programma 2018

CD&V-VERKIEZINGSPROGRAMMA

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

CD&V staat voor een Mooi Essen! Een gemeente waar de inwoners tevreden zijn, fier zijn. Een gemeente waar opgroeiende kinderen graag willen blijven wonen, waar senioren graag oud worden. Een gemeente waar bedrijven willen en kunnen ondernemen en waar vrijwilligers allerlei activiteiten in elkaar steken. Waar scholen het beste van zichzelf geven. Waar mensen met een beperking, waar mensen die het wat moeilijker hebben worden vooruitgeduwd.

Kortom: CD&V staat voor Essen!

We gaan voor een toekomstgericht beleid, met aandacht voor de verkeersveiligheid (fietsers en wandelaars staan voorop), gezondheid, onze kinderen, in een welvarend Essen.

Essen moet een positieve gemeente zijn waar inwoners fier op zijn. Waar er geld mag verdiend worden, waar verenigingen sterk ondersteund worden, en waar sociaal zwakkeren geholpen worden. Een gemeente waar iedereen welkom is, maar waar we ook van iedereen verwachten dat ze een steentje bijdragen aan de samenleving.

We gaan voor de langere termijn: een goed beleid voer je niet van verkiezing naar verkiezing. We gaan voor een Mooi Essen, ook binnen 12, 24 en 48 jaar, in 2030, 2042 en 2064! 

CD&V stelt een programma voor dat haalbaar is, want ook de financiën moeten in orde zijn: we beheren de gemeentelijke financiën zoals een goede huisvader: niet op de kap van onze kinderen.

We voeren een beleid waar iedereen betrokken is, via goede (tweerichtings)communicatie en met beleidvoerders die toegankelijk zijn. Onze inwoners zijn geen nummers, maar wél aandeelhouders van de gemeente.     

Dit programma is veelomvattend. Sommige thema’s hebben we diepgaander en verder uitgewerkt en stellen we voor in aparte plannen:

-ons CD&V-Verkeersveiligheidsplan;

-ons CD&V-Kinderplan;

-ons CD&V-Veiligheidsplan.

Wij blijven uiteraard altijd open staan voor bemerkingen en aanvullingen. Als u, als Essenaar en lezer, nog goede ideeën heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Veel leesplezier!

Betrokkenheid en participatie

“Een klant verdien je elke dag!” En ook onze inwoners moeten meer te zeggen hebben dan één keer om de zes jaar een stem uit te brengen.   

Bij belangrijke infrastructuurprojecten moeten de betrokken bewoners al in een vroeg stadium betrokken worden, en mee kunnen nadenken over de fundamentele vragen. Via nieuwe formules van wijkavonden of met gebruik van nieuwere technologische middelen (app, …) moet dit mogelijk gemaakt worden.

In augustus en september 2017 heeft Essen een grootschalige bevraging georganiseerd bij de bevolking. Dit was een succes! Ook de volgende jaren, bv. elke twee of drie jaar, moeten we dat doen. Zo kunnen we een tendens ontdekken in de mening van de Essenaren, en kunnen we nieuwe vragen die leven al in een vroeg stadium beantwoorden en ons beleid daarop afstemmen.

Het gemeentebestuur zal naar de wijken toekomen. Via infoavonden ontstaat er een bijkomend kanaal om in contact te komen met de bestuurders van de gemeente, om ideeën of klachten te bespreken, nieuwe projecten voor te stellen, enz.

Dorpsherinrichtingen

Onze dorpen zijn de fundamenten en de bouwstenen van onze Essense samenleving. CD&V zal dan ook werken aan sterke en toekomstgerichte dorpen. Hoek is het voorbeeld bij uitstek waarbij een dorp een “boost” heeft gekregen, met vele positieve effecten als gevolg: een nieuw fietspad, riolering, verkaveling, kerkhof, KLJ-lokaal, het verenigingsleven gaat erop vooruit, de school draait goed, enz. Dat willen we ook bereiken in de andere dorpen!

CD&V wil onze dorpen zuurstof geven en klaar maken voor de toekomst. Dat doen we samen met de bewoners: we werken de plannen uit samen met de bewoners, aangezien plannen die van onderuit komen normaal gezien de beste zijn!

2.1. Centrum

Essen moet een aantrekkelijk en levendig centrum hebben, waar wonen, verkeer en winkels samengaan. Bovendien moeten we ons aanpassen aan nieuwe evoluties: het digitale tijdperk wat online economie en koeriers tot gevolg heeft, veranderingen in het winkelaanbod, meer nadruk op de fiets, enz. CD&V wil knopen doorhakken zodat het centrum van onze gemeente klaar is voor de volgende decennia.

Dit vereist een nieuwe visie op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, winkelbeleid, enz. Daarin zullen keuzes moeten gemaakt worden, samen met de bewoners en betrokken handelaars.

De “toegangspoorten” tot ons centrum moeten netjes en uitnodigend zijn. Daarom leggen we een fietspad aan langs het Spijker, en de Ringweg wordt ook aantrekkelijker gemaakt. Met duidelijke toegangsborden “welkom in Essen” laten we zien dat we een gastvrije gemeente zijn!

Aan de grensovergang langs de Ringweg stimuleren we, in afstemming met Roosendaal, logistieke mogelijkheden, het (eventueel bewaakt) parkeren van vrachtwagens (met fietsenstalling), enz.

Om het centrum zo veel mogelijk te ontlasten van bestelwagens van koeriersbedrijven, voorzien we buiten het centrum een zone waar deze pakjes kunnen afleveren en waar de bewoners deze kunnen ophalen, bv. wanneer ze ’s avonds van hun werk naar huis komen. We zouden er zelfs aan kunnen denken om met moderne bakfietsen de pakjes tot in het centrum te brengen!     

Het centrum zelf moet er netjes bijliggen. We maken gebruik van de regelgeving rond woonkwaliteit om ervoor te zorgen dat verpauperde en opgedeelde woonpanden stelselmatig worden vervangen door nieuwe of meer kwaliteitsvolle woningen. 

Wegen in het centrum richten we opnieuw in. De Dreef is een voorbeeld van hoe een centrumstraat mooi kan vernieuwd worden. De Kammenstraat is nu aan de beurt.  

We moeten een betere afbakening maken van de handelskern, zodat we  op termijn een duidelijke handelskern creëren met zo weinig mogelijk leegstand. We maken een winkelplan, waarin keuzes worden gemaakt welk profiel van winkels het beste in het Centrum gelegen zijn, en welke aan de rand tegen het Centrum. Het uitgangspunt moet zijn dat het Centrum een aantrekkelijk handelskarakter blijft behouden, waarbij we rekening moeten houden met het mobiliteitsaspect (te veel verkeer, te veel zwaar verkeer). De omgeving van het Heuvelplein voorzien we als “horecahart” van Essen.   

We maken meer parallelle fiets- en wandelverbindingen, en onderhouden ze goed: tussen Spijker/Kapelstraat en Beliestraat, tussen Hofstraat en Stationsstraat, vanuit Heuvelplein richting Nollekensstraat. De mobiliteit moet beter gestuurd worden door een slim verkeersplan. Ook eenrichtingsstraten kunnen daarbij tot de mogelijkheden behoren.

Er moeten bijkomende parkings worden gemaakt (verbinding van bestaande parkings, onderzoek naar haalbaarheid van een ondergrondse parking, …), die verbonden worden met een verkeersvriendelijke parkingroute. Deze bijkomende parkings dienen ook voor bewoners die vandaag een probleem ondervinden omdat zij in een “blauwe zone” wonen. Er moeten meer mogelijkheden komen om te kunnen/mogen parkeren achter de winkels, in de achtertuinen. 

 

2.2. Heikant

CD&V vindt dat Heikant maximaal het groene parkkarakter moet blijven behouden dat het nu heeft. De schoolomgeving op Heikant moet aangepakt worden zodat deze veiliger wordt voor de scholieren en andere voetgangers en fietsers. Enkele ingrepen en allerlei kleine maatregelen kunnen hierin helpen.

De omgeving rond het Paviljoen maken we aantrekkelijker, bv. met een picknickruimte en een aantal speeltoestellen. Ook de speelpleintjes op Heikant maken we aantrekkelijker.

Vanaf het moment dat de Moerkantsebaan een gemeenteweg is geworden, maken we er opnieuw goede oversteekplaatsen. Vandaag is het een gewestweg en is de weg dus aan de regels van het Vlaams Gewest onderhevig, wat toch een belemmering is om zelf maatregelen te mogen nemen.

 

2.3. Hoek

Door goede beslissingen en grote gemeentelijke investeringen kent Hoek een mooie opwaardering: een propere en hedendaagse dorpskern, meer bouwmogelijkheden, de omvorming van het Jongensschooltje naar een dorpscafé, … zijn goede punten. 

Maar er is nog werk aan de winkel! De Moerkantsebaan blijft een doorgangsweg voor veel (auto)verkeer, bv. voor mensen die naar hun job rijden in de Antwerpse haven. Het effect van de camera aan de schoolomgeving moet geëvalueerd worden, en eventueel moeten bijkomende maatregelen genomen worden.

Langs de Moerkantsebaan tussen de grensovergang en Hoek zal er trajectcontrole worden geïnstalleerd. Zo zal de snelheid van de wagens beter gehandhaafd kunnen worden. Maar op termijn moet er ook een afzonderlijk fietspad worden aangelegd. 

Verder zullen we meer parkeerplaatsen toelaten zodat op piekmomenten verholpen wordt aan het parkeerprobleem. 

Het Spillebeekfietspad had er al moeten liggen, maar is in vertraging omwille van de noodzakelijke verwerving van de gronden. De aanleg ervan zal de komende periode gebeuren, en vormt zo een mooie aanvulling op het nieuwe fietspad Moerkantsebaan, het fietspad naar Bergen op Zoom en naar de omgeving van de Quarantainestallen/Rangeerstation.   

