
Zwerfvuil wordt bestreden
 

 

 

 

1. Inleiding

Veiligheid en een gerust gevoel dragen in heel belangrijke mate bij aan de woon- en leefkwaliteit van een dorp. Als mensen ergens wonen waar ze gerust kunnen zijn, waar ze bij wijze van spreken hun deur niet op slot hoeven te doen om even naar de winkel te gaan, dan is het daar goed wonen. Als mensen erop kunnen rekenen dat er bij brand een professionele en snelle hulpverlening op gang komt, dan is dat een hele geruststelling. Als iemand een hartinfarct krijgt en er wordt snel gereageerd, eventueel d.m.v. een automatische defibrillator die aan de kerk hangt, dan kan dat een leven redden.

En daarom is veiligheid, in brede zin, een kerntaak van een gemeente.

Een betrokken en warme samenleving kan niet zonder veiligheid. En hoewel iedereen beseft dat absolute veiligheid niet bestaat, verwachten de Essenaren terecht dat de gemeente zorgt voor een omgeving waarin ze niet continu bang over de schouder moeten kijken.

We moeten ervoor zorgen dat Essen een “geruste gemeente” blijft!

Sommige veiligheidsaspecten zijn de bevoegdheid van de Gemeenteraad, een aantal andere van het College van Burgemeester en Schepenen, en nog een aantal andere zijn de exclusieve bevoegdheid van de burgemeester. Steeds is het de burgemeester die de coördinatie op zich neemt.

Vanuit de jarenlang opgebouwde ervaringen van de burgemeester, gemeente- en politieraadsleden, stelt CD&V hierbij haar Veiligheidsnota voor: “Essen, gerust en veilig!”

 

2. Veiligheid in een Essense context

Gerust zijn in Essen

Essen is Chicago niet. We kunnen gelukkig in onze gemeente nog gerust rondlopen, zonder dat we moeten omkijken naar mogelijke gauwdieven. Laat staan dat we bang moeten zijn voor overvallen of moorden. We hebben het hier over de criminaliteit die in onze gemeente (nauwelijks) aanwezig is.

Maar veiligheid gaat verder: hoe zeker zijn we dat de naburige woning wel brandveilig genoeg is en een eventuele brand niet overslaat naar onze woning? Of een brand op de Kalmthoutse Heide naar het Woonbos? Hoe zeker zijn we dat een treinongeval met een chemische lading niet zal gebeuren? Of als dat wel gebeurt, dat er dan een efficiënte, snelle en goede hulpverlening op gang komt?

Kortom: veiligheid betreft een veel breder terrein dan louter criminaliteit.

 

Resultaten bevolkingsenquête

Uit de grote bevolkingsbevraging van vorig jaar, waarbij 938 mensen een uitgebreid antwoord hebben ingediend, bleek dat de Essenaren zich veilig voelen in onze gemeente. 10% voelt zich onveilig, en 64% (bij mannen) en 62% (bij vrouwen) voelt zich uitermate veilig.

60% van de Essenaren is uitermate tevreden over de hulpdiensten, slechts 8% is niet tevreden.

 

3. Een netwerk voor veiligheid

Veiligheid en gerustheid zijn een complex en een heel breed gegeven. Vandaar dat ook vele actoren en vele samenwerkingsverbanden op dit vlak actief zijn.

burgemeester

De burgemeester is de spil in het veiligheidsgebeuren. Gaston Van Tichelt neemt sinds 12 jaar zijn rol inzake veiligheid heel secuur op. Hij is bevoegd voor het veiligheidsgebeuren in de gemeente, zetelt mee in het Politiecollege (d.i. het dagelijks bestuur van de Politiezone), en is zelfs sinds 6 jaar lid van het Brandweercollege (d.i. het uitvoerend orgaan van de Brandweerzone, waar 21 gemeenten onder vallen).

De burgemeester is verantwoordelijk voor de regeling rond noodplanning, de voorbereiding op eventuele rampen. Wanneer er zich effectief een calamiteit voordoet, dan coördineert hij de bestuurlijke aspecten van de hulpverlening. Een echte grootschalige ramp komt niet veel voor, maar ook bij grote ongevallen moet de burgemeester zijn rol opnemen: bij grote branden, bij zware auto ongevallen, enz.

Om dit goed te kunnen doen, is het noodzakelijk daarvoor te oefenen en reële accidenten te evalueren, zodat er opnieuw lering uit kan getrokken worden. Ook deze aansturing is de bevoegdheid van de burgemeester.

Ambtenaar Integrale Veiligheid/ambtenaar Noodplanning en andere gemeentelijke actoren

Sinds een aantal jaren hebben wij als gemeente Essen geïnvesteerd in een veiligheidsambtenaar. Deze ambtenaar kan impulsen geven, voorbeelden van elders opzoeken en projectmatig zaken aanpakken. Deze werkt dus aanvullend aan de diensten van de politie, brandweer, enz.

Bovendien coördineert deze ambtenaar de noodplanning in Essen: het bijhouden en actualiseren van het Algemeen Noodplan en eventuele bijzondere noodplannen, veiligheidsdraaiboeken voor manifestaties, enz. In noodsituaties, bij een opschaling (“uitroepen van het rampenplan”) is deze ambtenaar diegene die de burgemeester bijstaat in de crisiscel.

