2017

Rapportering 2017

Inleiding

Het budget 2017 is opgemaakt in het kader van de BBC-meerjarenplanning, en na evaluatie van de actuele uitvoering ervan. Zoals ook vorig jaar vermeld, is de uitvoering van de vele plannen op kruissnelheid gekomen.

Vooral op het vlak van verkeersveiligheid en openbare infrastructuur, maar ook op het vlak van het behoud van Essen als sociale en groene gemeente, werden in 2016 vele en zichtbare inspanningen geleverd. In deze nota geven wij u daarover een stand van zaken.

Daarbij dient opgemerkt dat een aantal projecten blijven steken in de voorbereidingsfase. Vandaar zullen in het budget 2017 middelen voorzien worden om extra slagkracht in de organisatie in te brengen.     

Omgeving

Vorige jaren werd meermaals melding gemaakt van de negatieve financiële invloed van beslissingen van het Vlaamse en federale niveau. Door deze beslissingen moet Essen meer uitgeven en heeft Essen minder inkomsten. Aangezien deze beslissingen recurrent zijn, worden deze nog eens in herinnering gebracht:  

-        Sinds 2013 krijgt Essen jaarlijks € 43.000 minder vanuit de milieusubsidies (“samenwerkingsovereenkomst Milieu”);

-        Vlaanderen is gestopt met het compenseren van de federale vrijstelling voor KI outillage/uitrusting van bedrijven. Dit is een minderinkomst van € 21.500 (t.o.v. 2014, jaarlijks verder te zetten);

-        De Vlaamse sectorale subsidies (meegenomen in het Gemeentefonds) worden bevroren op het niveau van 2014, met daarbij een korting: dit leidt tot een jaarlijkse minderontvangst van € 21.700;

-        De interlokale samenwerkingsverbanden zullen ca. € 60.000 minder dividenden uitkeren omdat zij onderhevig worden aan de vennootschapsbelasting; 

-        Gesco’s: Met de afschaffing van het gesco-statuut werd ook een loonpremie bevroren op 95%, en werd ook de patronale bijdrage niet in dezelfde verhouding gecompenseerd. Verschil is dat de gemeente elk jaar ca. € 25.000 extra moet uitgeven. Aangezien deze bedragen niet geïndexeerd worden, zal de jaarlijkse meerkost steeds blijven stijgen; 

-        De “Turteltaks” wordt ook geheven op de meters van straatverlichting en openbare gebouwen en zal naar schatting een meerkost van € 7.000 bedragen.

In de nota van vorig jaar werd melding gemaakt van de “taks shift”, die voor Essen een jaarlijkse geraamde minderinkomst van de APB zou meebrengen van € 16.195,25. Daarna werd duidelijk dat de impact voor de volgende jaren nog veel groter zou zijn: € 1.314.439 t/m 2021. 

Door het positieve resultaat van de rekeningen van voorgaande jaren hoeven de voorziene leningen niet in die mate te worden opgenomen. Dit leidt tot een lagere leninglast en heeft een positief effect op de autofinancieringsmarge. De AFM in 2019 zal € 234.939 bedragen. 

De schulden dalen van € 15.010.953 in 2014 naar € 9.340.561 in 2019. De periodieke aflossingen dalen van € 1.782.872 in 2014 naar € 1.310.445 in 2019.    

Samenwerkingsverbanden

3.1. Het OCMW

Het OCMW kende in 2016 een druk jaar:

-        De vluchtelingencrisis werd in Essen goed aangepakt. Bijkomende LOI’s zorgde ervoor dat de toegewezen mensen vlot konden opgevangen worden. Via een goede informatieverlening en communicatie werd de Essenaar geïnformeerd over deze opvang. Onder andere werd een uitgebreide Q&A aangemaakt, waarmee Essen vooruitliep in de communicatie omtrent dit gevoelige thema. De ongerustheid die bij sommige mensen in Heikant ontstond, kon snel worden weggenomen. Het ter beschikking stellen van het Paviljoen als LOI past in het beleid om de druk op het centrum van de gemeente te verspreiden.    

-        Een nieuwe en milieuvriendelijke handicar, die rijdt op CNG, werd in dienst genomen.

-        De bouw van het nieuwe Lokaal Dienstencentrum werd voorbereid. De bouwvergunning werd bekomen en de aanbestedingsprocedure resulteerde in de gunning van de bouw. Begin januari zal begonnen worden met de bouwwerken zodat in de loop van 2017 het nieuwe LDC in gebruik kan worden genomen. De kostprijs van het nieuwe gebouw bedraagt € 1.394.896,20, waarvan € 612.418,15 gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Ook de middelen uit de verkoop van de gronden Nieuwstraat 98-100 zullen aangewend worden voor dit project.    

Meer leefloners en meer huursubsidies leggen druk op het budget van het OCMW. Deze twee fenomenen blijken relatief gelijk te lopen. Het verhoogde aandeel van jongeren is terug te leiden tot de federale maatregelen om de toegang tot de RVA voor jong afgestudeerden drastisch te beperken. Ook het fenomeen van de verhoogd aantal huursteunen kan teruggebracht worden tot de het feit dat de algemene armoede is toegenomen. De huurkost wordt geïndexeerd, terwijl de lonen onderhevig zijn aan een indexsprong. In het gemeentelijk budget zal de dotatie aan het OCMW dan ook verhogen:

 


                                             2017                             2018                             2019

MJP initieel                 2.264.935                     2.320.930                    2.378.329
MJP aangepast          2.372.935                     2.428.930                    2.486.339
  

Ondertussen gaat het OCMW verder in de uitvoering van de beleidskeuze om de dienstverlening van het dienstenchequebedrijf te richten naar de eigen doelgroepklanten. Het aandeel van de niet-doelgroepklanten is teruggebracht van 55% in 2010 naar 32% in 2016. Ook in de volgende jaren zal dit aandeel stelselmatig verder teruggebracht worden.   

De volgende jaren zullen de gemeentelijke en de OCMW organisatie gezamenlijk stap per stap verder werken aan de voorbereiding van de inkanteling. De voorbereidingen van het Decreet Lokaal Bestuur laten uitschijnen dat het OCMW (als rechtspersoon) (voorlopig) formeel niet zal worden afgeschaft, maar dat de personele invulling zal gebeuren door de leden van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. De ambtelijke organisatie kan wel volledig worden ingekanteld. De volgende jaren zal dit worden voorbereid.      

 

3.2. het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

3.2.1. sporthal

In 2016 werd de repetitieruimte voor muziekgroepjes ingericht. Het aantal gebruikers ligt momenteel  echter nog onder de verwachting. Eveneens werd in 2016 het systeem van de prijssubsidies ingevoerd. 

Op de sporthal kwamen zonnepanelen te liggen zodat het gebouw merkelijk duurzamer werd.

De hangende gerechtelijke procedures wegens de verbreking van de vorige twee concessieovereenkomsten kenden in 2016 een (voorlopig) resultaat. Het AGB won de procedure tegen de tweede concessionaris, en ging in beroep tegen de uitspraak inzake het geding met de eerste concessionaris.

3.2.2. project St.-Jansstraat

Alhoewel uit gesprekken met het Zorgbedrijf Antwerpen interesse leek te bestaan voor een initiatief in het project St-Jansstraat, is er op dit vlak nog geen vooruitgang geboekt. Het gemeentebestuur zal contact opnemen met Igean ten einde te bekijken of Igean hierin een trekkersrol wil en kan opnemen.  

