2015

Rapportering 2015

Omgeving

Met de opmaak van het Budget 2015 kijken we terug op het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan dat in december ’14 door de Gemeenteraad is goedgekeurd, en maken we een prognose op van inkomsten en uitgaven passende binnen de beleidsdoelstellingen die de Gemeenteraad voor deze legislatuur heeft goedgekeurd.

Zoals genoegzaam bekend is de financieel-economische omgeving waarbinnen onze gemeente moet werken allerminst positief gewijzigd. De positieve ontwikkeling van inkomsten uit de planbaten daar gelaten, zien we een forse terugval op het vlak van (voorspelde) inkomsten uit de inkomstenbelastingen. Bovendien ondervinden we de invloed van forse besparingen op het niveau van sectorale (Vlaamse) toelagen (cultuur en sport). Daar waar het politiebudget streng in de hand wordt gehouden, ondervinden we –zeker op termijn- de meerkost van de Brandweerhervorming. Tevens zal ook de overdracht van de exploitatie van het containerpark zorgen voor een verhoging van de dotatie aan IGEAN.

Omdat er meer zicht is op de perspectieven in de ontwikkeling van het Rangeerstation, én door een rationele doorrekening van de budgettaire situatie van het AGB, zullen er de volgende jaren meer middelen gaan naar het AGB. Deze beweging zal het mogelijk maken om een schitterende ontwikkeling tot stand te brengen om en rond het Rangeerstation.     

Voor volgende jaren is het onzeker hoe enkele factoren zullen evolueren: de subsidies voor Gesco-personeel zullen verminderen. Vraag is met hoeveel. Welke evolutie de inkomsten uit de planbaten zullen zijn, wordt aan de gemeente niet kenbaar gemaakt. Zoals in het meerjarenplan beslist, zal vanaf 2015 de activeringsheffing worden ingevoerd. Ook op dit vlak moeten we afwachten of de gebudgetteerde inkomsten ook reëel zullen kunnen geïnd worden. Bovendien valt te vrezen dat de dividenden van de interlokale samenwerkingsverbanden negatief zullen beïnvloed worden door de vennootschapsbelasting die van toepassing zal gebracht worden op de intercommunales.                 

Deze ontwikkelingen leiden tot een kleinere, maar nog steeds positieve autofinancieringsmarge in 2019 van € 267.028..

Met het budget 2015 voeren we het Meerjarenplan stapsgewijze uit, gaan we in op de ontwikkelingen van het jaar 2014, en dynamiseren we de mogelijkheden voor het Rangeerstation

Samenwerkingsverbanden

Het gemeentebestuur werkt samen met tal van andere organisaties met wie het een structurele band heeft. Het voorbije jaar werden de dotaties aan deze organisaties iets ingekort en/of streng in het oog gehouden.  

Het OCMW blijft, ondanks de korting op de dotatie, op een hoog niveau werken. Het dienstenchequebedrijf werd zoals afgesproken naar een niveau teruggebracht dat gerelateerd is aan de oorspronkelijke doelgroep. Eveneens wordt een belangrijk bouwdossier voor de oprichting van een nieuw Lokaal Dienstencentrum voorbereid. In 2015 zal een nieuw radiologietoestel worden aangeschaft voor de Polykliniek, en zal een nieuwe “handicar” in dienst komen.     

Het AGB heeft in 2014 een fors bestuurlijk werkritme gekend. De samenwerkingsovereenkomsten liggen ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad van 16 december. Eveneens verdient de relatie met de concessionaris van de Sporthal Hemelrijk bijzondere opvolging. Vanaf 2015 maakt ook het AGB gebruik van de BBC.    

De PZ Grens werkt op een sobere maar efficiënte manier. Ondanks de relatief hoge personeelskost en de besparingen in de federale dotaties, kan de PZ Grens binnen het afgesproken budget blijven werken, ook in 2015.

Met de Politiezone werd afgesproken om vanuit de politie een structurele financiële ondersteuning te geven aan Canina. Deels op basis van een basisbedrag, deels op basis van het aantal dieren dat bij Canina wordt ondergebracht. Onderhandelingen met Canina worden opgestart. (in afwachting van de uitwerking van deze regeling wordt nog de nominatieve toelage nog behouden).    

Met Kalmthout en Wuustwezel werd in 2014 verder het pad bewandeld om intens samen te werken, bv. via een aantal gezamenlijke aanbestedingen. Zodoende kunnen door schaalgrootte meer voordelige prijzen worden bedongen. Ook hebben de Managementteams van de drie gemeenten gezamenlijk overlegd voor verdere samenwerking te verkennen en om expertise uit te wisselen.    

Met Igean werd de samenwerking uitgebreid door het gemeentelijk containerpark over te hevelen. Zodoende zal de Essenaar kunnen rekenen op een nog meer uitgebreide service, bv. door ruimere openingsuren en de mogelijkheid om ook in andere containerparken terecht te kunnen.

