2018

Rapportering 2017 en blik op budget 2018

Inleiding

Het budget 2018 is het laatste volwaardige budget dat tijdens deze legislatuur aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Vele projecten zijn reeds vroeger in voege gegaan, en/of zijn volop in uitvoering. Vorig jaar werd voor het eerste een krediet van € 70.000 uitgetrokken voor extra technische ondersteuning in te huren om projecten voor te bereiden en/of in praktijk te brengen. Ook in 2018 zal dit krediet voorzien worden zodat dossiers die in voorbereiding zijn, uit de pijplijn kunnen komen. 

BBC houdt in dat het budget moet voorzien worden wanneer de factuur moet betaald worden. Bovendien is BBC bij uitstek een financieel systeem dat planmatig en op langere termijn budgetteert. Het is dan ook logisch dat het Budget 2018 een budget is dat bij uitstek uitvoering geeft aan het Strategisch Meerjarenplan.

De planning gebeurt bij uitstek vanuit een meerjarig perspectief. Bij de opmaak van het Budget 2018 is het ook veelal duidelijker welke projecten al dan niet nog “op tijd”, d.w.z. binnen huidige planperiode, kunnen landen.

In deze nota wordt ook een overzicht gegeven van uitvoering van het beleid in 2017. Zoals vorig jaar voorspeld, werd door de “inkoop van slagkracht”, vnl. op het vlak van technische ondersteuning bij  Igean, een hogere snelheid behaald in voorbereiding en uitvoering van projecten. Ook tijdens de eerste helft van 2018 zal dat op het terrein nog zichtbaar zijn.

Impact van buitenaf

Vorige jaren werd telkens melding gemaakt van beslissingen op het Vlaamse en federale niveau die een negatieve impact hadden en hebben op de gemeentelijke financiën. Sommige van deze beslissingen zijn recurrent van aard, en blijven elk jaar (zwaarder) doorwegen.

Hierbij nog eens een overzicht:

-        Sinds 2013 krijgt Essen jaarlijks € 43.000 minder vanuit de milieusubsidies (“samenwerkingsovereenkomst Milieu”);

-        Vlaanderen is gestopt met het compenseren van de federale vrijstelling voor KI outillage/uitrusting van bedrijven. Dit is een minderinkomst van € 21.500 (t.o.v. 2014, jaarlijks verder te zetten);

-        De Vlaamse sectorale subsidies (meegenomen in het Gemeentefonds) worden bevroren op het niveau van 2014, met daarbij een korting: dit leidt tot een jaarlijkse minderontvangst van € 21.700;

-        De interlokale samenwerkingsverbanden zullen ca. € 60.000 minder dividenden uitkeren omdat zij onderhevig worden aan de vennootschapsbelasting; 

-        Gesco’s: Met de afschaffing van het gesco-statuut werd ook een loonpremie bevroren op 95%, en werd ook de patronale bijdrage niet in dezelfde verhouding gecompenseerd. Verschil is dat de gemeente elk jaar ca. € 25.000 extra moet uitgeven. Aangezien deze bedragen niet geïndexeerd worden, zal de jaarlijkse meerkost steeds blijven stijgen; 

-        De “Turteltaks” wordt ook geheven op de meters van straatverlichting en openbare gebouwen en zal naar schatting een meerkost van € 7.000 bedragen;

-        Informatie van de FOD Financiën geeft aan dat de minderinkomsten als gevolg van de tax shift lager zullen uitvallen dan eerst begroot. Daar waar de FOD er vorig jaar nog van uitging dat de gecumuleerde lagere inkomsten in 2021 maar liefst € 1.314.439 zouden bedragen, stelde de FOD dit recent nog negatiever bij naar € 1.574.407,88.

Al deze maatregelen hebben gedurende deze planperiode een negatief effect van ca. € 2.000.000!  

De Essense financien: Goed in orde.

Tijdens deze legislatuur werd soms de vrees geuit dat de inkomsten uit de belastingen te optimistisch ingeschat werden, en dat de verbeterde gemeentelijke financiën te wijten waren aan het niet uitvoeren van beloofde investeringen. Het één noch het andere is waar.  

De prognoses op het vlak van belastinginkomsten werden de voorbije jaren goed ingeschat. De inkomsten uit belastingen lagen dichtbij wat gebudgetteerd was in het Financieel Meerjarenplan. Ze waren dus niet overraamd.

De gebudgetteerde opbrengsten OOV worden vanuit Vlaanderen voor 2018 geraamd op € 5.358.606. In het huidige meerjarenplan werd hiervoor € 5.335.710 ingeschreven. We kunnen in 2018 dus een kleine meerontvangst inschrijven van € 22.896. Voor de jaren 2019-2020 voorzien we een jaarlijkse verhoging van 3,5%.

De gebudgetteerde opbrengsten uit de APB worden voor 2018 geraamd op € 5.469.441. In het huidige meerjarenplan werd € 5.435.364 ingeschreven. Hiervoor kunnen we dus een kleine meerontvangst inschrijven van € 34.077. We voorzien voor 2019-2020 een verhoging met 1,5% (rekening houdend met de impact van de tax shift).    

In het initiële meerjarenplan, opgemaakt in 2013, werd in totaal € 15.508.500 aan investeringen gebudgetteerd. In de aanpassingen van het meerjarenplan voor de opmaak van het Budget 2018 is er voor de gehele periode 2014-2019 een substantieel hoger bedrag van € 19.856.311 gebudgetteerd, ofwel een stijging van ca. € 4.350.000.

***

De schuldpositie van Essen is aanzienlijk verbeterd: in de periode 2013-2020 daalt het saldo “nog terug te betalen leningen” van € 18.401.738 naar € 7.321.091. De jaarlijkse lasten dalen van € 2.519.283 naar € 1.592.920, of een vermindering van € 926.363!  

De jaarlijkse beleidsruimte wordt hiermee bijzonder positief beïnvloed.

De Autofinancieringsmarge (AFM), of de mate dat de gemeente uit eigen exploitatie nieuwe leningen kan aangaan of nieuwe investeringen met eigen middelen kan financieren, is positief. In 2020 bedraagt deze € 904.397.     

De beslissingen die bij het begin van de legislatuur werden genomen, blijken de goede te zijn geweest: door het terugbrengen van de APB en OOV op het vroegere niveau, en door de beslissing om niet te investeren in een nieuw zwembad en de bibliotheekfilialen te sluiten, heeft de organisatie zuurstof gekregen die aangewend is om te investeren in prioritaire doelstellingen en in het wegwerken van schulden.

Dit alles garandeert dat de gemeente ook de volgende jaren op een hoog niveau kan blijven werken, zonder de belastingen te moeten verhogen[1]. Het gemeentebestuur heeft dus als een “goede huisvader” de financiën van de gemeente op orde gehouden, en kan aan de volgende legislatuur een gezonde financiële huishouding overlaten. 

Terugkijkend op voorgaande jaren, kunnen samenvattend drie vaststellingen gemaakt worden:

-        ondanks de negatieve financiële invloed van beslissingen van het Vlaamse en federale niveau, sluit onze gemeente deze legislatuur af met een mooi financieel bilan: de schulden zijn vrijwel gehalveerd!

-        het pakket aan investeringen, ook al zijn er verschuivingen in tijd, is uitgevoerd!

-        prioritaire doelstellingen werden gehaald!    [1] Louter technisch zal de OOV een nieuwe opcentiem van 787 krijgen, als gevolg van de gedeeltelijke overheveling van de provinciale opcentiemen naar de Vlaamse Basisheffing, waardoor deze laatste stijgt. 

Samenwerkingsverbanden

4.1. Het OCMW

De oprichting en inhuldiging van het nieuwe Lokaal Dienstencentrum was een belangrijke mijlpaal in de werking van het OCMW.

Terugkijkend op 2017 kunnen een aantal interessante vaststellingen gemaakt worden in de beleidsdomeinen die het OCMW opneemt:  

-        Het OCMW richt zich in het dienstenchequebedrijf meer en meer naar de eigen doelgroepklanten. Daar waar de niet-doelgroepklanten in 2010 nog 55% bedroeg, is dit ondertussen teruggebracht naar minder dan 30%.     

-        De Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s), waar asielzoekers worden opgevangen, zitten vol. De federale toelagen die daarvoor worden ontvangen, dekken meer dan de kosten.

-        Het leefloon is eerder “een trampoline” geworden, waar dit vroeger een “vangnet” was. Met andere woorden: relatief meer jongeren maken er gedurende een korter wordende periode gebruik van. Het strengere systeem van wachtuitkeringen voor schoolverlaters heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Alhoewel onze gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners nog veel leefloners telt, is onze positie in Vlaanderen verbeterd (van de 20ste plaats in Vlaanderen naar de 35ste plaats). Opmerkelijk is dat er een duidelijke verschuiving is van Belgen naar niet-Belgen. Meer dan 1 op 4 leefloners heeft de Nederlandse nationaliteit.

-        Gemeente en ocmw zullen initiatief nemen om meer inzicht te krijgen op verdoken armoede bij kinderen.   

-        Het systeem van art. 60 loopt ten einde, terwijl het alternatieve systeem nog niet geïmplementeerd is. Mogelijk valt daardoor een lacune, wat mogelijk leidt tot een tijdelijke opstoot van het aantal leefloners.   

-        Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) blijft een hoog aantal woningen in portefeuille houden. In 2017 waren dat er 59, of tien meer dan in 2014. Het SVK is een absolute meerwaarde, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt om de werking van het SVK nog beter in te passen in een gemeentelijk woonbeleid, waarbij rekening gehouden wordt met de (op stapel staande) projecten van De Ideale Woning. Idealiter zijn DIW en het SVK communicerende vaten.         

Samen met het gemeentebestuur werd intensief gewerkt aan de inkanteling van de OCMW in de gemeente, om samen een nieuwe organisatie op te richten. 