Ook andere diensten van de gemeente zijn betrokken bij veiligheidssituaties: de waarnemend burgemeester (Dirk Konings), de evenementencoördinator, de communicatiedienst en de afdeling technische zaken (voor bv. de logistieke aspecten).

Politie

Onze lokale politie wordt georganiseerd op het niveau van de drie gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Ongeveer 140 politiemensen werken 24/7 aan de veiligheid van onze regio.

Sinds kort is het wijkteam in Essen nog versterkt, en werken de wijkagenten eerder in teams. Zodoende worden de verlofperiodes opgevangen en kan men meer met specialiteiten werken.

Ambulancedienst

De Essense gemeentelijke ambulancedienst werkt met een twintigtal vrijwilligers en één professionele coördinator. De dienst doet meer dan het dringend ziekenvervoer: de dienst werkt ook mee aan het “hartveilig maken” van Essen, door het geven van cursussen, het installeren en controleren van de AED-toestellen, de begeleiding van organisatoren van grote manifestaties, enz.

Brandweer

Onze Essense brandweer is een onderdeel van de Brandweerzone Rand, die de brandweer organiseert voor 21 gemeenten, van Essen tot in Kontich. De “post Essen” werkt met één beroepsbrandweerman en een veertigtal vrijwilligers. De zone werkt met ongeveer 850 brandweerlieden.

Door de investeringen die de gemeente vroeger heeft gedaan, kan de brandweer ook vandaag nog beschikken over het beste materiaal.

Onze burgemeester, Gaston Van Tichelt, maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Brandweerzone. Zodoende is er een directe band tussen onze Essense brandweer en het zonale niveau.

Buurt Informatie Netwerken

De BIN’s zijn tegenwoordig niet meer weg te denken als het gaat om veiligheid. Ze zorgen ervoor dat de politie “meer ogen en oren” krijgt, door een gezonde sociale controle. En zo zorgen zij ervoor dat er minder woninginbraken zijn. Maar evengoed zorgen ze voor een goed contact tussen wijkbewoners, politie en burgemeester.

Een dikke proficiat voor de vele BIN-vrijwilligers, -straatverantwoordelijken, -bestuursleden, enz.!

Samenwerkingsverbanden

Naast deze voorgaande opgesomde instanties, kennen we verschillende samenwerkingsverbanden die ook elk een doelstelling hebben: de gemeentelijke veiligheidscel / veiligheidsvergaderingen met organisatoren, het Veiligheidsoverleg dat de gouverneur organiseert met de burgemeesters, de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking bij Rampenbestrijding, de Integrale Lokale Veiligheidscel, enz.

Het is elke keer de burgemeester die de gemeente hierin vertegenwoordigt.

 

4. Fenomenen

4.1. Inleiding

Alhoewel Essen een veilige gemeente is, staat er geen muur rond onze gemeente. Ook in Essen gebeuren er ongevallen en zijn soms criminelen actief.

Een greep uit de laatste twaalf jaar op dit vlak: plofkraak bij bankautomaat, druglabo’s en druggebruik, exhibitionisme, intrafamiliaal geweld, inbrakenplaag op Heikant, de autopyromaan, een bommelding (op Mariaberg), grote industriebranden (bv. bij Schot’s Vishandel), boerderijbrand, woningbranden, dodelijke ongevallen, heidebrand Kalmthoutse Heide, brand in treinlocomotief, mogelijke elektriciteitsafschakeling, enz.

Een vooruitziend beleid schat in welke risico’s we lopen. Hoe beter we deze kunnen inschatten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. We denken dan aan bv.:

onze grensligging waarbij criminelen “gebruik maken” van de grens, mogelijke communicatieproblemen tussen Nederland en België wanneer zich een ramp voordoet, enz.
de aanwezigheid van een drukke spoorweglijn met ook veel goederenverkeer;
de nabijheid van de Vliegbasis Woensdrecht;
de nabijheid van het havengebied met chemische en nucleaire installaties;
veel bossen, met woongelegenheden;
bivakplaatsen;
afstand tot Klina;
evenementen waar veel mensen samenkomen;

 

4.2. We zoemen even in op enkele fenomenen

a) vandalisme

Vandalisme is verwerpelijk, en niet te onderschatten maatschappelijk schadig. Nieuwe treinen die onder de graffiti zitten, geven een heel slecht beeld. Eigenlijk is het devies simpel: je blijft af van wat niet van jou is!

b) drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik

We moeten een hard beleid voeren tegen drugs: tegen drugsgebruik en zeker tegen drugshandel. Drugs leiden tot schuldenlast, geweld, ontwrichte gezinnen, enz. En ze zijn ook gewoon ongezond!

c) inbraken

Woninginbraken hebben een heel harde en negatieve impact: niet alleen de schade aan de woning en de administratieve rompslomp die er bij komt kijken (verzekering, herstel van schade, enz.) is erg, maar vooral de psychologische dreun is niet te onderschatten: je bent getroffen in je privacy, dikwijls zijn er spullen weg met een emotionele waarde, enz.

d) fietsdiefstallen

Fietsdiefstallen zijn ergerlijk en niet te onderschatten. Een fiets is voor velen een essentieel vervoermiddel. Het verlies ervan is dan ook heel onpraktisch. Maar zeker ook de financiële kant van een fietsdiefstal is zwaar. Zeker de nieuwe moderne fietsen vertegenwoordigen een heel kapitaal!

e) burenhinder

Beter een goede buur dan een verre vriend. En het komt soms voor dat er van een goed nabuurschap geen sprake is. Dit kan uiteraard een grote belasting leggen op het welzijn en het “goed-wonen” van een gezind.

f) intrafamiliaal geweld

Achter de mooiste huisgevels komen er wel eens geschillen voor. Maar soms wordt dit zo erg dat er sprake is van systematisch intrafamiliaal geweld. Dat kan fysiek zijn, maar ook psychologisch. Dit legt een heel zware belasting op een gezin, en zeker ook op de kinderen, die soms effectief getraumatiseerd kunnen zijn.

g) zwerfvuil

Zwerfvuil is een fenomeen waaraan Essenaren zich danig storen. Het is absoluut asociaal en brengt heel wat milieuschade met zich.

