2016

Rapportering 2016

Inleiding

Met de opmaak van het Budget 2016 kijken we in deze nota terug op het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan dat in december ’13 door de Gemeenteraad is goedgekeurd, en maken we een prognose op van inkomsten en uitgaven passende binnen de beleidsdoelstellingen die de Gemeenteraad voor deze legislatuur heeft goedgekeurd.

De nota heeft grotendeels dezelfde structuur als vorig jaar, zodat het gemakkelijker is om jaar na jaar de evolutie te volgen in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.  

De lezer zal merken dat de uitvoering van de plannen op kruissnelheid is gekomen. Na het planningsjaar 2013 is 2015 dan ook het tweede jaar in deze legislatuur waarin tot uitvoering van de doelstellingen wordt overgegaan. Wetende dat heel wat dossiers, om tot goede resultaten te leiden, een langere voorbereidingsperiode kennen, is het niet abnormaal dat het uitvoeringsritme in 2015 naar boven is gegaan.      

Omgeving

De gemeentelijke financiën zijn uiteraard voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van beslissingen van de federale en Vlaamse overheid. De laatste jaren zitten deze overheden in een bezuinigingsmodus, wat zijn effect heeft op de lokale besturen. Hiervoor kan verwezen worden naar volgende voorbeelden: 

-        Sinds 2013 krijgt Essen jaarlijks € 43.000 minder vanuit de milieusubsidies (“samenwerkingsovereenkomst Milieu”);

-        Vlaanderen is gestopt met het compenseren van de federale vrijstelling voor KI outillage/uitrusting van bedrijven. Dit is een minderinkomst van € 21.500 (t.o.v. 2014, jaarlijks verder te zetten);

-        Essen moet jaarlijks € 12.705 meer uitgeven door de verhoging van de milieuheffing op huisvuil, grofvuil en GFT+;

-        Door de federale belastingmaatregelen zal Essen een jaarlijkse geraamde minderinkomst hebben op het APB van € 16.195,25;

-        De Vlaamse sectorale subsidies (meegenomen in het Gemeentefonds) worden bevroren op het niveau van 2014, met daarbij een korting: dit leidt tot een jaarlijkse minderontvangst van € 21.700;

-        De interlokale samenwerkingsverbanden zullen ca. € 60.000 minder dividenden uitkeren omdat zij onderhevig worden aan de vennootschapsbelasting; 

-        Gesco’s: Met de afschaffing van het gesco-statuut werd ook een loonpremie bevroren op 95%, en werd ook de patronale bijdrage niet in dezelfde verhouding gecompenseerd. Verschil is dat de gemeente elk jaar ca. € 25.000 extra moet uitgeven. Aangezien deze bedragen niet geïndexeerd worden, zal de jaarlijkse meerkost steeds blijven stijgen; 

-        De “Turteltaks” wordt ook geheven op de meters van straatverlichting en openbare gebouwen en zal naar schatting een meerkost van € 7.000 bedragen.

En dan zijn er nog kleinere effecten: de gemeente krijgt geen financiële ondersteuning meer voor het inleggen van feestbussen met oudjaar, onverwacht viel de provinciale subsidie voor het automatische zelfuitleensysteem van de bibliotheek weg (€ 20.000), …  

Uiteraard zijn er ook meevallers:

-        de richting “dans” op Muzarto werd in de loop van 2015 erkend (m.b.t. jeugdleerlingen) zodat deze ook zal gesubsidieerd worden vanuit de Vlaamse overheid;

-        Ook hebben we bevestiging dat de provincie een subsidie zal geven voor de turnhal (10 x € 15.000);

-        De provincie zal eveneens een cofinanciering doen in het Demi More project voor het Rangeerstation (€ 128.500);

-        Vanuit Eandis wordt inmiddels een retributie ontvangen. Ook voor Infrax is deze vanaf 2014 van toepassing gemaakt, maar niet alle voorwaarden blijken vervuld te zijn om deze al betaalbaar te stellen;     

-        Een meevaller is de herrekening van de patronale bijdragen verschuldigd op de pensioenen van het statutair personeel. Deze zullen jaarlijks ca. € 60.000 minder kosten dan eerder ingeschat. 

Het ritme van inning van de planbaten (ingevolge omvorming recreatiezone Wildert naar woongebied met specifiek bosrijk karakter, zgn. “Woonbos”) komt, na de onverwacht hoge inkomsten van vorig jaar, opnieuw op een lager niveau.    

In 2015 werd een succesvol traject afgelegd om de verzekeringspakketten bij elkaar te brengen en opnieuw op de markt te brengen. Het resultaat was zeer goed zodanig dat ruim € 100.000 op jaarbasis kan bespaard worden.    

Na vaststelling van de Rekening 2014, merken we duidelijk dat de maatregelen die in het begin van de legislatuur werden genomen om de gemeentelijke financiën op orde te houden, nu hun positief effect ressorteren. Alhoewel de financieel-economische context voor de gemeenten negatief is, en gezien de hiervoor vermelde besparingen op andere niveau’s, kan Essen toch een goed rapport voorleggen: de autofinancieringsmarge in 2019 gaat omhoog van € 267.028 naar € 476.831, de beleidsdoelstellingen worden gehaald, er wordt geïnvesteerd, én de schuldenlast gaat omlaag!

Een blik op enkele samenwerkingsverbanden

3.1. Het OCMW

De gemeente en het OCMW bereiden intern de inkanteling voor. De beide managementteams hebben daarvoor een traject in gang gezet. Ondertussen werkt het OCMW nog aan een aantal belangrijke inhoudelijke dossiers:

-        De bouw van een nieuw Lokaal Dienstencentrum wordt voorbereid. De bouwaanvraag zal spoedig worden ingediend, waarna de aanbesteding kan gebeuren en kan gestart worden met de bouw van het nieuwe LDC;

-        In de loop van 2016 zal een nieuwe handicar op CNG (aardgas) in dienst worden genomen. Dit was eerst voorzien voor 2015, maar omdat de eerste resultaten van de offertes ontoereikend waren, is deze aankoop verschoven naar 2016;     

-        Het OCMW is een belangrijke partner in de herinvulling van het oude ziekenhuisgebouw. De Ideale Woning heeft aanvaard om in dit project de projectleiding te nemen. Het OCMW met haar strategische partner Klina zijn daarin betrokken met het oog op de inrichting van een nieuwe polykliniek;

-        De vluchtelingencrisis zal ook een effect hebben in onze gemeente. In samenwerking met het gemeentebestuur wordt deze uitdaging op een professionele wijze aangepakt. Via de opening van nieuwe LOI-plaatsen wordt voldaan aan de verwachting van de federale overheid. 