De gemeentelijke vzw Kobie blijft een succesformule. De samenwerking met “het veld” verloopt goed, en menig Essenaar kan genieten van de voorstellingen en activiteiten die op een kostenefficiënte manier worden georganiseerd.

Door de uitbating van de Oude Pastorij naar de gemeentelijke vzw Kobie over te hevelen, werd de samenwerking nog geïntensiveerd.  

Ook het meerjarenbudget dat afgesproken werd met het Centraal Kerkbestuur wordt gerespecteerd. Deze kredieten, die door de gemeenteraad eerder waren goedgekeurd, waren echter nog niet verwerkt in het gemeentelijk financieel meerjarenplan.  

Met het Karrenmuseum, de VVV, Heemkundige Kring en bvba Kiekenhoeve werd een plan afgesproken om de “erfgoedsite” een nieuwe “inkom” te geven. Een nieuw aan te leggen centraal onthaalplein (met bv. een oplaadpunt voor elektrische fietsen) werd uitgewerkt en gezamenlijk goedgekeurd. Dit is alvast een eerste stap in de opwaardering op meerdere terreinen van deze omgeving. Te onthouden valt dat ook het Grenspark Kalmthoutse Heide-De Zoom deze site heeft aangeduid als onthaalpoort van het Grenspark, met als thema “Leven”. In de toekomst kunnen projecten op en rond de erfgoedsite onder dit thema verder een mooie plaats krijgen als een van de vier poorten van het Grenspark. 

Meer en meer manifesteert de vzw Kempens Landschap zich als een structurele partner van het gemeentebestuur. De kennis die de vzw in huis heeft komt duidelijk ten goede aan de ontwikkeling van het Rangeerstation en van het domein Paters Redemptoristen.

Een nieuw verhaal: de Brandweerzone Rand

Vanaf 1 januari e.k. wordt het gemeentelijk brandweerkorps onderdeel van de Brandweerzone Rand. Daartoe is in de regio van 21 gemeenten veel werk geleverd, niet in het minst om de continuïteit in de werking van de 15 betrokken brandweerkorpsen te garanderen. De voornaamste uitdaging is dat onze huidige Essense brandweerlieden ook in de toekomst op een minstens evenwaardige manier erkend en gewaardeerd blijven worden, en zodoende ook in de toekomst even sterk gemotiveerd blijven. Om de binding met onze lokale gemeenschap te behouden, wordt ervoor gekozen om de Vriendenkring van de Essense brandweer vanuit het gemeentelijk budget te blijven ondersteunen.

Zoals afgesproken in de Brandweerraad, bepaalt de toe te passen verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties dat Essen 4,26% van het gemeentelijk aandeel van het budget van de Brandweerzone op zich neemt. In grootteorde komt dit voor 2015 grosso modo neer op een voortzetting van de budgettaire inspanningen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. In de loop van 2015 zullen er regelingen worden getroffen voor de overgang en verrekening van het roerend en onroerend goed.      

Eveneens zoals afgesproken, is het gemeentebestuur tot op het einde blijven investeren in de brandweer. In 2014 werd nog een nieuwe materiaalwagen besteld, die in de loop van het voorjaar 2015 zal geleverd worden.

Rapportering over de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen in 2014 en blik op 2015

Het is een duidelijke beleidsprioriteit om in de huidige legislatuur sterk in te zetten op een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente.

In de loop van 2014 werden dan ook grote inspanningen gedaan om deze doelstellingen in de praktijk om te zetten. Deze inspanningen zullen ook de volgende jaren worden voortgezet.

4.1. Fietspaden en dorpsherinrichtingen

Het meest duidelijk komt dit tot uiting in de voortvarende aanpak bij de uitvoering van de omvangrijke werken op de Moerkantsebaan en op Hoek. Dankzij de gevraagde flexbiliteit en dankzij vele inspanningen op het vlak van communicatie met de bewoners gaan de werken relatief snel vooruit en wordt de hinder daar waar mogelijk beperkt. Tegen de zomervakantie 2015 zullen de werken klaar zijn en zal de Hoekenaar kunnen genieten van een nieuw mooi dorpscentrum.

Voor de aanleg van het fietspad “Spillebeek” werden besprekingen gevoerd met de betrokken eigenaars. Deze zitten in een eindstadium. Verwacht mag worden dat in de loop van 2015 het fietspad kan aangelegd worden. Het zal een mooie aanvulling zijn op het netwerk aan toeristische en recreatieve fietspaden. Verwacht mag worden dat door dit fietspad, én door de aansluiting aan het nieuwe fietspad tussen Essen en Hoek, vele toeristen en recreanten worden aangetrokken. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid, maar ook aan de economische baten van een toeristisch aantrekkelijke gemeente.  