3.2.3. Rangeerstation

In samenwerking met Kempens Landschap is in de loop van 2016 hard verder gewerkt aan het dossier Rangeerstation:  

-        Het Beheersplan is door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit was een noodzakelijke voorwaarde om een restauratiedossier te mogen indienen. Ondertussen heeft aNNo architecten een restauratiedossier samengesteld. Dit zal idealiter nog vóór het jaareinde worden ingediend. Indien de Vlaamse overheid het licht op groen zet, kan in de loop van 2017 de aanbesteding plaatsvinden. De verwachtingen naar de Vlaamse overheid zijn hoopvol, aangezien het project reeds kan rekenen op een Europese subsidie (Demi More)(met cofinanciering vanuit de provincie), wat een reden is om een voorrang te krijgen.    

-        Naast een visievorming door het Regionaal Landschap, heeft ook de Universiteit Antwerpen (in opdracht van Kempens Landschap) een studie gemaakt rond de mogelijkheden om de buitenomgeving te ontwikkelen.

-        De gesprekken die liepen met de kandidaat die uit de open oproep naar voren was gekomen, staan op on hold. Daarom werd beslist om contacten te leggen met mogelijk andere kandidaten die in de “industrieel-ambachtelijke” sector een invulling willen geven aan de loods. In de loop van 2017 zal duidelijk worden met welke partner een langdurige samenwerkingsovereenkomst zal worden aangegaan.     

-        In 2017 zullen de gesprekken worden voortgezet om te komen tot een minnelijke schikking met de Inspectie Onroerend Erfgoed.  

De technische dienst van de gemeente zal, zodra er zekerheid is over het verdere verloop van het dossier, een dossier voorbereiden inzake de aanleg van de nutsvoorzieningen en eventuele heraanleg van Hemelrijk, wat complementair is met de restauratie van de loods. 

De vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur zullen in 2017 overleg voeren met het Fonds voor  Spoorweginfrastructuur (FSI), eigenaar van de zuidelijke gronden, ten einde te komen tot een integratie van deze gronden in het geheel. 

3.2.4. Rekening

We stellen vast dat de vaststelling van de jaarrekening 2015 van het AGB veel te laat kon gebeuren. Vanaf volgend jaar zal daarin verbetering worden aangebracht, door het afspreken van een duidelijke kalender voor de voorbereidende werkzaamheden en de bijstand van een gespecialiseerd accountantskantoor.

De bevindingen van de (nieuwe) bedrijfsrevisor laten ook zien dat het debiteurenbeheer moet versterkt worden. Ook daaraan zal dan ook meer aandacht besteed worden.      

 

3.3. gemeentelijke vzw Kobie

De vzw Kobie kent een stabiele werking, met een financieel parcours binnen haar mogelijkheden. Door haar activiteiten van de vorige jaren en door de werking waarbij ook het drankverbruik in de Oude Pastorij is opgenomen, is ondertussen een reserve opgebouwd van ca. € 24.000.

We stellen vast dat de Oude Pastorij intensief wordt gebruikt. De (verenigings)vriendelijke prijzen en de nauwe betrokkenheid van de vrijwilliger die Kobie heeft aangesteld, zullen waarschijnlijk daarvoor aan de basis liggen.

 

 

 

3.4. PZ Grens     

De begroting 2017 zal pas worden goedgekeurd in de loop van januari 2017. Afgesproken werd dat de dotaties binnen de in het Meerjarenplan afgesproken limiet vallen. Na overleg in het Politiecollege werd de afspraak gemaakt dat de cijfermatige invulling van de parameters van de KUL-norm (verdeelsleutel voor de dotaties tussen de gemeentes) geactualiseerd wordt. Dit heeft volgend resultaat voor de verdeling van de gemeentelijke dotaties:

 
                                             Essen                    Kalmthout                Wuustwezel
KUL-norm 2002               30,74%                         36,77%                        32,49%
KUL-norm 2012               32,01%                         35,46%                        32,53%
KUL-norm 2016               30,81%                         35,04%                        34,16%
 

Deze nieuwe verdeelsleutel leidt tot een kleinere dotatie dan in het Meerjarenplan voorzien.  

Naast de normale politionele werking kan vermeld worden dat de Politiezone uit het investeringsbudget 2016 de vervanging financiert van de zgn. “smiley’s”. Deze zullen binnenkort dan ook allemaal vervangen worden door nieuwe exemplaren.      

Er lijken nieuwe perspectieven te komen om het plaatselijke politiekantoor te kunnen herlocaliseren naar het stationsgebouw. De stationslocatie is strategisch beter gelegen. De gesprekken daarover met de NMBS zijn alvast opnieuw gestart.   

 

3.5. Brandweerzone Rand

Door de actualisering van de cijfers uit de verdeelsleutel (75% inwoners; 25% K.I.), zal Essen een lichte verhoging kennen van haar percentage: van 4,30% naar 4,32%. Essen is zodoende in betaling de 13de van de 21 gemeenten. Het totale budget van de Brandweerzone valt binnen de afgesproken limiet, wat voor Essen neerkomt op een dotatie van € 537.478,08. Met een bedrag van € 28,8/inwoner is deze dotatie erg goedkoop t.o.v. de kostprijs van vele andere brandweerzones.

Ondertussen is in de Brandweerraad een voorstel goedgekeurd voor de verrekening van de waarde van inbreng van roerende goederen. Zoals vorig jaar vermeld, wordt de inbreng vanuit Essen gewaardeerd op € 1.271.392. Na Brasschaat en Malle behaalt Essen hiermee de derde plaats in de zone! Dit levert onze gemeente voor de volgende tien jaar een voordeel op van jaarlijks € 48.048,03! Aangezien dit budgettaire effect nog in elke gemeenteraad van elke gemeente moet passeren, wordt in het initiële budget 2017 uitgegaan van de dotatie zonder dit voordeel. In de loop van 2017 zal de minderuitgave via een budgetwijziging zichtbaar worden gemaakt.

Er is nog geen overeenstemming gevonden over dezelfde operatie voor het onroerend goed. Aangezien in de zone meerdere gemeenten aanwezig zijn met nieuwe en autonome brandweerkazernes, valt te verwachten dat deze overdracht voor Essen dan weer een relatief nadeel zal gaan uitmaken. Mogelijk zal hierover in 2017 de knoop worden doorgehakt.

Operationeel is de “Post Essen” een belangrijke schakel in de Brandweerzone Rand:

-        in de loop van 2016 is een tweede beroepskracht in dienst gekomen in de Post Essen;

-        in de loop van 2017 zal voor Essen een beroepsofficier worden aangeworven, in het licht van de pensionering van de huidige brandweercommandant;

-        binnenkort zal een nieuwe personeelswagen worden geleverd;

-        ter vervanging van “Koentje” zal in 2017 een nieuwe bosbrandweerwagen worden geleverd (raming: € 267.000).   

In 2016 werd de Vriendenkring Brandweer omgevormd tot een vzw. In 2017 zal de gemeente een overeenkomst afsluiten met de Vriendenkring zodat deze de beschikking krijgt over de kantine. Deze kantine werd in 2016 trouwens mooi vernieuwd.    

 

3.6. Igean

In 2016 werd het diftarsysteem ingevoerd bij de ophaling van het huishoudelijk afval. Dit moet de afvalstroom in onze gemeente verder doen verminderen. Ook de gronden achter Wigo zijn overgenomen van Igean.  

