Veiliger verkeer en leefmilieu speerpunten in bestuursakkoord

28-01-2013

Vanuit een grondige analyse van de verkiezingsprogramma’s, vanuit de memoranda van de gemeentelijke en ocmw-managementteams, en vanuit aanbevelingen van belangengroeperingen werd er de voorbije weken gewerkt aan een bestuursakkoord.

 

De zorg voor het openbaar domein, infrastructuur en verkeersveiligheid, samen met een duurzaam beleid, het behoud van het open, groene en landelijke karakter van onze gemeente, en de gemeente als behoeder van de openbare veiligheid, zullen de speerpunten zijn voor de volgende jaren. Deze kerntaken zullen ook vooruit geschoven worden in de keuzes die ongetwijfeld moeten gemaakt worden.

 

Daarnaast is dit toekomstplan een ambitieuze mix van voorstellen die van Essen een nog warmere, zorgzame gemeente moet maken.

 

Enkele klemtonen uit het akkoord.

 

Excellent besturen

Het gemeentebestuur zal dezelfde bestuursstijl hanteren als vorige jaren: vriendelijk en toegankelijk, met gezond verstand, participatief, integer, planmatig, en deskundig.

 

De gemeente als “meest burgernabije” bestuur, uit zich niet enkel in de klantvriendelijkheid van onze gemeentelijke diensten, maar ook in de goede en vriendelijke contacten tussen bestuurders en inwoners.

 

Het Heuvelplein 23 is geen “ivoren toren”. Het bestuur zal samenwerken met representatieve organisaties en voelen wat er leeft bij de bevolking: van een inspraak- naar een samenspraakbeleid.

Een verstandig, vooruitziend en voorzichtig financieel beleid

Op budgettair vlak staat Essen de komende jaren voor grote uitdagingen. cd&v en sp.a zullen dan ook een beleid voeren waarbij Essen niet “boven zijn stand” leeft. De tering zal naar de nering gezet worden. Iedere uitgave zal tegen het licht worden gehouden. Daarnaast komt er een screening naar de huidige hoogte van de belastingen en retributies. Uitgangspunt is en blijft echter dat belastingen steeds sociaal rechtvaardig, billijk of gedragssturend moeten zijn.

 

Focussen op verkeersveiligheid en degelijke openbaar infrastructuur

Essen maakt de volgende jaren een duidelijke opstap op het vlak van aandacht, onderhoud en aanleg van de openbare infrastructuur. Het STOP-principe en een duidelijke keuze voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn hierbij de leidraad. Het onderhoud en comfort van wegen, voet- en fietspaden zal op een hoger niveau worden gebracht. Er komt een interventieploeg voor het oplossen van kleine gebreken en tegen 2018 zullen er minimaal 5 km extra fietspaden worden aangelegd.

 

 

 

Centrumplan 2020

Een “Centrumplan 2020” zal het centrum van Essen integraal “opkrikken”. Zo zal dit belangrijke deel van onze gemeente tegen 2020 een parel van een visitekaartje zijn. Dit heeft uiteraard enkel een slaagkans als vanuit verschillende invalshoeken integraal wordt gewerkt: verkeer, winkel en horeca, groenbeleid, parkeren, enz.

 

Zonder de plaatselijke middenstand te benadelen, werken we het loutere parkingkarakter van het Heuvelplein weg zodat we er een écht ontmoetingsplein van maken waar zachte horeca, marktjes en allerhande gemeenschapsvormende activiteiten kunnen plaatsvinden. Bij uitbreiding passen we dit ook elders toe.

 

Het parkkarakter in het centrum van Essen moet bewaard blijven en verbeteren. Het Statiebos wordt gerenoveerd en wordt toegankelijker.

 

Focus op het Rangeerstation

De aankoop van de site van het Rangeerstation was vanuit strategisch oogpunt een goede zaak. De ligging biedt vele mogelijkheden op het vlak van toekomstige ontwikkelingen die het algemeen belang ten goede kunnen komen.