Na bespreking met de gemeente Roosendaal zal er door onze Nederlandse buurgemeente worden geïnvesteerd in een verhard fietspad op de Hollandse Dreef. Deze realisatie zal een belangrijke meerwaarde zijn voor de recreatief-toeristische infrastructuur in onze gemeente. Dit is zeker het geval in relatie met de andere fietspaden Spillebeek en Moerkantsebaan.  

In samenwerking met Igean werd het fietspad gerealiseerd tussen de Nieuwmoersesteenweg en de Peepolderlaan. Vele fietsers maken er reeds gebruik van.

Eveneens maken vele fietsers gebruik van de Fietsostrade. Zoals geweten, is dit een realisatie van het provinciebestuur in samenwerking met de gemeente. Het onderhoud en verlichtingskosten zullen gedragen worden door de gemeente. Het provinciebestuur werkt momenteel aan de verwerving van een aantal percelen om het laatste stuk Fietsostrade op Essens grondgebied te kunnen realiseren. Pendelaars, maar ook recreanten, maken vandaag al veelvuldig gebruik van deze succesformule.  

Voor een aantal andere dossiers zijn ontwerpers aangesteld c.q. plannen aan het uitwerken. Dit geldt voor het fietspad langs de Huybergsebaan en voor de herinrichting Watermolenstraat/Over d’Aa.

Inmiddels heeft het studiebureau Infrabo een eerste bespreking gevoerd voor de aanleg van een fietspad langs de Huybergsebaan (deel Kalmthoutsesteenweg-Collegelaan). Twee varianten –één langs zuidelijke en andere langs noordelijke kant- worden afgewogen. Eerder werd een eerste bespreking gevoerd met een van de grondeigenaars langs zuidelijke kant.

In de loop van de volgende maanden zullen varianten voor de heraanleg van Over d’Aa aan de bewoners worden voorgelegd. In de loop van 2015 moet tot aanbesteding van de werken kunnen worden overgegaan.   

Voor het project Kammenstraat werkt Igean aan de verwerving van het laatste nodig stuk grond. In 2015 moet tot aanbesteding van de werken kunnen worden overgegaan. 

Parallel met de rioleringswerken Dreef wordt voortvarend gezocht naar mogelijkheden om de Magerbeek aan te sluiten aan de vest van de Oude Pastorij. Verwacht mag worden dat al deze projecten de volgende jaren in uitvoering kunnen gaan.

Voor het fietsvriendelijker maken van de Steenovenstraat zullen in de loop van volgende maanden verdere initiatieven genomen worden.

Met het Vlaams Gewest (AWV) zijn gesprekken gestart i.v.m. de heraanleg van de Kalmthoutsesteenweg in de dorpskom Wildert. In de loop van 2015 moeten deze uitmonden in een concrete visie en afbakening van het project.   

In het Woonbos werden verschillende wegen onderhouden met betonpuin.  Verder onderzoekt men hoe men door systematisch onderhoud, met het opduwen van de kanten met minder extern aangevoerd materiaal een beter resultaat kan bekomen.

Door meer snelheidscontroles en door een aanpassing van de wegboord werd de Huybergsebaan in 2014 beter beveiligd. In de loop van 2014 zijn er plannen uitgewerkt voor de invoering van snelheidszones in onze gemeente. In de loop van volgende maanden zullen deze geconcretiseerd worden, m.h.o. invoering in de loop van 2015.

Op het vlak van signalisatiewerken en bewegwijzering moet een tandje worden bijgestoken. Het is de bedoeling om enerzijds een eenvormige bewegwijzering in te voeren, met een mooie uitstraling. Anderzijds willen we een duidelijkere en efficiëntere aanduiding van fietssuggestiestroken. Via het budget van de openbare verlichting moeten daar waar nodig zebrapaden d.m.v. puntverlichting beter kunnen aangeduid worden.   

4.2. Landelijk en open karakter van Essen

Essen sluit zich actief aan bij “Klimaatneutraal 2020”. Door de goedkeuring van de Burgemeestersconvenant gaan we een stap verder. Daarvoor zal ook Igean ingeschakeld worden om actief in te zetten op een klimaatneutrale gemeente. Zoals ook IOK doet voor de Kempense gemeenten, zal ook Igean extra capaciteit vrijmaken voor de opmaak, én uitvoering, van plannen om klimaatneutraal te worden.  

Vanaf dit jaar gebruikt de gemeente geen pesticiden meer om het openbaar domein te onderhouden.. Voor de begraafplaatsen blijven we nog enkele jaren toegelaten pesticiden gebruiken. Eens de begraafplaatsen een per een heringericht zijn, kunnen we ze later pesticidenvrij beheren.

De gemeente kocht via Infrax een elektrische wagen en ook het OCMW maakte via een proefproject van Eandis kennis met elektrisch rijden. Een aankoopdossier voor de vervanging van de lichte vrachtwagen van de technische dienst (CNG) en elektrische dienstfietsen wordt voorbereid.