Het OCMW kan in 2018 verder werken binnen het (vorig jaar aangepaste) Financieel Meerjarenplan.

4.2. het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

4.2.1.  financieel beleid en kerntaak van het AGB

Ten opzichte van vorige jaren werden enkele aandachtspunten omtrent het financieel beleid van het AGB beter in het oog gehouden. De jaarrekening 2016 kon veel vroeger dan vorige jaren worden vastgesteld. Bovendien werd door het Directiecomité in samenwerking met de financieel beheerder structureel werk gemaakt van een actief debiteurenbeheer.

Het gemeentebestuur heeft als duidelijk uitgangspunt dat het Autonoom Gemeentebedrijf enkel projecten dient op te nemen wanneer het AGB een financieel voordeel kan bieden. Bv. door btw te kunnen recupereren waar dit voor de gemeente niet mogelijk is. In de loop van 2018 zal dan ook verder onderzocht worden of het opportuun is om het project Rangeerstation verder binnen het AGB aan te houden.     

4.2.2. sporthal en Sportpark

Het beheer van de sporthal werd in 2017 iets aangepast door de schoonmaak uit te besteden aan een extern bedrijf (€ 29.680 + btw), en door het uurregime van de technische assistenten aan te passen zodat er meer toezicht mogelijk is tijdens de avonduren. Eveneens werd beslist om lockers aan te kopen zodat sporters hun waardevolle spullen daarin kunnen opbergen.

De tarieven voor de huur van de sporthal werden vereenvoudigd door geen verschil meer te maken tussen daguren en avonduren, en het aantal categorieën van gebruikers terug te brengen tot 3.

Een nieuwe hoogspringmat (met “garage”) werden aangekocht.   

De rechtszaken tegen de vorige uitbaters van de sporthal zijn ondertussen afgerond. De verbreking van de eerste concessie werd als terecht beoordeeld, maar geen schadevergoeding werd toegekend. Ook tegen de tweede concessionaris is het AGB in het gelijk gesteld, waarbij een schadevergoeding werd toegekend aan het AGB. Ondertussen is de bvba echter failliet verklaard. Een schuldvordering is ingediend bij de curator. 

4.2.3.  project St.-Jansstraat

In de loop van 2017 werd het voorziene PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) verder afgetast, zonder dat er tot concrete besluitvorming is overgegaan.

Met het Zorgbedrijf Antwerpen werd overlegd. Daaruit bleek dat de PPS-constructie een realistische  piste blijft, waarbij het AGB/gemeente de grond inbrengt en een programma van eisen vooropstelt (bv. kinderopvang en dienstencentrum), en waarbij een derde partner/uitbater een aantal assistentiewoningen realiseert. Ook de Rusthuizen van de Zusters van Berlaar blijken op het eerste zicht interesse te hebben.

In 2018 kan het een en ander verder onderzocht en overlegd worden, maar de uiteindelijke keuzes zullen logischerwijze in de volgende legislatuur worden genomen.

4.2.4. Rangeerstation

In 2017 werden in samenwerking met het Kempens Landschap belangrijke stappen gezet, zodanig zelfs dat in het voorjaar van 2018 kan begonnen worden met de effectieve restauratiewerken en tevens een contract kan gesloten worden voor de invulling van het gebouw:

-        Met de Inspectie Onroerend Erfgoed werd een minnelijke schikking gesloten zodanig dat een gerechtelijke procedure wegens verwaarlozing vermeden kon worden. De inhoud van de minnelijke schikking ligt binnen de (haalbare) engagementen die het AGB op zich heeft genomen om de loods te restaureren. Door onze eigen diensten werden een aantal tijdelijke instandhoudingswerken uitgevoerd, zoals het dichtmaken van de raamopeningen. Achterliggend aan de minnelijke schikking werd een overeenkomst gesloten tussen het AGB en de medegedagvaarde NMBS, waarin ook de NMBS t.o.v. het AGB en/of de gemeente een aantal engagementen opneemt.    

-        Einde augustus bekwam het AGB de goedkeuring van bevoegd Vlaams minister Bourgeois van een restauratiesubsidie van € 3.337.789,25. Het totaal dat aan subsidies is toegezegd, bedraagt momenteel € 3.855.489,25.

-        Een bouwvergunning voor de restauratiewerken werd ingediend.

-        Een bestek werd opgesteld, gepubliceerd en offertes werden ingewacht. Normaliter zal het Directiecomité van het AGB de werken op 20 december a.s. gunnen.  

-        Tegelijk wordt gewerkt aan de gunning voor de werken in het kader van de DemiMore subsidie: het installeren van innovatieve transparante zonnepanelen in de lichtstraat. De verwachting is dat deze gunning begin 2018 kan gebeuren.

-        Het valt te verwachten dat de restauratiewerken in februari/maart kunnen starten.

-        Om een uitbater te vinden voor de Douaneloods, werd opnieuw een “Open Oproep” gelanceerd met de verwachting dat concrete en uitgewerkte projectvoorstellen zouden gedaan worden. Een vijftal voorstellen werden ingediend, die momenteel onderzocht worden.

-        Ook de buitenomgeving dient aangepakt te worden. Concreet hangt dit echter ook deels af van de invulling van de loods. Een subsidieaanvraag bij PDPO werd niet weerhouden. In 2018 zullen verdere stappen gezet worden om te komen tot een concreet plan. Het is noodzakelijk dat ook een passerelle zal gebouwd worden over de sporen zodat de beide kanten van de spoorweg met elkaar goed verbonden zijn. De marktwaarde en toegankelijkheid van het Rangeerstation zal daardoor sterk verbeteren. De NMBS is bereid om te participeren in deze passerelle, maar ook Infrabel, die de sporen beheert, is betrokken partij.   

-        In 2017 werd overleg gevoerd met de eigenaar van het zuidelijke perceel, het FSI, en met het vastgoedbedrijf Gands, dat een aankoopoptie heeft op het perceel. Gands zou vrijblijvend een masterplan willen opstellen voor het gehele gebied, maar hier lijken tot nu toe geen verdere stappen in gezet. 

In het financieel meerjarenplan staan nog de bedragen ingeschreven van waaruit bij de opmaak werd vertrokken. In de loop van 2018, wanneer exact gekend zal zijn welke middelen voorzien moeten worden, zullen via een budgetwijziging de exacte cijfers worden vastgesteld.

4.3. PZ Grens     

Nadat vorige jaren meer dan voorheen werd geïnvesteerd in nieuw materiaal (politiewagens, ICT-infrastructuur, voorzien krediet voor ANPR-camera’s, nieuwe smiley’s,…) is 2018 op het vlak van investeringen een “rustiger” jaar. Ook op het vlak van werkingsuitgaven vallen er geen grote wijzigingen te verwachten, buiten de goedkopere verzekeringskosten als gevolg van een deelname in een samenaankoop van verzekeringen. 

Op het krediet van 2017 is het project “ANPR” gestart: de automatische nummerplaatregistratie. Idealiter kan dit gekoppeld worden aan trajectcontrole op snelheid. Een aantal sites in de zone die potentieel hebben voor een ANPR opstelling, ook in Essen, werden aangeduid. Met Proximus worden de eerste gesprekken gevoerd, zodat het project de volgende jaren kan geïmplementeerd worden. 

In 2018 wordt werk gemaakt van de invoering van het nieuwe concept van de “wijkpolitie”. In plaats elke wijk te koppelen aan een individuele wijkagent zal gewerkt worden met een team van wijkagenten die als polyvalente politiemensen optreden.

In 2018 zal verder getracht worden om met de  NMBS een overeenkomst te bereiken om het plaatselijke politiekantoor te verhuizen naar het stationsgebouw. 

In 2017 is er werk gemaakt van de voorbereiding van de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Drie bouwcombinaties zijn geselecteerd om in een publiek-private samenwerkingsconstructie mee te dingen naar het ontwerpen, bouwen, onderhouden en financieren van een nieuwbouw. Ook het voorstellen van mogelijke locaties wordt aan de private partner overgelaten. Het studiebureau Arcadis werkt momenteel aan een technisch bestek waarin het programma van eisen vertaald is naar gebouwtechnische bepalingen. Locatievoorstellen zullen gedaan worden door de bouwcombinaties. Sinds vorig jaar is voor de nieuwbouw een reservefonds aangelegd, waarin momenteel € 430.000 geparkeerd staat.

De geactualiseerde berekening van de KUL-norm heeft tot gevolg dat het aandeel van Essen (€ 2.022.483,55) in de gemeentelijke financiering lager is dan initieel voorzien. Waar Essen € 106/inwoner bijdraagt, is dat voor Wuustwezel € 110/inwoner en voor Kalmthout € 125/inwoner.    

4.4. Brandweerzone Rand

In 2018 zal de huidige brandweercommandant op pensioen gaan en opgevolgd worden. Om in opvolging te voorzien werd het voorbije jaar een beroepsofficier aangeworven. Qua materieel werd in 2017 een nieuwe personeels-/commandowagen aangekocht, alsook een nieuwe bosbrandweerwagen. Deze laatste zal binnenkort geleverd worden. 

Met de vzw Vriendenkring Brandweer Essen werd een overeenkomst afgesloten zodat de Vriendenkring kosteloos het beheer op zich kan nemen van de kantine. Dit is een blijk van vertrouwen in onze brandweermannen, en zorgt voor een nauwe binding tussen hen en de gemeente.   

Met ingang van 2017 daalt de dotatie van Essen voor de Brandweerzone met € 48.048, als gevolg van de inbreng van het roerend patrimonium waarin Essen in het verleden sterk had geïnvesteerd.