 

2.4. Horendonk

We zijn volop bezig aan het veiliger en verkeersvriendelijker maken van de hoofdas op Horendonk. De heraanleg van Over d’Aa, de kruising en het pleintje aan de Postbaan en het Steenpaal en van de kerkomgeving, zal een grote positieve bijdrage leveren aan het dorpsleven op Horendonk.

Maar we moeten ook verder gaan. Er moeten bijkomende woonmogelijkheden komen, zodat ook jonge gezinnen en jonge kinderen op Horendonk kunnen blijven of komen wonen. De school, het verenigingsleven, buurtfeestjes, zullen daar wel bij varen.

Het is de voorbije jaren gebleken dat het heel moeilijk is om een geschikte toekomst te vinden voor de oude bedrijfsgebouwen van Sany Logistics en van Transport Schrauwen. Enerzijds is het goed dat er bedrijvigheid is in Essen, zodat Essenaren dichtbij  huis een job vinden. Anderzijds weten we ook dat zo’n bedrijven, zeker op termijn, thuishoren in industriegebied. Samen met de eigenaars gaan we dan ook op zoek naar nieuwe bestemmingen voor deze gronden.   

 

2.5. Statie

De Statie heeft enorm veel potentieel: de nabijheid van het station is een groot pluspunt voor mensen die met de trein gaan werken. En in de toekomst, door een veranderende mobiliteit, zullen meer en meer mensen de trein gebruiken om bv. naar Antwerpen te rijden. Maar ook andersom: via de trein kunnen vele niet-Essenaren gemakkelijk naar Essen komen, om hier te komen werken, naar school te gaan, iets te komen eten, enz.

En tegelijk is er op Statie al heel wat te doen rond cultuur: de Rex, Muzarto, Tatteljee. Dat willen we nog verder uitbouwen zodat Statie dé “Cultuurwijk” wordt van Essen!

2.5.1. Stationsgebouw

Met het station is veel meer te doen dan wat er vandaag mee gebeurt. Er zijn al gesprekken bezig om er een politiekantoor in te huisvesten. Dat zal de controle en dus de leefbaarheid in de buurt zeker ten goede komen. Maar het gebouw biedt nog tal van andere mogelijkheden: een kinderopvang (mama’s en papa’s nemen de trein nadat ze hun kindje bij de kinderopvang hebben afgezet), kantoor, hotel (zoals in Turnhout), … De NMBS moet ook dringend werk maken van een betere toegankelijkheid van het station en de perrons, zeker voor minder mobielen!

De gemeente moet dan ook met de NMBS in overleg gaan om dit gebouw nieuw leven in te blazen en de voorzieningen sterk te verbeteren.

Over de sporen moet er een voetgangersbrug (“passerelle”) komen, zodat de twee kanten heel praktisch met elkaar verbonden worden. Aan de kant van het Rangeerstation wordt er een nieuwe parking ingericht zodat de huidige parkings (Handelsstraat) ontlast worden, wat ook voor de buurt van de Hemelrijklaan een verbetering zal zijn. Op langere termijn gaan we voor de vervanging van de viaduct door een tunnel. Zo ontstaat er een geheel nieuw beeld dat veel kwalitatiever is, met bv. een groen plein daar waar nu de viaduct is. De gehele statiebuurt wordt daarmee opgewaardeerd. 

2.5.2. Rangeerstation

De werken aan het Rangeerstation schieten goed op. Het wordt een knap visitekaartje voor Essen, dat ook economisch veel zal opbrengen en dat dus een duidelijke return geeft aan onze gemeente.

Maar de omgeving is meer dan de loods alleen: de buitenruimte biedt tal van mogelijkheden om er te barbecueën, fitnessen, muziekfestivals te organiseren, met kindjes te spelen in waterpartijen, enz. Kortom: we gaan er voor een soort “Spoorpark Essen”.

We voorzien er ook parkeerplaatsen en een plek voor “De Lijn”, zodat de andere kant (omgeving Handelsstraat) ontlast wordt.        

2.5.3. Cultuurwijk

Op Statie kennen we reeds mooie cultuurhuizen. De Rex kende de laatste jaren een hele mooie evolutie: de uitbating verloopt goed, doorheen het jaar kent het een mooie programmatie (the Scabs, De Kreuners, …) en er werd geïnvesteerd. Ook Muzarto is een mooie accommodatie dat honderden Essenaren aantrekt. En Tatteljee is een vereniging die onmiskenbaar een noodzaak invult: een creatief kunstencentrum én centrum voor permanente vorming met een accent op brede cultuur.

Deze cluster kunnen we nog versterken. We kijken daarvoor naar de kerk van de Statie, waar, naast de kerkdiensten, ook andere cultuurinitiatieven kunnen ten uitvoer worden gebracht: kleine concertjes, opvoeringen, seminaries, … De tuin rond de kerk leent zich als een “cultuurtuin” (“Montmartre”), waar tijdens de zomer openluchttentoonstellingen kunnen doorgaan, enz.

De toekomst van het parochiecentrum van Statie kan ook in deze richting worden uitgetekend, samen met de eigenaars: stockage voor toneelverenigingen, enz. 

Vanuit de gronden waar het voormalige zwembad op stond, maken we een groene corridor richting Heikantstraat, zodat er een groene buffer ontstaat tussen de wijk rond de Deken Verbiststraat en de Schildershofwijk. In deze buffer kunnen we ook speelmogelijkheden voorzien, een wandel- en fietsroute, enz.   

 

2.6. Wildert

De voorbije jaren werd er veel geïnvesteerd op Hoek en op Horendonk. Voor de komende jaren moeten we Wildert aanpakken: in betere wegen, verkeersveiligheid en sterk inzetten op betere voetpaden.

De Kalmthoutsesteenweg moet een moderne en meer verkeersleefbare doortocht worden. Vandaag is de weg een barrière tussen de twee delen van Wildert. Dat moet veranderen! De Kalmthoutsesteenweg is een Gewestweg. Vandaar moet de gemeente Essen blijven aandringen bij de Vlaamse regering om geld te voorzien om de Kalmthoutsesteenweg aan te passen.

Het fietspad langs de Huybergsebaan moet verlengd worden, minstens tot aan de Collegelaan. Aan het “Sluiske” moet er een aantrekkelijke ingang komen voor de Kalmthoutse Heide, zodat dit een mooie stimulans kan zijn voor het toerisme in Essen.

Ook de Steenovenstraat moet veiliger worden voor de fietsers. Met de nakende aanleg van riolering voor het Woonbos, dat wordt afgevoerd langs de Steenovenstraat, zal ook het gedeelte van de Steenovenstraat tussen Vijverlaan en Woonbos worden heraangelegd. Dit zal dan ineens ervoor zorgen dat fietsers veiliger langs de Steenovenstraat kunnen fietsen.

Veiliger fietsen in de Steenovenstraat is belangrijk, omdat we aan de huidige voetbalterreinen een “recreatieve cluster” kunnen inrichten: het bestendigen van de voetbalterreinen voor KSV Wildert, mogelijk andere recreatieve verenigingen, en een nieuwe toekomst voor de voormalige camping. Het zou mooi zijn mocht er een toeristische bestemming kunnen gegeven worden, zodat er jobs worden gecreëerd, en zodat nog meer toeristen kennis kunnen maken met onze gemeente.

De stationsomgeving zal binnen enkele jaren een mooie uitstraling krijgen: er zal een mooie nieuwbouw verschijnen, gelegen aan een mooi en functioneel plein. Vanuit dit plein wordt de fietsostrade doorgetrokken tot aan de Middenstraat. De gemeente moet hiervoor in overleg gaan met het provinciebestuur.

Er moet geïnvesteerd worden in een vernieuwde en meer verkeersvriendelijke Sint-Jansstraat. De omgeving aan de kerk/Wigo leent zich om opnieuw in te richten. Waarom zou de voortuin van de kerk niet in het openbaar domein kunnen geïntegreerd worden over een overrijdbaar plein? Dit is veel veiliger voor fietsers en voetgangertjes. Ook de voetpaden langs de Sint-Jansstraat moeten aangepakt worden, en de fietsvoorzieningen richting Antwerpsesteenweg moeten beter. Vanuit de Sint-Jansstraat moeten we aansluiting maken op het fietspadje langs de beek tot aan de Cardijnstraat. 

Het voormalige schoolgebouw zal afgebroken worden, zodat er een moderne nieuwbouw kan gezet worden voor de school, kinderopvang en ook voor seniorenwoningen. Zo kunnen Wildertse senioren op Wildert blijven wonen in een aangepast kader, en kan de eigen woning opnieuw in gebruik worden genomen door jonge gezinnen.

 

2.7. Woonbos

Het Woonbos op Wildert is de laatste jaren fel veranderd. De juridische mogelijkheid om er te wonen, en de nieuwe bouwvoorschriften, zorgden ervoor dat nieuwe mooie woningen werden gebouwd, jonge gezinnen er kwamen wonen, enz. Stelselmatig werken we aan het herstel van de vroegere kaalkap die helaas her en der is gebeurd.

De toestand van de wegen, die volgens het provinciale bestemmingsplan niet mogen verhard worden, laat echter te wensen over. Vandaar dat het hogere investeringsprogramma moet voortgezet worden om de wegen in een betere staat te brengen. Bovendien moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen zodanig dat enkele verzamelwegen (waarop kleinere wegen uitkomen) wél mogen verhard worden.  

De volgende jaren wordt er riolering aangelegd. Op dezelfde moment kan ook nog aardgas worden aangelegd, indien er voldoende interesse is van de bewoners.