I.s.m. Infrax werd een rationalisering van het openbaar verlichtingsnet doorgevoerd.

Het bermbeheersplan, opgesteld door de dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid van het provinciebestuur krijgt vanaf 2015 uitvoering.

Stapsgewijze zullen de gemeentelijke bossen op een duurzame manier beheerd worden en op termijn worden omgevormd tot loofbossen. Met het nieuwe kinderbos op Horendonk is daar een eerste uitvoering aan gegeven. In 2014 werd een diepe achtergrond aangekocht in het Statiebos. Deze aankoop maakt het mogelijk om het Statiebos op te waarderen. Ook de “bomenteller” is uitgewerkt, en op de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk gemaakt. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer werd het drevenpatroon langs de Antwerpsesteenweg hersteld.  In tal van straten werden dode en zieke bomen vervangen en ook verschillende straten werden bijkomend aangeplant (Vissenheuvel, Bredestraat, Sint-Jansstraat,…). Langsheen de Rouwmoer zal in 2015 een project uitgevoerd worden ter vervanging van de zieke kastanjebomen.

In de Wildertse Duintjes werd de eerste hondenloopzone in gebruik genomen. De aanleg ervan in het Statiebos en het Hemelrijkpark worden voorbereid.

Er zijn sterke inspanningen gebeurd in het kader van de Trage Wegen. Deze zijn letterlijk “op de kaart” gezet. Bovendien wordt er geïnvesteerd om deze toegankelijk te maken als een effectieve verbinding voor de zwakke weggebruikers (bv. het Kamgraspad).

Menig Essenaar komt inmiddels rustig vertoeven in het schitterende domein Paters Redemptoristen. Het voorbije jaar werden daar door een sociaal economiebedrijf ingrijpende beheerswerken uitgevoerd. Kempens Landschap zoekt inmiddels verder naar een nieuwe bestemming voor de kerk en het kloostergebouw.

Het gemeentebestuur wil de buurtbewoners meer betrekken bij het eigenaarschap van het openbaar domein, bv. via een speelpleintje. De eerste gesprekken voor een proefproject op dit vlak zijn inmiddels gestart. 

Rapportage en blik over de overige beleidsdoelstellingen

- De regierol inzake het lokaal woonbeleid werd ter hand genomen. Het woonbeleidsplan voor de volgende jaren werd door de Gemeenteraad goedgekeurd en krijgt uitvoering. De lokale binding in de toewijzing van sociale huurwoningen werd via het nieuwe lokaal toewijzingsreglement sterker verankerd. Met de sociale woningmaatschappijen werden verder besprekingen gevoerd voor de realisatie van een aanbod aan sociale kavels. Dit laatste zit op niveau van de woonmaatschappij Arro in de laatste rechte lijn.

- Ook werd ingezet op de kwaliteitsverhoging van woningen in de gemeente. Een eerste conformiteitsattest na onbewoonbaar-/ongeschiktheidsverklaring is momenteel in aanvraag. Op deze weg zal verder gegaan worden om het totaal aan woonkwaliteit, vooral in het centrum van de gemeente, op te krikken. Er zal gewerkt worden aan het opstellen van een woonkwaliteitsverordening. Het nieuwe gemeentelijke reglement op woonpremies binnen de herziene duurzaamheidspremie moet eveneens daartoe bijdragen.  

- Sinds 2014 is onze gemeente op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen “ontvoogd”. Aan een hoog ritme worden honderden dossiers per jaar verwerkt. En in samenwerking met het Parket en met de diensten van de Vlaamse overheid werd een handhavingskader uitgewerkt. Op planologisch vlak lopen een aantal initiatieven (begraafplaats Hoek, herziening centrum BPA’s inzake meergezinswoningen, …). Ook voor volgende jaren zullen een aantal planinitiatieven gestart worden. In de loop van 2015 wordt werk gemaakt van de interne organisatie om de “omgevingsvergunning” te kunnen behandelen.

- In samenwerking met de Gasthuiszusters van Antwerpen wordt geïnvesteerd in een toekomstgerichte woonzorgzone. Verschillende gronden werden verworven zodat de GZA een nieuw complex van assistentiewoningen kan bouwen. In hetzelfde kader werkt het OCMW aan de bouw van een gloednieuw Lokaal Dienstencentrum. De architect heeft hiervoor een bouwaanvraag dossier voorbereid. 

In samenwerking met de GZA-Groep en eventuele derde partners zal uitgekeken worden naar interessante formules voor de herbestemming voor het oude kliniekgebouw. 

- In 2014 heeft het gemeentebestuur een nieuwe kinderopvanglocatie opgericht op Wildert. Deze viel meteen in de smaak, bij ouders en bij de medewerkers. Tijdens de schoolvakantie werd gestart met een nieuwe locatie voor de speelpleinwerking. De groene omgeving van Erasmus bleek een goede keuze te zijn.  