Door de stijgende kostprijs van de huisvuilophaling en het containerpark zal de dotatie aan Igean verhoogd worden met ca. € 300.000 over de jaren 2017-2019. De exploitatie van het containerpark kent een stijging van € 259.307,52 in 2015 naar € 299.500,19 in 2016. De ophaling van huisvuil stijgt van € 122.066,06 in 2015 naar € 281.877,34 in 2017. De kilometerheffing, stijging van de milieuheffing, … verantwoorden de hogere kostprijs van de exploitatie van het containerpark. Een nieuw contract voor de ophaling van huisvuil met diftar, zorgt eveneens voor een aanmerkelijk hogere kostprijs. 

In 2016 werd tussen het gemeentebestuur en Igean overeengekomen dat Igean de projectcoördinatie op zich zou nemen van de herinrichting van de begraafplaatsen. Ondertussen is deze samenwerking gestart. Wij kijken ook nog naar andere mogelijke samenwerking:

-        besprekingen voeren voor het verwerven van gronden, zoals dat ook de voorbije periode is gebeurd voor de verwerving van de gronden voor de heraanleg van de Kammenstraat. In dezelfde zin wordt aan Igean gevraagd om gronden te verwerven in het kader van de parkeerproblematiek in het centrum van de gemeente;

-        mogelijk kan Igean worden ingeschakeld om de slagkracht van de technische diensten mee te versterken.   

 

3.7. Eandis/Infrax

Het voorbije jaar is het landschap van de netbeheerders volop in beweging gekomen. Dat zal ook volgende jaren nog het geval zijn. Voor Essen is dat niet onbelangrijk, aangezien deze netbeheerders belangrijke partners zijn van de gemeente. 

Verschillende bewegingen doen zich tegelijk voor:

-        de kapitaalversterking bij Eandis door de inbreng van Chinees kapitaal is niet doorgegaan. Toch zal ook de volgende jaren verder gezocht worden naar versterking van het kapitaal van Eandis om de financiering te kunnen verkrijgen voor omvangrijke nieuwe projecten (slimme netten, andere caloriewaarde gas, …);

-        de fusie van de onderliggende Infrax intercommunales;

-        een gebiedsuitwisseling tussen Eandis en Infrax, waarbij voorgesteld wordt dat het elektriciteitsnetbeheer in Essen wordt overgenomen door Eandis. Vooral dat laatste zou rechtstreeks ingrijpen in onze gemeente. Het gemeentebestuur zal daartoe een positie opbouwen zodat op een rationale manier het voorstel kan beoordeeld worden.      

 

3.8. partners op de Erfgoedsite

Het nieuwe plein op de Erfgoedsite is een mooie troef dat de toeristische uitstraling van onze gemeente versterkt. Onze technische dienst zal een plan uitwerken om de parking op te waarderen. Dit plan zal naar volgende budgetjaren worden meegenomen. 

Door het ontslag van voorzitter Karel Van Den Bergh moest de VVV haar interne werking bijsturen. Een nieuwe samenstelling van haar bestuursorganen werd doorgevoerd. De schepen van Toerisme is in dat verband ondervoorzitter geworden, wat zal leiden tot een  nog nauwere samenwerking tussen VVV en gemeente. 

In 2016 werd de toekomst van de Kiekenhoeve voorbereid. Immers, de huidige concessie met de bvba Kiekenhoeve loopt af einde 2018. Met het bureau Horeca Partners werd strategisch opgelijst welke de opties zijn. In de loop van 2017 zal dit proces worden voortgezet.

Het Karrenmuseum kreeg in 2016 een erkenning met regionale indeling. Dit verhoogt aanmerkelijk de dynamiek van het museum, vooral op het vlak van publiekswerking. In het museum werd danig geïnvesteerd in o.a. de nieuwe loodsen achteraan het terrein. Een mooie aanwinst is de integratie van de Touwslagerij van Kalmthout in het museum.     

De Heemkundige Kring heeft intern nog geen definitief besluit genomen over de verbouwing van het Heemhuis. Tot dan wordt het voorziene gemeentelijke budget van € 25.000 dan ook niet aangewend.

Het gemeenbestuur en de Heemkundige Kring zijn in 2016 een samenwerking begonnen in het kader van het archiefbeheer. Dat zal de volgende jaren worden voortgezet, met een betere depot en ontsluiting van de archieven als resultaat.    

Uitvoering van beleidsdoelstellingen in 2016 en blik op 2017

Essen moet een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente zijn. Tal van beleidsinitiatieven moeten deze ambitie kunnen waarmaken.

 

 

 

4.1. Verkeersveilig Essen

Essen is een gemeente waar mensen Bijeen Komen. Dat is ondertussen een merk aan het worden. We zetten volop in om een tweede associatie aan Essen toe te voegen: Essen moet de top worden inzake Verkeersveiligheid.

In 2016 ondertekende het gemeentebestuur een Charter met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Dat maakt ons engagement nog sterker om dag in dag uit te investeren in een verkeersveilige gemeente. Onze gemeente werd met zes vergelijkbare gemeenten tevens geselecteerd voor een intensief coaching project van VSV en OVK. Leren, nog verbeteren en vergelijken hoe mobiliteitsproblemen opgelost kunnen worden. In 2017 volgt een adviserend rapport. 

In 2016 werden verschillende maatregelen uitgevoerd:

-        Aan het kruispunt Molenstraat-Kloosterstraat-Stationsstraat werd een verkeerslicht geïnstalleerd. Een grote verbetering die bij het begin van het schooljaar op 1 september is ingevoerd.  

-        Langs de Stationsstraat werd een bredere fietssuggestiestrook aangebracht. Dit geeft een groot visueel verschil en zet de automobilisten aan om merkelijk trager te rijden.

-        De doorgang voor zwakke weggebruikers op het Heuvelplein is veel veiliger gemaakt door de straat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Binnenkort zullen ook de doorsteekmogelijkheden verbeteren. In 2017 moet de oversteekplaats aan de Beliestraat-Heuvelplein veiliger worden gemaakt en zal voor voetgangers een betere aansluiting worden gemaakt van de Kapelstraat kant gemeentehuis richting Heuvelplein.

-        Het parkeren in de Kerkstraat werd aangepast zodat de fietsers een veiliger doorgang krijgen. Ook zal het parkeerregime in de Molenstraat worden aangepast.  

-        Het fietspad tussen het parochiecentrum Statie en de Albert Yssackerstraat werd mooi aangelegd. Ook het fietspadje tussen de Hey-endlaan en de Rooiendamlaan werd verbeterd.  

-        De Vaartstraat werd verbreed zodat de toegankelijkheid fel verbeterde, en enkele brugdekken over de Vaart op Horendonk werden vernieuwd.  

-        Het regime van de ruilverkavelingswegen is aangepast naar landbouwwegen, zodat het doorgaand autoverkeer er geweerd kan worden. Het sluipverkeer wordt tegengegaan, wat veel veiliger is voor zowel de landbouwers zelf als voor de fietsers en wandelaars.

-        Het regime in Bremakker werd aangepast. We moeten echter vaststellen dat dit niet veel verbetering met zich brengt. Vandaar werd aan de politie gevraagd om er meer zichtbaar te zijn.

-        De gemeente Roosendaal realiseerde het fietspad op de Hollandse Dreef.

-        De fluo-actie werd voor de tweede keer georganiseerd en loopt door tot in 2017. In 2016 werden maar liefst 345 prijzen verloot onder de fietsers die fluo dragen.