Aantrekkelijk wonen, een goede ruimtelijke ordening en een toekomst voor onze kerken

Onze dorpen zijn de motors van onze gemeente. Ze mogen dan ook niet uitdoven! Daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven wonen in onze dorpen, dat er mogelijkheden worden geboden om er te bouwen en woningen te renoveren.

Bovendien is het belangrijk dat de wijken mooi, gezellig en aan de bewoners aangepast zijn. Ook een goede sociale band tussen de bewoners is essentieel om “gelukkig te wonen”.

 

3.1. Een nieuw kader voor de ruimtelijke ordening

Om Essen voldoende mogelijkheden te geven om er te wonen, te werken, te sporten, enz. , moet we een goede ruimtelijke ordening hebben. Ons huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is toe aan een grondige vernieuwing. De volgende jaren moeten we dus werk maken van een nieuw kader voor onze Essense ruimtelijke ordening. We volgen de Vlaamse evoluties inzake betonstop en verdichting, en zullen deze vertalen naar de Essense context.

In het nieuwe beleidsplan moet er meer ruimte zijn voor maatwerk en nieuwe sociale evoluties. Zo moeten we meer mogelijkheden creëren voor het opdelen van bestaande boerderijen of hele grote woningen, voor zorgwonen (zodat kinderen hun bejaarde ouders dichtbij zich kunnen hebben), enz. Dit vergt uiteraard maatwerk en een toetsing aan de specifieke omgeving. De toekomst van de weekendzone op Horendonk is een hangijzer. Voor de bewoners en eigenaars moet er duidelijkheid komen.

Dit alles moet gebeuren met zoveel mogelijk instroom van ideeën en meningen uitgewerkt worden, en moet zo breed mogelijk gedragen zijn door de Essenaren.

Voor het afleveren van vergunningen moet de gemeente meer doelgericht te werk gaan en niet enkel handelen vanuit een strikt wettelijk kader.

 

3.2. Woonmogelijkheden en renoveren

Als we ergens nieuwe mogelijkheden willen creëren om te gaan wonen, kijken we vooral naar Horendonk.

We moeten echter niet enkel kijken naar nieuwbouw. Overal in Essen moeten we aanmoedigen dat bestaande woningen worden gerenoveerd en zodoende een nieuw leven, en nieuwe bewoners, krijgen. We moeten daarin creatief zijn, en bv. mogelijkheden onderzoeken zoals “wijkrenovatie”, bv. op het vlak van investeringen in nieuwe energietechnieken. Maar ook moeten we veel soepeler zijn om bv. bestaande grote woningen of boerderijen te laten bewonen door meerdere gezinnen. Waarom zou een vroegere boerderij geen nieuw leven krijgen door er bv. twee jonge gezinnen in te huisvesten? Juridisch is dat vandaag niet evident, maar de gemeente moet onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. 

We moeten creatieve juridische mogelijkheden zoeken om jonge mensen meer mogelijkheden te geven om te bouwen. Zo zouden we kunnen denken aan een formule waarbij jonge mensen een opstalrecht krijgen op een bouwgrond, zodat de grondprijs pas later in hun leven moet betaald worden. 

 

3.3. Woonbeurs

Vorige jaren zijn we succesvol van start gegaan met de Scholenbeurs en met de Jobbeurs. We moeten dat ook doen voor mensen die woonplannen hebben: we organiseren een “Woonbeurs”! Jonge Essense koppels kunnen daar bv. terecht om in één keer allerlei info te bekomen over de procedures voor aankoop van grond, sociale woonmogelijkheden, premies, enz.

 

3.4. Doelgroepen

Senioren en personen met een beperking zijn doelgroepen die meer eigen woonkansen moeten krijgen: er moeten ook op Wildert seniorenwoningen komen, en in het centrum wordt er gewerkt aan nieuwe verblijfsmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Grote sociale woonwijken zijn niet meer van deze tijd. Met de sociale woonmaatschappij moeten we afspreken dat delen ervan worden verkocht, zodoende dat er een echte sociale mix ontstaat. Nieuwe sociale woonprojecten moeten kleinschalig zijn en moeten ingepast worden in andere projecten. Bovendien moeten we inzetten op sociale kavels, waar mensen zelf en op eigen tempo een woning kunnen bouwen. Ook richten we ons meer op de categorie van “bescheiden woningen”: in grotere projecten streven we zodoende naar toegankelijke, betaalbare woningen, zonder dat deze exclusief sociaal moeten ingevuld worden.

 

3.5. Buurten die samenhangen

We bevorderen de sociale samenhang in wijken door buurtfeestjes logistiek sterk te ondersteunen met uitleenmaterialen (tafeltjes, stoelen, …). Aan de organisatoren van een wijkfeestje geven we een cheque waarmee bij Essense handelaars kan aangekocht worden.

Daar waar er problemen zijn in een buurt, treden we actief op via de wijkpolitie. Maar dikwijls kunnen er problemen uit de wereld geholpen worden door een bemiddelaar, en is de inzet van de politie niet nodig of zelfs niet gewenst. Vandaar dat we gaan onderzoeken of we burenbemiddelaar(s) kunnen inzetten die op vrijwillige basis trachten tot een oplossing te komen.

 

3.6. Kwalitatief wonen

We treden streng op tegen huisjesmelkerij. Onvergund opdelen van woningen om er te veel mensen en gezinnen in slechte omstandigheden te laten wonen, heeft een erg negatieve impact op de omgeving. Dit moeten we van in het begin tegengaan! We werken hiervoor efficiënt samen met de politie en met de Vlaamse overheid.      

 

3.7. Onze huisdieren zijn ook Essenaren!

We denken ook aan onze huisdieren. Huisdieren mogen niet gezien worden als “lastposten”, waarbij we wel altijd vermelden dat de baasjes hun verantwoordelijkheid moeten dragen. De investeringen die de afgelopen jaren uitgewerkt zijn in hondenloopzones zijn succesvol. We moeten die zones goed onderhouden zodat er goed gebruik van gemaakt kan worden. Samen met de politie beteugelen we dierenmishandeling, en blijven we inzetten op het ingevoerde zwerfkattenbeleid.

 

3.8. Toekomst van de kerkgebouwen

Ook de volgende jaren zullen we, ook in Essen, een evolutie kennen dat er minder wekelijkse kerkgangers zullen zijn. Daarnaast zien we dat bij gelegenheden als begrafenissen een kerk een zeer belangrijke plaats blijft, ook voor die mensen die niet wekelijks naar de mis gaan.

De vraag naar de toekomst van de kerken kan dus niet zwart-wit worden beoordeeld, maar moet integendeel met veel gezond verstand, én in overleg, worden benaderd.

Het gemeentebestuur moet daarom een parochiekerkenplan maken, in overleg met de parochiale gemeenschap. Het uitgangspunt moet daarin zijn dat er minstens een medegebruik mogelijk moet worden, bv. voor culturele activiteiten, tentoonstelling, seminaries, enz. Specifiek voor de kerk van Statie merken we op dat deze zich situeert middenin de “cultuurcluster” van onze gemeente, en dat dan ook meer mogelijkheden in deze sfeer zullen open liggen. We denken dan bv. aan een nevenbestemming als bv. een “cultuurkerk” of “podiumkerk”.

Naast de parochiekerken, vragen ook de parochiezalen en pastorijen naar een toekomstvisie. De pastorijen zijn bestemd voor de huisvesting van de pastoor, en zijn ook plekken waar de parochiegemeenschappen samenkomen. Zonder taboes moet de gemeente ook hierin een visie uitwerken, uitgaande van het bouwtechnische belang van het gebouw, het nut, ouderdom en staat van het gebouw, enz.

Voor de parochiezalen moeten we onderzoeken welke de actuele slagkracht is van de betrokken vrijwilligers, staat van het gebouw, enz. Specifiek hierbij is dat dit complementair bekeken moet worden met de gemeentelijke gemeenschapscentra. Het uitgangspunt is dat het voor een dorp cruciaal is om een gemeenschapshuis te behouden, met podium(mogelijkheden), tentoonstellingsruimte, enz. Indien nodig moet de gemeente hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen en gemeentelijk budget ter beschikking stellen voor het voortbestaan van een gemeenschapshuis.  

Een proper Essen met een knappe uitstraling

Een propere gemeente, die uitstraling afdwingt, is een fiere gemeente. Een propere gemeente dwingt respect af, een vuile het tegendeel! Daarom moeten we alles op alles zetten om een gemeente te zijn met propere dorpskernen, waar sluikstort maximaal wordt tegengegaan, met een moderne en uitnodigende dorpskernen. Daar gaat CD&V voor!  

Onze gemeente moet uitnodigend zijn. Met kleine en creatieve ideeën kan al veel bereikt worden:

o   welkomstpoorten aan de dorpskommen;

o   veel meer plekken waar vlaggen staan;

o   nutskasten beplakken (cfr. Voltart), bv. ook met oude foto’s van dorpsbeelden;

o   mooie bewegwijzeringbordjes voor wandelaars;

o   sfeerverlichting op sommige centrale plekken.

Via een globaal lichtplan vormen we het geheel van de openbare verlichting om naar LED-verlichting. De voorbeelden die er al zijn, bv. in de wijk “De Middel” op Wildert, maken duidelijk dat deze LED-verlichting veel comfortabeler en zuiniger is. We verruimen de uren dat de lichten aan zijn (eventueel gedimd), zodat het ook na 23.00u. op meerdere plaatsen beter verlicht blijft. De verlichtingspalen maken we multifunctioneel (zodat ze ook dienstig zijn voor luidsprekers, vlaggenmasten, bloemenkorven, enz.).