 

5. Uitdagingen en voorstellen

5.1. Personeel en vrijwilligers

De veiligheidsorganisatie draait rond mensen: als er geen brandweermannen zijn, dan wordt er niet geblust. Anno 2018 is het echter moeilijk om voor verschillende jobs genoeg mensen te kunnen aantrekken.

Onze PZ Grens wordt voor de rekrutering van personeel “beconcurreerd” door de politie van Antwerpen. Bovendien is onze zone gelegen in het noordelijke deel van België, zodat we enkel personeel kunnen aantrekken die in onze zone zelf wonen of ten zuiden ervan.

We pleiten ervoor om in de politiezone gemeenschapswachten te gaan inzetten. Deze gemeenschapswachten zijn bijkomende “ogen en oren” die dagdagelijks op straat en op pleinen aanwezig zijn, meldingen kunnen doorgeven, parkeerovertredingen kunnen vaststellen, enz.

Brandweermannen en medewerkers van onze ambulancedienst moeten een zware opleiding volgen en veelvuldig oefenen. Het legt dan ook een groot beslag op hun vrije tijd en is dan ook een erg groot engagement. Bovendien zijn vele medewerkers aan het werk buiten Essen. Vooral tijdens de daguren is het dan ook niet gemakkelijk om telkens voldoende vrijwilligers in te zetten bij een dringende interventie.

Specifiek voor de brandweer komt daarbij dat door de omvorming naar een zonale structuur de afstand tussen onze brandweermensen en het beleid groter wordt. Mensen zijn misschien minder gemotiveerd om bij de “zonale brandweer” te komen dan bij de “gemeentelijke brandweer”. Ook wordt er meer gestandaardiseerd zodat een eigen inbreng (in bv. het uitwerken van een brandweerwagen) minder aan de orde is.

Om dit alles op te vangen, moeten we dan ook slimme maatregelen nemen:

Essense werkgevers die onder hun personeel vrijwilligers hebben die actief zijn bij de brandweer en ambulance, en die overdag ingezet kunnen worden bij een dringende interventie, moeten door de gemeente financieel gesteund worden.
wachtdienst met –post: Om onze ambulancedienst ook in de toekomst 24/7 in dienst te houden, is het aangewezen om op bepaalde momenten de ambulancedienst te laten vertrekken vanuit een wachtpost. Deze kan gemakkelijk geïntegreerd worden in het nieuwe Zorgpunt dat de gemeente samen met Klina zal uitbouwen.
meer nadruk op vrijwilligers: De Brandweerzone moet meer oog hebben voor de vrijwilligers. Ook de minister van Binnenlandse Zaken moet dit hebben, want vandaag vindt de brandweerwetgeving zijn oorsprong in de situatie van beroepsbrandweerkorpsen.
waardering: Onze Essense vrijwilligers moeten erg gewaardeerd worden. Vandaar ondersteunt de gemeente devriendenkringen van de brandweer en van de ambulance. Dit moeten we zeker voortzetten, en indien nodig nog versterken. Voor de brandweer vormt dit ook nog de onmisbare link met het gemeentebestuur.
 

 

5.2. modern materiaal

Onze mensen moeten kunnen werken met het beste materiaal! Nieuwe technieken en technologieën evolueren snel, zodat we ook snel daarop moeten inspelen.

a) Nieuwe ambulancewagen

Eind september heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de aankoop van een nieuwe ambulancewagen. Dit zal een investering zijn van ca. € 200.000.

b) Brandweermateriaal

De brandweer heeft nood aan een nieuwe ladderwagen. We moeten bij de zone pleiten om hiervoor budget vrij te maken.

c) cameraplan

Camera’s worden technologisch steeds beter en zijn dus ook beter inzetbaar, en er is steeds meer draagvlak bij de bevolking om camera’s te gebruiken.

Door de terrorismedreiging werden camera’s ingezet bij grote manifestaties. Voor Essen betekende dit dat dit voor het eerst gebeurde bij de Cyclocross. Ondertussen heeft onze politie zelf geïnvesteerd in drie mobiele camera’s, die kunnen ingezet worden bij manifestaties waar veel mensen bijeen komen, en op plekken die een specifieke problematiek kennen van vandalisme, sluikstorten, enz. Zo werden deze camera’s ondertussen ingezet bij het Belgium Village (WK Voetbal) aan de parking van het Heuvelhal, in de omgeving van Chiro Happy Dorp (tegen vandalisme en overlast) en op Molenheide, waar er ook sprake is van herhaaldelijke overlast ’s avonds en ’s nachts.