3.2. het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het AGB heeft in de loop van 2015 een aantal dossiers met succes kunnen voorbereiden.

3.2.1. sporthal

Opnieuw moest het AGB overgaan tot een verbreking van de overeenkomst met de uitbater van de sporthal. Sindsdien werd een nieuw spoor bewandeld: enkel de uitbating van de cafetaria werd opnieuw in concessie gegeven. Een nieuwe concessionaris is aangesteld, en tot nu toe verloopt de samenwerking met deze nieuwe concessionaris positief, en zijn ook de reacties van de gebruikers zeer goed. Twee juridische procedures ter afhandeling van de verbroken overeenkomsten zijn momenteel hangende.

Het sportcomplex wordt efficiënt gebruikt. In samenwerking met de gemeente wordt de repetitieruimte voor muziekgroepjes gelokaliseerd in de sporthal. Zo maken we van het geheel een nog meer levendige plaats waar het goed vertoeven is.  

Op het vlak van BTW-regeling moet een systeem van prijssubsidies worden ingevoerd. Dit zal vanaf 2016 in voege gaan.

3.2.2. project St.-Jansstraat

Het project St-Jansstraat staat nog in een vroege fase. Met het Zorgbedrijf Antwerpen is een eerste gesprek geweest om mogelijke interesse te peilen. Het Zorgbedrijf zal in de komende periode een voorstel indienen. Met Wigo is afgesproken dat de speelplaats kan uitgebreid worden op een deel van het projectgebied.    

3.2.3. Rangeerstation

In samenwerking met Kempens Landschap is in de loop van 2015 hard gewerkt aan het dossier Rangeerstation. Er werden verschillende stappen gezet die het project definitief op de rails zetten:  

-        De aanduiding van het architectenkantoor aNNo uit Gent. Dit kantoor is voortvarend aan de slag gegaan, met als resultaat dat een eerste ontwerp van casco-restauratiedossier klaar is. Ook het Regionaal Landschap De Voorkempen heeft een oefening gemaakt voor een inrichtingsvisie op de buitenomgeving. Het project Samentuinen is heel succesvol gelanceerd;    

-        Een open oproep heeft geleid tot de aanduiding van een gesprekspartner die in de loods een ambachtelijke brouwerij wil inrichten. Met deze kandidaat worden besprekingen gevoerd met het oog op het afsluiten van een contract;

-        In de loop van december wordt hopelijk duidelijk of de Europese Demi-More subsidie wordt binnengehaald. Binnen de gemeentelijke cofinanciering zal alvast de provincie Antwerpen voor een cofinanciering zorgen van € 128.500. In 2016 moet duidelijk worden of de Vlaamse overheid zal instaan voor de Onroerend Erfgoedsubsidies. Als deze beslissing positief is, kan in de loop van 2017 gestart worden met de werken;

-        We hebben er bovendien alle vertrouwen in dat deze stappen voldoende zullen aantonen aan de Inspectie Onroerend Erfgoed om in de loop van 2016 een minnelijke schikking af te spreken om een gerechtelijke procedure over de verwaarlozing van het gebouw te vermijden.

In 2016 moet een dossier worden voorbereid inzake de aanleg van de nutsvoorzieningen en eventuele heraanleg van Hemelrijk, wat complementair is met de restauratie van de loods. 

3.3. gemeentelijke vzw Kobie

De gemeentelijke vzw Kobie heeft de uitbating van de Oude Pastorij op een succesvolle manier in handen genomen. De werkwijze verloopt prima en de prijzen blijven “verenigingsvriendelijk”.

Op de vele evenementen en opvoeringen kwamen ongeveer 9.000 mensen af. Er is variatie in het aanbod, en de organisatie verloopt in zijn totaliteit mooi binnen de afgesproken budgettaire contouren. 

Vanuit de NVA/PLE-fractie is het signaal gekomen dat haar vertegenwoordigers niet meer willen binnen de bestuursorganen van de vzw Kobie. In 2016 zal aan deze situatie een oplossing moeten gegeven worden zodat er geen bestuurlijke hindernis overblijft.      

3.4. PZ Grens     

Door de vertraging in de goedkeuring van de rekening, zal de begroting 2016 pas worden goedgekeurd in de loop van januari 2016. We mogen ervan uitgaan dat de PZ Grens verder zal werken binnen het afgesproken meerjarenbudget. Voor het eerst zal de politiezone in de loop van 2016 een lening opnemen om te kunnen investeren in allerlei nieuw materiaal.

In de loop van 2015 werden besprekingen gevoerd met Canina voor een structurele samenwerking op het vlak van opvang van dieren. Deze werden echter niet succesvol afgesloten. Er werd een oplossing gezocht door voor bepaalde gevaarlijke honden samen te werken met een asiel in Roosendaal, maar door een niet overeenstemmende wetgeving kan dit niet doorgaan. 

3.5. Brandweerzone Rand

Het gemeentelijk brandweerkorps is sinds 1 januari jl. opgegaan in de Brandweerzone Rand. Het was de bedoeling van de Brandweerzone om in de loop van 2015 een regeling af te spreken over de overdracht van de roerende en onroerende goederen. Dit is echter nog niet gebeurd. Weliswaar is er ter voorbereiding van deze overeenkomst een waardering gebeurd van het materiaal. De waarde van het rollend (en ander) materieel van Brandweer Essen wordt geschat op € 1.271.392. Na Brasschaat en Malle behaalt Essen hiermee de derde plaats in de zone! In 2016 zullen verdere besprekingen worden gevoerd i.v.m. de (waardering van de) overdracht van het materiaal.  

Om een goede werking te kunnen garanderen, dient de Brandweerzone haar budget te laten stijgen. De loon- en opleidingskosten (vooral van vrijwilligers) liggen veel hoger dan geraamd, en bovendien zullen nog vele (vrijwillige) brandweermannen moeten aangeworven worden.

Op basis van de afgesproken verdeelsleutel (75% inwoners en 25% KI) komt het aandeel van Essen te liggen op 4,30% van het budget. Op een goedgekeurd gemeentelijk aandeel van € 12.192.133,19 komt het aandeel van Essen op € 524.684,77. Dit is een verhoging van ruim € 63.000 t.o.v. vorig jaar! Het valt daarbij te verwachten dat de dotatie ook de volgende jaren nog zal oplopen tot ongeveer € 35/inwoner als gemiddelde voor de zone. Dit betekent nog eens een verhoging van € 5/inw., zijnde ca. € 90.000.     