-        Aan de scholen werd gevraagd om de huidige oplijsting van het Octopusplan te actualiseren.

Ook in 2017 zullen kleine en grote maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verhogen:

-        In het centrum zal op een drietal plaatsen (station, Nieuwstraat-Hofstraat en Beliestraat-Heuvelplein) zgn. “puntverlichting” worden aangebracht die zebrapaden extra zullen verlichten. Deze beslissing werd einde 2016 genomen.   

-        Eveneens in het centrum wordt stap per stap werk gemaakt van de “trage verbinding” parallel  aan de Nieuwstraat. De ontwikkelingen rond Lonka en Smeyershof, en in samenwerking met de Kerkfabriek, geeft ons de mogelijkheid om deze verbinding te realiseren vanaf de kerk tot aan de Nollekensstraat.

-        In samenwerking met de politie zullen begin 2017 de zgn. “smiley’s” worden vervangen door modernere exemplaren. We onderzoeken de opportuniteit om er nog te plaatsen op bijkomende plaatsen.   

-        Het verkeerslicht op Hoek zorgt nog steeds voor frustraties, ook al is de afstelling aangepast. In samenwerking met de politie wordt verder gekeken naar de mogelijkheid om een (verplaatsbare) camera te plaatsen. Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is om op een langere afstand de snelheid van aankomende wagens te detecteren.

-        Met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is er overleg om de kruispunten Ringweg-Watermolenstraat en Ringweg-Spijker-Nieuwmoersesteenweg-Kapelstraat veiliger te maken. Omdat AWV te lang bleef stilzitten, heeft de gemeente in 2016 het initiatief genomen om een bureau aan te stellen om verkeersmetingen uit te voeren, in het licht van het “conflictvrij maken” van de kruispunten. Dit overleg zal in 2017 worden voortgezet.   

-        De invoering van de snelheidszones loopt vertraging op. Gevreesd wordt dat een te grote uitrol van 30km/u zones onvoldoende draagvlak zal hebben en zodoende moeilijk te handhaven zal zijn. In de loop van 2017 zullen we bekijken of we niet beter kunnen starten met bepaalde goed afgebakende wijken.  

-        Verwacht wordt dat in de loop van 2017 de nieuw aangelegde Moerkantsebaan zal overgedragen worden van het Vlaams Gewest naar de gemeente. Op die manier zal de gemeente meer zeggenschap krijgen over opportune maatregelen om de weg nog veiliger te maken. 

4.2. voet- en fietspadprojecten

In 2016 werd een dossier gestart voor het ijzel- en sneeuwvrij houden van de fietspaden door een externe firma.

Voor de uitvoering van het Voetpadenplan zal een apart budget voorzien worden van € 50.000/jaar. De dorpskern van Heikant zal in dit kader kwalitatief verbeteren.

Zoals beslist door de Gemeenteraad, zal binnenkort een eerste “velobar” in het straatbeeld verschijnen.

Voor de aanleg van het fietspad Spillebeek lijkt er overeenstemming te zijn met alle aangelanden/eigenaars, zodat in de loop van 2017 kan gestart worden met de aanleg ervan. Aan het Regionaal Landschap De Voorkempen werd gevraagd om dit fietspad mooi in te passen in het landschap.

Na overleg met andere overheidsniveaus werd gekozen om het fietspad Huybergsebaan aan te leggen aan de noordkant. Opmetingen zijn gebeurd om het bouwdossier te vervolledigen. 

Nog steeds heeft het provinciebestuur niet alle gronden kunnen verwerven die nodig zijn om het laatste stukje van de Fietsostrade verder aan te leggen. Hopelijk zal er hiervoor in 2017 een doorbraak komen. 

In 2017 wordt voortgewerkt aan het uitwerken van concrete plannen voor de fietspaden Schanker-Over d’Aa en De Vondert.

Het gemeentebestuur voert overleg met de NMBS om de fietsenstallingen aan het station te verbeteren en om fietsdiefstallen tegen te gaan.  

4.3. Wegenwerken/herinrichtingen/rioleringswerken

4.3.1. Watermolenstraat-Over d’Aa

Op 27 januari 2016 werd een  infoavond georganiseerd over deze werken. Op basis van de opmerkingen van de bewoners werden de plannen verder verfijnd. Ook de onmiddellijke kerkomgeving wordt in het project meegenomen.

Met de nutsmaatschappijen werd verder overleg gevoerd en minister Schauvlieghe heeft de rioleringssubsidies goedgekeurd. Inmiddels is Pidpa als eerste gestart. In de loop van 2016 werd het bouwdossier verder voorbereid, inclusief de opmaak van een nieuw verplichte archeologienota. De bouwaanvraag wordt eerstdaags ingediend zodat de weg- en rioleringswerken aansluitend aan de werken van de nutsmaatschappijen kunnen uitgevoerd worden.    

Bijzondere aandacht zal gaan naar de communicatie met de bewoners, met de particuliere omwonenden, bedrijven/zelfstandigen.  

4.3.2. Dreef

De bouwaanvraag Dreef is ingediend, met het oog op de uitvoering van de werken in de loop van 2017. Op basis van een infoavond met de bewoners werden nog aanpassingen aan het plan doorgevoerd, vooral met het oog op het ontmoedigen van sluipverkeer en snelheidsremming. Er werd expliciet gekozen om over te gaan tot een aanplant van nieuwe bomen met een dikkere plantmaat.

Ook de verbinding van de Magerbeek met de Vest van de Oude Pastorij zal worden uitgevoerd. Met de eigenaars van gronden onder dewelke deze verbinding wordt gemaakt, lopen daarover nog gesprekken. 

4.3.3. Statievelden

We kunnen vaststellen dat in de nieuwe wijk Statievelden (Witzenbergstraat, …) onvoldoende parkeermogelijkheden bestaan op het openbaar domein. Het gevolg is dat er her en der wordt geparkeerd, zodat de toegankelijkheid van voetpaden en de veiligheid in het gedrang worden gebracht. Daarom zullen in de loop van 2017 op het openbaar domein parkeerplaatsen worden gemaakt met bijhorende groenvoorziening. Ook een buurtspeelpleintje zal worden aangelegd.   

 

 

 

4.3.4. Kammenstraat

Onlangs werden de laatste percelen grond verworven die nodig zijn om het project Kammenstraat te realiseren. In de loop van 2017 zullen de plannen verder worden getoetst.   

4.3.5. Kalmthoutsesteenweg – dorpskom Wildert

Tot tweemaal toe werd in de Gemeenteraad een bestek goedgekeurd voor het ontwerp van dit project. Beslist werd een ontwerper aan te stellen, en parallel te werken met een communicatiebureau zodat de betrokkenheid van de bewoners reeds in een vroeg stadium gegarandeerd wordt.

4.3.6. Woonbos

Zoals eerder beslist in het Meerjarenplan, worden er vanaf 2017 substantieel grotere budgetten vrijgemaakt voor het (structureel) onderhoud van de wegen in het Woonbos.

4.4. centrum- en parkeerbeleid

Zoals hiervoor beschreven, wordt er extra ingezet op een verkeersveilig centrum van de gemeente. Dit is een zeer belangrijke factor in het aantrekkelijker maken van het Centrum. Als aanzet naar een toekomstige herinrichting van het Heuvelplein, zal alvast getracht worden om PDPO-subsidies (Europese, Vlaamse en provinciale subsidie) binnen te halen. 