Iets eerder werd in samenwerking met de NMBS voor het eerst door de gemeente geïnvesteerd i camera’s, bij de fietsenstallingen aan de stations van Essen en van Wildert. Dit heeft geleid tot een duidelijke afname van de fietsendiefstallen.

Na evaluatie van de inzet van de mobiele camera’s, kunnen we besluiten om op sommige plaatsen nieuwe vaste camera’s aan te brengen: plaatsen waar er veel overlast is, komen daarvoor uiteraard voor het eerst in aanmerking.

Sinds enkele jaren zijn de ANPR-camera’s verschenen. Dit zijn camera’s die verbonden zijn aan een databank van nummerplaten, en een signaal geven wanneer een auto voorbijrijdt met een geseinde nummerplaat. Een nummerplaat kan geseind staan omdat bv. de verzekering niet betaald is, iemand vervolgd wordt, enz. Bovendien kunnen de camera’s dienen om na een misdrijf bepaalde wagens op te sporen.

Rondom Antwerpen en andere centrumsteden (bv. Turnhout) worden ANPR-camera’s geïnstalleerd. Hetzelfde gebeurt langs de autosnelwegen.

Zonder maatregelen zal Essen ingeklemd liggen tussen de Nederlandse grens enerzijds en een zuidelijke cameragordel anderzijds. Daarom zijn we zelf beginnen te investeren in de installatie van ANPR-camera’s aan de invalswegen van Essen. We starten met de Moerkantsebaan en de Ringweg.

 

d) Andere toebehoren

De volgende jaren moeten we op het gemeentehuis investeren in een autonome elektriciteitsgenerator, zodat de site in werking kan blijven wanneer er zich een calamiteit voordoet. Ook de politie investeert constant in nieuwe technologieën, zoals in mogelijkheden om cybercrime tegen te gaan, in “mobile office” toepassingen in patrouillewagens, zodat de politie in hun wagen een administratieve afhandeling kunnen doen, enz.

5.3. Een moderne huisvesting voor onze diensten

a) nieuw politiekantoor voor sociale controle en herwaardering op Statie

In en om het station van Essen is het dikwijls een drukte: vele pendelaars nemen er ’s morgens en ’s avonds de trein. Soms is er ook wat aan de hand: fietsen trekken dieven aan, mogelijk vandalisme aan treinwagons, niet betalende of dronken reizigers, enz.

Voor de omgeving van het station zou het dan ook een goede zaak zijn om het politiekantoor te verhuizen van de Kapelstraat naar het station. Bovendien kan de aanwezigheid van een nieuw politiekantoor in het stationsgebouw ook een hefboom zijn om het station als geheel aantrekkelijker te maken en zodoende nieuwe activiteiten aan te trekken (hotel, kantoor, brasserie, enz.).

De politiezone zal de volgende jaren ook investeren in een nieuw centraal hoofdkantoor. Zodoende moet er efficiënter kunnen gewerkt worden.

b) masterplan brandweerkazerne

De huidige brandweerkazerne is te klein aan het worden. Er is niet genoeg plaats voor het onderhoud van de materialen, voor het aantal lockers van brandweerlieden, enz. Omdat de aanrijtijden van de vrijwilligers naar de kazerne cruciaal zijn, én eveneens de ligging van de kazerne in de gemeente als geheel, is het heel belangrijk om heel goed de locatie van de kazerne af te wegen.

Daarom moet er gestart worden met een “masterplan kazerne”, die alle opties in beeld brengt: verhuis of uitbreiding van de kazerne, bijkomende poorten, enz.

5.4. Een efficiënte organisatie

a) moderne wijkpolitie

Aangezien de samenleving verandert, moet ook de organisatie van de wijkwerking van de politie mee veranderen: de meeste koppels werken met twee buitenshuis, zodat de wijkagenten meer ’s avonds aanspreekbaar moeten zijn; de mobiliteit verandert zodat er meer met (elektrische) fietsen kan gereden worden, er dienen zich nieuwe fenomenen aan zoals cyberpesten zodat de wijkagenten ook meer met het onderwijs in contact moeten staan, enz.

Om dit allemaal aan te kunnen, moeten de wijkagenten genoeg in aantal zijn. De laatste jaren is het aantal wijkagenten dan ook uitgebreid. Voor de volgende jaren moeten de wijkagenten nog beter aanspreekbaar zijn: daarom zal er in de wijken ook een trefpunt komen waar bewoners naar de wijkagent kunnen komen. Eigenlijk zoals dat vandaag al gebeurt in het Lokaal Dienstencentrum.

 

b) evenementen

De samenleving verdraagt tegenwoordig nog weinig risico’s. Voor het organiseren van een manifestatie of evenement moet alles vooraf gepland zijn en mag er als het ware niets gebeuren, want anders zou er wel eens iemand aansprakelijk kunnen gesteld worden. Deze “doorgedreven” vorm van controle is niet goed en werkt verlammend en is een bedreiging voor het vrijwilligerswerk.

We moeten daarom altijd met gezond verstand inschatten welke risico’s er spelen, en niet aan een “overkill” doen. Maar tegelijk is het nodig dat er een soort “veiligheidscultuur” wordt gecreëerd, waarbij bij de organisatoren een “natuurlijke aandacht” bestaat voor risico’s. Dit evenwicht moet ons in staat stellen om ook in de toekomst nog mooie evenementen georganiseerd te krijgen.