3.6. Igean

Igean is een belangrijke streekgericht interlokaal samenwerkingsverband. Nadat vorige jaren de samenwerking nog werd uitgebreid door het inbrengen van het containerpark bij Igean, wordt in 2016 de belangrijke operatie doorgevoerd voor de invoering van het diftarsysteem bij het huishoudelijk afval. Ook zullen de gronden achter de school op Wildert worden overgenomen.

In 2016 zal beslist worden over de verlenging van Igean. Dit zal de gelegenheid vormen om opnieuw in te zoomen op de bestaande en mogelijk nieuwe activiteiten.       

3.7. IBO Dolfijn

De samenwerking tussen de gemeente en IBO Dolfijn verloopt goed en binnen het afgesproken budgettaire kader. Tijdens de zomervakanties zijn de beide locaties (Mariaberg Centrum en Wigo) praktisch volzet. Over het gehele jaar sluiten vraag en aanbod heel goed op elkaar aan.    

3.8. VVV

De VVV heeft dit jaar een toeristisch en recreatieve succesvol product gelanceerd, m.n. “Elfje in het Fluisterbos”. Op een aantal maanden tijd namen ruim 900 kinderen deel aan de mooie wandeling in de Wildertse Duintjes. Ook 2016 belooft op toeristisch vlak een mooi seizoen te worden, met o.a. de evenementen rond Klaveren Vrouwke en rond de Dondersteen.      

3.9. Heemkundige Kring

In het meerjarenbudget werd voorzien om in de loop van 2016 een budget van € 25.000 vrij te maken voor de opwaardering van het Heemhuis.

 

3.10. partners op de Erfgoedsite

In samenwerking met het Karrenmuseum, de VVV, de Heemkundige Kring en bvba Kiekenhoeve wordt een nieuw centraal “onthaalplein” gerealiseerd. Dit pleintje zal een hedendaagse en aantrekkelijke aanvulling zijn van het geheel van de erfgoedsite.

Te verwachten valt dat in de loop van 2016 besprekingen zullen gevoerd worden op vraag van de bvba Kiekenhoeve m.h.o. de continuering van de concessie.

3.11. Grenspark

Op vraag van het Grenspark zal ook Essen een structurele subsidie van € 5000 geven aan deze organisatie. Dezelfde vraag werd gesteld aan het district Bezali, de gemeenten Kalmthout, Stabroek en Woensdrecht. In uitvoering van het beheers- en inrichtingsplan van het Grenspark valt te voorzien dat Essen voordeel zal halen uit het nog beter in de markt zetten van het gebied. 

Rapportering over de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen in 2015 en blik op 2016

Essen moet een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente zijn. Tal van beleidsinitiatieven moeten deze ambitie kunnen waarmaken.

Met deze ambitie mogen en moeten we ook naar buiten komen. De beleidsinitiatieven in dit kader mogen wervend zijn en tonen de dynamiek van een moderne en slagkrachtige gemeente. De mensen mogen weten dat men fier mag zijn op Essen. Zo heeft onze gemeente de Burgemeestersconvenant ondertekend, maar met de huidige realisaties en plannen gaan we ook voor andere engagementen (bv. het Charter voor een Verkeersveilige Gemeente van het OVK, ….).

4.1. Fiets- en voetpaden en dorpsherinrichtingen

In april werd het nieuwe fietspad langs de Moerkantsebaan en de nieuwe dorpsinrichting op Hoek feestelijk geopend. Hiermee werd de kroon op het werk gezet van een van de belangrijkste infrastructuurwerken in onze gemeente van de laatste decennia. Zoals aangegeven in de gemeenteraad, blijft de handhaving van de snelheid in de dorpskern een sterk aandachtspunt.

In de loop van 2016 zal de weg worden overgedragen van het Vlaams Gewest naar de gemeente. Het Vlaams Gewest heeft toegezegd om voorafgaand nog het wegdek buiten de dorpskern opnieuw te asfalteren.

Helaas is de ambitie om in de loop van 2015 het fietspad Spillebeek aan te leggen, niet waargemaakt. Het gemeentebestuur blijft echter in gesprek met de eigenaars van de nodige gronden om tot een doorbraak te kunnen komen.

Voor de aanleg van een verhard fietspad op de Hollandse Dreef, waarvoor onze buurgemeente Roosendaal de bouwheer is, is een aanvraagprocedure lopende. Indien succesvol, zal dit in de loop van 2016 kunnen worden uitgevoerd. 

De beslissing over de nieuwe inrichting van Watermolenstraat-Over d’Aa heeft enige vertraging opgelopen. In het begin van 2016 moet de bouwaanvraag worden ingediend, zodat deze in de loop van het jaar kan verkregen worden. Na aanbesteding kunnen de werken dan starten. Het projectbeheer zal een grote capaciteit vergen van onze diensten. Het moet de bedoeling zijn om in 2018 een nieuwe en veilige Over d’Aa te kunnen openen! 

De Vaartstraat aan de kant van Over d’Aa zal verbreed worden aan de kant van de Vaart, zodat er een veiliger en meer comfortabele toegang kan gecreëerd worden. De huidige situatie waarbij een parkeerstrook werd gecombineerd met een smalle straat, was nadelig voor de toegankelijkheid van de hulpdiensten. 

Onze dienst Openbare Infrastructuur heeft in de loop van 2015 het voetpadenplan afgeleverd. Op basis van deze planning kan professioneel en in de tijd uitgezet werk worden gemaakt van een structureel onderhoud en aanleg van voetpaden. Dit zal de kwaliteit van het voetpadennet zeker en vast ten goede komen. In de loop van volgende maanden zal bovendien specifiek op het vlak van voetpaden een detailplanning worden voorgelegd voor de dorpskern van Heikant.  

Het provinciebestuur werkt momenteel aan de verwerving van een aantal percelen om het laatste stuk Fietsostrade op Essens grondgebied te kunnen realiseren.

Het gemeentebestuur nam de beslissing om het Heuvelplein af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. De fietsers en voetgangers komen daarbij op de eerste plaats te staan! Om het sluipverkeer te ontmoedigen, moet de situatie heel nauw worden opgevolgd en maatregelen worden genomen, bv. in Essendonk. Ook de voetpaden in de Watermolenstraat zullen herlegd worden.   