De gemeente zal dan ook in eerste instantie werken aan het toegankelijk maken van de site als geheel, inclusief uiteraard de instandhoudingswerken voor de als monument geklasseerde loods. De buitenterreinen dienen dan ook steeds maximaal publiek te zijn. Zoals voorgesteld in de studie, kan dan vanuit een slow growth principe verder invulling gegeven worden aan de bestemming van de loods.

 

Essen landelijk houden

We kiezen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en voor het behoud van het landelijke karakter van onze gemeente. Daarom vrijwaren we zoveel mogelijk de open ruimtes en springen we zuinig om met onze natuur, weiden, velden en bossen.

 

Duurzaam Essen

Essen neemt haar verantwoordelijkheid op om de klimaatverandering aan te pakken. De principes van duurzame ontwikkeling worden verankerd in het ganse beleid van de gemeente. We zetten het engagement verder om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn.

 

Milieu, natuur en biodiversiteit

Europa is het engagement aangegaan om tegen 2020 het biodiversiteitsverlies te stoppen. Essen wil hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Daarnaast zullen de nodige middelen worden vrijgemaakt voor opmaak en uitvoering van een bomenbeheersplan. We installeren een bomenteller die tegen 2018 minimum op + 1.500 moet staan. Essen bouwt ook haar netwerk van ‘trage wegen’ uit en maakt werk van volkstuintjes.

Naast de wandel- en fietspaden, moet ook een ruiter- en menroutenetwerk worden uitgewerkt.

 

Wonen

De lopende programma’s inzake sociale huisvesting zorgen ervoor dat er tegen 2020 173 extra sociale woningen komen. Naast sociale huur- en koopwoningen zullen ook terug sociale kavels voor zelfbouwers worden aangeboden. De kwaliteit van het woningaanbod staat voorop en de strijd tegen leegstand en huisjesmelkerij wordt opgedreven.

 

Vooraleer nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, worden eerst de kavels die zijn opgenomen in de inventaris van niet bebouwde kavels zoveel mogelijk benut.

 

We gaan verder om in iedere wijk initiatieven rond seniorenhuisvesting te voorzien, realiseren een Woonzorgzone rond De Bijster en passen ook de omgeving van Sint-Michaël aan.

Een zorgzame en sociale gemeente

Iedereen die kan, draagt een steentje bij aan onze gemeenschap. Maar, iedereen moet ook alle kansen krijgen en grijpen om zich in Essen thuis te voelen en te ontplooien. De zwakkeren willen we daarbij extra ondersteunen.

 

Een lokaal ‘Zilverplan’

Om aan de toekomstige noden ingevolge de vergrijzing en verwitting te kunnen voldoen zullen gemeente en ocmw in nauwe dialoog met de seniorenraad een integrale visie ontwikkelen. Zo gaan we alleszins al verder om in elke wijk aangepaste seniorenappartementen op te richten en realiseren een woonzorgzone rond De Bijster.

 

Essen: bruisende en verbonden gemeente

Verenigingen zorgen voor een ongelooflijk groot “sociaal kapitaal”: zij zorgen ervoor dat de verzuring wordt tegengegaan. Ook de komende jaren zullen verenigingen en straat- en buurtcomités kunnen rekenen op de gemeente.

 

Ruimte voor jeugd

Essen wil zich verder profileren als een kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt verder werk van een uitgebouwd speelweefsel. De jeugddienst ent haar werking op verschillende leeftijdscategorieën. De kleuters, de 6 tot 10-jarigen, vervolgens de 10 tot 14-jarigen en de studenten vanaf 14 jaar.

 

Op de grote speelweide vooraan De Oude Pastorij komt een échte inclusieve speeltuin voor jongere en iets oudere kinderen. Voor andersvalide kinderen voorzien we aangepaste toestellen. Het park richten we in als beeldentuin, waar ook occasionele openluchttentoonstellingen kunnen plaatsvinden.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.