Onze gemeentelijke diensten moeten efficiënt de organisatoren ondersteunen, door de administratieve rompslomp in te dijken, vrijwilligers te begeleiden bij het nadenken over een risico analyse, enz.

Op het vlak van stewards moeten we zorgzaam omspringen met het opleggen van professionele stewards. Enkel wanneer dit absoluut noodzakelijk is, moet dit gebeuren. In het andere geval moet er blijvend gewerkt kunnen worden met vrijwilligers. Samen met de organisatoren kijken we naar mogelijkheden om de prijs voor het inzetten van professionele stewards naar beneden te halen.

5.5. Gemeentelijke reglementering en subsidies

a) nachtwinkels: reglement en bestuurlijke handhaving;

In elke Vlaamse gemeente, van klein tot groot, zien we nachtwinkels verschijnen. Een nachtwinkel kan best een behoefte invullen: voor mensen die laat werken, vergeten kleinigheden, enz. Echter moeten we ook de nadelen onderkennen: lawaaihinder, verkoop van sterke drank aan jongeren, enz. Te veel nachtwinkels is dan ook niet gewenst. Bovendien bestaat het risico dat nachtwinkels door ketens worden uitgebaat met de vraag of zij geen dekmantel vormen voor criminele feiten.

Op initiatief van Gaston Van Tichelt heeft de gemeenteraad een reglement gestemd dat nachtwinkels aan banden legde: strenge voorwaarden om een nachtwinkel te mogen openen, een stevige openingsbelasting en een jaarlijkse belasting. Waarschijnlijk heeft deze regeling ertoe geleid dat er geen nieuwe nachtwinkels zijn gekomen. Een goede zaak dus!

Verder moeten we de nachtwinkels goed in het oog blijven houden: strenge controles op de verkoop van sterke drank aan minderjarigen, doorlichting van hun attesten (voedingswaren), enz. Indien zij zich niet aan de regels houden, worden ze gesloten!

b) subsidies ter aanmoediging van inbraakpreventie

Al heel wat jaren geleden is beslist om in Essen een subsidie te verlenen voor technopreventieve maatregelen tegen woninginbraken. Deze subsidie kwam er op basis van een voorstel van Gaston Van Tichelt als gemeenteraadslid. Hoe meer woningen inbraakveilig zijn, hoe minder aantrekkelijk het is voor inbrekers om af te zakken naar die bepaalde wijk of gemeente.

In de loop van de jaren werden zodoende vele tientallen Essenaren ondersteund in het inbraakveiliger maken van hun woning.

Het is aangewezen om na een vijftiental jaar bestaan van deze subsidie, een evaluatie te maken van de voorwaarden om de subsidie te bekomen. Een vaststelling die we alvast kunnen maken, is dat er een verschuiving is ontstaan van inbraken in woningen naar inbraken in tuinhuizen en losstaande garages. Dit als gevolg van het inbraakveiliger maken van de woningen en van het feit dat er meer dure spullen worden bewaard in tuinhuizen (bv. een elektrische fiets). We gaan er dan ook voor om de subsidie uit te breiden, en stellen dan ook voor om de subsidie ook te laten dienen voor het inbraakveiliger maken van tuinhuizen!

c) gemeentelijk reglement op verenigingslokalen en maximum aantal mensen per vierkante meter

Het huidige “politiereglement” op lokalen is verouderd en moet worden geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor het huidige reglement dat bepaalt hoeveel mensen er bv. in een tent mogen.

5.6. Sterke bestrijding van drugsproductie, -handel en –gebruik

Drugs leiden tot veel onheil. In het op te maken politioneel veiligheidsplan moet de bestrijding van drugs een prioriteit worden. Er moet dus extra ingezet worden op het drugsthema.

We voeren ook overleg met hulpcentra om een dienstverlening aan te bieden die dichter is dan vandaag, in Antwerpen. Een hulpverlening die gevestigd is in Antwerpen is te ver weg om efficiënt te kunnen werken. De drempel om telkens naar Antwerpen te gaan, is dan ook veel te hoog.

5.7. ondersteunen van BIN’s (WhatsApp)

De Buurt Informatie Netwerken zijn goede partners voor de gemeente en politie en komen de veiligheid ten goede. Extra ogen, een gezonde sociale controle, kan woninginbraken vermijden en mensen alert maken voor andere fenomenen.

Daarom zullen we ook in de toekomst goed met de BIN’s blijven samenwerken:

elk jaar organiseren we een overleg met alle BIN’s zodat er een uitwisseling kan zijn van ideeën allerhande;
samen met de BIN’s bekijken we hoe vrijwilligers in hun werk kunnen geholpen worden;
we moedigen innovatieve toepassingen aan (zoals eerder de introductie van de whatsapp).
 

5.8. speelpleintjes screenen en zichtbaar maken

Het is goed dat er speelpleintjes zijn: kinderen kunnen er buiten komen ravotten en worden zo achter hun computer weggehaald, en ook ouders en grootouders kunnen er een wandelingetje naar maken. En ook de iets oudere jeugd mag er komen en rondhangen. Ook dat is sociaal!

Maar dit alles kan natuurlijk wel op voorwaarde dat er geen overlast ontstaat, drugsgebruik, enz. In dat geval gebeurt het soms dat de kleine kinderen niet meer naar het pleintje durven komen. Dat is absoluut niet te tolereren.