In de loop van 2015 is verschillende keren overleg gevoerd met een werkgroep verkeersveiligheid van de scholen in het centrum van de gemeente. Op basis van dit overleg werd een verhoogde inspanning bekomen van de politie voor het beveiligen van het kruispunt Molenstraat-Kloosterstraat-Stationsstraat. Echter om dit structureel op te lossen, is gekozen om in de loop van 2016 een belangrijk bedrag (€ 80.000) uit te trekken voor het plaatsen van een verkeerslicht op dit kruispunt. Ook het Octopusplan is aan actualisatie toe. Aan de scholen zal gevraagd worden om het huidige plan kritisch te onderzoeken om eventueel nieuwe noden toe te voegen.

Voor het project Kammenstraat werkt Igean aan de verwerving van het laatste nodig stuk grond. Omdat geen minnelijke regeling kon gevonden worden voor deze verwerving, is een onteigeningsprocedure gestart. In de loop van 2016 moet overgegaan kunnen worden tot de bouwaanvraag en aanbesteding van de werken.  

Ook zal in de loop van 2016 een bouwaanvraag worden ingediend voor de heraanleg en rioleringswerken in de Dreef, waarna tot aanbesteding kan worden overgegaan. In samenhang met deze ontkoppeling van de Magerbeek wordt het overstort in de Kleine Aa aangepakt en wordt onderzocht om een verbinding te maken met de vest van de Oude Pastorij.

In de loop van 2015 werd het dossier fietspad Huybergsebaan verder voorbereid. Het studiebureau heeft een “zuidelijke variant” uitgewerkt, wat momenteel op een negatief antwoord stuit van de Vlaamse natuuradministratie, en dit naar aanleiding van de beperkingen die vasthangen aan het natuurgebied waarover het fietspad zou moeten aangelegd worden. In de loop van 2016 moet de beslissing worden genomen of een “noordelijke variant” haalbaar is, of dat anderzijds verder gesproken moet worden over het zuidelijke alternatief. 

In 2015 werd de Steenovenstraat veiliger gemaakt door het aanbrengen van nieuwe betonbanden. Het dossier voor de rioleringswerken in het Woonbos wordt verder voorbereid i.s.m. Infrax, Aquafin en de VMM. Hieraan gekoppeld zal de Steenovenstraat een nieuwe inrichting krijgen.   

Voor de noodzakelijke herinrichting van de gewestweg Kalmthoutsesteenweg in de dorpskom van Wildert, wordt in totaal € 200.000 uitgetrokken voor het starten van een studieopdracht. Met het Vlaams Gewest is afgesproken om het dossier op deze manier een start te kunnen geven. Het Vlaams Gewest heeft momenteel voor deze heraanleg € 900.000 gereserveerd.  

Voor de wegen in het Woonbos worden inspanningen geleverd voor een goed onderhoud. Aanvullend op de uitvoering van het onderhoud door een externe aannemer, wordt ook de eigen technische dienst ingezet voor het onderhoud. Eveneens wordt er stelselmatig meer betonpuin gebruikt, wat tot een duurzamer resultaat leidt.

De invoering van de snelheidszones loopt vertraging op. Daar waar dit voorzien was om in de loop van 2015 ingevoerd te worden, zal dit verschoven worden naar 2016. Wel is het initiatief genomen om de ruilverkavelingswegen autoluwer te maken door deze wegen niet meer als gewone doorgangswegen te laten gebruiken. Net zoals in de meeste andere gemeenten zullen deze wegen dus veiliger worden voor fietsers en wandelaars.  

Niet alles moet echter veel geld kosten: in samenwerking met de scholen en de kindergemeenteraad werd vanuit het gemeentebestuur een “fluo-actie” in gang gezet, om de jongeren aan te moedigen om op weg naar schoof of naar huis fluo te dragen en zo beter zichtbaar te zijn voor de andere weggebruikers.   

Door problemen die we ondervonden bij de aanbesteding is de geleidelijke uitrol van nieuwe aantrekkelijke straatnaamborden ernstig vertraagd. Ondertussen is dit rechtgezet, zodat in 2016 opnieuw nieuwe straatnaamborden in het straatbeeld zullen verschijnen, wat het uitzicht van het openbaar domein sterk zal verbeteren.

Het gemeentebestuur zal bepaalde zebrapaden beter beveiligen door het aanbrengen van puntverlichting. 

4.2. Landelijk en open karakter van Essen

Essen heeft de ambitie om een klimaatneutrale, en dus ook een gezonde gemeente te zijn.

 

Voor de realisatie van de doelstellingen uit het burgemeestersconvenant doen we beroep op de intercommunale IGEAN.  De opmaak van een nulmeting qua CO2-uitstoot is bijna afgerond. Een werkgroep buigt zich over de opmaak van een energie- en klimaatactieplan. Dat zal bepalen hoe de gemeente de CO2-vermindering denkt te realiseren: welke acties komen er en wanneer.  Intussen werden ook binnen de eigen diensten al verschillende maatregelen genomen en worden nog een aantal dossiers voorbereid om energiezuiniger te werken en de CO2-uitstoot te verminderen.

 

De openbare verlichting heeft een nieuw regime van branduren gekregen. Na evaluatie zal deze iets worden aangepast, maar het uitgangspunt blijft gehandhaafd zodat veel energie bespaard blijft (naast de financiële overwegingen, versterkt door de invoering van de “Turteltaks”).  

De bomenteller is een goed instrument om het bomenbestand te monitoren. In de loop van 2015 werden vele bomen aangeplant langs openbare wegen. Langs een deel van Rouwmoer werden zieke kastanjes gerooid en een nieuwe dreef aangeplant. In het Woonbos gebeurden heel wat achterstallige snoeiwerken en voor de eigenaars van het Woonbos Wildert en de weekendzone Horendonk werd in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen-Noord voor de tweede maal een succesvolle bosrandactie georganiseerd.

Een volgehouden inspanning wordt gedaan voor de buurtwegen. Zo werd onder andere de Brabantse Dreef heropend, de eerste fase van de Heyweg gerealiseerd, de verbinding aan het Paviljoen opengesteld,... Vele buurtwegen kregen een eigen naam, naambordjes werden geplaatst en werden opgenomen op het nieuwe Essense stratenplan. Ook in 2016 wordt –al dan niet in samenwerking het Regionaal Landschap De Voorkempen- opnieuw werk gemaakt van de openstelling van enkele trage verbindingen. Dit als volgende stap in het meer en meer toegankelijker maken van deze wegen.

Na de hondenloopzone in de Wildertse Duintjes, werd in 2015 eveneens een hondenloopzone ingericht in het Statiebos. 