Door interne capaciteitsproblemen is door het Brandweercollege de keuze gemaakt om een begroting 2018 voor te stellen in een “light-versie”, met de bedoeling om in het voorjaar 2018 te werken aan een meer uitgewerkte begroting dat dan via een begrotingswijziging in mei 2018 kan geïmplementeerd worden. De meerjarenbegroting voorziet een jaarlijkse stijging van de gemeentelijke dotatie met 2%. In mei zal een toelichtende motivatienota worden opgemaakt.

In 2017 werden verschillende pistes onderzocht voor de verrekening van de inbreng van de kazernes in de zone. Mogelijk kennen we in 2018 daarin een doorbraak. Verder werd in 2017 werk gemaakt van een onderzoek naar de locatie voor een nieuw zonaal kantoor. Beslist werd om alvast kantoorruimte te gaan huren in de Lt. Coppenskazerne in Maria-ter-Heide (Brasschaat).  

 

 

4.5. Igean

In 2017 is onze gemeente met Igean een versterkte samenwerking aangegaan met het “inhuren” van ondersteuning bij de opmaak en uitwerking van plannen voor openbare infrastructuurwerken (begraafplaatsen, parking Statievelden, fietspaden, …). Deze samenwerking wordt ook voor 2018 aangehouden zodat de slagkracht van de technische diensten aanzienlijk kan verhogen.    

Bovendien werkt Igean aan het onderzoek naar de mogelijkheid om gronden in het Centrum te verwerven, met het oog op het aanleggen van parkings. De parkeerproblematiek blijft immers een belangrijk punt in het opwaarderen van de handelskern en van de leefbaarheid in het algemeen in het Centrum. 

Igean staat o.a. in voor de ophaling van huisvuil, GFT+ en de exploitatie van het recyclagepark. In beide sectoren blijven de kosten stijgen. De exploitatie van het recyclagepark stijgt op 2 jaar met 25%, en voor de ophaling van huisvuil wordt een stijging van 20% voorspeld voor 2018. Een groot deel van deze meerkost is te wijten aan de stijging van de transportkosten.   

De volgehouden inspanningen inzake afvalpreventie, recyclage en de invoering van diftar hebben voor gevolg dat Essen met een restafvalcijfer van 104 kg/inwoner zeer goed scoort (op Vlaams niveau was dat 151,75 kg/inw. in 2016).

Sinds vorig jaar organiseert IGEAN terug ophalingen in eigen beheer. Vanaf 2018 zal in gans het werkingsgebied van IGEAN ook PMD met eigen vrachtwagens en personeel gebeuren.

Essen koos ervoor om papier en karton verder te laten ophalen door Essense verenigingen. Om dit onder veilige omstandigheden te laten verlopen volgden alle ophalers een veiligheidsopleiding. Ook volgend jaar zijn er twee opleidingen gepland.

Met Igean wordt ondertussen overlegd  hoe de transparantie van de cijfers kan verbeteren. 

4.6. gemeentelijke vzw Kobie

De gemeentelijke vzw Kobie heeft in de lijn met voorgaande jaren een druk programma afgewerkt. Grosso modo blijven de activiteiten budgettair in de lijn liggen van de begroting.

Naar aanleiding van de viering van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog zal Kobie een groots evenement organiseren in september 2018. Met dit evenement zal de gemeentelijke vzw Kobie bij uitstek haar doelstelling nakomen: het bijeenbrengen van mensen. Niet alleen mikt de vzw op veel publiek, maar eveneens beoogt het project om honderden deelnemers samen te brengen om samen het spektakel “te maken”.

In feite is dit een investering in het gemeenschapsleven en het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente. Naast de reguliere dotatie van € 36.000 zal daarom ook het budget van € 20.000 voor de organisatie van grote evenementen aan de vzw Kobie worden overgedragen. Bovendien zal de gemeente zich ook garant stellen, als risico dekking, voor een eventueel verlies ter waarde van € 50.000. Dit laatste bedrag is tot nader order niet als krediet in het budget opgenomen, maar kan eventueel via een budgetwijziging voorzien worden.  

 

4.7. de partners op de Erfgoedsite

Zowel de verschillende actoren die op de Erfgoedsite actief zijn, als de gemeente zelf, blijven investeren in de omgeving van de Erfgoedsite. Bovendien zal deze mettertijd verbonden worden met de omgeving van het Rangeerstation, zodat het geheel een schitterend uithangbord zal worden voor de gemeente, met een belangrijke maatschappelijke en economische return.

In het meerjarenplan zijn voor volgende jaren studiekosten (3 x € 10.000) opgenomen voor de aanleg van een nieuwe parking. Een hedendaags en gebruiksvriendelijke parking, eventueel met faciliteiten voor motorhomes, zou de aantrekkingskracht van het geheel nog versterken.

In 2017 werd verder juridisch onderzoek gedaan naar de concessie(mogelijkheden) voor de Kiekenhoeve. Aangezien de huidige termijn in november 2018 verloopt, zal in het voorjaar van 2018 een bestek gepubliceerd worden voor een nieuwe periode. Er zal gekeken moeten worden of een concessie dan wel een erfpacht de meest aangewezen formule is. 

De Heemkundige Kring heeft intern nog geen definitief besluit genomen over de verbouwing van het Heemhuis. Tot dan wordt het voorziene gemeentelijke budget van € 25.000 dan ook niet aangewend. De gemeentelijke technische dienst zal de HK assisteren om in dit project de goede keuzes te kunnen maken.

De overheveling van provinciale bevoegdheden op het vlak van erfgoed en cultuur, en de bijhorende middelen naar Vlaanderen, heeft ook een impact op het Karrenmuseum. Einde 2017 werd een nieuw meerjarenbeleidsplan gemaakt dat zal gevalideerd moeten worden door de Vlaamse overheid. Het resultaat daarvan zal in 2018 bekend worden. Intern kent het museum belangrijke personeelsbewegingen, met o.a. een nieuwe directeur. Het voorbije jaar werd de investering in de nieuwe havenloods ingehuldigd, en kreeg ook de Kalmthoutse “Touwslagerij” een mooie plaats.

4.8. Kerkbesturen

De kerkbesturen vragen voor 2018 een exploitatietoelage van € 142.097,33, waarvan € 129.100,44 voorzien is voor de terugbetaling van leningen op investeringen in kerkgebouwen. In het meerjarenplan was daarvoor € 157.737,39 voorzien. De investeringstoelage 2018 bedraagt € 29.995,41. In de initiële meerjarenplanning was € 0,00 voorzien op 2018. De stijging is het gevolg van het doorschuiven van investeringen van voorbije jaren naar 2018.

4.9. Woon-en Zorgzone

De Ideale Woning werkt voort aan het dossier van het oude Kliniekgebouw. In 2017 werden met de verschillende partners afspraken gemaakt zodat een programma van eisen kon samengesteld worden. Dit zal aan de basis liggen van een architectuurwedstrijd die in 2018 zal uitgeschreven worden. Bij DIW zal aangedrongen worden om voortgang te maken in dit dossier, aangezien het voor Klina belangrijk is om op korte termijn duidelijk perspectief te krijgen in een toekomstige polykliniek.

4.10. Vlaamse, provinciale diensten en buurgemeenten

Onze diensten werken intensief samen met tal van Vlaamse en provinciale diensten. Op beleidsniveau bracht de Deputatie en de Gouverneur een bezoek aan onze gemeente. Tal van onderwerpen werden voorbereid en besproken. O.a. het conflictvrij maken van het groot kruispunt Spijker-Ringweg lijkt daarmee versneld te zijn geworden.

Met de gemeenten Rucphen en met Roosendaal werd overlegd op collegeniveau. Dit resulteerde o.a. in de beveiliging van het nieuwe fietspad Hollandse Dreef door de geplande inrichting van een tractorsluis in 2018.

Uitvoering beleidsdoelstellingen in 2016 en blik op 2017

Essen moet een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente zijn. Tal van beleidsinitiatieven moeten deze ambitie kunnen waarmaken.

5.1. Verkeersveilig Essen

Verkeersveiligheid is cruciaal in de leef- en woonkwaliteit van een gemeente. Vandaar dat ook het voorbije jaar, net zoals de jaren voordien, hard wordt ingezet op dit thema. Dit resulteert in aanpassingen van infrastructuur en sensibiliseringsacties, waarbij het STOP-principe centraal staat. 

In 2017 werd het Tweede Octopuscharter ondertekend, waarin de gemeente zich verbindt om stapsgewijs en met als finale streefdatum 1 september 2030 de schoolomgevingen te transformeren naar de “schoolomgeving 2.0”.Dit houdt in dat er aandacht is voor:

-        duurzame verplaatsingen;

-        vergroening;

-        beweging en ontmoeting;

-        participatie en co-creatie.

Regelmatig is er dan ook (gezamenlijk) overleg met de verkeerswerkgroepen van de verschillende scholen, waaruit ideeën uit voort komen. Zo werd aan Mariaberg centrum een nieuwe fietsenstalling geplaatst achter het voetpad. 

In 2017 werd de Schoolbereikbaarheidskaart geactualiseerd en opnieuw verspreid. In de loop van 2017 werd tevens een coachingproject opgezet vanuit VSV (Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid), waarbij ook een terreinbezoek georganiseerd werd in Essen.

De fluo actie kent een succes. Bij de actie 2016-2017 werden 2181 volle kaarten ingeleverd, wat een stijging is van 526 t.o.v. het voorgaande jaar. 244 prijzen werden uitgedeeld. Voor 2017-2018 werd de actie uitgebreid naar het verenigingsleven. Een twintigtal verenigingen sprongen mee op de kar. 

Recent kreeg het gemeentebestuur de bevestiging dat een projectaanvraag werd goedgekeurd door het ministerie voor Onderwijs waarbij een jongere met een startbaanovereenkomst wordt gesubsidieerd in het kader van het “VeVe-project”. Deze startbaner kan worden ingezet in verkeersveiligheidswerkzaamheden, zoals als gemachtigd opzichter, oplijsting snelheidsmetingen, enz.  