Vandaar dat we volgende jaren alle speelpleintjes moeten screenen: liggen ze nog in de buurt van jonge kinderen? Is er genoeg sociale controle mogelijk? Eventueel een haag opsnoeien zodat er een betere inkijk is? Enz.

5.9. openbare verlichting

Een goede openbare verlichting is een must. Anderzijds moeten we opletten dat onzinnige en te veel openbare verlichting een veroorzaker wordt van te mijden lichtvervuiling. Vanuit een besparing en het vermijden van lichtvervuiling, werden in Essen, en ook in vele andere gemeenten, de lichten vroeger gedoofd. Vele lichten gaan uit om 23.00u. Vele lichten blijven branden, bv. daar waar er bochten en kruispunten, zijn, lange straten, enz.

Sommige mensen denken dat er meer wordt ingebroken in een “donkere straat”. Dat is niet het geval. In een donkere straat vallen inbrekers zelfs beter op dan in een heel goed verlichte straat. Schrikverlichting, op basis van een sensor, is natuurlijk de beste methode om inbrekers af te schrikken. We gaan dan ook de schrikverlichting toevoegen aan de lijst van techno-preventieve maatregelen die voor een subsidie in aanmerking komen.

Wel is het zo dat openbare verlichting heel nuttig is om als zwakke weggebruiker, voetganger of fietser, goed te zien: zijn er obstakels, putten, enz. Om te vermijden dat iemand valt of struikelt is het dus wel belangrijk dat er goede verlichting is.

Door de introductie van openbare verlichting met LED-technologie, kunnen we zuiniger verlichten en bv. ook lichten dimpen. We zullen dan ook overgaan tot het wijzigen van het regime en de lichten later laten branden dan 23.00u.

5.10. burenbemiddeling voor kleinere conflicten in wijken

Burenruzies zijn erg belastend. In de eerste plaats uiteraard voor de betrokkenen. Het is daarom goed om deze al in een vroeg stadium op te lossen. De wijkagent heeft daarin soms een rol te vervullen, maar indien het traject om tot een oplossing te komen te lang duurt, is het eerder de Vrederechter die tussenbeide kan komen via een verzoeningsgesprek. Omdat de drempel om naar een Vrederechter te gaan toch tamelijk hoog is, worden in sommige gemeenten in Vlaanderen een derde middel ingezet: buurtbemiddelaars.

We zetten in Essen ook een systeem op van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze mensen volgen eerst een cursus en kunnen dan op aanvraag aan de slag. Zo kan heel wat burenmiserie in de kiem gesmoord worden en moeten mensen minder snel naar de Vrederechter.

5.11 zwerfvuil

Zwerfvuil is ergerlijk, en vele mensen storen er zich (terecht) aan. We moeten harder inzetten op het bestrijden van zwerfvuil, door meer vuilbakken te installeren, maar ook door meer gerichte controles en het installeren van camera’s op hotspots.

Verkeersveiligheidsplan

Essen is een gemeente op maat van de mensen, een gemeente met een hoge levenskwaliteit, een bruisend verenigingsleven, een gemeente waar mensen zich goed en veilig voelen.

Verkeer en verkeersveiligheid zijn daarbij heel erg belangrijk: de mensen moeten zich altijd op een veilige, aangename manier kunnen verplaatsen.

CD&V trekt daarom hard aan de kar van de verkeersveiligheid: via het gemeentelijk beleid én door zelf acties te organiseren: onze “Profietsiat”- en “Op Stap Das Knap”-acties ter promotie van de stappers en trappers waren erg succesvol!

 

 

De laatste jaren werd er hard gewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het aantal verkeersslachtoffers daalde dan ook flink.

De ongevallencijfers van 2010-2017 zijn zeer bemoedigend:

in 2010: 221 ongevallen (53 gewonden en 1 dodelijk ongeval);
in 2017: 150 ongevallen (38 gewonden en nog altijd 1 dodelijk ongeval).
Dit is een daling van maar liefst 32%!

Maar ook hier mogen we niet tevreden mee zijn want elk verkeersslachtoffer is er één te veel!

Het STOP-principe is ons uitgangspunt: we geven voorrang aan de Stappers, dan aan de Trappers, en vervolgens aan het Openbaar Vervoer en daarna de Personenwagens.

De volgende jaren blijven we er hard aan werken om van Essen een echte Fietsgemeente te maken. En ook de voetgangers worden in de watten gelegd.

We geven hierbij een overzicht van wat er afgelopen jaren is gebeurd en daarbij ook de plannen voor de volgende jaren.

 

Waaraan is de afgelopen jaren gewerkt?

9,01 km nieuwe fietspaden werden aangelegd,

waarbij o.a. de Moerkantsebaan (3560 meter) onmiskenbaar wordt ervaren als een enorm veilige verbinding met Essen Hoek.
Fietspad Nieuwmoersesteenweg (2820 m) werd in gebruik genomen en een fietsverbinding met de Peepolderlaan (240m) werd gerealiseerd.
Fietspad Hollandse Dreef (1110m), een mooie toeristische verbinding! (uitgevoerd door Roosendaal, op onze vraag).
Fietspad Over d’Aa fase 1 (1210m) is zo goed als klaar.
St.-Jansstraat (70m): op het wegvak tussen Kalmthoutsesteenweg en spoorwegovergang werd een fietspad aangelegd in combinatie met een nieuw voetpad.
 