Eerder werd een verkeersstudie aangekondigd om het kruispunt Stationsstraat-Nieuwstraat meer verkeer te laten verwerken, op een veilige manier. Met de projecten die in de pijplijn zitten of in aanbouw/afwerking zijn, is er immers vooral ten noorden van de Stationsstraat een uitbreiding aan verkeer te verwachten. In de loop van 2016 is hiervan nog geen werk gemaakt. De vraag stelt zich of deze studie kan gebeuren apart van een globalere visie over de verkeersafwikkeling in het Centrum. Een nieuw mobiliteitsplan zal waarschijnlijk een noodzaak worden zodat in de legislatuur 2019-2025 accurate beslissingen op dat vlak kunnen genomen worden.

Nadat in 2015 de parkeercapaciteit uitbreidde door het schilderen van parkeervakken, werd in 2016 gestart met de handhaving van de blauwe zone. Deze maatregelen hebben een zichtbaar positief effect, ook na een evaluatie en lichte aanpassing die werd uitgevoerd. Op bepaalde plaatsen moeten we werken aan het verhogen van de parkeercapaciteit. Met Igean zal bekeken worden of er mogelijkheden zijn in de omgeving Stationsstraat-Kammenstraat. Ook de aanleg van een binnenparking in de omgeving van de kerk (verbinden van bestaande parkings Aldi en achter pastorij) zou een goede zaak zijn. In het inbreidingsproject op de oude Ipsamsite is een grote openbare parking voorzien. Het laat zich uitschijnen dat dit project een voortgang kan krijgen in 2017 zodat ook ten noorden van de Stationsstraat nieuwe parkings komen, zoals ook het geval is aan de Lonka site.

In 2016 heeft de gemeente voorts overleg gevoerd met B-Parking, die het plan had opgevat om van de stationsparking een betaalparking te maken. Afgesproken werd om dit in een ruimer kader te bekijken. In 2017 zal verder gesproken worden met de NMBS/Infrabel over een globale visie over de stationsomgeving. In dat verband kijken we bv. naar:

-        het installeren van een politiekantoor in het stationsgebouw;

-        betere en veiligere fietsenstallingen, bv. met camerabewaking;

-        het terug in een betere staat brengen van de tunnel aan de Veldweg;

-        de realisatie van een passerelle over de sporen, die aansluiting geeft aan de site van het Rangeerstation.             

De uitstraling van het centrum verbeterde merkelijk door het bouwen en in gebruik nemen van tal van mooie  bouwprojecten, zoals het Smeyershof, Karamel, parkappartementen in de Stationsstraat, enz. Ook de heropening van De Linden en de ijsjeszaak aan het Heuvelplein, en de zomeroptredens die er plaatsvinden, zijn een goede zaak voor de levendigheid van dit deel van het centrum.

De verwerving van de nodige gronden voor de ontwikkeling van de vroegere Ipsam binnengronden zit in de finale fase. Het valt dan ook te verwachten dat in de loop van 2017 het bouwdossier zal behandeld worden en gestart kan worden met de werken.

De realisatie van een nieuw opvanginitiatief voor mensen met beperking door Spectrum en de opening van het nieuwe gebouw van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn eveneens niet te onderschatten pluspunten.  De GZA-groep bereidt een omvangrijk project voor in het kader van een totale reconversie van de gebouwen van De Bijster. En onder leiding van De Ideale Woning wordt stapt per stap invulling gegeven aan de plannen voor de reconversie van het oude kliniekgebouw.    

In 2017 moet een juridische regeling worden afgewerkt om de bouw van appartementen beter te lokaliseren (in de centrumassen).  Eveneens wordt ingezet op de woonkwaliteit, zodat op termijn meer stimulansen komen om in het centrum en elders de oude en kwalitatief ondermaatse woningen te vervangen.    

Met Unizo werd samengewerkt om het handelskarakter te gaan opwaarderen. Uit een bevraging door Unizo kwamen een aantal bezorgdheden (en positieve punten) naar boven. Ook met het provinciebestuur werd overleg gevoerd over een door het “kennisnetwerk Detailhandel” uitgewerkte “feitenfiche detailhandel Essen”. Positieve bevindingen zijn alvast het algemeen gevoel van veiligheid en de netheid in het centrum. De parkeermogelijkheden worden als belangrijk item aangemerkt door Unizo, maar wordt in de feitenfiche als positief ervaren.

Uit de eerste resultaten werd beslist om een extra inspanning te doen in de kerst- en nieuwjaarsperiode 2016-2017. Het centrum oogt daarmee veel aantrekkelijker en gezelliger. Verder zal in de loop van 2017 gewerkt worden aan verdere inspanningen om het handelscentrum te verfraaien: met het project “Voltart” zullen hier en daar kasten van nutsmaatschappijen opvallend worden opgefrist, en banners en dgl. kunnen ook helpen om het handelskarakter te versterken. Het gemeentelijk reglement op de nachtwinkels werd consequent toegepast, wat heeft geleid tot de sluiting van de twee nachtwinkels.             

Het retailbeleid is uiteraard ook afhankelijk van globale ontwikkelingen: internethandel, schaalvergroting, enz. Het nieuwe Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid geeft de gemeente een instrumentarium om toch te trachten toekomstgericht vorm te geven aan het handelskarakter van de gemeente. Op dat vlak zullen we stappen zetten, ook in het licht van een eventuele herziening van het RUP Spijker, zodat ook daar meer mogelijkheden ontstaan, en in het licht van de keuze van type winkels te localiseren in het centrum. De toekomst van Aldi zal op dat vlak een eerste concreet dossier zijn. Het lijkt aangewezen om hierin een samenwerking aan te gaan met het provinciebestuur.     

4.5. Landelijk en open karakter van Essen

In 2016 werden heel wat inspanningen gedaan voor een Duurzaam Essen:

-        op verschillende gemeentelijke gebouwen (loodsen, Wigo, bibliotheek, sporthal) werden zonnepanelen geïnstalleerd;

-        twee nieuwe CNG-wagens kwamen in gebruik (Handicar en lichte vrachtwagen voor de uitleendienst);

-        “duurzaam op kamp” is meer en meer een must;

-        op tal van plaatsen werden bomen aangeplant, de bomenteller staat intussen op 1.381. Kapaanvragen worden weloverwogen beoordeeld en heraanplant wordt opgelegd. Aanmaningen tot heraanplant werden verzonden.

-        het ingevoerde diftarsysteem, gekoppeld aan een actie voor de verkoop van kippen, zorgt voor minder afval. Voor de bereikbaarheid van het Woonbos werden maximaal pragmatische oplossingen gezocht zodat ook de mensen in het Woonbos op een goede service kunnen rekenen. Vanaf 2017 zal in de zomermaanden het GFT tweewekelijks worden opgehaald i.p.v. wekelijks. Hetzelfde gebeurt in onze buurgemeenten Kalmthout en Wuustwezel. het ophalen van oud papier blijft in handen van verenigingen. Het gemeentebestuur geeft zodoende een duidelijk signaal in het voordeel van verenigingen. 

-        de gronden “beekdal” (achter Wigo) werden van Igean aangekocht. Dit gebied werd bij de Vlaamse regering aangemeld als Signaalgebied. De beslissing van de minister wordt in 2017 verwacht, waarna de gemeente een planningsinitiatief zal nemen om het volledige gebied om te zetten tot natuurgebied langsheen de waterloop en waardevol agrarisch gebied, zodat dit mooie gebied gewaarborgd is als open groene ruimte.