Essen moet proper zijn. Daarom stelt CD&V de volgende maatregelen voor:

·         we plaatsen veel meer vuilbakken, en investeren in het snel weghalen van zwerfvuil;

·         wat we zelf doen, doen we beter: de omgeving van glasbollen onderhouden we zelf en we komen met de Vlaamse overheid overeen dat we tegen betaling het onderhoud van aanplantingen langs gewestwegen overnemen van het Vlaams Gewest;

·         Stap per stap brengen we de glasbollen en afvaleilandjes ondergronds. Op Hoek is dit al het geval, en bij de heraanleg van Over d’Aa is dit voorzien. Maar ook op de andere plaatsen zal dit gebeuren.

Pesticiden leiden tot kanker. Daarom is het verboden om pesticiden te gebruiken, en komt het voor dat hier en daar meer onkruid uitschiet. Dat is niet problematisch, op voorwaarde dat het niet overdreven is. We moeten er toch alles aan doen om het algemeen straatbeeld netjes te houden. Daarom zetten we in op sociale economieprojecten, maar we onderzoeken ook hoe we op een positieve manier nog andere doelgroepen kunnen inzetten die baat hebben bij het opdoen van werkervaring (bv. leefloners). Buurtcontractjes, tussen gemeente en geïnteresseerde actieve buurtschappen, moeten ook mogelijk gemaakt worden. 

Essen heeft een modern en milieuvriendelijk bermbeheersplan. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Zo kijken we nauw toe of de breedte van een fietspad gehandhaafd blijft, en of de bermen het zicht op kruispunten niet verhindert.  

Ook het actieve bomenbeleid kadert in de doelstelling om een gezonde gemeente te zijn. Bomen zorgen voor onze gezondheid, zeker voor een gemeente als Essen die in vogelvlucht vlakbij de Antwerpse haven gelegen is. We moeten dus deze doelstelling altijd voor ogen houden. In dat verband is CD&V voorstander om het planten van bomen aan te moedigen, eerder dan mensen te veroordelen als zij een boom willen vellen. De te zware procedure om een boom te kunnen kappen leidt ertoe dat mensen geen boom meer “durven” planten. Een versoepeling van deze procedure, gekoppeld aan een aanmoedigingspremie voor het planten van bomen, zal ertoe leiden dat er méér bomen worden geplant op privaat domein.            

In sommige straten zijn in het verleden laanbomen geplant die eigenlijk niet geschikt zijn voor woonwijken (dorens, …). Daarom doen we verder met het stelselmatig vervangen van hinderlijke straatbomen door nieuwe meer geschikte exemplaren. Aan mooie straten horen mooie voortuintjes. Daarom richten we opnieuw een wedstrijd in om de mooiste tuintjes te belonen.

Ook de afvalophaling moet efficiënt georganiseerd worden. Daarom moet de gemeente met Igean afspreken om al het huishoudelijk afval (uitz. voor papier) op één dag op te halen: dat is gemakkelijker voor onze bewoners die op één dag het afval moeten buiten zetten, en het is veiliger omdat op slechts één dag de ophaalwagens in de straat hoeven te komen.    

Focus op onze “Kom Bijeen Parken”

We hebben het geluk dat onze gemeente beschikt over schitterende domeinen, waar veel mee te doen valt. Van de aankopen en investeringen die hiervoor in het verleden gebeurd zijn, kunnen we nu volop genieten.

Ook de volgende jaren moeten we daar blijven op inzetten. Deze domeinen zijn geen luxe: Essenaren vinden er rust, natuur, kunnen er wandelen en lopen, tuinieren, enz. In een stresserende samenleving als de onze zijn deze domeinen sterke troeven voor onze gemeente.

 

5.1. Sportpark, Erfgoeddomein en Rangeerstation

Het Sportpark is vandaag al een pareltje. Dankzij de investeringen van de voorbije jaren hebben we het grauwe en onvriendelijke “bos met voetbalplein” omgevormd tot een eigentijds park waar elke Essenaar graag naar toe komt. En we willen nog verder gaan, en het Sportpark verbinden met het Karrenmuseum en het Rangeerstation. Uiteindelijk is dit één gebied dat als geheel naar buiten kan komen, met horeca, recreatieve mogelijkheden, enz. De verschillende partners die hier werkzaam zijn (Karrenmuseum, Kiekenhoeve, enz.) laten we structureel samenwerken in een soort “parkmanagement”.  

We maken het geheel nog aantrekkelijker: 

-        De voorbije zomer scheen de zon héél veel, en kenden we in Essen tropische temperaturen. Door de klimaatverandering zullen er meer van zo’n zomers op ons afkomen. Wat is dan aangenamer dan een verfrissing in leuke waterpartijen, kinderen die doorheen fonteintjes lopen terwijl mama en papa vanop een ligweide geamuseerd toekijken? Zo’n waterpartij zal dit deel van Essen nog mooier maken!

-        Een “blote voetenpad”: op blote voeten stap je langs verschillende stimulerende ondergronden; zo worden alle zintuigen geprikkeld, wat goed is voor het hart en de bloedsomloop. Het past perfect in onze gezonde groene gemeente!

-        Een uitleendienst voor spelletjes: bij de VVV, sporthal, … kan je spelletjes lenen die je er kan spelen: Kubb, badminton, crocket spel, petanque, enz. Samen spelen = samen genieten!

-        We zijn voorstander om opnieuw een mooi dierenparkje in te richten. Dat brengt rust, en kindjes kunnen er genieten van de leuke beestenboel.   

De parking aan de Kiekenhoeve/Karrenmuseum/Heemhuis wordt vernieuwd naar een onthaalvriendelijke parking, waar ook plaats is en voorzieningen getroffen worden voor mobilhomes, elektrische oplaadpunten, enz.

We verbinden het Sportpark met het grotere geheel: het Erfgoeddomein (Kiekenhoeve, Karrenmuseum, VVV, Heemkundige Kring), en het Rangeerstation. We maken er wandellussen zodat het gewoon leuk wordt om in de omgeving te komen wandelen en lopen. Van de ene attractie naar de andere! We maken er een “poort” van, waar ook toeristen op afkomen. Met een nieuwe mooie parking, zowel aan het Erfgoeddomein als op de gronden aan het viaduct (Rangeerstation). 

Dankzij veel subsidies van de Vlaamse, provinciale en Europese overheid, zijn we in staat om een nieuwe toekomst te geven aan de monumentale Douaneloods. De loods zal een belangrijke meerwaarde gaan vormen voor Essen: mensen van buiten Essen zullen er naar toe komen, wat zorgt voor een input in onze lokale economie en voor jobs. Maar ook de Essenaren zullen er graag naar toe komen! Bovendien investeren we in de buitenomgeving, zodat er allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Vandaag al vinden we er de Samentuin, en wordt er de Internationale Cyclocross van de Molenheidevrienden georganiseerd. Maar het kan verder gaan: concerten, een festival, eetfestijnen, enz. Bovendien maken we er mogelijkheden om te spelen, te barbecueën, enz.

We verbinden deze zone met het stationsgebouw via een wandelbrug. We maken er een nieuwe parking en een hub voor bussen. Zo ontlasten we de kant van de Handelsstraat, en maken we het gemakkelijker voor de mensen die de trein nemen.

 

5.2. Paterstuin

Na de aankoop van het domein van de Paters Redemptoristen, door het Kempens Landschap i.s.m. de gemeente, werd er veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. Dankzij Europese subsidies en een belangrijke gemeentelijke inbreng werd er veel gedaan: sanering van de vijver, reconstructie van de druivenkas, aanleg van een moestuin, drevenherstel, nieuw herdenkingspad, enz. Ook de volgende jaren blijven we op dezelfde weg verdergaan.

Vandaag wordt er heel wat groenonderhoud uitgevoerd door een sociaal economiebedrijf, “Natuurwerk”. Mensen met een beperking vinden er een mooie en aangepaste job. Het zou mooi zijn mocht zo’n bedrijf er een vaste stek vinden, zodat misschien ook meer Essenaren met een beperking er kunnen gaan werken.   

Het kloostergebouw en de kerk zijn nog eigendom van de Paters Redemptoristen. Deze zijn gelegen in een zone voor openbaar nut. Het zou vermeden moeten worden dat door leegstand deze mooie gebouwen zouden verloederen. Indien de eigenaars, Paters Redemptoristen, de hulp willen inroepen van de gemeente om samen te zoeken naar een geschikte herbestemming, dan zullen we die vraag positief beantwoorden.  

 

5.3. Statiebos

De ligging van het Statiebos, in het dichter bebouwde centrum en Statiewijk, is een troef: mensen kunnen er even komen wandelen of de hond uitlaten. We verbinden het Statieboske met een nieuwe “groene vinger” aan de overkant van de Kerkstraat in de richting van de Heikantstraat. 

De voorbije jaren is er gestart met een redelijk omvangrijk bosbeheer. Dit werk moet voortgezet worden met het oog op een betere toegankelijkheid van het bos.

 

5.4. Wildertse Duintjes

De Wildertse Duintjes worden enorm goed gebruikt. We gaan voor een goed onderhoud, zodat joggers en wandelaars er ook in de toekomst goed kunnen sporten en wandelen. Er zal een pad worden ingericht voor visueel gehandicapten. We zoeken naar een goede manier om de mountainbikers ook hun sport te laten beoefenen. Zodanig dat er geen conflicten zijn tussen fietsers en wandelaars, en lopers.     

Ook de fitnesstoestellen aan de parking zijn een succes. Er is echter nog nood aan een openbaar toilet. De uitdaging is om ook deze, zoals de fitnesstoestellen, zo te maken dat vandalisme er geen vat op heeft. En bovendien maken we er een wandelroute voor mensen met een (visuele) handicap.