 

14,69 km fietspaden werden grondig verbeterd/gerenoveerd

Missing links voor fietsverbindingen tussen Stationsstraat-Hemelrijklaan (200m), Leegtestraat (960m), Peepolderlaan (240m) werden aangelegd.
Een gedeelte van de trage fietsverbinding Nollekensstraat – Heuvelplein (380m) werd gerealiseerd.
de fietspaden De Vondert (600m), Speenkruidpad (370m) en Beekdalpad (680m) werden grondig vernieuwd.
Verbetering/verbreding fietsostrade Akkerstraat (760m) en nieuw stuk tussen Heikantstraat en Paviljoenweg (320m).
Getrokken betonboorden en nieuwe asfalt Collegelaan (fietspad naar College) (1410m).
Tijdelijke verbetering Steenovenstraat (930m).
Verbetering fietscomfort Oude Baan, wegfrezen betonranden (2050m).
Asfaltering Zandstraat (schoolroute) (560m).
Verbetering van Kamgraspad (460m) met halfverharding, terug bereikbaar voor fietsers.
Wegnemen varkensruggen Velodreef (910m): veiliger fietspad.
Verbindingsstraat (toeristische fietsverbinding met de Kalmthoutse Heide) nieuwe asfalt, beter fietscomfort (2150m).
Stationsstraat (1690m) kreeg bredere fietssuggestiestroken, de snelheid daalde hierdoor.
 

Andere maatregelen voor de voetgangers en fietsers:

 

Stoplichten zorgden voor veiliger verkeer op het Molenheike en in de dorpskern van Hoek.
De doorsteek Heuvelplein werd autovrij gemaakt
De Collegelaan, een belangrijke fietsverbinding naar het college werd geknipt.
Veelgebruikte zebrapaden kregen een efficiënte puntverlichting.
Nieuwe voetpaden op Heikant: schoolomgeving, Moerkantsebaan en rusthuis St.Michael. Verbeteringen werden aangebracht op diverse plaatsen.
Nieuwe fietsenstallingen werden geplaatst: Essen Hoek, Grensstraat, Heuvelplein, het Karel Van den Bergh plein.
De fietsostrade blijkt intussen een veelgebruikte en veilige verbinding woon-school-werk, in het najaar wordt het ontbrekende stuk tussen Donkweg en Kalmthoutsesteenweg afgewerkt
Heel wat trage wegen werden aangepakt en hersteld daar waar mogelijk, en ruilverkavelingswegen werden landbouwwegen (enkel voor fietsers en bestemmingsverkeer).

 


De snelheid van het verkeer werd gematigd: minder kans op dodelijke ongevallen!

Nieuwe en meer efficiënte Smiley’s.
In het woonbos Wildert werden de eerste verhoogde kruispunten aangelegd.
De mooie nieuwe Dreef werd omgevormd naar zone 30 met snelheidsremmers in de vorm van plateau’s.
Snelheidsremmers werden geplaatst in de Oude Baan, Achterstraat en de Sint-Jansstraat.
Het Woonbos werd omgevormd naar een zone 30. Binnenkort ook de woonstraten op Wildert en nadien de andere woonstraten.

 


Wegen met comfort zorgen voor minder ongevallen

Meer dan 50 wegen kregen een nieuwe overlaging (kostprijs: ca. € 2.400.000).
De Vaartstraat werd verbreed voor een veilige doorgang.

 


 

Wat bestendigen we de komende jaren?

De fluo-acties voor scholen en verenigingen hebben hun nut bewezen. Zichtbaarheid in het verkeer moeten blijvend gepromoot worden. Daarom blijven we steun geven aan de Strapdag, “10 op 10”-labels en de Verkeersweek voor de scholen.
We behaalden het eerste label van het SAVE-charter. We werken verder met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) om volgende jaren nog sterker in te zetten.
We werken verder aan het behalen van het “Zero-charter” van de gouverneur, en worden hierin door het provinciebestuur ondersteund.
Meten is weten, regelmatige snelheidscontroles op diverse hoofd- en zijwegen geven ons een goed overzicht waar de knelpunten liggen; fietstellingen op fietspaden leren ons hoe intens het gebruik is.
We blijven sensibiliseren om te voet of/en met de fiets boodschappen te doen, te gaan werken, sporten en naar school te gaan in eigen gemeente.
De samenwerking met de politie, regelmatig overleg in de mobiliteitscel en sensibiliseringsacties voor veilig verkeer zijn van cruciaal belang.
De schoolbereikbaarheidskaart wordt regelmatig herzien, welk is de meest aangewezen en veiligste route.
In samenwerking met de scholen/verkeerswerkgroepen werd een actielijst opgemaakt, het Octopusplan. Een heleboel van deze maatregelen werden in de praktijk omgezet, dit blijven we doen!
De verkeerswerkgroep van de scholen komt regelmatig samen om met bevoegd schepen, gemeentelijke diensten en politie de verbeterpunten te bespreken.
Elk jaar wordt een dankreceptie georganiseerd voor de gemachtigde opzichters, zodat de betrokkenheid wordt versterkt.
We onderhouden de contacten met provincie en het Vlaams Gewest (AWV), voor de fietsostrade en de gewestwegen. Conflictvrij maken van kruispunten is momenteel prioriteit. Steeds blijven we aandringen voor ronde punten op het Spijker.
Een goed strooiplan met als prioriteiten de hoofdstraten en schoolfietsverbindingen.
De werken aan Over d’Aa zijn bezig. De tweede fase start binnenkort. De weg krijgt over de gehele lengte een gescheiden voet-fietspadverbinding met de dorpskern die omgevormd wordt tot woonerf.
 

