Meerjarenplan

1.Situering

Zoals genoegzaam bekend, staan de Vlaamse gemeentebesturen waarschijnlijk voor de grootste financiële uitdaging ooit. Dat geldt ook voor Essen. Op hetzelfde moment dat een nieuwe manier van budgetteren wordt ingevoerd met een nieuwe financiële evenwichtsnorm (AFM) wordt onze gemeente -net als alle andere gemeenten- geconfronteerd met een economisch-financiële crisis, en met allerlei financieel negatieve gevolgen van maatregelen van andere overheidsniveaus.

Tegelijk echter moet uiteraard ook gewerkt worden om toekomstige uitdagingen aan te gaan.  

De voorbije periode hebben tal van beleidsmakers en gemeentelijke vertegenwoordigers op Vlaams niveau (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) geduid op de ernst van de situatie. Vele voorbeelden kunnen aangehaald worden[1]

  • De pensioenlasten van het overheidspersoneel wegen voor de lokale besturen zwaar door. De verhoging van de gemeentelijke bijdragen van ca. 27% naar 42% is zeer zwaar om dragen. Weet dat de uitgaven van de lokale politie voor ca. 87% uit personeelsuitgaven bestaan… En juist bij de politie volgt de federale overheid niet in het mee opnemen van deze kost.
  • Vanaf 2015 geldt een pesticidenverbod bij het onderhoud van het openbaar groen. Om eenzelfde kwaliteitsniveau te behouden zullen veel meer inspanningen moeten geleverd worden. En dito kosten gemaakt moeten worden…
  • De brandweerhervorming leidt tot een kostprijsverhoging die op termijn geraamd wordt op het dubbele van de huidige brandweerkost.
  • De beslissing van de Vlaamse overheid om de zgn. “milieuconvenant” (huidige Samenwerkingsovereenkomst) af te schaffen, leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen indien de gemeente eenzelfde hoog niveau wil aanhouden.   
  • Het subsidiemechanisme voor investeringen in rioleringen is weinig transparant, en volgt in elk geval niet het nodige ritme van lokale investeringsprojecten.
  • De meerkosten van nieuwe bepalingen in het statuut van het politiepersoneel moeten gedragen worden door gemeentelijke dotaties aangezien de federale overheid hiervoor geen inspanningen levert.
  • De subsidies voor het Gesco-personeel worden al jarenlang niet geindexeerd.
  • Allerlei andere maatregelen leiden tot meerkosten: strengere normen in de kinderopvang, strengere normen voor zwembaden, veiligheidsnormen op speelpleintjes, aanrekenen van roerende voorheffing inzake de canon voor de serviceflats.
  •   

 

2.Uitgangspositie op Essens niveau

De laatste jaren hebben in het gemeentelijk budget de inkomsten geen gelijke tred gehouden met de groei van uitgaven. Dit heeft geleid tot een belangrijk tekort op de eigen dienstjaren. Tegelijk heeft onze gemeente het geluk om een financiële buffer te hebben opgebouwd. De Beleids- en Beheers Cyclus (BBC) legt daarbij elk jaar een evenwicht op kasbasis op en een Auto Financieringsmarge van minimaal 0 die in 2019 bereikt moet worden.

Met deze uitgangspunten werd een meerjarenbudget opgesteld dat in staat is om belangrijke uitdagingen voor onze gemeente in te vullen, vertrekkende van een accurate (o.a. financiële) omgevingsanalyse. Het investeringsniveau wordt op eenzelfde peil gehouden als in vorige beleidsperiode. In de beleidsvorming en –uitvoering zal steeds aandacht zijn voor voldoende participatie van belanghebbenden. 

Vanuit een behoorlijk bestuur werd bovendien erop gelet om ook in 2019 een financiële marge te behouden zodat eventuele tegenvallers of eventuele op dat moment nieuwe noden kunnen ingevuld worden (via een AFM die toelaat om substantieel nieuwe leningen aan te gaan).      

 

3.Kiezen voor een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente

Omwille van een betere verkeersveiligheid en –leefbaarheid zal er de volgende jaren verder geïnvesteerd worden in nieuwe fietspaden, betere voetpaden en nieuwe dorpsherinrichtingen.

Terwijl de omvangrijke werken op de Moerkantsebaan (en in de zijstraten van Hoek) (inclusief aanleg fietspad Spillebeek) worden afgewerkt, zal ook de schop in de grond gaan voor de herinrichting van de as Watermolenstraat-Over d’Aa en voor de herinrichting van de Kammenstraat.

Het duurzaam onderhoud van de wegen in het Woonbos wordt in de loop van de legislatuur op een hoger niveau gebracht. 

Ook de afkoppeling van de Magerbeek in de Dreef en de aanleg van fietspaden langs de Huybergsebaan en het fietsvriendelijker maken van de Steenovenstraat nemen een hap uit het budget. Zodoende wordt onze gemeente een echte “fietsgemeente”.