Essen stopte vanaf dit jaar met het gebruik van pesticiden. Er werd gezocht naar adequate materialen om te komen tot een effciënt groenbeheer zonder pesticiden.  Nieuw materiaal wordt daarvoor aangekocht, de veegbeurten van straatgoten worden voorafgegaan door onkruidborstels. Verder werd er vooral gewerkt rond sensibilisering, zodat ook buiten het openbaar domein minder pesticiden zouden gebruikt worden en vanuit de bevolking een groter draagvlak wordt gecreëerd voor het werken zonder pesticiden.

In 2016 zullen grote investeringen gebeuren aan gemeentelijke gebouwen om er zonnepanelen op te installeren.

Een nieuwe CNG bestelwagen werd besteld, en zal in de loop van 2016 geleverd worden. Ook het OCMW bereidt de aankoop voor van een CNG-bus als toekomstige handicar. 

Vanaf 2016 zal het huishoudelijk afval worden opgehaald via een doorgedreven diftarsysteem. Dit zal de hoeveelheid restafval verder naar beneden halen.

Het gemeentebestuur wil de buurtbewoners meer betrekken bij het eigenaarschap van het openbaar domein. We zullen buurtschappen aanmoedigen om hiervoor een buurtcontractje af te sluiten. In 2015 werden op een succesvolle manier de “volkstuintjes” gelanceerd op de site Rangeerstation. Een veertigtal Essenaren kunnen er genieten van te werken in een ecologische moestuin, terwijl ze er een babbeltje kunnen slaan met hun buurman-tuinier.

In 2016 zal het concept van autodelen worden uitgewerkt in onze gemeente. Hierover zijn reeds gesprekken geweest met de organisatie Autopia. Ook een wagen uit het gemeentelijk wagenpark zal hiervoor ingezet worden en bovendien komt er een oplaadpunt voor elektrische voertuigen.

Met de jeugdbewegingen werd samengewerkt om ook op kamp duurzaam om te springen met de omgeving. Een drietal kampen werden gequoteerd, waarna de verenigingen een mooie prijs kregen.   

In het sportpark zal verder geïnvesteerd worden in de verbetering van het padenstelsel, en zal bijkomend een beachvolleybalterrein worden aangelegd. Volgend jaar komt er ook een hondenloopzone, een fietsleerpad en zullen op het achterste gedeelte ook een aantal monumentale bomen worden aangeplant. Ook op het vlak van het herstel van de dreven wordt een dossier voorbereid.

Essen kan terecht een bosrijke gemeente worden genoemd: naast het mooie Hemelrijk kunnen onze inwoners gaan wandelen in het kloosterdomein Paters Redemptoristen, in de Wildertse Duintjes, in het Statiebos en natuurlijk ook in de Horendonkse bossen. De sporters kregen aan de Wildertse Duintjes een verlichting bij de fitnesstoestellen, zodat er ook ’  s avonds volop van gebruik gemaakt kan worden. In al deze bossen wordt gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen die vervat zijn in het goedgekeurde Uitgebreid Bosbeheersplan. In 2015 werd ook de nieuwe signalisatie van de toegankelijkheidsregeling aangebracht.

In 2015 werden de bermen voor het eerst gemaaid conform het opgestelde ecologisch bermbeheersplan.

In april 2016 zal het landschapsbeheersplan voor de Oude Pastorij worden opgeleverd. Vanaf dan kunnen ook in dit mooie gebied mooie investeringen gebeuren. De vest kan dan verstevigd worden met een oeverbeschoeiing. Daarvoor wordt deels gerekend op een toelage van de Vlaamse overheid. Met de aanleg van het “stoerwoud” wordt ook dit plekje in onze gemeente verder opgewaardeerd.

Naast deze parken en bossen, werkt de gemeente eveneens aan de begraafplaatsen. Deze moeten stapsgewijze getransformeerd worden in mooie en serene begraafparken. Het voorbije jaar werd heel professioneel de ontruiming van delen van de begraafplaatsen in het centrum en op Wildert uitgevoerd. Op basis van het masterplan zal verder geïnvesteerd worden om deze begraafplaatsen eigentijds te maken en om te vormen tot begraafparken. In 2016 zal tevens het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan voor de begraafplaats Hoek worden goedgekeurd, zodat op dat moment ook op Hoek kan gestart worden met de omvorming.

Rapportage en blik over de overige beleidsdoelstellingen

5.1. Patrimonium

In 2015 werd een versnelling hoger gegaan in het patrimoniumbeleid van onze gemeente. Kleine en grote verbeteringen, verkopen en de voorbereiding van grote dossiers waren aan de orde.

Enkele patrimonia die niet (meer) dienstig zijn zullen begin 2016 definitief verkocht worden (woning, bibliotheekfiliaal Heikant en industriegrond op Rijkmaker). Ook onderzoeken we de juridische status van een aantal landbouwgronden (m.b.t. de landbouwpacht), zodat we zicht krijgen op de mogelijkheden om deze aan te wenden.  

Het is de bedoeling om het eigen patrimonium als een goede huisvader te beheren. Omdat aan verschillende gebouwen de ramen versleten zijn, zal er in één pakket een dossier worden samengesteld voor de vernieuwing daarvan (KLJ-lokaal Jongensschooltje Hoek, Kiekenhoeve en het politiegebouw). Ook in het gebouw van Wigo zullen ramen vervangen worden. Ook de Heuvelhal gaat een binnenrenovatie krijgen, zodat minder mobielen gemakkelijker gebruik kunnen maken van de cafetaria en zodat de sanitairvoorzieningen verbeteren.   

Op verschillende gemeentelijke gebouwen zullen zonnepanelen geïnstalleerd worden. Een deel wordt uitgevoerd in het kader van de samenaankoop met de provincie, en op de loodsen van de technische dienst wordt deze uitgevoerd via het Esco-samenwerkingsverband met Infrax.  Ook de energie-efficiëntie van de loods wordt tegelijkertijd aangepakt.

Met de Phoenix Academy en de vzw Het Groot Verzet zijn besprekingen bezig voor de inhuurneming van de villa Wildertse Duintjes en het Paviljoen. Voor de villa Wildertse Duintjes is alvast een eenjarige overeenkomst afgesloten met de Phoenix Academy.  

Het AGB werkt naarstig verder in het dossier Rangeerstation.

Het “jongensschooltje Hoek” is in 2015 uit het gemeenschapscentrum genomen en in concessie gegeven om erin een dorpscafé uit te baten.        