Een andere uitdaging is de villa (voormalige bosmuseum). Reeds twee keer is er de voorbije jaren een oproep geweest naar belangstellenden om deze villa een nieuwe bestemming te geven. De volgende jaren zullen we verder blijven zoeken naar een geschikte bestemming. Indien geen geschikte bestemming gevonden wordt, zal het gebouw verkocht worden.

5.5. Horendonkse Bossen

De Horendonkse Bossen zijn een mooi natuurgebied. We ijveren voor een grotere toegankelijkheid en mogelijkheden om er te mountainbiken. De mountainbikeroutes worden opgewaardeerd, en parallel wordt een loop-jogging route ontwikkeld. Het ruiter- en menroutenetwerk moet een doorgang krijgen met de routes in noordelijke richting.

Een gezonde en vriendelijke gemeente waar iedereen gerust is en vooruitgeduwd wordt

6.1. Een gezond Essen

Een goede gezondheid is enorm belangrijk. Zowel de fysieke als de geestelijke gezondheid van de Essenaren moet gekoesterd worden. En alhoewel wij in Vlaanderen in een heel welvarende maatschappij leven, zijn er vele welvaartsziekten, stress, bronnen van kanker, enz. Daarom heeft de gemeente een opdracht om zo goed mogelijk te zorgen voor onze gezondheid.   

 

6.1.1. Preventieve gezondheidszorg

Gezond blijven is het beste. En bewegen is daarvoor heel goed. Uiteraard maken we werk van een goed onderhoud van het Sportpark, maar we gaan ook verder: we installeren in elke wijk fitnesstoestellen, in navolging van de toestellen die geplaatst zijn aan de parking van de Wildertse Duintjes. Ook initiatieven zoals het “grootouderturnen” blijven we inrichten. We investeren in de mountainbikeroutes op Horendonk, en we koppelen deze aan een groter netwerk van Rucphen tot in Bergen op Zoom. Parallel werken we er aan loop- en joggingroutes.

We merken een hele verandering op het vlak van fietsen: de introductie van de elektrische fietsen maakt dat we best ook cursussen inrichten voor bv. ouderen om veilig om te gaan met hun elektrische fiets.

Indien zich een opportuniteit aanbiedt vanuit andere gemeentebesturen of externe partners om samen te investeren in een nieuw zwembad, dan zullen we dit constructief onderzoeken.  

 

6.1.2. Drugs

Ook drugs en een overmaat aan alcohol zijn erg ongezond. We voeren sensibiliseringsacties hierrond, en op het vlak van drugs zijn we voorstander van een harde aanpak. De politie moet drugsgebruik en zeker de drugshandel als prioritair thema terugdringen.   

 

6.1.3. Senioren

We werken intensief samen met onze rusthuizen en centra voor mensen met een beperking. Zo stimuleren we investeringen in plaatsen voor kortverblijf voor zorgbehoevende senioren, en denken we ook aan creatieve ideeën zoals een riksjafiets waarmee rusthuisbewoners kunnen vervoerd worden.

Zorgunits moeten gemakkelijker vergund kunnen worden, zodat oudere mensen langer bij familie kan blijven wonen.

 

6.1.4. “Gezondheidswijk”

De omgeving van de Nollekensstraat/Nieuwstraat/Kerkeneind wordt onze “Gezondheidswijk”. Enkele jaren geleden keurden we een “zorgstrategisch plan” goed voor de Woonzorgzone. Stap per stap wordt dit plan in praktijk gebracht: een nieuw Lokaal Dienstencentrum is gebouwd, De Bijster zal een geheel nieuw rusthuis worden en heeft ondertussen een bouwvergunning voor de eerste fase van dit omvangrijke project. In dit kader zal ook het vroegere ziekenhuis (hoek Nieuwstraat-Nollekensstraat) een nieuwe bestemming krijgen met o.a. woningen voor mensen met een beperking.

We bouwen de huidige Polikliniek om tot een modern Gezondheidscentrum, als vooruitgeschoven antenne van Klina. De huidige gebouwen van het OCMW vormen we om tot een nieuwe moderne huisvesting voor dit centrum. Dit nieuwe centrum zal meer diensten aanbieden dan de huidige Polikliniek. Ook diensten voor geestelijke gezondheidszorg zullen hierbij aansluiten. Samen met de huisartsen en Klina proberen we in dit centrum een huisartsenwachtpost te installeren. De huidige regeling van een wachtpost aan Klina is veel te ver weg van Essen, en zal ook leiden tot een oneigenlijk gebruik van onze ambulance. Ook bekijken we de mogelijkheid om hier een apotheekwachtdienst in te richten.

 

6.1.5. Bereikbaarheid van Klina

De bereikbaarheid van Klina vanuit Essen is slecht. Helaas is er geen goed openbaar vervoer naar Klina. Daarom hertekenen we het systeem van de Minder Mobielen Centrale (MMC) waarbij vrijwilligers met hun wagen een persoon vervoeren. We hertekenen dit systeem zodat zoveel mogelijk mensen daarvan gebruik kunnen maken. We stimuleren tegelijk de dienst zodat er nog meer vrijwilligers bij aansluiten. 

 

6.1.6. Gemeentelijke Ambulancedienst

Omdat Essen relatief ver weg ligt van Klina, is het belangrijk dat de Essenaren bij spoedgevallen beroep kunnen doen op een heel goed uitgeruste ambulancewagen. We blijven daarom investeren in deze gemeentelijke ambulancedienst, en investeren in een nieuwe heel goed uitgeruste wagen. 

 

6.2. Een duurzame gemeente is een gezonde gemeente

We moeten als gemeente een duurzame gemeente zijn: de klimaatverandering wereldwijd, en ook de gezondheid van onze burgers vragen dat! Pesticiden zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. En de Antwerpse haven, met veel industrie, zorgt voor jobs en voor onze welvaart, maar we moeten er ons ook bewust van zijn dat er risico’s zijn voor onze gezondheid.     

Daarom zorgen we ervoor dat onze gemeente vooruit kijkt, en maatregelen neemt die maximaal vooruitlopen op de klimaatverandering en goed zijn voor onze gezondheid.

Via een hemelwaterplan zorgen we ervoor dat de watervoorzieningen en -leidingen de volgende decennia bestand zijn voor grotere periodes van droogtes en meer massieve neerslag. We zorgen ervoor dat er maximaal wordt ingezet op “minder beton”, zodat het hemelwater zo goed mogelijk in de grond kan doordringen (“operatie perforatie”). We verduurzamen woningen, en trachten dit per wijk aan te pakken. 

Ook de mobiliteit moet duurzamer: we stimuleren het elektrisch autorijden door het plaatsen van meer autolaadpalen en gaan verder in het laten gebruiken van gemeentelijke wagens door private personen, buiten de werkuren. We moedigen een groen wagenpark aan, door zelf in te zetten op groene wagens, bakfietsen, enz. En door de openbare verlichting om te vormen naar LED, zal er ook minder energie nodig zijn.

De voorbije jaren werden er door de gemeente veel inspanningen gedaan om trage wegen op te waarderen. Dat beleid zetten we voort: we onderhouden de trage wegen op een goede manier, en zorgen voor draagvlak en goed gebruik ervan.

Essen moet een trekkersrol op zich nemen als energiezuinige gemeente. Vroeger waren we een gemeente met een eigen elektriciteitsregie. Ook toen al namen we een trekkersrol op ons, met eigen experten in huis. Dit moeten we opnieuw doen, en zelf sterk inzetten op allerlei maatregelen om onze gemeente zo energiezuinig mogelijk te maken! Zo promoten we fietsenstallingen en laadpalen voor elektrische fietsen, en staan we onze burgers met raad en daad bij op het vlak van te nemen keuzes rond energie.

 

6.3. We duwen iedereen vooruit  

“Elke Essenaar telt”, dat zit in het DNA van CD&V. Sommige mensen hebben geldzorgen, kennen gezondheidsproblemen, moeilijkheden in hun gezin, enz. Dan hebben zij nood aan een steun in de rug. Op die momenten moet de gemeente hulp kunnen bieden.  

 

6.3.1. Essenaren met een beperking

Essen installeerde deze zomer de 100ste parkeerplaats voor mindervaliden. We moeten deze schilderingen goed opvolgen, en daar waar nodig nog bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. In de Wildertse Duintjes gaan we een wandelroute voorzien voor mensen met een (visuele) handicap. En de bushaltes van De Lijn moeten beter toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers. 

Mensen met een beperking moeten kansen krijgen om bij het gemeentebestuur te komen werken. We engageren ons dat er een stijging komt in het aantal medewerkers met een beperking. De gemeente geeft opdrachten aan sociale economiebedrijven, waar mensen met een beperking kunnen werken. We onderzoeken de mogelijkheid om zo’n bedrijf een uitvalsbasis te geven in Essen, zodat er nog meer Essenaren kunnen gaan werken. 

 

6.3.2. Preventie

Om latere geldzorgen te vermijden, is het goed dat je je van jongsaf aan bewust bent van de waarde van geld. Soms is dat niet evident. Essense jongeren moeten de kans krijgen om, via de school, vereniging, … informatie op te doen over dit thema. Een “inleefhuis” is daarvoor een goed initiatief: dit centrum geeft educatie aan jongeren hoe om te gaan met geld, belastingen, administratieve zaken, enz. Als we hiermee jongeren uit de spiraal van (generatie)armoede kunnen halen of kunnen vermijden dat jongeren later in de problemen komen, dan is dit al een geslaagd initiatief omdat het latere leeflonen vermijdt!

We werken actief samen met de VDAB, organiseren de jobbeurs verder mét een avondopening, en werken samen met Nederland om meer Essenaren aan de slag te krijgen over de grens. Want het hebben van een job is de beste methode tegen armoede!