- Het Jeugdverblijfscentrum Paviljoen zal ophouden te bestaan. De coördinator gaat met pensioen, en de vzw Jeugdwerking zal in de loop van volgende maanden ontbonden en vereffend worden. De organisatie van de –inclusieve- speelpleinwerking werd bij de gemeentelijke diensten ondergebracht en een sociaal tarief werd ingevoerd.   

- Ondanks dat de provincie zich in dit verband heeft teruggetrokken, zal de gemeente een inspanning leveren om eindejaarsbussen te laten rijden. Op basis van de ervaringen van ‘14-‘15 zal gekeken worden naar formules of mogelijkheden voor volgende jaren.

- Essen heeft het “Charter voor een Gezonde Gemeente” ondertekend. In dit kader heeft het LOGO de bestaande initiatieven op het vlak van een lokaal gezondheidsbeleid opgelijst, en nieuwe mogelijkheden aangeleverd. Het blijkt dat onze gemeente reeds langer op de goede weg was. Dit thema moet uiteraard breed worden ingevuld: van het faciliteren van borstkankeronderzoek, over het inrichten van landschappen om tot rust te kunnen komen, tot en met het aanleveren van fruit voor onze scholieren.  

- Onze gemeente moet een warme gemeente blijven. Het gemeentebestuur beschouwt de verenigingen als de belangrijkste partners om samen onze gemeenschap vorm te geven. Ook dit jaar werd er geïnvesteerd in uitleenmaterialen. Het aandeel van de socio-culturele verenigingen in de werkingssubsidies werd iets verhoogd door het aandeel van de wijkcomités naar hen over te hevelen. Bovendien werd de uitbating van de Oude Pastorij overgeheveld naar de gemeentelijke vzw Kobie, zodat de Oude Pastorij nog meer dan vroeger kan gericht worden op Essense verenigingen.  

Sportverenigingen kunnen sinds kort gebruik maken van een centraal reservatiesysteem voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Voor de oprichting van een nieuwe turnhal werd de voorbije maanden deskundig onderzocht welke de beste formule van samenwerking kan zijn. In de loop van 2015 moet dit verder zijn beslag krijgen.

Op het vlak van G-sport was 2014 een erg succesvol jaar. De organisatie van het host town programma in Essen voor de Macedonische delegatie bij de Special Olympics bracht enorm veel positieve energie naar boven.

De extra financiële ondersteuning die de gemeente voorziet voor voetbalclubs aangesloten bij de KBVB, werd reeds door twee voetbalverenigingen gebruikt. Olympic Essen en FC Horendonk hebben hun verlichting aangepast naar een duurzamer en minder energieverbruikend model. De volgende jaren zullen op deze manier de toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid van onze clubs verbeteren. 

In samenwerking met de VVV en de vereniging van ruiters en menners werden mooie routes vastgelegd in en rond Essen. Hiervoor werd een subsidieaanvraag ingediend bij Toerisme Vlaanderen. Informeel werd bevestigd dat deze subsidieaanvraag zou goedgekeurd zijn. 

Het voorbije jaar werden eveneens verschillende mogelijkheden afgewogen om een repetitieruimte te voorzien voor muziekgroepjes. Het spreekt voor zich dat deze keuze goed gefundeerd moet gebeuren. Vandaar dat verschillende mogelijkheden worden afgewogen. Een definitieve keuze zal op korte termijn worden gemaakt. Het daarvoor voorziene budget blijft beschikbaar.   

Niettegenstaande we van Vlaanderen 10 % minder subsidies ontvangen behoudt Essen het subsidiebedrag aan de jeugdverenigingen op € 30.000.

- De bibliotheekfilialen werden in 2014 gesloten. Deze operatie gaat gepaard met een opwaardering van de hoofdbibliotheek. In 2015 zal geïnvesteerd worden in een automatisch uitleensysteem, en zullen de openingsuren van de hoofdbibliotheek verruimd worden. Ondertussen maken de leerlingen in de wijkscholen reeds gebruik van de “bib in school”. 

- De buurtspeelpleintjes werden systematisch gecontroleerd op veiligheid en voorzien van valdempende ondergrond. in 2015 zal aan de Destenlaan een nieuw speelpleintje worden gerealiseerd. Noodzakelijke grondwerken werden al uitgevoerd.  Eveneens werd met Arro afgesproken om een tijdelijk voetbalpleintje in te richten in de nieuwe wijk Statievelden.  In 2015 wordt de inplanning van een speelpleintje in die wijk opgestart.

- Ook de beslissing om het zwembad te sluiten wordt in 2015 uitgevoerd. Ondertussen werden, naar ieders tevredenheid, goede afspraken gemaakt met de scholen zodat hun leerlingen op een kwalitatieve manier kunnen blijven gaan zwemmen. Ook zal een regeling worden getroffen voor de individuele gebruikers.