Over het project “Sint-Jansstraat” (oud schoolgebouw) is een eerste keer gesproken met het Zorgbedrijf Antwerpen. Bekeken wordt welke mogelijkheden er eventueel zouden zijn om in een PPS-kader een project te realiseren. In de loop van 2016 moet de haalbaarheid al dan niet duidelijk worden. 

Onder impuls van het gemeentebestuur wordt werk gemaakt van een nieuwe invulling van het oude kliniekgebouw. De Ideale Woning werd als partner bereid gevonden om de projectlead te nemen, onder goedkeuring van eigenaar GZA. Verschillende mogelijke partners zijn bij dit proces betrokken, o.a. Spectrum, GZA, Klina, DIW, Abbeyfield, enz. In geval van een succesvol vervolg, krijgen we uitzicht op de mogelijkheid om er een geheel vernieuwde polykliniek te realiseren. Het hoeft niet gezegd dat dit een perfecte aanvulling is op de andere ontwikkelingen (Lokaal Dienstencentrum, uitbreiding assistentiewoningen De Bijster, ….) die in deze Woonzorgzone bezig zijn.    

Voor het kloostergebouw van de Paters Redemptoristen heeft Kempens Landschap geen nieuwe bestemming gevonden. De eigenaar, de Paters, zullen verder bekijken welke goede invulling aan de gebouwen kan gegeven worden. Mogelijk in participatie met KL.   

Het Heemhuis is in gebruik door de Heemkundige Kring. Zoals in het meerjarenplan afgesproken, is in 2016 een investering voorzien van € 25.000 voor de opwaardering van dit gebouw. In samenspraak met de Heemkundige Kring zal bekeken worden hoe dit bedrag zal worden ingezet. 

In samenspraak met Igean zal een einde worden gemaakt aan de financiering van de gronden “Beekdal” op Wildert. Deze gronden werden eertijds aangekocht door Igean, met waarborging van de lening door de gemeente, met het oog op het ontwikkelen van deze gronden. Een deel van de gronden heeft gediend voor de oprichting van de kleuterschool en de aanleg van de parking. Aangezien het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan het overblijvende deel van de gronden heeft “bevroren”, en het ook de huidige wens is van het gemeentebestuur om deze gronden ook op lange termijn als open ruimte te behouden, wordt ervoor gekozen om de budgettaire inspanning te doen voor de kapitaal- en renteaflossingen.   Voor dit beekdal loopt een dossier bij de Vlaamse regering om deze te erkennen als signaalgebied. Indien dit goedgekeurd wordt is het de bedoeling om ze nadien via een RUP om te vormen tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied en gedeeltelijk tot natuurgebied.

5.2. Verenigingen

Zoals de voorbije jaren blijft onze gemeente haar verenigingen koesteren.

Het voorbije jaar werd het evenementenloket opgericht, met daarbij het centraliseren van de uitleendienst binnen de afdeling Vrije Tijd. Door het geheel “in één hand” te brengen, zal deze dienstverlening nog beter kunnen gebeuren. In de loop van 2016 zal een globale evaluatie worden gemaakt van het uitleensysteem, en zullen toekomstgerichte beslissingen kunnen genomen worden. Ook werd in 2015 een eenvormig aanvraagsysteem ingevoerd voor de subsidie van verenigingen.

Met het verdwijnen van het café Hoek City kwamen een aantal verenigingen op Hoek in de problemen. Hun vaste stek dreigde te verdwijnen. De oplossing werd gevonden in het jongensschooltje, dat als gemeentelijke accommodatie ter beschikking werd gesteld om er een dorpscafé uit te baten. 

De uitbating van de sporthal Hemelrijk lijkt op het goede spoort gekomen te zijn. Gekeken wordt hoe het zaalbeheer beter kan aangepakt worden. Ook in het sporthalcomplex wordt momenteel volop gewerkt aan de inrichting van een repetitieruimte voor muziekgroepjes. Deze vraag lag al lang op tafel, en kan nu eindelijk ingevuld worden. De Heuvelhal zal verbeterd worden zodat de sporters en andere gebruikers van een meer kwalitatieve accommodatie kunnen gebruik maken.

Het gemeentebestuur werkt verder aan de oprichting van een turnhal. Met de scholen van Mariaberg en de turnverenigingen worden gesprekken gevoerd om te komen tot de oprichting van een vzw, die deze zaal zal bouwen en in beheer gaat nemen. Vanuit het provinciebestuur is er inmiddels het signaal gekomen dat we daarvoor kunnen rekenen op een tienjarige jaarlijkse aflossingssubsidie van € 15.000. In de loop van 2016 kunnen ook de bouwplannen verder vorm krijgen zodat nadien ook een bouwaanvraag kan ingediend worden. 

In 2015 werd een subsidie bekomen voor realisatie van mooie ruiter- en menroutes. Deze routes zijn zowel sportief-recreatief als toeristisch een meerwaarde voor Essen. In 2016 zullen deze volop kunnen gebruikt worden en hopen we ook vele niet-Essenaren naar onze gemeente te lokken met dit aanbod. 

5.3. Bedrijven, centrum- en parkeerbeleid

Net zoals in andere gemeenten, staat het klassieke winkelconcept onder druk. Het internetwinkelen zorgt ervoor dat het klassieke winkelpatroon sterk en snel verandert. Toch is het belangrijk dat ook in de toekomst genoeg winkelaanbod behouden blijft in het centrum van de gemeente. Vandaar zal het gemeentebestuur in samenspraak met Unizo een bevraging doen van de handelaars in het centrum. Zo zal nog beter kunnen ingeschat worden welke verwachtingen er leven naar de gemeente, om samen te werken aan een toekomstgericht en winkelvriendelijk beleid.  

In het voorbije jaar werd gewerkt aan de verbetering van parkeervoorzieningen en de veiligheid in het centrum van de gemeente. Parkeervakken werden geschilderd zodat automobilisten op een meer efficiënte manier kunnen gebruik maken van de parkeerstrook.

In 2016 zal opnieuw de blauwe zone worden gehandhaafd, zodat de langparkeerders worden ontmoedigd en de parkeerplaatsen beter beschikbaar komen voor de klanten van de winkels. Na evaluatie zal moeten blijken of het systeem moet bijgestuurd worden.    

Een verkeersveilig centrum draagt bij aan een aantrekkelijke winkelomgeving. In 2016 zullen alvast een verkeerslicht op het kruispunt Stationsstraat-Molenstraat-Kloosterstraat, en het afsluiten voor doorgaand verkeer van het Heuvelplein, daartoe bijdragen. De gemeente blijft in gesprek met de politie en met de verkeerswerkgroepen van de centrumscholen om nog bijkomende verbeteringen aan te brengen. Eveneens wordt stelselmatig gewerkt aan de realisatie van een noord-zuid trage wegverbinding tussen het Heuvelplein en de Nollekensstraat.