 

6.3.3. Financiële zorgen

Maar hoe dan ook kan het altijd dat iemand in geldproblemen komt. We moeten alvast op zoek gaan naar “verborgen armoede”. Alhoewel onze gemeente op het eerste zicht een welvarende gemeente is, is het wel zo dat er achter heel wat gevels van woningen armoede heerst. Als we niet op tijd deze problemen onderkennen, kan deze armoede verergeren en leiden tot nog andere problemen (gezondheidsproblemen, verslaving, …). Daarom moeten we initiatief nemen om deze verborgen armoede te detecteren. Daarvoor kunnen we bv. samenwerken met de scholen, die op basis van onbetaalde schoolrekeningen of lege brooddozen merken wanneer er problemen zijn. Of we kunnen nog actiever oudere mensen benaderen.

Mensen die financiële zorgen hebben, moeten toch trachten een zo goed mogelijk sociaal leven te leiden. Dit helpt in hun strijd om er terug bovenop te komen. Daarom promoten we meer de participatiecheques die deze doelgroep kan krijgen om aan het sociale leven te participeren. Ook werken we mee aan een initiatief als de “goedzak”, waarbij we speelgoed voorzien voor armere kinderen.    

We merken dat “Calmeyn” voor een stuk zijn doel voorbij schiet. Calmeyn moet terug meer een crisisopvang worden voor Essenaren, meer dan een huisvestingsproject voor mensen die via de reguliere weg niet aan een sociale woning kunnen komen. 

Ziek zijn, kost geld. Mensen die zorgen nodig hebben, moeten daarom ook een financiële steun krijgen. Daarom is CD&V voorstander van het behoud van de zorgpremie.

 

6.3.4. Integreren

Ook mensen die van elders komen, vluchtelingen en mensen van buiten Europa, moeten we vooruit duwen. We stellen wel verplichtingen aan hen: de mensen moeten zich integreren, deelnemen aan het verenigingsleven, taallessen volgen, enz.

Hulpvragers die speciaal langs Essen “passeren” om hier hulp op te halen, helpen we niet.

Vluchtelingen moeten meer gespreid worden over heel Essen, zodat ze minder geconcentreerd bij elkaar wonen. Dat helpt hen in de integratie. En we zorgen ervoor dat hulp terecht komt bij hen die het verdienen.

 

6.4. Sterke buurten

Sterke wijken zijn het cement van een leuk dorp: mensen die elkaar kennen, elkaar helpen, met elkaar een feestje organiseren, enz. Met een gezonde sociale controle is het bovendien nog veiliger ook.  

Als gemeente moeten we daar dan ook actief en sterk op inzetten.

We gaan goede voorbeelden van elders volgen waarbij al gebruik gemaakt is van een “wijkbudget”: de gemeente geeft aan een wijk een bedrag dat door de wijk zelf kan ingezet worden. 

We bevorderen de sociale samenhang in wijken door buurtfeestjes logistiek sterk te ondersteunen met uitleenmaterialen (tafeltjes, stoelen, …). Aan de organisatoren van een wijkfeestje geven we een feestcheque die bij Essense handelaars kan uitgegeven worden.

Daar waar er problemen zijn in een buurt, treden we actief op via de wijkpolitie. Maar dikwijls kunnen er problemen uit de wereld geholpen worden door een bemiddelaar. Vandaar dat we gaan onderzoeken of we geen burenbemiddelaar(s) kunnen inzetten die op vrijwillige basis trachten tot een oplossing te komen. 

Sterke economie en jobs

7.1. Een klantgedreven ondernemersbeleid

De gemeente moet zich een natuurlijke “ondernemersreflex” aanmeten, en een beleid voeren dat de focus legt op ondernemers en bedrijven. Eigenlijk zoals we al vele jaren een beleid voeren dat vriendelijk is voor verenigingen en vrijwilligers, moeten we dit nu bewust uitbreiden naar bedrijven en ondernemers.

In de gemeentelijke organisatie zal dit leiden tot het installeren van een ondernemersloket, een lokale economiecel, waarbij een ambtenaar wordt vrijgesteld om dit te coördineren. Zo krijgen de ondernemers binnen de gemeente een aanspreekpunt, en wordt hen efficiënt de weg gewezen naar andere interne en externe diensten. De samenwerking met het provinciebestuur op het vlak van lokale economie wordt versterkt, bv. op het vlak van het detailhandelsbeleid. Zo voeren we een toekomstgericht en breed beleid, waarbij bv. ook de ruimtelijke ordening en het mobiliteitsbeleid belangrijke aandachtspunten zijn. 

De specifieke communicatie naar ondernemers en landbouwers wordt voortgezet en uitgebreid. We organiseren regelmatig een uitwisseling tussen ambtenaren en gemeentelijke beleidsvoerders enerzijds en ondernemers anderzijds. Zo leren zij van elkaar beter welke de noden zijn, de procedures, werkwijzen, enz.

Andere gerichte maatregelen zijn o.a.:

·         aankopen door de gemeente worden sterker gericht op Essense bedrijven, door bv. publicaties van aankoopbestekken op de gemeentelijke website;

·         we zoeken een alternatief voor de belasting op huis-aan-huisreclamebladen;

·         we maken het containerpark goedkoper voor bedrijven;

·         de jobbeurs wordt voortgezet, ook met een avondopening.

 

7.2.Essen Centrum moet sterker worden

7.2.1. Sterk handelscentrum

Essen Centrum moet een sterker handelscentrum worden. Dat zal gebeuren met een reeks van maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De ideeën die Unizo heeft bijeengebracht samen met haar leden en Essense winkeliers/zelfstandigen, zijn alvast erg waardevol en haalbaar. Op korte termijn zullen we samen met de plaatselijke ondernemers een taskforce oprichten. Betere fietsenstallingen, bevlagging, uitbreiding van de blauwe zone en andere “kleine” maatregelen zullen op korte termijn worden genomen.  

Samen met de provincie maken we een commercieel strategisch plan en promoten we pop up winkels om leegstand tegen te gaan. We gebruiken het instrument van de “kleinhandelsconvenanten” om zo goed mogelijk in te spelen op het creëren en bewaren van een goed evenwicht tussen verschillende belangen.    

Op korte termijn zorgen we voor meer parkeergelegenheid door nieuwe binnenparkings. We onderzoeken de mogelijkheid naar een ondergrondse parking, en verbinden bestaande parkings zodat ze efficiënter kunnen ingezet worden.

Er moeten mobiliteitsaanpassingen komen in het Centrum, door bv. eenrichtingsstraten en het aanpassen van het kruispunt Nieuwstraat-Stationsstraat. Dit zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming. Meer fiets- en wandelvriendelijke straten zullen het handelskarakter versterken.

De zone waar gefocust wordt op winkels moet een betere afbakening krijgen. Zo krijgen we een meer eenduidig “winkelcentrum” in het centrum van Essen.

 

7.2.2. Een woonzorgzone in het noorden van het Centrum

De welzijns- en gezondheidssector is een volwaardige economische sector. Bovendien is het voor een gemeente aantrekkelijk om deze sector dichtbij of zelfs “in huis” te hebben: inwoners moeten zich dan minder ver verplaatsen.

Vandaar dat we voluit inzetten om deze voorzieningen te clusteren in het noordelijke deel van het Centrum. Via het reeds door de minister goedgekeurde Zorgstrategisch Plan zorgen we ervoor dat stap per stap wordt gebouwd aan een toekomstgerichte Woonzorgzone. Het nieuwe Lokaal Dienstencentrum heeft er reeds een nieuwe thuis gekregen, en ook De Bijster zal weldra starten met een omvangrijk project om te komen tot een nieuw woonzorgcentrum. En ook op de binnengronden van het vroegere Ipsam zal een nieuw woonzorgcentrum gebouwd worden.

Samen met vzw Spectrum zorgen we ervoor dat Essen een thuis kan zijn voor vele mensen met een beperking. De werking vanuit de Vlotter laten we verder uitgroeien, en nieuwe woonvormen voor deze mensen krijgen een kans, zodat ook deze doelgroep volop gebruik kan maken van de Woonzorgzone. 

Met Klina werken we samen om de Polikliniek te laten groeien naar een modern en toekomstgericht regionaal gezondheidscentrum, een “zorgpunt”.

 

7.3. Horeca

De horeca zorgt voor een levendig, en dus aantrekkelijk, centrum. We geven kansen aan horeca uitbaters aan het Heuvelplein om het plein meer te integreren in het horecagebeuren. Als het ware wordt het Heuvelplein het “horecahart” van Essen.

Het is belangrijk dat de gemeente een structureel overleg voert met de horeca ondernemers, bv. met de Vereniging van Essense Tappers (V.E.T.). Zodoende wordt er op tijd ingespeeld op ergernissen, op nieuwe kansen die zich aandienen, enz. 

 

7.4. Spijker

Langs het Spijker zijn heel wat bedrijven gelegen. Ook in de toekomst willen we dat er bedrijvigheid kan blijven op deze as. We moeten echter goed afwegen welk soort bedrijvigheid. Het huidige bestemmingsplan voorziet dat er enkel ambachtelijke bedrijven op langere termijn mogen gevestigd zijn of blijven. In onze veranderende economische omgeving biedt de term “ambacht” echter geen zekerheid op langere termijn. We moeten eerder gaan in de richting van grootwinkelbedrijven die in het centrum niet meer gewenst zijn, bedrijven die vervoer genereren, logistieke handel, enz. In deze zin moeten we een nieuw bestemmingsplan opmaken zodat het Spijker ook de volgende jaren economisch een toekomst kan blijven houden.   