In het kader van het trage wegen-beleid worden in 2017 enkele nieuwe dossiers opgestart.

Het Klimaatactieplan werd in 2016 goedgekeurd door de Gemeenteraad. Een aantal acties worden uitgewerkt, begeleid door Igean, dit mede in het kader van de Burgemeestersconvenant.  

 

Recent werd het project autodelen in de steigers gezet. Er wordt promotie gemaakt om dit privatief op te nemen, en in de loop van 2017 (tegen de zomervakantie) zal een eerste oplaadpaal voor elektrische wagens geïnstalleerd worden aan het gemeentehuis, zodat een eerste (elektrische) wagen uit het gemeentelijke autopark zal ingeschakeld worden in autodelen. Essenaren zullen dan buiten de werkuren kunnen gebruik maken van een elektrische wagen van het gemeentebestuur. Infrax heeft alvast aangegeven dat het in het kader van het Vlaamse plan de volgende jaren drie palen (zes laadpunten) op Essens grondgebied zal installeren. 

De duurzaamheidspremie zal beperkt worden geheroriënteerd in functie van de acties uit het burgemeestersconvenant.

In de loop van 2017 zullen bovendien nog twee bijkomende CNG-voertuigen worden aangekocht, ter vervanging van oude gemeentelijke bedrijfsvoertuigen.  

In 2016 werd het landschapsbeheersplan voor de Oude Pastorij goedgekeurd. Eerste uitvoeringen voor 2017 zijn alvast de herstelling van de vest. Ook zal een Stoerwoud worden aangelegd aan de Oude Pastorij. In het kader van 50 jaar Cultuurraad zal een kunstwerk worden gemaakt, wat opnieuw een bijdrage is tot een Beeldentuin.

De poging om in verschillende wijken buurtcontractjes af te sluiten, kan vooralsnog op te weinig draagvlak rekenen.

In 2017 wordt danig geïnvesteerd in het kloosterdomein aan de Rouwmoer. De vzw Kempens Landschap neemt hierin een trekkersrol, en kan rekenen op o.a. Leadersubsidies om de serres en boomgaarden in oorspronkelijke toestand te herstellen. De imkervereniging St-Ambrosius werd gecontacteerd om behoeftebepaling te maken en om een kwadrant in de moestuin in te vullen.

De omvorming van de begraafplaatsen tot aantrekkelijker begraafparken is een belangrijke doestelling. In 2016 werd architect Bart Van Loon aangesteld om afscheidspaviljoenen te ontwerpen voor de begraafparken van Centrum, Wildert en Hoek. Igean werd aangesteld om als projectcoördinator op te treden voor de inrichtingswerken op deze begraafplaatsen. Voor Centrum en Wildert zullen deze werken in 2017, begin 2018 worden uitgevoerd. Voor Hoek is het RUP goedgekeurd, en zal begin 2017 gestart worden met de ontruimingswerken, waarna daaropvolgend de herinrichting kan plaatsvinden. 

In uitvoering van het uitgebreid bosbeheersplan werden op verschillende plaatsen dunningskappingen uitgevoerd.  Ter hoogte van het Zandven werd een nieuwe poel aangelegd en wordt een aanvang genomen met het herstel van een heidecorridor in de Horendonkse bossen ter hoogte van de Nederlandse grens.  Omdat de raming voor de bestrijding van exoten financieel hoger uitvalt dan geraamd, wordt hierover verder overleg gepland.

In het Hemelrijkpark wordt in samenwerking met het Regionaal Landschap De Voorkempen een aanvang genomen met het herstel van de dreven en wordt er een hondenloopzone ingericht.  

4.6. Patrimonium

In 2016 werd getracht een aantal patrimonia openbaar te verkopen: het voormalige bibliotheekfiliaal Heikant, de woning Lazaret en de bedrijfsgrond op Rijkmaker. De biedingen die werden gedaan, waren echter onder het door de Gemeenteraad vastgelegde minimumbedrag. In de loop van 2017 zal een nieuwe poging worden gedaan, deze keer niet via een openbare verkoop.

Ondertussen doet het bibliotheekfiliaal Heikant dienst als tijdelijke locatie voor de gemeentelijke ambulancedienst, ter vervanging van de accommodatie onder het oude kliniekgebouw dat niet meer kan gebruikt worden wegens de bouw van het nieuwe LDC.   

De Ideale Woning werkt, i.s.m. verschillende partners, verder aan een nieuwe invulling van het oude kliniekgebouw. Eén op één worden kostprijsberekeningen gedaan en afgetoetst. Zoals vorig jaar aangehaald, zou een doorbraak in dit dossier een perfecte aanvulling zijn op de andere ontwikkelingen (Lokaal Dienstencentrum, reconversie De Bijster, …) die in deze Woonzorgzone bezig zijn. In de loop van 2017 zullen we zicht krijgen op een concrete timing van realisatie.     

Het gemeentebestuur heeft in 2016 grondig geïnvesteerd in het eigen patrimonium:

-        achter de loodsen wordt een nieuwe asfaltlaag gelegd (met onderbouw);

-        de Heuvelhal werd grondig opgefrist, geschilderd, nieuw sanitair en een lift voor minder mobielen naar de cafetaria werd voorzien;

-        via een ESCO-dossier werd de warmwatervoorziening en de verwarming van de loods en de Heuvelhal grondig gerenoveerd en geoptimaliseerd;

-        op de loodsen, Wigo, bibliotheek en sporthal werden zonnepanelen gelegd;   

-        nieuwe ramen voor Wigo, Kiekenhoeve, jongensschooltje Hoek (westkant) en politiekantoor werden besteld. Deze zullen geplaatst worden in 2017. Kostprijs ca. € 105.000.   

In 2017 zal geïnvesteerd worden in de bekleding van de goten aan het gemeentehuis (raming € 37.000). 

In 2016 werden afspraken gemaakt omtrent het gebruik van sommige gemeentelijke gebouwen:

-        een nieuwe eenjarige overeenkomst werd aangegaan voor de villa Wildertse Duintjes met de Phoenix Academy;

-        met de vzw Essen Events werd een overeenkomst aangegaan voor het gebruik van het Sportkaffee (’t Heuveltje).  

De uitbating van Hoek City (Jongensschooltje Hoek) werd bijzonder positief geëvalueerd. In de loop van 2017 moet ook bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor het huidige KLJ-lokaal, vanaf het moment dat KLJ-Hoek verhuist naar een nieuw eigen lokaal.   

Zoals hiervoor aangehaald, zal in de loop van 2017 verder besluitvorming plaatsvinden over de toekomstige concessie van de Kiekenhoeve.

In de dossiers van de “Sint-Jansstraat” (oud schoolgebouw) en het Heemhuis is er vooralsnog geen beweging.

In 2016 werd in de gemeenteraadscommissie BBB een overleg gevoerd met het Centraal Kerkbestuur omtrent de timing van de opmaak van het Parochiekerkenplan. Afgesproken werd om daarmee te starten in de loop van 2018, zodoende dat in het eerste jaar van volgende legislatuur een gedragen plan kan worden goedgekeurd.   