Met enkele mooie projecten (“De Watermolen”, “Smeyershof” en “Karamel”) kent het woonpatrimonium in onze gemeente een mooie aanvulling. Ook de initiatiefnemers van het project “’t Dorp” (vroegere Ipsam binnengronden) staan in de startblokken om te starten met de bouwaanvraagprocedure. Enkele verwervingen van gronden moeten daartoe nog gebeuren. De Ideale Woning werkt in samenspraak met verschillende partners aan de herbestemming van het oude kliniekgebouw. Verder is ook Aldi bezig om ruimte te verwerven om een nieuwe winkel te bouwen in het centrum van onze gemeente. De voorkeur gaat uit naar de huidige locatie, om zodoende versterkend te werken naar de winkelkern in de buurt.  

Een nieuw RUP om de ongebreidelde bouw van appartementen beter te begeleiden (lokalisatie in de centrumassen) zal ervoor zorgen dat er een betere differentiatie komt in het woonaanbod. Eveneens wordt ingezet op de woonkwaliteit, zodat op termijn meer stimulansen komen om in het centrum en elders de oude en kwalitatief ondermaatse woningen te vervangen.    

Een verkeersstudie moet uitmaken welke aanpassingen aangewezen zijn om het kruispunt Stationsstraat-Nieuwstraat meer verkeer te laten verwerken, op een veilige manier. Met de projecten die in de pijplijn zitten of in aanbouw zijn, is er immers vooral ten noorden van de Stationsstraat een uitbreiding aan verkeer te verwachten.   

Ook op Rijkmaker worden inspanningen geleverd om kwalitatieve ruimte te bieden aan ondernemers. In de Peepolderlaan is opnieuw een grondstuk verkocht, zodat enkel nog het grotere perceel aan de Rijkmakerlaan overblijft. In 2015 werd eveneens de groenvoorziening aangelegd via het parkmanagement van Igean.

De POM en de gemeente hebben de ontwikkelingsvisie vastgelegd voor de uitbreiding van Rijkmaker aan de Postbaan. Het laat zich uitschijnen dat deze gronden redelijk snel zullen aangewend worden, zodat het RUP fase 2 kan gestart worden, waarbij, net zoals in de Peepolderlaan, een CO2-neutraal bedrijventerrein gerealiseerd zal worden.    

5.4. Overige beleidsonderwerpen

5.4.1. lokaal woonbeleid. In de loop van 2015 werden nieuwe sociale woningen in gebruik genomen in de wijk Statievelden en werden woningen herbouwd in de Kloosterstraat. De toewijzing van de sociale huurwoningen verliep zeer succesvol dank zij het lokaal toewijzingsreglement, waarbij Essenaren meer voorrang kregen. Verder wordt gewerkt aan de projectvoorbereiding van de tweede fase in het project Heikantstraat.

In de loop van 2016 zullende sociale kavels op de markt worden gebracht in de wijk Statievelden.

5.4.2. Woonkwaliteit. In 2016 zal een woonkwaliteitsverordening worden ingevoerd, als instrument om de woningkwaliteit in de gemeente te verhogen. Het gemeentelijke reglement op woonpremies kan eindelijk in de praktijk worden gebracht nu ook de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen inzake de Vlaamse premie, waarmee onze gemeentelijke subsidie gekoppeld is. De gemeentelijke woonpremie wordt daarvoor (weliswaar op details) aangepast. Ook worden stelselmatig controles uitgevoerd op de leegstand in onze gemeente. Meer dan vroeger worden deze leegstaande woningen gescreend en opgenomen in het leegstandsregister. 

5.4.3. Ruimtelijke ordening/handhaving. In 2016 wordt verder werk gemaakt van het handhavingskader op stedenbouwkundig vlak. Het handhavingsplan dient geformaliseerd te worden. Het instrument “omgevingsvergunning” loopt op Vlaams niveau vertraging op, zodat ook op gemeentelijk vlak de voorbereiding ervan uitgesteld is.  

Er wordt verder werk gemaakt van een nieuw en meer beperkend kader op het vlak van bouw van appartementen. Er wordt sterk aan gedacht om dit te doen via een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan, naar het voorbeeld van de manier van aanpak zoals dat in Brasschaat is gebeurd.

Het valt te voorzien dat het RUP Begraafplaats Hoek in 2016 kan gefinaliseerd worden. In functie van de ontwikkelingen op camping Wildertse Rust zal ook worden verder gewerkt aan het RUP Recreatie Wildert.

In 2016 zal een start gegeven worden aan de actualisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het huidige GRS wordt tien jaar oud, en heeft nood aan actualisatie. Indien mogelijk zullen daarin meer woonmogelijkheden worden gegeven aan Horendonk en Hoek.     

In het RUP Nieuwstraat-Oost is opgenomen dat stelselmatig een trage wegverbinding wordt gerealiseerd parallel aan de Nieuwstraat vanuit het Heuvelplein tot aan de Nollekensstraat. Via een aantal bouwprojecten (Smeyershof en Lonka) wordt hier reeds op ingespeeld. De gemeente zal in 2016 trachten om een insteekweg te verwerven tussen het Heuvelplein en het Jeugdheem. Ook dit deel maakt op termijn deel uit van deze trage verbinding, maar kan reeds op korte termijn een oplossing geven aan de noodzaak om vanuit het Jeugdheem een bijkomende nooduitgang te hebben.  

5.4.4. Eindejaarsbussen/speelpleintje/stoerwoud. Zoals vorig jaar, zal ook met oudjaar ’15-’16 een inspanning worden geleverd om eindejaarsbussen te laten rijden. Het voorbije jaar werd het speelpleintje “Destenhoekje” ingericht, het eerste in de wijk Hoek. In 2016 zal een speelpleintje in de wijk Statievelden worden ingericht, en wordt werk gemaakt van de inrichting van een “stoerwoud” aan de Oude Pastorij. Dit stoerwoud zal een mooie aanvulling en meerwaarde zijn voor de gehele omgeving van de Oude Pastorij. De buurtspeelpleintjes worden systematisch gescreend om mee te groeien met de wijk en te renoveren waar nodig.