 

7.5 grenssite Ringweg

De vroegere douanefaciliteiten aan de Ringweg zijn ondertussen omgevormd tot andere diensten. Deze oppervlakte biedt kansen om herontwikkeld te worden naar een zone die bv. gericht is op logistieke mogelijkheden, vrachtwagenparking, enz.

 

7.6. stationsomgeving

De omgeving van het station heeft een economisch onderbenut potentieel. Door de bereikbaarheid per trein en de grensligging, moeten we inzetten op economische kansen die daarmee samenhangen. Zo denken we bv. aan een kantorenlocatie. Tot nu toe hebben we daarvoor in Essen nog geen geschikte locatie. Grotere kantoren kennen bouwtechnische beperkingen in het Centrum, en mogen er niet komen op de Rijkmaker. De omgeving van het station zou dan ook een geschikte locatie zijn voor grotere boekhoudkantoren, bedrijfszetels voor Belgisch-Nederlandse bedrijven, enz.

 

7.7. Rijkmaker                                                                       

Op Rijkmaker wordt er welvaart gegenereerd, wat ook leidt tot gunstige economische effecten elders in Essen (bv. horeca, verblijfsmogelijkheden). Het is belangrijk dat de Rijkmaker een up to date industrieterrein blijft, dat aansluit bij toekomstige noden van bedrijven. Daarom moet er een regelmatig overleg zijn tussen de bedrijven en het gemeentebestuur. 

We breiden de Rijkmaker verder uit richting Schriek, zoals in vorige legislatuur vastgelegd. Deze uitbreiding moet maximaal een duurzaam karakter krijgen. Een mooie duurzame uitstraling van de zone als geheel werkt positief voor alle aanwezige bedrijven. Via een efficiënt parkmanagement moeten dan ook initiatieven genomen worden om de Rijkmaker als geheel verder op te waarderen (glasvezel, wegennet, groenonderhoud, enz.). 

De Rijkmaker richten we trouwens niet alleen op te herlokaliseren Essense bedrijven. Zeker ook bedrijven van elders, bv. die gericht zijn op activiteiten in Nederland, moeten we aantrekken. Zo bereiken we een extra economische input in Essen.  

 

7.8. Samenwerking met Nederlandse buren

Onze ligging aan de Nederlandse grens moeten we inzetten als een troef! Bedrijven die op de Nederlandse markt gericht zijn, kunnen in Essen een goede uitvalsbasis hebben.

We moeten ook extra inzetten op mogelijkheden om juist over de grens jobs te vinden. Vooral in de logistieke sector liggen er kansen die we moeten grijpen. Daarom moeten we samenwerken met de VDAB, de Grensinfopunten, en met de Nederlandse buren zelf. Essenaren die interesse hebben om over de grens een job te vinden, moeten daarin begeleid en ondersteund worden om de administratieve verschillen (in de arbeids- en sociale wetgeving) te kunnen overbruggen.   

 

7.9. toerisme

Het toerisme blijft een economische sector die nog meer moet belicht worden. Mensen van buiten Essen, uit Nederland en België of ook elders, moeten aangemoedigd worden om naar Essen te komen fietsen, te wandelen, te eten en te drinken. Het gemeentebestuur moet dan ook voluit steun blijven geven aan de toeristische sector.

Daarom moeten we meer toeristische promotie maken, in samenhang met de ruimere regio (inclusief Nederland), maar ook als Essen zelf. Een marketing waarbij we als “De Poort van België” naar buiten komen, en de verdere ontwikkeling van het Rangeerstation, kan ons daarin helpen. Zo ook moeten we als gemeente ons karretje verbinden met streekgerichte initiatieven, zoals De Brabantse Wal, het Grenspark en de Noordertuin.

Ook een mooie uitstraling van onze gemeente is noodzakelijk om ons als toeristische trekpleister op de kaart te zetten: mooie welkomstborden aan de dorpskommen, hier en daar sfeerverlichting, enz. Verder zullen we een aantal mobilhomeparkings uitbouwen zodat ook deze groeiende vorm van toerisme in Essen wordt ingevuld. 

We zetten voluit in op de uitbouw van de recreatieve/toeristische poort van Essen, “van België”. Het Rangeerstation, het Sportpark, het Erfgoeddomein (Kiekenhoeve, Karrenmuseum, …) moeten met elkaar verbonden worden. Deze ruime omgeving (met bv. ook een nieuwe b&b in de Quarantainestallen) biedt enorm veel potentieel. We spelen in op de kansen die het Grenspark ons biedt om een poort te worden voor het Grenspark.

Ook aan het “Sluiske” (Huybergsebaan) maken we een aantrekkelijker toegang tot het natuurreservaat van de Kalmthoutse Heide. 

We onderzoeken de mogelijkheid om in Essen een bungalowpark te laten oprichten. Een bungalowpark trekt veel toeristen aan, levert jobs op, en biedt voordelen voor bv. onze horeca. Het zoeken naar een geschikte locatie en het leggen van contacten met mogelijke private exploitanten zijn daarin een eerste stap.  

 

7.10. landbouw

De landbouwsector is voor onze gemeente cruciaal: het blijft een economisch belangrijke sector, maar is ook een belangrijke partner in het landschapsbeheer.

We moeten een gestructureerd overleg instellen met de sector, zodat de noden van de landbouwers snel aan de gemeente overgemaakt kunnen worden. Onze gemeente heeft, daar waar mogelijk, een wegwijsfunctie waar bv. jonge boeren terecht kunnen voor allerlei vragen. We voeren een beleid dat inspeelt op landbouw, met bv. een beter onderhoud van de waterlopen en snoeien van bomen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en werken uit dat de landbouwbedrijven kunnen beschikken over een adequaat internet.

We sensibiliseren en ondersteunen de mogelijkheden rond korte ketenbenadering, bv. bij jeugdkampen en andere activiteiten. Essen als fair trade gemeente moet ook duidelijk gericht zijn op het lokaal aankopen. We brengen de landbouw in nauwer contact met de toeristische sector, en zoeken naar mogelijkheden om landbouw en toerisme nog beter met elkaar te verbinden. We implementeren het project “verkeersveiligheid op den buiten”, wat eerder al in Wuustwezel van start is gegaan en dat tot doel heeft om de combinatie van landbouwverkeer en fietsers te versterken.   

Essen als onderwijscentrum

Het is goed dat er vele scholen zijn in Essen: het is gemakkelijk voor onze kinderen (en hun ouders), en scholen zorgen voor jobs en investeringen. We moeten dus onze gemeente als scholencentrum koesteren en onderhouden.

Via een regelmatig scholenoverleg moet de gemeente onderzoeken op welke behoeften van scholen de gemeente kan inspelen. Dit “flankerend onderwijsbeleid” kan leiden tot schaalvoordelen, uitwisseling van good practices, enz.

De verkeersveiligheid is uiteraard een belangrijk aspect van een schoolomgeving. Hoe beter de veiligheid in een schoolomgeving, hoe beter voor de scholen, de leerlingen en hun ouders. Zoals in ons Verkeersveiligheidsplan toegelicht, zullen we dan ook zeker verder gaan in het investeren in maatregelen om deze schoolomgeving verkeersveilig te maken. Zeker voor Heikant en op Wildert moeten daarvoor nog investeringen gebeuren.    

De gemeente is zelf inrichter van de Wigo. Het moet de kwaliteit die daar geboden wordt, blijvend ondersteunen. Hetzelfde geldt voor Muzarto. Steeds moeten we zoeken naar hoe de “brede school” kan gerealiseerd worden: een school moet ook buiten de schooluren openstaan voor de gemeenschap.

Ook andere educatieve initiatieven verdienen een goede ondersteuning. Tatteljee vult een behoefte in aan permanente vorming, en bv. het “Babbelpunt” is een belangrijke partner in de integratie van mensen die onze taal niet machtig zijn. Ook andere initiatieven die op dat vlak inspelen op een behoefte, bv. het leren fietsen, moeten gesteund worden.

Verenigingen en cultuur, Kom Bijeen In Essen en internationale samenwerking

9.1. Geen luxeproduct!

Cultuur is een ruim begrip, wat maakt dat vele Essenaren in contact komen met dit thema. Cultuur doet mensen bijeen komen, het doet nadenken, het inspireert, het leidt tot creativiteit, enz. Vandaar dat cultuur dan ook niet gezien mag worden als een “luxeproduct”, maar integendeel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze lokale samenleving. Dit uitgangspunt moet het gemeentebestuur altijd voor ogen houden!

 

9.2. Bibliotheek, boekenkasten en Heemkundige Kring

De bibliotheek is een belangrijk centrum van cultuur. De voorbije jaren is actief vanuit de bib zelf nagedacht over de invulling van de bib van de toekomst. Dat proces moet voortgezet worden, en moet uitmonden in een moderne toekomstgerichte bibwerking, waar Essenaren naar toe komen om met de modernste middelen te genieten van een “leescultuur”.

Initiatieven als het voorzien van boekenruilkasten verdienen aanmoediging. Zoals de buurtbanken, zou de gemeente deze kasten kunnen installeren bij mensen die geïnteresseerd zijn. Dat zorgt bovendien voor een sterke cohesie binnen de wijk.

Ook het onderzoek naar en de verspreiding van de Essense geschiedenis moet gekoesterd worden. Daarom zal de gemeente de Heemkundige Kring blijvend ondersteunen. Mogelijk kunnen er ook nog meer verbindingen gemaakt worden tussen de bibliotheek en de werking van de Heemkundige Kring.   