4.7. Verenigingen

De verenigingen worden gekoesterd. De financiële ondersteuning blijft op hetzelfde hoge niveau, en ook de logistieke ondersteuning moet gewaarborgd blijven. Enkele voorbeelden:

-        het Heuveltje wordt in gebruik gegeven aan de vzw Essen Events;

-        in de loop van 2016 werd de repetitieruimte voor muziekgroepen in gebruik genomen; 

-        in 2016 werd het kunstwerk “De Veldrijder” onthuld, ter ere van 50 jaar Molenheidevrienden;

-        eveneens werd een monument onthuld ter ere van 35 jaar Oxfam Wereldwinkel;

-        samen met de “Essense Aanspanning” werden ruiter- en menroutepaden uitgewerkt;

-        de gemeente kocht in 2016 een perceel grond aan om een structurele nooduitgang te kunnen maken voor het Jeugdheem, zodat ook in de toekomst jeugdverenigingen er grootschaligere activiteiten kunnen blijven organiseren. De akte zal binnenkort worden verleden.

-        een beachvolleybalterrein werd aangelegd in het Sportpark, op vraag van Dosko;

-        voor de Landelijke Ruiterijvereniging (LRV) werd een tijdelijke vergunning afgeleverd zodat deze vereniging hun activiteiten kan voortzetten;

-        met ESAK werd een samenwerking aangegaan voor de organisatie van de Village Trail;

-        bijkomende materialen voor de uitleendienst werden aangekocht (tafels, nadarhekken en podiumstukken);

-        de sportkampioenen worden elk jaar gehuldigd op een mooi feest;

-        enz.

4.8. Turnhal

Na uitvoerige besprekingen tussen gemeente, de Zusters van Berlaar, de scholen Mariaberg en de Turnkring Essen, werd in 2016 overeenstemming bereikt om een vzw Turnhal op te richten. Dat is ondertussen gebeurd.

In de schoot van de nieuwe vzw wordt naarstig voortgewerkt aan de oprichting van de turnhal. De provincie heeft een subsidie voorzien (10 x € 15.000). De vzw werkt aan de financiering. Verdere stappen zijn de formalisatie van de zakelijke rechten, het opstellen van een dossier “design and build” (DB), aanvragen van de bouwvergunning en gunning van de opdracht.  Het is de betrachting om de bouw nog te laten starten in 2017. 

4.9. Lokale economie en toerisme

Het centrumbeleid zet o.a. in op de versterking van het handelskarakter van het Centrum. Een wijziging van de mogelijkheden op Spijker, en dit alles in het kader van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, moet bijdragen tot en globale economische versterking van Essen. 

Ook op Rijkmaker is er veel dynamiek aanwezig door belangrijke bedrijfsinvesteringen. Door de verkoop van percelen aan de Postbaan, wordt het mogelijk om een RUP Uitbreiding Rijkmaker fase 2 te gaan uitwerken.

Op 24 april zal opnieuw een jobbeurs worden georganiseerd. Deze keer in combinatie met de transitdagen voor schoolverlaters.

In 2016 werden de router- en menroutes ingehuldigd. Een nieuwe toeristische troef voor Essen. De technische dienst zal een dossier uitwerken voor de opwaardering van de parking aan de Erfgoedsite. Het resultaat daarvan zal meegenomen worden naar volgende budgetjaren. In de loop van 2017 zal er werk gemaakt worden van de concrete uitwerking om mobilhomeparkings te realiseren. Toerisme gaat ook verder: in 2016 kwamen maar liefst 21 jeugdbewegingen “op kamp in Essen”.

4.10. lokaal woonbeleid en woonkwaliteit

In 2017 zullen nieuwe sociale woningen in de Heikantstraat worden afgewerkt en in gebruik genomen. In het voorjaar zal op Heikant in samenwerking met De Ideale Woning een ‘open  werven dag’ worden georganiseerd.  Het was de planning van Arro dat einde 2016 sociale kavels in de wijk Statievelden op de markt worden gebracht. Dit laatste is in vertraging.

Om het samenleven te bevorderen en om goede contacten te onderhouden tussen bewoners en gemeentebestuur, werd een buurtbijeenkomst georganiseerd in de wijk Statievelden. Vooral de parkeerproblematiek kwam aan bod. In 2017 zal er door het gemeentebestuur een extra inspanning worden gedaan voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen. Ook een buurtspeelplein zal in gebruik worden genomen.

Met De Ideale Woning wordt overleg gevoerd over toekomstige plannen in Essen. Binnen het lokaal woonoverleg werd de regiefunctie van de gemeente opgenomen inzake woonbeleid. Daar werd gewezen op het feit dat we ervoor moeten zorgen dat Essen niet het slachtoffer wordt van de succesvolle voortgang van projecten en het behalen van het sociaal objectief, terwijl dat in andere in de nabijheid gelegen gemeenten niet het geval is. Een toestroom van kandidaten van buiten de gemeente kan niet de bedoeling zijn.

In 2016 werd de Activeringsheffing ingevoerd, in navolging van vele andere gemeenten en op basis van het voorbeeldreglement van de VVSG. De invoering was logistiek-technisch een zware onderneming, en leidde tot onduidelijkheid op sommige vlakken. Vanuit deze ervaring wordt een wijziging van het reglement aan de Gemeenteraad voorgelegd. 

Meer en meer neemt de gemeente de rol op van controleur van woningkwaliteit. Zodoende kan er sneller op de bal worden gespeeld zodat op termijn de kwaliteit van het woningbestand opgekrikt wordt. Vooral in het centrum van de gemeente is dit een belangrijke doelstelling. De invoering van een woonkwaliteitsverordening zal daaraan moeten toebijdragen.

4.11. Ruimtelijke ordening/handhaving.

Nogal wat omvangrijke vergunningendossiers werden in 2016 behandeld en besproken, zo bv.:

-        dossier Quarantainestallen;

-        dossier kippenstallen Holleweg;

-        woonproject Heikantlaan;

-        dossier hypisch centrum Steenovenstraat;

-        enz. 

In 2017 zal de omgevingsvergunning worden ingevoerd en zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden. Dit zal een belangrijke inspanning vergen, samen met een efficiënte afhandeling van vergunningsaanvragen en het beleidsvoorbereidende werk rond planningsinitiatieven.

Verschillende planningsinitiatieven staan op stapel, samen met de herziening van het  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Om hierin voortgang te brengen, is het aangewezen om externe ondersteuning in te huren.

Specifiek voor het Woonbos zal in 2017 extra aandacht gaan naar sensibilisering van de eigenaars/bewoners die nog geen initiatief genomen hebben om zich in regel te stellen met het PRUP Woonbos. Een infofolder zal worden uitgegeven.

4.12. Sport

In 2016 werd na evaluatie enkele aanpassingen doorgevoerd op het subsidiereglement ondersteuning zwembadgebruik. Na vele jaren lijkt het dat het maaien van de voetbalvelden nu op het goede spoor is gekomen. De verenigingen zijn er in elk geval tevreden over. De financiële ondersteuning voor duurzame investeringen door voetbalverenigingen wordt verlengd. In 2017 zal het gemeentebestuur samen met KSV Wildert werken aan de verwerving van de voetbalterreinen in de Steenovenstraat. 

4.13. Erfgoed en cultuur

Enkele mooie kunstwerken werden in de loop van 2016 ingehuldigd: De “Veldrijder” aan de Spoorwegstraat/Kerkstraat, het monumentje voor Oxfam/Wereldwinkel aan de kerk Centrum en het kunstwerk voor de burgerlijke gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. In het kader van de herinrichting van de begraafplaats Hoek, zal ook daar een kunstwerk worden geplaatst.