5.4.5. Zwemmen. De beslissing om het zwembad te sluiten, werd vervolgd door het opzetten van een regeling voor de scholen en individuele zwemmers om elders te kunnen gaan zwemmen. Dit is met goed gevolg kunnen ingevoerd worden.

5.4.6. Muzarto. Bij Muzarto werd eindelijk de richting “dans” (voor jongeren) erkend door de Vlaamse minister van Onderwijs, zodat eindelijk enige (loon)kosten kunnen uitgespaard worden.

5.4.7. Bibliotheek. In 2015 werd sterk geïnvesteerd in de bibliotheek. Een automatisch uitleensysteem werd ingevoerd en de openingsuren werden verruimd. 

5.4.8. Erfgoed. Een poging om een in de regio een erfgoedconvenant te laten goedkeuren, is niet gelukt. Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een interlokaal samenwerkingsverband (“intergemeentelijke projectvereniging erfgoed Voorkempen”) om mogelijk nieuwe projecten uit te werken. In 2016 zal een kunstwerk worden geplaatst ter ere van 50 jaar Molenheidevrienden en de 50ste cyclocross die in Essen in 2015 werd gereden. 

5.4.9. Evenementen. In 2015 werd het budget voor de organisatie van grote evenementen gebruikt om de Essenaren op een goedkope manier te kunnen laten kennis maken met de cyclocross. Meer dan 1300 Essenaren hebben ervan gebruik gemaakt. De meshdoeken die in het kader van de herdenkingen rond de “Grooten Oorlog” werden geplaatst, zullen nog een aantal jaren blijven bestaan. Intussen wordt gedacht aan een vervolg naar 2018, en werkt Muzarto aan een groot totaalspektakel voor 11 november 2018.

In 2015 werd “t Park Zomert” georganiseerd, een combinatie van een aantal gemeentelijke evenementen. Na evaluatie werd beslist om dit tweejaarlijks te organiseren.

5.4.10. Internationale samenwerking. De samenwerking met Witzenberg loopt verder. We moeten helaas vaststellen dat de scholenband tussen Mariaberg en de Waverenschool op een laag pitje is komen te staan en on hold wordt gezet. 

. Een efficiƫnte bedrijfsorganisatie

De achterliggende organisatie van het gemeentebestuur moet slagkrachtig zijn, waarbij een moderne bedrijfsvoering steeds de richtinggevende norm moet zijn. De juiste mensen op de juiste plaats, een goede organisatie en goede werkmethoden zijn daartoe de nodige instrumenten.

6.1. Ambtelijke organisatie

Onze ambtenaren zijn onze belangrijkste “grondstof”. Daarom werd in 2015 een personeelsdeskundige aangeworven, zodat het HRM-beleid op een professionele manier kan uitgebouwd worden.

Ook werd in 2015 een aanpassing doorgevoerd in het organigram:

-        De onderwijsdienst werd onder de afdeling Vrije Tijd gebracht, omdat dat meer aanleunt bij de horizontale benadering van de onderwijsbevoegdheid. De gemeentelijke onderwijsdienst is meer dan enkel de voorbereiding van taken als inrichtende macht van onze twee gemeentelijke scholen.

-        De functie “integrale veiligheid” is voor het eerst opgenomen in de titulatuur zodat het duidelijker is dat dit beleidspunt ook verankerd zit in de gemeentelijke administratie.

-        Eveneens werd binnen Vrije Tijd de evenementendienst gecentraliseerd in het evenementenloket, zodat ook de “frontoffice” van het gehele gamma van uitleenmaterialen daar is ondergebracht.

-        Onze mensen van het zwembad worden als technische medewerkers eveneens aangestuurd door de afdeling Vrije Tijd. De invulling van hun functie in het sportpark moet nog verder verfijnd worden, zodat de zaalwachterfunctie beter tot zijn recht kan komen.    

Om  nog beter te kunnen werven, is in 2015 het initiatief genomen om een bedrijfsfilmpje op te nemen, zodat een dynamisch beeld gegeven wordt van de organisatie.

In 2016 zal een nieuwe gemeentesecretaris in dienst komen. De procedure daartoe is volop aan de gang.

Eveneens zal een vervanging van de huidige conducteur der werken (vooral toezicht op externe aannemers) moeten georganiseerd worden. 

6.2. Samenwerking

De managementteams van het OCMW en de gemeente werken verder aan de voorbereidingen van de integratie van beide besturen. Meer en meer aankopen worden samengedaan.

Met de buurgemeenten wordt verder samengewerkt, bv. in het kader van gezamenlijke aanbestedingen.

Ook wordt actief gekeken naar mogelijkheden om (projectmatige) subsidies te bekomen. Een goed voorbeeld is uiteraard het dossier “Rangeerstation”, maar ook blijft het gemeentebestuur actief in het (nieuwe) kader van Leadersubsidies.    

6.3. Communicatie

De gemeentelijke communicatie is geschoeid op een moderne leest, met o.a. een kwalitatief infomagazine gekoppeld aan een moderne website. Toch mag niet worden stilgezeten. Vanaf 2016 zal een beperkt budget vrijgemaakt worden om de berichten via Facebook nog doeltreffender te kunnen verspreiden.

Omdat communicatie enorm belangrijk is, zowel in de fase van de planvorming als in de uitvoering van infrastructuurwerken, heeft het gemeentebestuur voor het eerst een communicatiebureau onder de arm genomen om de gemeente daarin te begeleiden. Het bureau Cibe zal onze eigen communicatiedienst bijstaan in de projectcommunicatie. Op deze manier zullen de Essenaren op een nog betere manier betrokken worden bij allerlei belangrijke projecten. Zeker voor grote projecten als Over d’Aa zal op een moderne en toegankelijke manier met de burger gecommuniceerd worden. 

In 2016 zal opnieuw een enquête worden georganiseerd bij de bevolking van Essen. Zo kunnen we objectief peilen naar de verwachtingen en bekommernissen van de Essenaren, zodat de gemeente daar nog beter op kan inspelen.

Verder wordt gedacht aan de organisatie van een Open Deurdag. Vijf jaar na de laatste, bij de inhuldiging van de vernieuwbouw van het gemeentehuis, kan dit opnieuw de gelegenheid bieden aan de mensen om eens te komen kijken achter de schermen van het gemeentehuis.  

 

 

6.4. Digitalisering en dienstverlening

In 2016 zal een digitaal platform in gebruik komen, met de mogelijkheid om via digitale handtekening documenten officieel te kunnen uitwisselen. Een interne werkgroep houdt permanent zicht op mogelijkheden om de dienstverlening naar de bevolking verder te verbeteren.      

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.