 

9.3. Statie als Cultuurwijk

Naast de “leescultuur”, kennen we uiteraard nog vele andere vormen van cultuurbeleving. CD&V heeft de visie om zoveel mogelijk cultuurbeleving te clusteren in de wijk Statie. Dat wordt dan de “cultuurwijk”, net zoals de “sportwijk” aan het Hemelrijk, de industriecluster op de Rijkmaker, en de “gezondheidswijk” in de omgeving van de Nieuwstraat/Nollekensstraat. In deze wijk zijn al verschillende initiatieven gevestigd: de Rex, Muzarto en het Tatteljee. Dit kan nog versterkt worden, zodat het geheel uitgroeit tot een Essens “Cultuurpark”. In samenspraak met de verenigingen zoeken we naar waar de noden liggen: opslag van materialen van verenigingen (bv. toneelverenigingen), stek voor karnaval, enz. Zowel de kerk als het parochiecentrum van de Statie kunnen daarin een rol gaan vervullen.   

 

9.4. Gemeentelijke vzw Kobie

De gemeentelijke vzw Kobie is sinds een aantal jaren een sterke cultuurpartner. De gemeentelijke vzw vervulde in Vlaanderen een pioniersrol, en is een succesvolle formule gebleken om initiatieven te ontwikkelen die complementair moeten zijn met activiteiten en initiatieven vanuit het verenigingsleven. CD&V blijft dus voorstander van een sterke werking van Kobie. Wel moet de gemeentelijke vzw sterk samenwerken met de verenigingen: het programma afstemmen, inspelen op opportuniteiten om gezamenlijke initiatieven met verenigingen uit te werken, enz.    

 

9.5. Vrijwilligers en verenigingen

Zonder vrijwilligers zijn er geen verenigingen. In onze jachtige samenleving is het niet gemakkelijk om vrijwilligers te rekruteren. We moeten dan ook veel respect hebben voor hen die veel van hun vrije tijd besteden aan het verenigingsleven, en dus hun vrije tijd inzetten voor het algemeen belang. Dat verdient erkenning en veel waardering. Daarom is het gepast dat de gemeente dit ook laat blijken, en al deze vrijwilligers (figuurlijk) in de bloemetjes zet. Het zou dan ook prachtig zijn mochten de vrijwilligers ook eens kunnen genieten van een groots Vrijwilligersfeest. Dit is zeker een evenement dat nog ingevuld moet worden!

Vrijwilligers en verenigingen moeten ook de komende jaren sterk gesteund worden, zowel financieel als logistiek. De uitleendienst moet inspelen op de noden van de verenigingen. Zeker het onderhoud (van stoelen, tafels, …) verdient bijzondere aandacht. Maar het zit hem ook in kleinere dingen: zo kan er in EssenInfo meer ruimte worden gemaakt voor aankondigingen van verenigingen.  

We blijven de sport- en jeugdverenigingen helpen bij het investeren in hun infrastructuur: door doorgeefleningen en subsidies moeten zij gemakkelijker in staat gesteld worden om hun noden aan te passen aan de tijd.

 

9.6. Evenementen 

De BinckBank Tour, Vlaanderen Muziekland, (N)iemandsland, .. het zijn allemaal grootse en complexe initiatieven die veel voorbereidingstijd, logistiek, … behoeven en dus ook een financieel risico inhouden. De maatschappelijke baten zijn echter meer dan de moeite waard: het brengt mensen bijeen, het leidt tot fierheid op de gemeente, en het zet Essen op de kaart (city marketing), wat dan weer tot positieve afgeleide economische effecten leidt.  

Daarom moet de gemeente, zoals vorige jaren, blijven inzetten op grote(re) evenementen: private initiatiefnemers moeten ondersteund worden, en aanvullend moet de gemeente investeren in het aantrekken van organisaties die buiten het bereik van het verenigingsleven vallen.

Het organiseren van grotere evenementen leidt altijd tot risico’s. We mogen niet bang zijn van deze risico’s, en deze mogen dan ook niet verlammend werken op initiatiefnemers. Zij moeten goed begeleid worden door de gemeentelijke diensten, en steeds moet gezond verstand gebruikt worden om tot een afweging te komen hoe de risico’s kunnen beheerst worden. Zo moet een goede afweging gemaakt worden vooraleer een (dure) professionele ploeg van security moet ingezet worden. Wanneer dit dan wel noodzakelijk is, is het aan te raden dat de gemeente hierin tussenkomt.

 

9.7. Internationale samenwerking

Goede contacten met onze Nederlandse buren zijn heel nuttig: om met elkaar samen te werken op het vlak van werkgelegenheid, maar ook om expertises te delen. In navolging van wat al gebeurt in enkele Limburgse gemeenten, kunnen we bv. bekijken of we gebruik kunnen maken van de expertise van de Nederlanders om goede bestekken samen te stellen voor fietspaden.

Met Essen-Oldenburg hebben we reeds meer dan vijftig jaar een vriendschapsband. Deze is de laatste jaren wat verwaterd. Echter, er zijn zeker mogelijkheden om deze jumelage nieuw leven in te blazen en ook nuttig te maken: zo kunnen we leren van hun expertise in het groenonderhoud, ijzelbestrijding, landbouwbeleid, enz. Ook met Zilina en Hradistko zijn er opportuniteiten om samen te werken, op economisch vlak, toerisme, enz.

De samenwerking met Witzenberg is gestart vanuit een andere invalshoek: een projectmatige stedenband die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse en federale overheid. Het is nodig om deze stedenband te verbreden: mensen van Essen kennis laten maken met Witzenberg door een inleefreis, uitwisseling van studenten, economische contacten uitbouwen zodat er meer wederkerigheid is, enz.

Financiën, organisatie van de gemeente en communicatie

10.1. Financiën

De voorbije jaren voerden we een slim financieel beleid. De daling van de schulden, en dus ook de rentelasten, was opmerkelijk. Ook voor de volgende jaren moeten we een slim financieel beleid voeren: nauwgezet budgetteren zodat we geen te zware leningen aangaan, en het belastingniveau op hetzelfde peil houden.

 

10.2. Gemeentelijke organisatie en dienstverlening

De gemeente als bedrijf moet performant georganiseerd zijn, en onze medewerkers moeten fier zijn om bij de gemeente te werken. We moeten af van het eerder negatieve cliché. Het gemeentelijk wagenpark moet proper zijn, onze ambtenaren moeten positief in beeld komen, enz. Maar ook is het goed dat het kenbaar wordt gemaakt dat manifestaties financieel door de gemeente gesteund worden. Dit kan gebeuren door bv. een “sponsorlogo”, zoals dat ook al in Antwerpen gebeurt.

Er moeten meer “all round” ambtenaren komen, los van diensten en afdelingen, die projectmatig werken of werken in beleidsvelden die op dat moment belangrijk zijn. Door een herschikking van het organigram moet dit niet leiden dat er in totaal meer ambtenaren komen. Ook mensen met een beperking moeten kansen krijgen om bij het gemeentebestuur te komen werken. We engageren ons dat er een stijging komt in het aantal medewerkers met een beperking.

De openingsuren moeten maximaal afgestemd zijn op de verwachtingen van de bezoekers. We investeren verder in het digitale gemeentehuis, zodat 24/7 administratieve diensten kunnen aangeboden worden.   

De meeste ocmw-diensten worden “ingekanteld” in de gemeentelijke organisatie. Dit is de voorbije maanden reeds goed voorbereid. Bij het begin van de nieuwe legislatuur gaan we daarin verder, en maken we een analyse van de kerntaken van het huidige ocmw.

 

10.3. Gebouwenbeheer

De gebouwen van de gemeente moeten beter beheerd worden. Dat zal bv. de energierekeningen doen dalen. Gebouwen die te oud worden, moeten ofwel afgestoten worden of grondig gerenoveerd worden. Voor sommige gebouwen moeten we een nieuwe bestemming vinden (bv. het voormalige bosmuseum in de Wildertse Duintjes), ofwel moeten ze verkocht worden.

 

10.4. Samenwerken

Essen heeft heel wat Nederlandse buren. Op sommige vlakken hebben deze Nederlandse buurgemeenten expertises in huis die wij wat missen. Nederlanders zijn bv. specialist in fietspaden. Waarom zouden we daar niet wat meer ons licht opsteken? Maar ook met onze Vlaamse buurgemeenten moeten we nog meer gaan samenwerken. Misschien kunnen we wel ambtenaren “delen”, zodat sommige specialisaties gezamenlijk in huis gehaald kunnen worden. Uiteraard mag dit er niet toe leiden dat de voordelen voor onze lokale economie, bv. kleine plaatselijke aankopen, worden afgebouwd.    

Ook met andere overheden (Vlaamse overheid, provincie, Europa) werken we nauw samen. We detecteren subsidiemogelijkheden en gaan regelmatig rond de tafel zitten om te zien welke thema’s voor Essen gezamenlijk kunnen aangepakt worden.

 

10.5. Codex

In de loop van de jaren heeft de gemeente vele reglementen gemaakt, over allerlei zaken. We brengen deze reglementen bijeen, maken ze coherent waar nodig, en maken ze gemakkelijk consulteerbaar (“de Essense Codex”).

 

10.6. Communicatie

We blijven een modern communicatiebeleid voeren. Twitter en Facebook hebben hun intrede gedaan, en gaan ook verder in het gebruik van sociale media. Ook voor het maken van meldingen maken we gebruik van moderne media, zoals WhatsApp, enz.

EssenInfo is een succesvol magazine, maar we blijven zoeken naar vernieuwingen zodat het blad ook in de toekomst een gemakkelijk en goed medium blijft. We gaan wel meer inzetten op filmpjes. Die zijn toegankelijker, en zijn aanvullend aan wat gelezen kan worden.

Ook aan www.essen.be moet permanent gebouwd worden, met meer mogelijkheden voor filmpjes, meer mogelijkheden om met het e-loket van thuis uit het “digitaal gemeentehuis” te bezoeken, enz.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.