In de loop van 2017 werden allerlei maatregelen genomen op het vlak van verkeersveiligheid:

-        In het centrum werden aan het station, Nieuwstraat-Hofstraat en Beliestraat-Heuvelplein zgn. “puntverlichting” aangebracht die zebrapaden extra verlichten.    

-        De politie installeerde nieuwe en goed zichtbare smiley’s. De gemeente kocht er een aantal bij, die momenteel op de omleidingswegen staan voor de werken op Over d’Aa.  

Het is de bedoeling om in 2018 snelheidszones in te voeren, waarbij in de woonwijken de maximum snelheid daalt naar 30km/u. Dit zal eerst uitgerold worden op Wildert, waarna ook de andere wijken zullen volgen. Hiervoor is een bedrag uitgetrokken van € 125.000.

Verder wordt bekeken welke plaatsen opportuun zijn om “inkompoorten” in te richten, zodat het voor de weggebruiker duidelijker wordt dat men in de snelheid moet matigen.

Het verkeerslicht op Hoek zorgt ervoor dat de gemiddelde snelheid op een redelijk niveau ligt. Echter baart het feit dat sommige weggebruikers dit licht negeren, veel zorgen. Het betreft immers ook een oversteekplaats voor voetgangers. Daarom zal in 2018 een roodlichtcamera geïnstalleerd worden. Daarvoor wordt € 75.000 voorzien.  

Binnenkort zal de Moerkantsebaan definitief een gemeenteweg worden, zodanig dat het gemeentebestuur meer autonoom beslissingen kan nemen omtrent verbeteringen aan de verkeersveiligheid.

Reeds lang werd met AWV overleg gevoerd om de kruispunten Ringweg-Watermolenstraat en Ringweg-Spijker-Nieuwmoersesteenweg-Kapelstraat veiliger te maken. Omdat AWV te lang bleef stilzitten, heeft de gemeente in 2016 het initiatief genomen om een bureau aan te stellen om verkeersmetingen uit te voeren, in het licht van het “conflictvrij maken” van de kruispunten. Uiteindelijk zal dit resulteren in de aanpassing en het conflictvrij maken van het kruispunt door AWV. Dit zal in het voorjaar van 2018 aanbesteed worden.

Doorheen het jaar worden in allerlei straten verkeerstellingen gedaan door de politie. Op die manier ontstaat een objectief beeld van de intensiteit van het verkeer en van de snelheid. Dit resulteert soms in de aanpassing van de infrastructuur. Zo zullen er in de loop van 2018 zowel in de Oude Baan als in de Nolsebaan (Woonbos) wegversmallingen worden aangebracht die de snelheid zullen doen matigen.

Sinds 2010 worden op een 7tal plaatsen tijdens dezelfde periode tellingen gedaan van verkeersintensiteit, snelheid en type van weggebruikers. Nu, na zeven jaar, levert dit waardevolle informatie op. Daar waar vorig jaar werd opgemerkt dat het aandeel van vrachtwagenverkeer over de Kalmthoutsesteenweg op Wildert fel de hoogte in ging, kon dit nu niet bevestigd worden. Nieuwe metingen worden gedaan ten einde te kunnen zien of het hoge vrachtwagenverkeer van vorig jaar al dan niet structureel van aard is. Maar ook op andere wegen zijn er interessante tendensen, waarbij over het algemeen kan vastgesteld worden dat de intensiteit niet gevoelig toeneemt, en dat de snelheid over het algemeen stabiel blijft.       

In 2018 zal ook de omgeving van de school Heikant worden aangepast, met het oog op een meer verkeersvriendelijke inrichting en op het toegankelijker maken van het openbaar domein in de omgeving van het Woonzorgcentrum St.-Michaël en de serviceflats Mastbos.

In het budget 2018 is een krediet voorzien van € 25.000 met het oog op het bestellen van een “Mober” (Mobiliteits Effecten Rapport”) voor het centrum van de gemeente. 

5.2. voet- en fietspadprojecten

In het centrum werd in het kader van het bouwproject Smeyershof een doorsteek gemaakt van de kerk richting Lonkawijk en zo naar de Nollekensstraat.  Een fietsdoorsteek werd gemaakt aan het Heuvelplein, en aan het “De Meeuw” (Kloosterstraat) verscheen de eerste “velobar”.   

Aan de Moerkantsebaan-Heikantlaan zal in 2018 een meer leesbare fietsstrook worden aangebracht.

Nog in 2018 zullen vier verbindingsfietspaden structureel verbeterd worden. Een krediet van € 250.000 wordt uitgetrokken voor de verbetering van de fietspaden Beylesboske, Beekdalpad (Over d’Aa-Schanker), Speenkruidpad (“CVP-padje”) en De Vondert.  

De aanleg van het fietspad Spillebeek zal daadwerkelijk uitgevoerd worden in 2018. Het studiebureau werkt aan de aanbestedingsplannen en de bouwaanvraag is ingediend. De laatste besprekingen met de private eigenaars zijn gevoerd, waarna meegedeeld werd dat zonder tegenspraak zal overgegaan worden tot aanleg. 

De vooropgestelde 5 kilometer extra fietspaden zal zonder meer gehaald worden!

Roosendaal zal in 2018 een tractorsluis aanbrengen aan het fietspad Hollandse Dreef, zodat er geen conflict meer is met het autoverkeer. 

De verlenging van het fietspad Huybergsebaan zal worden opgeschoven naar volgende legislatuur. Nadat eerder de zuidzijde niet haalbaar bleek wegens het feit dat dit gelegen is op een natuurgebied, dient ook aan de noordkant eerst een private eigendom verworven te worden. In 2018 zal dan ook gewerkt worden aan de verwerving van deze grondstrook, waarna het dossier verder kan uitgewerkt worden om over te gaan tot een daadwerkelijke aanleg.

Nog op Wildert kan perspectief gegeven worden aan het fietsveilig maken van de Steenovenstraat. Dit dossier werd gekoppeld aan de in het vooruitzicht gestelde rioleringswerken vanuit het Woonbos, richting collector Vijverlaan/Achterstraat. De voorbereiding van dit dossier is op kruissnelheid gekomen zodat er de volgende jaren uitzicht is op aanleg van deze riolering.

Onlangs is er een doorbraak gekomen in de verwerving door het provinciebestuur van het laatste stuk grond dat nodig is om de Fietsostrade op Essens grondgebied helemaal te voleindigen. Het valt te verwachten dat in de loop van 2018 deze werken kunnen worden uitgevoerd.

In het centrum van Heikant zal het openbaar domein heringericht worden met het oog op het veiliger maken voor de zwakke weggebruikers. Zeker aan de school is dit een noodzaak. In dit kader werden in 2017 op die plek al bomen gekapt.    

5.3. Wegenwerken/herinrichtingen/rioleringswerken

Verschillende grote riolerings- en wegenwerken werden in 2017 aanbesteed en zijn momenteel in uitvoering: Den Berg, Dreef en de 1ste fase van Over d’Aa. In 2018 zal ook de tweede fase van de werken Over d’Aa worden aanbesteed, met de bedoeling deze werken zo snel mogelijk na uitvoering van fase 1 te laten starten. Voor Over d’Aa werd bewust ervoor gekozen om kwaliteit te bieden voor de fietsers, door het gebruik maken van een zgn. “fietspadtegel”.   

In opdracht van Aquafin werd in 2017 een collector aangelegd aan de Kalmthoutsesteenweg (tussen Schaapsbaan en Akkerstraatje).

In het Woonbos Wildert worden een aantal kruispunten verhoogd om zowel te snelheid te matigen en de waterhuishouding te verbeteren. Het dossier voor de aanleg van riolering in het Woonbos zit op kruissnelheid. We verwachten dat de volgende jaren tot aanleg wordt overgegaan. In dit kader zal ook met Eandis worden samengewerkt om te komen tot een aanleg van aardgasleidingen. Ook de heraanleg van de as Nolsebaan/Velodreef zal hieraan gekoppeld worden. Binnenkort zullen de werken beginnen voor de afwatering aan Leemputten. Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt € 37.925 + btw. Daartegenover staat een inkomsten vanuit de bewoners van € 10.000.     

Het dossier Kammenstraat wordt begin 2018 gefinaliseerd. Op 2018 is een transactiekrediet ingeschreven van € 900.000. Tegelijk bekijkt Igean mogelijkheden om in de omgeving parkeermogelijkheden te creëren, zodat minder wagens van de bewoners op straat geparkeerd hoeven te staan. Het een en ander zal opnieuw aan de bewoners worden voorgesteld. Verwacht wordt dat dit kan gebeuren in januari of februari. De werken kunnen dan in de loop van 2018 aangevat worden.    

In 2018 zullen parkeerplaatsen worden aangebracht in de wijk Statievelden.

Het dossier Kalmthoutsesteenweg-doortocht Wildert, stuit op problemen bij de Vlaamse overheid (AWV). Uit besprekingen met AWV blijkt dat AWV enkel een substantieel aandeel in de kosten wil opnemen indien achteraf de weg wordt overgenomen door de gemeente. Deze houding van Vlaanderen valt uiteraard te betreuren.  

5.4. centrum- en parkeerbeleid

Voorgaande jaren is herhaaldelijk op dit thema ingegaan. In de reguliere werking werden reeds heel wat stappen gezet in het kader van het centrumplan: afsluiten Heuvelplein voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, aanbrengen fietsdoorsteek Heuvelplein, puntverlichting aan zebrapaden, bredere fietssuggestiestroken, verkeerslicht aan kruispunt Stationsstraat-Kloosterstraat-Molenstraat, invoering van de blauwe zone, enz.