Wat gaan we doen de komende jaren?

 

draagt zorg voor de toekomst

We maken werk van de vernieuwing van het mobiliteitsplan waarbij betrokkenheid en inbreng vanuit alle organisaties gevraagd zal worden.
Een slim verkeersplan in het centrum met eenrichtingsstraten kan zorgen voor een ruimer gebruik door fietsers en een veiligere doortocht voor auto’s en openbaar vervoer.
We vervolledigen de hervormingen van het verkeersregime en hanteren in elke wijk dezelfde principes voor de 30/50/70 zones. Bestemmingsverkeer 30, doorgangsstraten blijven 50 en buitengebieden 70. Dit met als enig doel om de snelheid naar beneden te krijgen en zo het risico op dodelijke ongevallen naar omlaag te halen!
De doortocht Wildert moet grondig vernieuwd worden; oversteek Huybergsebaan – Middenstraat moet veiliger. Dit moet in samenspraak met het Vlaams Gewest (AWV) gebeuren.
De plannen voor vernieuwing Kammenstraat werden afgerond, de aanbesteding hiervan start binnenkort op. De bouwvergunning is reeds aangevraagd.
We proberen zoveel mogelijk zwaar verkeer uit het centrum te mijden: de vuilophaling moet voor alle fracties op dezelfde dag kunnen gebeuren.
 

 

 

maakt van onze gemeente een echte fietsgemeente

 

Het aanliggend fietspad aan de Huybergsebaan wordt afgewerkt en doorgetrokken tot aan de Collegelaan (hiervoor zijn nog enkele grondverwervingen nodig).
Het verbindingsfietspad langs de Spillebeek komt eindelijk in een eindfase voor aanbesteding na noodzakelijke verwervingen van de grond.
De St.-Jansstraat moet fietsvriendelijk worden met o.a. een nieuwe inrichting t.h.v. kerk en school.
Het fietspad langs de beek van Cardijnstraat trekken we door tot in St.-Jansstraat.
Het fietspad Oude Baan wordt grondig vernieuwd.
Waar geen openbaar vervoer komt aan scholen maken we fietsstraten of een woonerf zodat de fietser daar centraal staat.
We voorzien op meer plaatsen beugel-stallingen i.p.v. spiraal-stallingen voor fietsen en voorzien genoeg plaats voor bakfietsen aan de scholen. Aan het station moet een extra parking komen voor fietsers met lockers en oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Samen met Igean werken we een streekbeleid uit waarbij we samen zorgen voor :

bemande fietspunten
ophaling, registratie, stockage en verwerking verloren/gestolen fietsen (+ eventueel gebruik na 6 maanden binnen andere initiatieven: zoals leren fietsen voor volwassenen)
intergemeentelijke samenwerking rond uitleendienst fietsen/fietsmateriaal (voor specifieke doelgroepen, scholen…)
 

Extra bewaking door camera’s moet fietsdiefstallen voorkomen, het nut van deze aan de stations Essen en Wildert zijn al bewezen. Extra belichting op druk bezochte fietsenstalling zal ook doorgevoerd worden.
Na het autodelen voeren we een elektrisch fiets-deelsysteem in. Zo zijn lange fietstochten voor iedereen mogelijk.
Buiten de promotie rond het dragen van fluo doen we sensibiliseringsacties rond het dragen van een fietshelm. Zeker voor diegenen die met een elektrische fiets rijden wordt dit meer en meer belangrijk!
Op belangrijke fietsassen moet de fietser voorrang krijgen.
We dagen lokale ondernemers en bedrijven uit om een fietsdeal met hun werknemers uit te werken, bv “maandag fietsdag” waarop iedereen met de fiets naar het werk komt.
We zetten een gemachtigde opzichter in op kruispunten, oversteken die onveilig zijn.
Tijdens evenementen zetten we de energiefietsbank in, trap zelf je elektriciteit, sapjes, verlichting…
Fietsherstelbeurzen, fietsteldagen en registratiemomenten voor fietsen worden ingericht in samenwerking met de lokale ondernemers en de politie.
We organiseren cursussen voor leren fietsen voor volwassenen en leren fietsen met een elektrische fiets.
De Fietsostrade zal bewegwijzerd worden over de ganse lengte zodat elk gemakkelijk de weg vindt voor een dagje Antwerpen met de fiets.
 

 

zorgt dat voetpaden worden opgekrikt

Vorige jaren werd er extra budget gestoken in de wegen, die liggen er netjes bij in Essen en zullen verder goed onderhouden worden. Nu gaan we sterk inzetten op extra middelen voor het renoveren van voetpaden.
Een vijfjarenplan met oplijsting van de staat van de voetpaden werd opgemaakt en zal de volgende jaren afgewerkt worden.
Voetpaden in centrumstraten die schuin liggen moeten recht gelegd worden. Nieuwe voetpaden zijn een noodzaak in bepaalde wijken/straten.
Een losliggende tegel moet binnen de paar dagen hersteld zijn.
Er wordt vooral aandacht besteed aan mensen met een beperkte mobiliteit