Een overeenkomst werd gesloten om het kapelletje “Vissenheuvel” in gemeentelijke eigendom te brengen.

Met succes werd in 2016 de interlokale vereniging opgericht voor het beleid rond onroerend erfgoed (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst). Mogelijk kan er in 2017 een doorbraak komen in het kader van de “erfgoedconvenant”, die eerder ook intergemeentelijk werd aangevraagd.

In samenwerking met de Heemkundige Kring wordt De Spycker/gedenkschriften gedigitaliseerd. En in 2017 bestaat de Cultuurraad vijftig jaar, wat uiteraard gevierd zal worden.  

In de Rex werden verbeteringen aangebracht door een volwaardige opslagplaats te maken onder het podium. 170 nieuwe stoelen werden voor de Rex aangekocht. 

Samen met de carnavalverenigingen zal gezocht worden naar ruimte om wagens te bouwen. Hiertoe werd het voorbije jaar reeds een oproep gedaan in EssenInfo.

4.14. Dierenwelzijn

De volgende jaren zal telkens € 10.000 worden uitgetrokken voor het voeren van een zwerfkattenbeleid. Het fenomeen van zwerfkatten is meer en meer aanwezig, en moet worden bestreden. In navolging van een Omzendbrief die ter zake deze taak aan de gemeenten oplegt, en in navolging van het voorbeeld van omliggende gemeenten, zal dan ook in Essen een initiatief worden genomen om dit beleid in de praktijk te brengen.  

4.15. Evenementen.

Het gemeentebestuur werkt aan een bruisende gemeente. Tal van evenementen worden georganiseerd, waarvoor de gemeente dikwijls grote logistieke inspanningen levert: de cyclocross, carnaval, de Paasmarkt zijn klassiekers. Er was ook een drukke zomer, met Feest op het Plein, Park Zomert en tal van evenementen georganiseerd door jeugdbewegingen. Het evenement “Kop over kop” was slecht georganiseerd, waaruit dan weer veel is geleerd voor de verkeersregeling rond de succesvolle Village Trail.   

4.16. internationale samenwerking en jumelages.

In 2016 werd afgetoetst of sommige nog niet deelnemende scholen interesse zouden hebben om een scholenband met een school uit Witzenberg aan te gaan. Verder werd gewerkt aan de programma’s voor volgende jaren, in de onduidelijkheid over het federale beleid ter zake. In 2017 zal de stedenband met Witzenberg 15 jaar bestaan. Dit zal in beeld worden gebracht, o.a. i.s.m. de VVV.

Onze brandweer zal naar Hradistko gaan, en getracht zal worden om met enkele verenigingen van de partij te zijn op uitnodiging van Zilina.   

4.17. Wigo

Een initiatief zal worden ontwikkeld om de naschoolse opvang te complementeren met een bijkomend aanbod vanuit Muzarto en samenwerkende verenigingen zoals de turnkring.

4.18. Ambulance en gezondheid

Onze ambulancedienst heeft een nieuwe tijdelijke locatie ingericht in het voormalige bibliotheekfiliaal op Heikant. De dienst houdt de vinger aan de pols wat betreft de ziekenwagen. De kilometerstand van de ambulance bedraagt ca. 180.000 kilometer, waar elk jaar ca. 35.000 km. bijkomt. 

In 2016 werd een actie “plaspunten” georganiseerd, waarbij ook de gemeente zichzelf inschakelde als toegankelijk “plaspunt”.

In 2017 zal een initiatief ontwikkeld worden waarbij het voorzien van AED’s (automatische defibrillatoren) wordt aangemoedigd.  

Bedrijfsorganisatie

5.1. Nieuwe gemeentesecretaris

In 2016 werd de opvolging van de gemeentesecretaris uitgevoerd. Ivan Kockx begon op 1 juni als nieuwe gemeentesecretaris, waarna op 1 juli afscheid werd genomen van Ronny Frederickx. Dit is uiteraard een belangrijk moment in de interne organisatie die met succes kon afgerond worden. In de loop van 2017 zal de nieuwe gemeentesecretaris geëvalueerd worden zoals het Gemeentedecreet dat vereist.    

5.2. personeelskader

Zoals aangegeven bij het begin van de legislatuur, is de personeelskost streng in de hand gehouden. Wetende dat de kostprijs per hoofd sterk gestegen is, o.a. door de meerkost van de regularisatie van het Gescostatuut naar contractuelen, is het aandeel van de personeelskost t.o.v. de totale exploitatie uitgaven gestegen van 38% in 2015 naar 40% in 2016. Dit is nog steeds heel aanvaardbaar. De personeelskost per inwoner bedraagt daarmee ca. € 404, terwijl dat in gemeenten van dezelfde cluster € 453 is en het Vlaamse gemiddelde € 588 bedraagt.

5.3. Verhoging slagkracht

Nogal wat projecten zitten in de pijplijn om uitgevoerd te worden: nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, woonkwaliteitsverordening, diverse kleine en grote projecten voor verkeersveiligheid, heraanleg begraafplaatsen, enz.  Dit zet uiteraard een grote druk op de technische diensten, zodat het aangewezen is om externe capaciteit in huis te halen om dit op te vangen. € 70.000 wordt daarvoor voorzien (eveneens in 2018).   

Voor de afdeling Vrije Tijd wordt, in afwachting van een grondigere beoordeling, een tijdelijke extra ondersteuning gegeven voor een halftijdse administratieve medewerker op C-niveau.

5.4. Omgevingsloket

De invoering van de Omgevingsvergunning en de digitalisering van de procedures, maar ook het streven naar een nog meer klantvriendelijke benadering, leidt tot een reorganisatie bij de technische diensten met een duidelijker onderscheid in frontoffice en backoffice. Dit zal in 2017 worden doorgevoerd. Zoals de Vrijetijdsbalie al enkele jaren met succes bestaat, zal dan ook de Technische Balie ontstaan waar de Essenaar heel doeltreffend kan geholpen worden.    

5.5. Communicatie

In september 2016 werd een geslaagde opendeurdag georganiseerd. Ook de eraan gekoppelde Village Trail was een schot in de roos. De samenwerking tussen de gemeente en de atletiekvereniging ESAK leverde een mooie symbiose op.

In 2017 zal het dossier van de nieuwe “infopunten” verder worden voorbereid. De in het straatbeeld vertrouwde “kiosken” zijn helemaal uit de tijd, en werden daar waar opportuun weggehaald. Om deze te vervangen, moeten we goed uitkijken naar de mogelijkheden en voorbeelden elders.         

Enigszins gelijk, in het kader van een fris openbaar domein, werd in 2016 opnieuw ingezet op het plaatsen van nieuwe aantrekkelijke straatnaamborden “nieuwe stijl”. Ook in 2017 zal dit worden voortgezet.

5.6. enquête

Sommige gemeenten peilen regelmatig naar de verwachtingen en meningen van hun burgers. Ook onze buurgemeente Roosendaal doet dat. Dit kan gebeuren op verschillende manieren. Ook Essen wil dat gaan doen. € 30.000 is daarvoor uitgetrokken.

5.7. Digitalisering en dienstverlening

Het digitale handtekeningplatform Verifieer wordt momenteel stelselmatig uitgerold. Dat zal nog meer mogelijkheden geven voor een digitale dienstverlening, met een “digitaal gemeentehuis” dat 24/7 open zal zijn. 

+ interne controle (KINA)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.