De handhaving van de blauwe zone is effectief en resulteert in een grotere parkeercapaciteit.  Sinds de invoering, ongeveer 1,5 jaar geleden, werden ruim 1100 overtredingen vastgesteld. Toch zoeken we nog naar mogelijkheden om parkings uit te breiden en onderzoeken we de haalbaarheid van nieuwe parkeerterreinen. Binnenkort worden private opritten gemarkeerd zodat er minder parkeeroverlast zal vastgesteld worden. 

In 2017 werd mooiere kerstverlichting voorzien in de Stationsstraat. Samen met Unizo zoeken we nog verder naar mogelijkheden (“quick wins”) om het winkelkarakter van de zone te verbeteren. Denken we maar aan bijkomende en/of betere fietsenstallingen en zitbanken die het winkelen te voet of met de fiets zullen aanmoedigen. De gemeente voorziet hiervoor een budget van ca. € 10.000.

Het PDPO-project “leefbare dorpen” is binnengehaald. Dit heeft als resultaat dat het centrum van Essen wordt meegenomen in het provinciale project, met de focus op het Heuvelplein. Ondertussen is dit project effectief van start gegaan. Op die manier worden de bewoners en andere betrokkenen meegenomen om samen een visie uit te werken over de toekomstige functie en aanpassing van het Heuvelplein, en dat met het oog op het creëren van een levendiger dorpsplein. Dit traject wordt afgerond half 2018.   

Zoals ook vorig jaar aangegeven, is het retailbeleid afhankelijk van globale ontwikkelingen: internethandel, schaalvergroting, enz. Het nieuwe Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid geeft de gemeente een instrumentarium om toch te trachten toekomstgericht vorm te geven aan het handelskarakter van de gemeente. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. In 2018 zal daartoe met de POM worden samengewerkt.

In het budget 2018 is een krediet voorzien van € 25.000 met het oog op het bestellen van een “Mober” (Mobiliteits Effecten Rapport”) voor het centrum van de gemeente. 

5.5. Landelijk en open karakter van Essen

In 2017 werd verder de weg gevolgd om Essen een nog sterker duurzaam karakter te geven. Dit uit zich op velerlei vlak.

Bomen zorgen voor zuurstof en dus voor de gezondheid van de Essenaar. Het is volop plantseizoen, en de bomenteller zal begin volgend jaar vlot de 1400 bereiken.

Twee bijkomende CNG-wagens werden gekocht en worden begin 2018 geleverd. Ook een elektrische dienstfiets komt binnenkort in gebruik.

Een planningsproces is volop bezig om in het centrum van de gemeente minder appartementen toe te laten, of toch ten minste deze te lokaliseren op de kernassen en in de omgeving van openbaar vervoerknooppunten.

Er werd hard geïnvesteerd in de begraafparken. De omvorming van de begraafplaats Hoek werd gerealiseerd (€ 150.000). Momenteel werkt een aannemer aan de oprichting van drie afscheidspaviljoenen op de begraafplaatsen van Hoek, Centrum en Wildert. Dit vertegenwoordigt een investering van € 249.000.

In samenwerking met de Bosgroep Antwerpen-Noord werd voor eigenaars in het Woonbos Wildert en de Weekendzone Horendonk een succesvolle bosrandactie georganiseerd waarbij 3890 inheemse struiken werden aangeplant. Voor het eerst participeerde Essen ook aan de actie ‘Behaag Natuurlijk’ van Natuurpunt.   

De Vlaamse regering erkende de achtergronden tussen WIGO en de Kleine Aa als signaalgebied. Voor de gronden in eigendom van de gemeente wordt een inrichtingsplan uitgewerkt in samenwerking met de provinciale dienst.

Nadat in 2016 het landschapsbeheersplan voor de Oude Pastorij werd goedgekeurd, werden de eerste uitvoeringsdossiers aangemaakt. Binnenkort starten de werken aan de eerste fase voor de oeverbeschoeiing. In het budget 2018 wordt een krediet voorzien voor de tweede fase. Hiervoor is een investeringskrediet opgenomen van € 49.000.   

Ook het Stoerwoud is in 2017 voorbereid, en zal begin 2018 worden aangelegd. De aanleg wordt geraamd op € 61.300. De opening is voorzien met de Buitenspeeldag op 18 april 2018.

Vijftig Jaar Cultuurraad heeft een kunstwerk opgeleverd dat in het Park van de Oude Pastorij geplaatst werd. Stap per stap wordt hier een beeldenpark gerealiseerd.

In 2017 werd hard gewerkt in het kloosterdomein aan de Rouwmoer. Serres en boomgaarden werden in de oorspronkelijke toestand hersteld, het bos werd hersteld, en de vijver werd geruimd. In april 2018 zal dit geheel “onthuld” worden. De beslissing werd genomen om in 2018 een herdenkingspad aan te leggen, aangezien het concept dusdanig succes kent dat er geen plaats meer is in het Patersboske. Ook de aankoop van “cadeaubomen” wordt uitgewerkt. Vanaf 2018 wordt het budget voor structureel onderhoud verhoogd naar € 15.000/jaar.

In het Hemelrijkpark werd in samenwerking met het Regionaal Landschap De Voorkempen een aanvang genomen met het herstel van de dreven en werd er een hondenspeelzone ingericht. Met de familie De Belder werd een overeenkomst gesloten i.v.m. het beheer van een aantal dreven, die voortaan ook duidelijk een publiek karakter krijgen. De uitgaven worden geraamd op € 100.000 (uit te voeren in 2017, 2018 en 2019), waarbij voor € 41.000 subsidies tegenover staan. Het park krijgt er bovendien binnenkort nog een aantal solitaire parkbomen bij.

Samen met het Kempens Landschap wordt de mogelijkheid onderzocht om de weidegronden te verwerven die een verbinding vormen tussen het Hemelrijkpark en het Rangeerstation.     

In het kader van het trage wegen-beleid werden in 2017 enkele nieuwe dossiers opgestart d.m.v. opmetingen door een landmeter van het Beylobos, de Buurtweg 8 en de weging tussen het Sportpark en het Vossenbos. Buurtweg 74 werd gedeeltelijk verlegd en in 2018 zullen ook opnieuw een aantal trage wegen een  naam krijgen.

Op Horendonk werd een bosje verworven, gelegen in landbouwgebied, vlakbij de wijk Den Uil en Kraaienberg. Mogelijk kan daar volgend jaar een hondenloopzone voor Horendonk worden ingericht.

Een eerste elektrische auto oplaadpaal werd in gebruik genomen. Ook in het bouwproject Q-Ville werden elektrische auto oplaadpalen voorzien. In de loop van 2018 zal het project autodelen effectief van start gaan.

De duurzaamheidspremie werd geactualiseerd en goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

Igean ondersteunt de gemeente door tal van acties uit te werken in het kader van de Burgemeestersconvenant. 

De Verenigde Naties lanceerden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Hierin is ook een belangrijke taak weggelegd voor de lokale besturen.  Het gemeentebestuur bekijkt hoe dit te implementeren in de werking.

In samenwerking met Unizo heeft het gemeentebestuur met “Essen, vriend van de fiets” zelf een opvolger uitgewerkt van “Met Belgerinkel naar de Winkel”, om zodoende mensen aan te moedigen om meer de fiets te gebruiken voor korte afstanden.

Aan de gemeentegrenzen zullen inkompoorten worden geplaatst met bebloeming.

 

5.6. veiligheid

De Buurtinformatienetwerken (BIN’s) lijken nog moeilijk weg te denken. Toch zijn deze minder zichtbaar al naargelang er minder woninginbraken zijn. Sommige Essense BIN’s zijn i.s.m. onze politie gestart met WhatsApp, en zijn zodoende pionier in België. Uit de bevolkingsbevraging blijkt dat de BIN’s bij vele mensen niet bijdragen tot een verhoging van het veiligheidsgevoelen. In de loop van 2018 moeten we analyseren hoe dit kan verbeteren.      

Om fietsdiefstallen tegen te gaan, werd een samenwerking aangegaan met de NMBS (Corporate Security Services). Een overeenkomst werd goedgekeurd waarbij de gemeente voor € 30.354 investeert in de installatie van camera’s aan de stations van Essen (3) en Wildert (2). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt € 800/camera/jaar + btw.     

Sinds een aantal jaren heeft onze gemeente een reglement op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). In 2017 werden (tot nu toe) 19 “gewone” dossiers opgestart. Dit resulteerde in € 1400 aan boetes. Hier staat een dossierkost tegenover van € 915, te betalen aan Igean (sanctionerend ambtenaar). Ook werden (tot nu toe) 142 GAS-boetes gegeven voor overtredingen op stilstaan en parkeren. Dit resulteerde in € 9460 boetes (met dossierkosten van max. € 3550). Ondertussen werkt de PZ Grens i.s.m. onze milieudienst een betere interne procedure uit voor GAS-boetes in het kader van de aanpak van zwerfvuil.

In 2017 kwam de officiële Veiligheidscel éénmaal samen. Voor alle grotere evenementen werden veiligheidsvergaderingen georganiseerd met de betrokken organisatoren. Onder andere werd daar een grondige evaluatie besproken van het incident met de valse bommelding op Don Bosco-Mariaberg.   

Andere beleidsdoelstellingen

6.1. Lokale economie en toerisme

Gelukkig kennen we in onze gemeente heelt wat investeringen van zelfstandigen en ondernemers, zowel in het centrum van de gemeente als ook op Rijkmaker. In het centrum openden o;a. een vernieuwde zaak van de Adviesgroep Dries, het ijssalon Keuppens, maar ook De Vlotter en het VCLB. Ook op Rijkmaker wordt veel geïnvesteerd, nu ook aan de noordkant van de Postbaan. Een van de grotere bedrijven, Chocolaterie Ickx, wordt sterker verankerd dankzij de aankoop van het naburige bedrijfsgebouw.  