In de loop van deze legislatuur zal begonnen worden met de concrete plannen voor de herinrichting van de gewestelijke doortocht Kalmthoutsesteenweg op Wildert en van de herinrichting van de Molenstraat/Molenakkerstraat.   

Door de invoering van snelheidszones zullen de snelheidsregimes duidelijker zijn. 

Het landelijke en open karakter van onze gemeente is een ongelooflijke troef. Deze troef moeten we behouden. Een slim, realistische maar ook ambitieus beleid zal op dit vlak leiden tot het behoud van ons groene en open karakter.

Essen heeft aandacht voor het klimaat en zal via de campagne Klimaatneutraal 2020 manieren zoeken om de broeikasgassen terug te dringen. Naast het verduurzamen van het wagenpark willen we het energieverbruik verlagen, screenen we de straatverlichting en zetten door het plaatsen van zonnepanelen op de loods in op hernieuwbare energie.

De vest en het park van de Oude Pastorij worden na de opmaak van een landschapsbeheersplan opgewaardeerd. We onderzoeken of de vest kan aangesloten worden op de Magerbeek.

Door de uitvoering van het uitgebreid bosbeheersplan zullen de gemeentelijke bossen op een duurzame manier worden beheerd en op termijn worden omgevormd tot loofbossen. Ook het bermbeheersplan krijgt vanaf 2014 uitvoering.

Het gebruik van pesticiden in het groenonderhoud wordt vanaf 2015 stopgezet. Dat leidt tot een fikse meerkost. Het eigen patrimonium zal op een duurzamere manier worden beheerd. We maken werk van interne milieuzorg.

In samenwerking met de vzw Kempens Landschap en via een sociale economieproject zal verder geïnvesteerd worden in het vroegere kloosterdomein van de Paters Redemptoristen (Rouwmoer). Samen met Kempens Landschap wordt een nieuwe bestemming gezocht voor de kerk en het kloostergebouw.   

De volgende jaren zullen de actieplannen trage wegen in de praktijk worden gebracht, zodat we tegen het einde van de legislatuur ruim tien extra trage wegen in gebruik hebben.

Het gemeentebestuur zal extra investeren in het bomenbestand en installeert een bomenteller. Er komt een strengere controle op kappingen, heraanplant en op de verplichte aanplant van groenschermen.     

Belangrijk is dat de betrokkenheid van bewoners wordt aangemoedigd, bv. door de inzet van peters/meters en het afsluiten van buurtcontractjes bij het onderhoud van het groenonderhoud en bij speelpleintjes. De buurtspeelpleintjes worden gescreend en eventueel intergenerationeel gemaakt. Aan de Oude Pastorij wordt een innoverend natuurspeelplein ingericht alsook een beeldentuin. Het statiebos wordt een mooi en toegankelijk wandelbos.        

 

4.Behouden wat goed is

De voorbije jaren werden extra inspanningen geleverd op verschillende domeinen. Deze inspanningen mogen niet verloren gaan, en worden dan ook verdergezet en uitgebreid.  Enkele voorbeelden:

- De netheid en het openbaar domein gingen erop vooruit. We zullen dit extra vergroenen met onderhoudsvriendelijke beplanting. Door omvangrijke extra inspanningen (jaarlijks een extra budget van € 100.000 en een  eenmalige investering van € 60.000) willen we het groenonderhoud op peil houden, rekening houdend met het Pesticidendecreet.

- De regierol inzake het lokaal woonbeleid werd ter hand genomen. We zetten verder in op de kwaliteit en duurzaamheid van het woonaanbod, en nemen via het lokaal woonoverleg de regierol op inzake betaalbaar en sociaal wonen met bijzondere aandacht voor senioren en starters.  

- Het verenigingsleven werd gekoesterd. De subsidies van de verenigingen blijven op hetzelfde niveau; voor de socio-culturele verenigingen wordt het systeem iets aangepast zodat de verenigingen (buiten de wijkcomités) een hoger aandeel kunnen overhouden. De voetbalverenigingen worden substantieel geholpen in hun infrastructuuruitdagingen en de twee Essense (centrum) turnverenigingen zullen samen met de scholen kunnen turnen in een nieuwe turnhal, op te richten op de terreinen achter Mariaberg. De gebruikers van de Oude Pastorij kunnen blijven rekenen op een laagdrempelige regeling door de uitbating via de vzw Kobie te laten gaan. Op de nieuwe website zal een vrijwilligersdatabank ingevoerd worden en een centraal reservatiesysteem voor gemeentelijke sportinfrastructuur zal in voege komen. In afwachting van een definitieve locatie worden middelen uitgetrokken om zo snel mogelijk te starten met een repetitieruimte.     