- De twee gemeentelijke onderwijsinstellingen (Wigo en Muzarto) werken naar ieders tevredenheid. De klantgerichtheid en kostenbewuste aanpak zal ook de volgende jaren worden voortgezet.

Voor Muzarto zal het belangrijk zijn te weten welke richting het DKO-decreet uitgaat. De richting “dans” is tot nader order nog steeds niet erkend (en dus niet gesubsidieerd). Het gemeentebestuur zal evalueren of deze richting met eigen middelen kan voortgezet worden. Ondertussen werd de mogelijkheid gecreëerd om de infrastructuur van Muzarto ook buitenschools te gebruiken, bv. als backstage van de zaal Rex. 

- Vanuit de Vlaamse overheid bereiken ons signalen dat de geplande erfgoedconvenant niet zal gehonoreerd worden. Ook hier ondervinden we de negatieve effecten van besparingen op Vlaams niveau. Om deze subsidiëring uit te werken, is onze gemeente met een aantal andere gemeenten in de regio een samenwerkingsverband aangegaan. Vanuit een erfgoedconvenant zouden ook middelen kunnen gevonden worden ter ondersteuning van het Karrenmuseum.

- Tatteljee wordt vanaf 2014 structureel ondersteund door de gemeente. Zodoende kan de werking in het kader van permanente vorming op een hoog niveau gecontinueerd worden. In samenwerking met Tatteljee werd ook met succes gestart met het Repair Café.

- In de plaats van de kobiecheques werd een budget vrijgemaakt voor grotere evenementen naar Essen te halen. Vlaanderen Muziekland werd dan ook opnieuw in Essen opgenomen. Het werd opnieuw een voltreffer waar een aantal duizenden Essenaren op afkwamen. Bovendien mag de uitstraling op het vlak van citymarketing (honderdduizenden tv-kijkers op prime time) niet onderschat worden!     

De herdenkingen rond de “Grooten Oorlog” zijn eveneens bijzonder succesvol. Ook deze evenementen, in samenwerking met de gemeente Kalmthout, brengen mensen bijeen, en hebben een bijzondere educatieve waarde. Het historische besef rond de Eerste Wereldoorlog is in elk geval het voorbije jaar aanzienlijk groter geworden. 

In 2015 zullen een aantal evenementen gecombineerd worden in een gezamenlijk “zomerevenement”. Ook de Roefel zal in een andere vorm georganiseerd worden, in een “Roefel-Kinderfestival”. Op deze manier zal heel Essen begin juli 2015 gemobiliseerd zijn om samen te komen, wat uiteraard de sociale cohesie ten goede zal komen.  

- Onze gemeente gaat voort op de ingeslagen weg om in samenwerking met de Vlaamse en federale overheid aan ontwikkelingssamenwerking te doen. In Witzenberg (Zuid-Afrika) zal ook volgende jaren gefocust worden op de capaciteitsversterking bij het lokale bestuur, en dat op meerdere terreinen (milieu, jeugdwerking, ondernemerschap, …). Het gemeentebestuur is tevreden dat ook de Essense scholen dynamiek brengen in deze stedenband, zodat er van onderuit voor draagvlak wordt gezorgd voor deze positieve samenwerking. 

- Het centrumbeleid krijgt zijn eerste aanzetten. Er wordt een retributie geheven op inname van openbaar domein, zodat de innametijd van werfinrichtingen verkort wordt. Onze diensten werken in samenwerking met de politie een parkeerplan uit. Naar handhaving zal er in de loop van volgende maanden een aanpassing doorgevoerd worden in het bestaande GAS-reglement. Op die manier zal er opnieuw, voor het eerst sinds lang, aan handhaving kunnen gedaan worden voor de zgn. “blauwe zone”, met uitbreiding naar alle parkeerovertredingen die onlangs gedepenaliseerd zijn geworden.

Het gemeentebestuur zal een samenwerking aangaan met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) om een begeleiding te voorzien in het centrummanagement. In de loop van volgende weken zullen daarvoor de eerste besprekingen starten, zodat in de loop van 2015 een deskundig beeld zal gevormd worden die aanleiding kunnen geven tot beleidsmaatregelen.

Vanuit Aldi is de wens geuit om zich te herlocaliseren in het centrum van de gemeente. Samen met het bedrijf zoomt de gemeente in op de mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat dit geen onbelangrijke ontwikkeling vormt, waarbij een aantal aspecten moeten samengenomen worden (parkeren, mobiliteit, …). Tegelijk werkt het gemeentebestuur samen met Igean aan de verwerving van de nodige gronden voor de realisatie van het inbreidingsproject gericht op de vroegere Ipsamgronden. Deze ontwikkeling wordt in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als een strategisch project bezien. Met de ontwikkelaars van de projecten “Lonka” en “Smeyershof” werden concrete afspraken gemaakt naar werfinrichting, mobiliteit, enz.     

De verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente baart zorgen. Binnen de politie werd er capaciteit vrijgemaakt om meer dan vroeger steeds een actief toezicht uit te oefenen op het kruispunt Stationsstraat-Molenstraat-Kloosterstraat. Maar ook infrastructureel moeten er verbeteringen aangebracht worden. Het gemeentebestuur is daarvoor in gesprek met de politie, maar ook met bv. de verkeerswerkgroepen van de centrumscholen. Van onderuit wordt er veel ervaring naar boven gebracht die nuttig is om omgezet te worden in concrete maatregelen. In de loop van volgende maanden zullen daarvoor een aantal maatregelen worden voorgesteld.  

Zoals hierboven gesteld, zal er verder gewerkt worden aan het opwaarderen van de globale kwaliteit van het woonpatrimonium in het centrum van de gemeente. In de loop van 2014 werd het fenomeen van de “Belgiëroute” in kaart gebracht. Het is duidelijk dat dit fenomeen een negatieve evolutie effect ressorteert, wat vooral zichtbaar is in het centrum van de gemeente. Het gemeenbestuur zoekt naar hefbomen om deze evolutie tegen te gaan. Hiervoor zal in de loop van 2015 een samenwerking starten met de vzw Prisma.    

- De site Rangeerstation is strategisch gelegen op de overgang van de wijken Statie en Heikant. Het grote potentieel van de site gaat gepaard met een hoog kostenplaatje voor de ontwikkeling ervan.

Zoals de “slow growth”-studie voorstaat, is het de bedoeling om mensen naar deze site toe te laten komen. De internationale cyclocross en het project “samentuinen” zijn daarvoor goede instrumenten.

De vzw Kempens Landschap heeft in samenwerking met het gemeentebestuur niet stilgezeten om deze site te revaloriseren. De raad van bestuur van het AGB zal een bestek voor de aanstelling van een architectenkantoor ter goedkeuring voorgelegd krijgen. Nadien kan het restauratie- en subsidiedossier worden uitgewerkt. Parallel daarmee zal op korte termijn een “open oproep” worden gelanceerd om belangstellende exploitanten in kaart te brengen.

Het spreekt voor zich dat voor het volledige traject aanzienlijke financiële middelen moeten voorzien worden. In het meerjarenbudget van het AGB worden hiervoor dan ook kredieten gereserveerd.

- Voor de Oude Pastorij zal de dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid in 2015 een landschapsbeheersplan opstellen.

- Hoek en Horendonk moeten ook in de toekomst dorpen blijven waar het goed is om te wonen, en waar de mogelijkheden worden gecreëerd om ook jonge gezinnen te laten wonen. De heraanleg van het centrum van Hoek en het bouwproject aan de Destenlaan zullen de leefkwaliteit op Hoek fundamenteel ten goede komen. In de loop van het voorjaar zal ook een speelpleintje worden aangelegd. Dit pleintje werd uitgewerkt in samenspraak met de scholieren op Hoek en met de kindergemeenteraad. Op het einde van 2014 worden eveneens de afspraken gefinaliseerd voor de verwerving van de nodige gronden voor de aanleg van het fietspad “Spillebeek”. In de loop van 2015 zal dit fietspad worden aangelegd. Opnieuw een fietspad dat meegerekend wordt in de beleidsdoelstelling om in Essen vijf kilometer nieuwe fietspaden aan te leggen.   

Zoals hierboven gesteld, wordt ook snel werk gemaakt van de uitvoering van het project “Watermolenstraat/Over d’Aa”. Na de heraanleg van het centrum van Hoek zal dus ook het centrum van Horendonk een compleet nieuw aanzien krijgen. De verkeersleefbaarheid van Horendonk zal er binnen enkele jaren sterk op verbeterd zijn!

- Het Woonbos op Wildert krijgt geleidelijk aan een ander uitzicht, met iets grotere woningen, in een rechtszeker kader. Bewoners worden intensief begeleid bij heraanplant en bosherstel. In samenwerking met de Bosgroep Antwerpen-Noord werd onlangs een bosrandactie georganiseerd. Geleidelijk aan werkt de gemeente ook aan een duurzamer wegenonderhoud door het voorzien van betonpuin. Eveneens werden achterstallige snoeiwerken uitgevoerd. Met Infrax/VMM en met Eandis worden besprekingen gevoerd voor de aanleg van nutsvoorzieningen.

De inkomsten uit de planbaten zijn voor het jaar 2014 hoger dan ingeschat. Het blijft spijtig dat de Vlaamse overheid geen nadere informatie geeft over de samenstelling van deze bedragen, laat staan een prognose kan maken voor volgende jaren.