Het Centrumplan haakt in op de algehele opwaardering van het centrum van de gemeente, wat ook ten goede komt aan de economische beleving ervan. Parkeercapaciteit werd uitgebreid, kerstverlichting aangepast, enz. Een bijkomende terrasvergunning werd afgeleverd aan een lunchzaak in de Stationsstraat.  

Met Unizo wordt goed samengewerkt om ook gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen, zoals de promotie om per fiets te komen winkelen en bij de organisatie van de “Nacht van de Klant” in september. In de loop van 2017 werd met Unizo overeengekomen om nieuwe voorwaarden aan te gaan voor de reclamevoering in de Heuvelhal.

In diezelfde Heuvelhal werd in 2017 een succesvolle jobbeurs georganiseerd, i.s.m. Kalmthout en Wuustwezel. Volgend jaar zal deze in Wuustwezel georganiseerd worden.

Bedrijven werden in het gemeentehuis samengebracht op initiatief van Don Bosco-Mariaberg, om te bekijken op welke manier er beter aansluiting kan gevonden worden tussen het (plaatselijke) onderwijs en het (plaatselijke en regionale) bedrijfsleven.

In samenwerking met de POM, zal in 2018 gestart worden met het planningsproces om Rijkmaker op een duurzame manier verder uit te breiden, door de herbestemming van de gronden achter de Postbaan. De gemeente zal de kosten voor de opmaak van een RUP prefinancieren, waarna deze zullen terugbetaald worden door de POM.

Op Rijkmaker zal Proximus in 2018 een nieuw en performant glasvezelnet aanleggen.

Overleg werd gevoerd met verschillende partners (provincie, VDAB, gemeente Roosendaal, …) om te zien hoe er een betere toeleiding kan georganiseerd worden van mogelijke Essense werkzoekenden naar de belangrijke economische ontwikkelingen, vooral in de logistieke sector, in de omgeving van Roosendaal. In 2018 zal dit worden voortgezet.

Naar aanleiding van het stopzetten van het PWA-stelsel, besliste de gemeente om voor volgend jaar in het kader van het nieuwe stelsel van het “Wijk-werken” beroep te doen op de diensten van de VDAB. Nadien kan bij het begin van volgende legislatuur een definitieve keuze gemaakt worden hoe en door wie het Wijk-werken te implementeren.

Ook de landbouw is een belangrijke economische sector. Vandaar werd beslist om aan te sluiten bij de vzw Pleckske. Deze vereniging heeft als doel om te werken aan land- en tuinbouw in en vanuit een breed  maatschappelijk veld, zoals het bekend maken van innovaties in de landbouwsector, het behoud van vitale open ruimte, enz.  

Op toeristisch vlak werkt de VVV aan het maken van een mooi aanbod. In 2017 is in het Sportpark een “Parkgolf” bijgekomen, gebruik makend van de investeringen die voorgaande jaren zijn gebeurd in de opwaardering van het Sportpark. De ruiter- en menroutes zijn succesvol, en worden in 2018 mogelijk uitgebreid met een lus naar Woensdrecht.

6.2. Omgeving/handhaving.

In 2017 werd de omgevingsvergunning ingevoerd. Heel wat energie werd hier ingestoken, alsook werden nieuwe ICT-toepassingen ingevoerd. 

De centrum-BPA’s werden aangepast om te komen tot een verstandigere inpassing van appartementen. De procedure hiertoe is lopende en zal in 2018 worden voortgezet. 

Ook werd een start genomen met de visieopbouw omtrent nodige aanpassingen aan het huidige Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan, voortgaande op toekomstige Beleidsplan Ruimte. Het studiebureau Arcadis werd hiervoor aangesteld.  Vanaf het begin wordt hiervoor een inspraaktraject voorzien, zoals bv. een ”Open Gecoro”. Dit zal verder lopen in 2018.

In het voorjaar van 2017 werd extra ingezet op sensibilisering bij eigenaars in het Woonbos. Enkele infosessies werden georganiseerd, waarop een 90tal eigenaars zijn ingegaan. Aangezien het rioleringsdossier in het Woonbos verder gevorderd is, werd beslist om de waarborg voor het installeren van een IBA terug te brengen van € 1736 per perceel naar € 500. 

Meer en meer wordt opgemerkt dat het RUP Spijker dringend aan herziening toe is. Ongewenste bouwaanvragen van benzinestations en onverenigbaarheden van op zichzelf goede projecten, leiden ertoe dat het huidige RUP eerder tegenwerkt dan dat het een gewenst kader vormt. In 2018 moet hiervan dan ook verder werk worden gemaakt.

Meerdere malen werd in de Gecoro, Gemeenteraadscommissie Omgeving en op de Gemeenteraad het dossier “verkaveling Heikantlaan” besproken. De beleidslijn werd gehanteerd dat de densiteit van bebouwing absoluut aanvaardbaar moet zijn en conform moet zijn met de omgeving.

6.3. lokaal woonbeleid en woonkwaliteit

De activeringsheffing kende een moeilijke start. Tal van bezwaarschriften werden in 2017 behandeld. Door het verlenen van terechte vrijstellingen werd het aantal ingekohierde onbebouwde percelen verminderd van 226 percelen in 2015 naar 188 in 2016.

Onze huisvestingsdienst is meer en meer actief op het vlak van woonkwaliteit en leegstand. Inzake leegstand werden 27 dossiers geïnventariseerd. Op dit moment staan er 21 woningen in het leegstandsregister. Hierop wordt € 82.000 belasting geheven. Omdat Vlaanderen zich op dit terrein terugtrok, keurde de Essense Gemeenteraad een reglement goed inzake de inventarisatie en verwaarlozing van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen.

In 2017 werd het thema “zorgwonen” verkend en in kaart gebracht welke regelgeving van toepassing is, met het oog op het gemakkelijker maken om dit concept in Essen te kunnen toepassen.

Een nieuw samenwerkingsverband werd opgericht met Wuustwezel, Brecht en Brasschaat in de interlokale woonvereniging WEBB. Gezamenlijk worden een aantal acties uitgewerkt en expertise uitgewisseld. In Essen zal vooral gewerkt worden op het vlak van controle op woonkwaliteit en het in kaart brengen van de huurmarkt. Zeker in het centrum van de gemeente zorgt dit voor een algemene opwaardering, wat zeker een belangrijke opdracht is in het kader van het Centrumplan.   

De nieuwe sociale woningen aan de Heikantstraat zijn in afwerking. I.s.m. De Ideale Woning zal een ‘open  werven dag’ worden georganiseerd. 

De aanleg van bijkomende parkeerplaatsen en groenaanplant in de wijk Statievelden is in vertraging, maar zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.   

Voor de tweede fase in de realisatie van de wijk Schildershof werd opnieuw een systeem van woonvoorrang voor Essenaren afgesproken. Een lijst van 31 potentiële kopers werd overgemaakt, waarvan een aantal effectief tot aankoop zijn overgegaan.  

6.4. Verenigingen en doelgroepen (jeugd, senioren, …)

De verenigingen worden gekoesterd. De financiële ondersteuning blijft op hetzelfde hoge niveau, en ook de logistieke ondersteuning moet gewaarborgd blijven. Enkele voorbeelden:

-        € 45.000 subsidies ging naar 33 sportverenigingen;

-        € 14.957 subsidies ging naar 57 socio-culturele verenigingen;

-        € 3.285 subsidies ging naar 8 ouderenverenigingen;

-        € 28.035 subsidies ging naar 13 jeugdverenigingen.  

Vooral de logistieke ondersteuning, de uitleendienst maar ook de administratieve ondersteuning via het evementenloket betekenen een grote ondersteuning van het verenigingsleven. Sinds begin mei werd een widget in gebruik genomen (www.essen.be/vrijwilligers) waarbij vrijwilligers een match konden zoeken met verenigingen. 

In februari 2017 werd overgegaan tot de aankoop van een perceel grond aan het Heuvelplein, om zodoende een extra nooduitgang te kunnen maken vanuit het park van de Oude Pastorij. Zo is er garantie dat ook de volgende jaren eerder grootschalige evenementen kunnen georganiseerd worden door o.a. de jeugdverenigingen. De aankoopprijs bedroeg € 44.862,45.

Met Arro werd een overeenkomst bereikt om een perceel grond in gebruik te nemen voor het realiseren van een buurtspeelplein in de wijk Statievelden. Ook dit speelplein is ondertussen in gebruik genomen.  

De borden aan de speelpleintjes zijn aan vernieuwing toe en zullen vervangen worden door nieuwe exemplaren. Enkele buurtspeelpleintjes worden voorzien van  nieuwe of recuperatiespeeltuigen.

De inclusieve speelpleinwerking tijdens de zomermaanden telde gemiddeld 94 deelnemers per dag.

In 2017 werd een mooi project opgezet waarbij creatieve jongeren tekeningen maakten om met een bestickering aan te kunnen brengen op nutskasten. Zodoende werd het straatbeeld op een zestal plaatsen mooi opgekrikt. In 2018 krijgt dit project een vervolg.

In december werden 2500 katoenen “zingzakken” aan de scholieren uitgedeeld om de mooie traditie van het “nieuwjaarkezoete” zingen te ondersteunen. Dit betekende een uitgave van € 2.112 + btw. 

6.5. Erfgoed en cultuur

Het cultuur- en erfgoedbeleid gaat heel breed. Het heeft een eigen patrimonium en ondersteunt allerlei initiatieven en verenigingen.

De bibliotheek kent een voortvarende werking. Met de recente pensionering van de bibliothecaris zal bekeken worden welke de beste methode is om de bibliotheek organisatorisch aan te sturen. Begin 2018 zal deze oefening moeten afgerond worden. Door allerlei evoluties, niet in het minst de technologische evolutie met e-readers, internet, …, is het aan de bib om zich constant opnieuw uit te vinden. Binnen de Beheerraad wordt dan ook dynamische denkoefening op dit vlak gehouden. Naar de nieuwe legislatuur toe kan dit interessante resultaten opleveren. De vaste boekenprijs houdt in dat uitgeverijen of verdelers van boeken slechts een beperkt aantal kortingen mag geven. Dit houdt een kost in voor de bibliotheek van ca. € 4000.

De gemeentelijke culturele infrastructuur wordt heel goed gebruikt. Vooral de Oude Pastorij is druk bezet. In 2017 kende deze bijna 500 gebruiksmomenten. In GC Wildert zal in 2018 een lift worden geïnstalleerd. In de Rex zal in 2018 worden geïnvesteerd door het installeren van een truss installatie. De eerdere beslissing om de ventilatie en verwarming te vernieuwen (geraamd op € 59.350, gegund voor € 44.972 + btw), zal eveneens in 2018 worden uitgevoerd.

Onder de vleugels van de gemeentelijke vzw Kobie werd in april 2017 het kunstenproject “Klapstop” georganiseerd. Enkele Essense koren konden met hulp van de gemeente in Uden (Noord-Brabant) gaan optreden in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het vijftigste jaar van de Cultuurraad werd voorbereid en gevierd, o.a. met een verenigingenmarkt, een tentoonstelling en de onthulling van een kunstwerk. Dit kunstwerk kreeg een plaats in het park van de Oude Pastorij, dat stap per stap een beeldenpark aan het worden is.  

De aankoop van een kunstwerk om te plaatsen op Hoek (aan de nieuw ingerichte begraafplaats) werd voorbereid. Een budget werd ter beschikking gesteld, en een jury werd samengesteld. Het werk “Grenshoek”, met een kostprijs van ca. € 12.000, van Emiel Uytterhoeven werd gekozen.

De Sint-Sebastiaansgilde is volop bezig met de voorbereiding van de viering van hun 500jarig bestaan. In het budget 2018 wordt voor de Sint-Sebastiaansgilde een nominatieve subsidie voorzien van € 5000.

Essen heeft zich aangesloten bij de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Voorkempen (IOED)(“Erfgoed Voorkempen”). Dit orgaan gaat werken aan het project “oorlogsveteranen” (“overlevende bomen van WO I”), funerair erfgoed en onroerend erfgoed in het algemeen (met bv. herkenningstekens).

6.6. Sport

Vanuit KSV Wildert is het signaal gekomen dat binnenkort een doorbraak kan bereikt worden in het kader van de aankoop van de voetbalterreinen in de Steenovenstraat. De gemeente is daarbij betrokken partij omdat in het meerjarenbudget een krediet voorzien is voor de aankoop van het parkinggedeelte. 

Het aanbod in het Sportpark werd in 2017 verder uitgebreid met de inrichting van een calisthenicspark (€ 8.822). De tarieven van de twee sporthallen werden vereenvoudigd en eenvormig gemaakt. Verder werd er werk gemaakt van een anti-pestprogramma in sportclubs (“Time Out tegen Pesten”).

De bouw van de nieuwe turnhal is een belangrijke aanvulling in de sportinfrastructuur van de gemeente. De bouw ervan werd in 2017 verder voorbereid, en zal effectief kunnen starten in 2018. Nadat op 14 november 2016 de vzw Turnhal is opgericht, werd in de schoot van deze vzw en ondersteund door de gemeente, veel werk verricht om een bouwdossier en meerdere subsidiepistes voor te bereiden. Een provinciale subsidie van € 150.000 werd bekomen. 

Een eerste bestek leidde tot te dure offertes. Dit leidde tot een aanzienlijke vertraging. Het bouwprogramma werd nadien aangepast om te komen tot een minder dure uitvoering van € 1.700.000 excl btw. Tegen einde 2017 dient dit bestek technisch klaar te zijn, waarna de publicatie kan gebeuren in januari 2018. Normaal gezien moeten de bouwwerkzaamheden in september kunnen starten. Verder werd juridisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een Agion-huursubsidie en een btw-tarief van 6% te verkrijgen. Beide lijken haalbaar.          

Het gemeentebestuur zal haar financiering van de investering optrekken tot een maximumbedrag van € 84.000 per jaar. Indien bij definitieve oplevering blijkt dat het netto investeringsbedrag lager is dan geraamd of bij het verwerven van subsidies worden deze volledig van het gemeentelijk aandeel verminderd tot een minimum van € 54.000.

6.7. Evenementen.

Zoals de laatste jaren het geval was, was ook 2017 een levendig jaar met tal van mooie evenementen. De BinckBank Tour en Hans Francken invites waren mooie aanwinsten. Maar ook andere evenementen mogen vernoemd worden: Zeepkistenrace, het Pullenbal, ’t Park Zomert, d Avondmarkt, Oogstfeesten, Waaifeesten, het Straatfeest op Over d’Aa, Exit Summer, enz. Het 50ste Burgemeestersfeest werd gevierd, en bij de jeugd lijkt “Wildhert” een succesvolle nieuwkomer.

Op het einde van het jaar komen daar nog Keldertrapken for Life bij, en eveneens zal er in de Heuvelhal opnieuw een oudejaarsfuif worden georganiseerd door Azimuth. 

Al deze evenementen, en nog vele andere, worden door onze gemeentelijke diensten gefaciliteerd, via het evenementenloket, uitleenmaterialen, de opmaak van veiligheidsdraaiboeken, enz.

Het is de bedoeling dat de organisatie van de jaarlijkse Paasmarkt vanaf 2018 zal worden uitbesteed. Dit zal binnen de eigen organisatie een grote besparing opleveren. Met de Antwerpse Markthandelaars Vereniging (AMV) werden hierover besprekingen gevoerd. Essense verenigingen mogen gratis een standplaats blijven innemen, en Essense bedrijven aan dezelfde tarieven als voorheen.  

6.8. Wigo, Muzarto en flankerend onderwijsbeleid

In 2017 werd bekeken of de naschoolse opvang kan gekoppeld worden aan een bijkomend aanbod vanuit Muzarto en samenwerkende verenigingen zoals de turnkring. Dit spoor is tot nu toe echter te complex gebleken.

De pensionering van de klusjesman heeft geleid tot een reorganisatie van het onderhoud. De klusjesdienst van Wigo (en van Muzarto) is voortaan volledig geïntegreerd in de technische dienst. Deze methodiek zal uiteraard worden opgevolgd en eventueel worden bijgestuurd.

Aangezien het bestaande grote buitenspeeltoestel in de kleuterschool versleten was, is een krediet uitgetrokken van € 20.000 om in 2018 te investeren in een nieuw speeltuig.  In 2018 zal werk worden gemaakt van de integratie van een stukje achtertuin van de afgebroken woning in de Sint-Jansstraat in het schooldomein. 

Muzarto werkt aan de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe Decreet Buitenschools Kunstonderwijs. De gevolgen ervan worden alvast in kaart gebracht. In het gebouw van Muzarto zal de vloer en de akoestiek vernieuwd en verbeterd worden (€ 25.000).  

In 2018 zal de gemeente als schoolbestuur zich ook moeten beraden over de strategische positie van Muzarto, in het licht van schaalvergroting en verbreding van het aanbod.

Op het vlak van flankerend onderwijsbeleid wordt gewerkt op verschillende domeinen, die steeds overlegd worden in het periodiek overleg tussen gemeente en schooldirecties: er wordt gewerkt op het vlak van verkeersveiligheid (fluo actie), culturele en educatieve voorstellingen, enz. Don Bosco-Mariaberg werd gefaciliteerd bij het project om meer aansluiting te vinden met het bedrijfsleven d.m.v. stageplaatsen en de idee om ook vorming te gaan organiseren voor werknemers van bedrijven.   

6.9. Dierenwelzijn

In 2017 werd het zwerfkattenbeleid ingevoerd, d.m.v. de aanstelling van een coördinerende vrijwilliger, de aanstelling van een dierenarts en de bijhorende communicatie. Om gewonde of dode dieren te kunnen identificeren werd een chiplezer aangekocht.

Sinds de invoering van dit beleid, worden per maand een kleine 20tal katten gesteriliseerd of gecastreerd.

In het Hemelrijkpark opende een grote hondenspeelzone en in 2018 wordt de vierde hondenloopzone ingericht.

6.10. Ambulance en gezondheid

De ambulancedienst werkt verder aan een bestek voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen. De huidige wagen telt ca. 210.000 km en is zes jaar oud. De volgende jaren zal een budget moeten voorzien worden.

In het kader van de terrorismedreiging is door de federale regering bepaald dat DGH-ambulanciers in eenzelfde duidelijk herkenbare kledij moeten dragen. Dit kost ca. € 1000 per ambulancier. Met een extra krediet van 2 x € 8.000 kan deze investering gespreid worden over twee jaar.    

De ambulancedienst is volop bezig met de voorbereiding om ook in de wijken AED’s te installeren op openbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen. Dit zal geïmplementeerd kunnen worden in de loop van 2018.

In 2017 is het project “BOV” van start gegaan: Bewegen op Voorschrift. Het betreft een (zorg)regionale samenwerking, in de schoot van de Logo, waarbij mensen worden aangezet om meer te bewegen, onder leiding van een kinesitherapeut die hiervoor aangesteld werd.

Samen met Kalmthout en Wuustwezel wordt in werkgroepen gewerkt aan alcoholmisbruik. In de loop van 2018 zal dit mogelijk uitmonden in een gemeenschappelijke aanpak, op basis van een visietekst die algemeen draagvlak heeft.  

Ingaande op de dynamiek binnen het zorglandschap, met meer nadruk op samenwerking en extra muros engagementen van o.a. ziekenhuizen, heeft het gemeentebestuur en het OCMW zich geëngageerd om mee te werken in de uitvoering van een regionaal zorgstrategisch plan.    