- De begraafplaatsen evolueren naar begraafparken met een mooie beeldkwaliteit. De procedure voor ontruimingen op de begraafplaatsen van centrum, Wildert en Hoek is bezig. Wetende dat dit een gevoelig item is, werd deze procedure zo professioneel en respectvol mogelijk uitgewerkt. De ontwerpplannen voor de herinrichting zitten ondertussen in een finale fase.

Voor de begraafplaats Hoek is er een erfpachtovereenkomst afgesproken met de kerkfabriek, en werkt Igean aan een RUP. Kleinere beheerswerken op de in erfpacht genomen achtergrond aan de pastorij werden reeds uitgevoerd.

- Het voorbije jaar werd ingezet op een efficiënter beheer van het gemeentelijk patrimonium. Echter moet deze doelstelling nog in een versnelling hoger kunnen.

Voor de loodsen van de technische dienst en de Heuvelhal wordt in 2015 budget uitgetrokken om een hernieuwbare energieproject te starten, met daarbij een opwaardering van de bestaande Heuvelhal.  

Het resultaat van de open oproep voor de herbestemming van het Bosmuseum moet nog resulteren in een eventuele beslissing tot toewijzing.

De constructies rondom het Paviljoen zullen in de loop van 2015 worden opgeruimd en de trage verbinding tussen Schelpheuvelstraat en Korte Leemstraat terug opengesteld. Een concrete herbestemming voor het hoofdgebouw is momenteel nog niet gevonden.

Het bibliotheekgebouw op Heikant en het perceel grond op Rijkmaker dat momenteel in gebruik is als open opslagzone (achter Thermopol) zullen worden verkocht.

De gesprekken met de NMBS en Infrabel over de mogelijkheden van het stationsgebouw (bv. voor de politie) verlopen erg moeizaam. Een doorbraak kan dan ook nog niet aangekondigd worden.

- De POM werkt volop aan de ontwikkeling van de uitbreidingszone Postbaan (Rijkmaker). Ondertussen tracht Igean op een goede manier het parkmanagement te organiseren in de zone Peepolderlaan. N.a.v. de sluiting van Elster-Instromet zullen in de loop van 2015 eveneens gesprekken worden gevoerd voor de herinvulling van dit gebied. In de loop van volgende periode zal er in Essen dus een mooi aanbod zijn voor het onthalen van nieuwe bedrijven. Uiteraard zal de economische conjunctuur mee bepalen op welke termijn zich nieuwe bedrijven in Essen zullen vestigen.

Een efficiƫnte bedrijfsorganisatie

In de loop van 2014 werden in de gemeentelijke organisatie besparingen doorgevoerd. Een strenge blik op vormingskosten en andere interne werkingskosten werd en wordt volgehouden. Het personeelsbestand ging de voorgaande jaren in FTE gevoelig naar beneden. Het systeem van extralegale verloning werd transparant en kostenbewuster gemaakt. 

Tegelijk werkt het gemeentebestuur permanent aan een slagkrachtige organisatie. Te dien einde zullen in 2015 een aantal aanpassingen worden aangebracht in de interne organisatie. Een personeelsdeskundige moet het HRM-beleid ten goede komen. Eveneens zal het “evenementenloket” (met een –coördinator) volwaardig worden uitgebouwd, en zal ook de integrale veiligheid volwaardig worden opgenomen. Personeel van het containerpark en het zwembad zullen functioneel worden ingepast in de overige delen van de organisatie.

De managementteams van het OCMW en de gemeente zijn met de voorbereidingen begonnen van het integratieproces van beide besturen, met eerste aandacht voor een gezamenlijk personeelsbeleid en een gezamenlijk ICT-beleid. 

Begin 2015 wordt een gezamenlijke bijeenkomst belegd van het directiecomité van de gemeente Rucphen (Nl) en het eigen managementteam over het aspect bedrijfsvoering.

Zoals voorheen zal er over worden gewaakt dat de personeelskosten in de hand worden gehouden. Ook de interne werkingskosten worden streng in de hand gehouden.    

Door Essen werd het initiatief genomen om samen met Wuustwezel en Kalmthout om gezamenlijk leveringen en werken uit te voeren.  De drie managementteams hebben samen dossiers uitgewerkt die tot gezamenlijke offertes hebben geleid voor de aankoop of levering van de bloemenmanden, verkeerssignalisatie, levering van koffie tot de overlagingswerken toe. Dit heeft geleid tot een merkbaar prijsvoordeel.

Verder wordt het modern communicatiebeleid gecontinueerd. De huidige instrumenten worden als zeer positief ervaren. De ingebruikname van de nieuwe website is naar ieders voldoening verlopen. Maar ook op andere vlakken uit zich dat: bij buurtvergaderingen over bv. het herinrichtingsproject op Horendonk zal gebruik worden gemaakt van moderne methoden van inspraak.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.