6.11. Internationale samenwerking en jumelages.

De samenwerking met Witzenberg verloopt goed. In september is een Essense delegatie in Witzenberg mee invulling gaan geven aan het toekomstige samenwerkingsprogramma, o.a. op het vlak van afvalverwerking. Ook Igean is hierin een partner die mee aan de kar trekt. Een deskundige van Igean is dan ook mee naar Witzenberg geweest.

Buiten de band tussen Wigo en de school Mooi Uitsig, verlopen de twee andere scholenbanden momenteel moeilijk. De scholenband tussen de Waveren School en Mariaberg is stopgezet. In 2018 moet verder bekeken worden hoe ook andere sectoren kunnen aansluiten bij de stedenband. 

In 2017 is een delegatie van het gemeentebestuur en de brandweer op bezoek geweest in Hradistko. Eveneens werd door de gemeente een bezoek gebracht aan Essen-Oldenburg.

In 2018 zal de vriendschapsband tussen onze gemeente en Essen-Oldenburg vijftig jaar bestaan. Uiteraard zal dit gegeven in de verf worden gezet met wederzijdse bezoeken.      

Van de start van de rit in de BinckBank Tour is gebruik gemaakt om een delegatie van Zilina, met o.a. de burgemeester van Zilina, in Essen te ontvangen. De wielervedette Peter Sagan heeft immers zijn roots in Zilina. We merken een sterke wil van Zilina om te investeren in de vriendschapsband met Essen. Onlangs werd door de gemeenteraad van Zilina besloten om in de stad een nieuwe straat te benoemen als  “Essenská ulica“ (Essenstraat).

Bedrijfsorganisatie

7.1. Algemeen

In de bedrijfsorganisatie wordt er snelheid gemaakt om sommige processen anders aan te pakken:

-        Een meer uitgesproken HRM-beleid is op sporen gezet;

-        In samenwerking met KINA werd een informatieveiligheidsplan opgesteld. Dit plan is essentieel om toegang te blijven krijgen tot externe persoonsbestanden, en loopt vooruit op de verstrengde Europese regelgeving omtrent de beveiliging van persoonsgegevens;

-        De leidinggevende capaciteit van het middenkader wordt versterkt via een opleidingstraject; 

-        De schoonmaak is gedeeltelijk uitbesteed;

-        Technische assistenten sport werden geheroriënteerd naar meer toezicht in de sporthal Hemelryck;

-        De klusjesdienst van Wigo en de technische dienst van de gemeente werden geïntegreerd. 

-        Een werkgroep werd opgericht om de uitvoering van beslissingen en de procedure voor het voeren van overheidsopdrachten meer planmatig te organiseren.

De “Omgevingsbalie” werd in 2017 in gebruik genomen. Zodoende werd bij de technische diensten een duidelijke scheiding gemaakt tussen de frontoffice en de backoffice, en klanten krijgen meer de kans om op afspraak dossiers met de ambtenaren te bespreken.  

In de loop van 2017 werden zoals steeds allerlei  ICT-toepassingen aangekocht, zoals een module om vanuit Burgerzaken inschrijvingen van nieuwe inwoners rechtstreeks over te maken aan de Wijkpolitie. Zodoende kan het proces van inschrijving en woonstcontrole veel sneller gebeuren. Er zal ook de volgende jaren gewaakt worden dat de ICT-toepassingen voldoende effectief worden ingezet en efficiëntie kunnen verhogen.    

In 2017 werd opnieuw werk gemaakt van een doorlichting van de interne structuur van de bibliotheek. Naar aanleiding van de pensionering van de bibliothecaris, zal in 2018 een nieuw model worden uitgewerkt voor aansturing van de bib.

In 2018 zal een intranet voor raadsleden worden gelanceerd.

Naast de inkanteling van het OCMW, bereidt het MAT eveneens de nieuwe legislatuur en planningsperiode voor met de voorbereiding van een omgevingsanalyse en het opstellen van een beleidsvoorbereidend Memorandum. Ook de praktische organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorbereid.      

Ten laatste op 1 augustus zal door de Gemeenteraad een keuze moeten gemaakt worden wie de nieuwe organisatie als Algemeen Directeur gaat aansturen.   

7.2. personeelskader

De personeelskosten worden voor 2018 geïndexeerd met 2,5%.

Er wordt opnieuw invulling gegeven aan de ICT-dienst, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in de strikte ICT-functies enerzijds en de functies op het vlak van interne organisatie anderzijds. In het verleden liepen deze te veel door elkaar. Een ICT-medewerker op B4-B5 niveau zal worden aangeworven. Met het oog op eventuele versterking zal in de loop van 2018 een evaluatie gebeuren van de werklast van de ICT-dienst, die zowel voor de gemeentelijke organisatie als het OCMW werkt, met daarbij eveneens Wigo (waarvan het computerpark vroeger door de  klusjesman werd onderhouden). Daarvoor wordt alvast een nieuwe functie van een helpdeskmedewerker ICT (C-niveau) in combinatie met de archivarisfunctie voorzien.

Muzarto zal voortaan gepoetst worden door een externe firma, zodat een poetsmedewerker na pensionering niet zal vervangen moeten worden.

7.3. Inkanteling

In de loop van 2017 werden belangrijke stappen gezet in de inkanteling van het OCMW in de gemeente. In feite komt her erop neer dat gezamenlijk vanuit gemeente en OCMW gewerkt wordt aan een eengemaakte nieuwe organisatie.

De personeelsformaties werden informeel “in elkaar geschoven”, waarbij de “gemeentelijke” welzijnsdienst in de praktijk ingeschoven werd in de huidige OCMW-organisatie. De personeelsdienst wordt vanuit de gemeentelijke organisatie gerund, ook voor het OCMW. De OCMW-secretaris zal binnenkort alvast de taak op zich nemen van secretaris van het AGB. Maar ook in kleinere zaken, zoals de aankoop van computers, merken we meer en meer vervlechting tussen gemeente en OCMW.       

Om de nieuwe organisatie vorm te geven, zijn negen werkgroepen opgericht die gemengd samengesteld zijn vanuit zowel de gemeentelijke als de OCMW-organisatie. De MAT’s en het CBS fungeren als stuurgroep.

Vanaf 2018 zal er één gezamenlijk Managementteam (MAT) opgericht worden, zodat ook de directe aansturing van de beide organisaties eenvormig en eenduidig wordt georganiseerd.

7.4. Patrimonium

De woning Lazaret werd verkocht. Na een eerste openbare verkoping werd de schattingsprijs niet gehaald. Een tweede niet openbare verkoop leidde daarentegen wel tot een prijs die boven de schatting lag. Aan de verkoop van de bibliotheek op Heikant en het perceel op Rijkmaker wordt verder gewerkt.  

Er werden onderhoudswerken uitgevoerd aan het politiekantoor, Tatteljee en gemeentehuis (goten, ramen, …). Nieuwe ramen voor Wigo, Kiekenhoeve, jongensschooltje Hoek (westkant) en politiekantoor werden geplaatst. Aan de Kiekenhoeve en het Karrenmuseum werd de riolering afgekoppeld. Achter de gemeentelijke loodsen werden parkeervakken geschilderd.  

Het dossier concessie Kiekenhoeve wordt verder voorbereid. In 2018 zal tevens een keuze moeten gemaakt worden over het huidige KLJ-lokaal in het Jongensschooltje op Hoek. De KLJ Hoek verhuist immers naar een nieuw te bouwen lokaal, met steun van het gemeentebestuur. Met de Phoenix Academy werd een tijdelijke overeenkomst gesloten tot 30/06/2018 voor het gebruik van de villa in de Wildertse Duintjes.      

In 2017 werd beslist om de ventilatie in de Rex te verbeteren. Dit werk werd reeds besteld, maar zal in de loop van 2018 uitgevoerd worden. Bovendien zullen in 2018 zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de Rex (kostprijs wordt geraamd op € 9.849, met een terugverdientijd van 5,8 jaar).

De toegankelijkheid van GC Wildert zal worden verbeterd door het installeren van een lift. Voor het aanbrengen van een betere zonnewering, zal in Wigo een beperkte proef worden gedaan. Indien deze lukt, zal dit de volgende jaren worden uitgerold.     

In 2017 werd juridisch onderzoek gedaan naar de verschillende landbouwpachten die de gemeente heeft lopen. De verschillende contracten werden in kaart gebracht en er werd bekeken hoe sommige pachten doorbroken kunnen worden.  

Het patrimoniumbeheer is meer en meer een uitgebreid domein aan het worden. Vandaar is in het Financieel Meerjarenplan vanaf 2019 een personeelskrediet ingeschreven voor het aanwerven van een patrimoniumbeheerder.

7.5. Communicatie

Ook in 2017 werd gebruik gemaakt van het contract met communicatiebureau Cibe (nu “Billy Bonkers”) om accuraat en op een moderne manier sommige communicaties op te zetten. Zo werd het project Kammenstraat en Over d’Aa communicatief aangepakt i.s.m. dit extern bureau.

Ook de citymarketing werd niet vergeten: in juni kocht Essen wervende publiciteit in het magazine “De Zondag”, en in november was dit het geval met een format op ATV.  

De inkanteling van het OCMW leidt tot een momentum om als nieuwe organisatie ook de huisstijl te actualiseren. De huidige huisstijl oogt nog voldoende modern, maar is aan een “midlife update” toe. Hiervoor zal € 10.000 worden uitgetrokken om hiervoor een communicatiebureau onder de arm te nemen.

Vanaf 2018 zal meer ingezet worden op beeld en film. Bekeken wordt welke de beste formule hiervoor is, in samenwerking met een externe communicatiebureau.

Het dossier van de nieuwe “infopunten” werd verder voorbereid. Er wordt € 8000 voorzien voor nieuwe functionele straatplankasten.          

7.6. enquête

In augustus en september werd door Profacts een bevraging gedaan van de Essense bevolking. De resultaten zijn in december bekend gemaakt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.