- “Kom Bijeen In Essen” werd een sterk merk. De werking van de vzw Kobie werd dusdanig positief beoordeeld dat ook de volgende jaren deze vzw alle kansen krijgt om verder, aanvullend aan het reguliere verenigingsleven, optredens en evenementen te organiseren. In de plaats van de bestaande kobiecheques zal een budget vrijgemaakt worden om grotere evenementen naar Essen te halen waar elke Essenaar gratis aan kan deelnemen.    

- Ook de zwakkere Essenaar werd meegetrokken. Via een slimme besparing en focus op de initiële doelgroep kan het OCMW haar sociaal beleid in stand houden. Ook voor mensen met een beperking blijft er veel aandacht. De dag van het buitengewone kind en de extra ondersteuning voor G-werking blijft uiteraard bestaan. In 2014 zal onze gemeente dan ook host town zijn voor de Special Olympics. Door bijkomende projecten op touw te zetten, zullen we een “dementievriendelijke gemeente” blijven.     

- Nadruk werd gelegd op communicatie. De nieuwe website komt weldra online, en de EssenInfo wordt in zijn huidige vorm behouden (waarbij de jaarlijkse onderwijsbijlage gezien de relatieve meerwaarde niet meer weerhouden wordt). 

- De oprichting van het Lokaal Dienstencentrum was een voltreffer. Via een samenwerking met de Gasthuiszusters van Antwerpen zal er door het ocmw geïnvesteerd worden in een nieuw Lokaal Dienstencentrum. Op die manier krijgen onze senioren een nieuwe moderne en goed uitgeruste accommodatie, en kan het LDC zijn werking op een goede manier voortzetten, aanvullend aan het verenigingsleven.  

 

5.Versterken wat nodig is

- Een goed aanbod aan kinderopvang is steeds meer een belangrijke factor in de combinatie gezin-arbeid. Het nieuwe decreet Kinderopvang zal zwaardere lasten leggen op de private initiatieven.

Om aan de vraag tegemoet te komen, en om een kwalitatieve invulling te kunnen geven, zal het gemeentebestuur dan ook een mooie centrale kinderopvang realiseren op de Erasmus-site in het centrum van de gemeente. Op deze plek zal dan ook de succesvolle speelpleinwerking kunnen doorgaan. Op Wildert zal een nieuwe kinderopvang worden ondergebracht in de huidige bibliotheeklocatie. In de loop van de legislatuur zal via een groter infrastructuurproject een mooie nieuwe kinderopvang worden gerealiseerd op dezelfde locatie.   

- Permanente vorming is meer en meer een essentieel onderdeel van ieders leven. Vrijwillige initiatieven in deze sector verdienen dan ook alle ondersteuning. Onze gemeente heeft het geluk dat het Tatteljee deze nood invult. Om de vrijwilligers beter te ondersteunen, zal de gemeente een substantiële ondersteuning aanbieden aan de vzw, zodat deze ook op langere termijn zijn succesvolle werking kan voortzetten. Tevens zal in hun lokalen een project als een “repair café” van start kunnen gaan.    

- Gezondheid is belangrijk. Het ocmw zal de volgende jaren investeren om de huidige polykliniek aan te passen tot het “gezondheidshuis” van morgen. Zodoende kan de Essenaar op een laagdrempelige manier een service krijgen van alles wat gezondheid betreft. Daarom onderschrijven we de Vlaamse doelstellingen in het kader van het “Charter voor een Gezonde Gemeente”.   

- Het centrum van onze gemeente moet op een aantal vlakken opgekrikt worden. Een commercieel-strategische benadering van het geheel moet samengaan met een infrastructurele invalshoek. De verkeerssituatie, met nadruk op de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker, moet verbeteren. Het STOP-principe zal daarbij de leidraad zijn. Er zal extra controle zijn op werfinrichtingen die openbaar domein innemen, alsook zal door een retributie de innametijd verkorten. O.a. door het realiseren van insteekwegen (Kammenstraat, Hondsberg, …) realiseren we meer parkeergelegenheid voor de plaatselijke bewoners.     

- De begraafplaatsen evolueren naar begraafparken met een mooie beeldkwaliteit. In eerste instantie zullen ontruimingen plaatsvinden om gefaseerd nieuwe inrichtingen te realiseren.   

- De site Rangeerstation kent een strategisch heel goede ligging. De volgende jaren wordt er verder werk gemaakt van de openstelling van het domein, waarbij het “samen-tuinen” en de cyclocross in de kijker staan. In samenwerking met de vzw Kempens Landschap zal de loods met subsidies van de Vlaamse overheid (80%) gerestaureerd worden. Parallel hiermee wordt een concrete functie gezocht voor de loods.    

- Hoek en Horendonk moeten ook in de toekomst dorpen blijven waar het goed is om te wonen, en waar de mogelijkheden worden gecreëerd om ook jonge gezinnen te laten wonen. In de loop van de legislatuur moet daarom het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden herzien –uiteraard binnen het mogelijke juridische kader- om de mogelijkheid te openen dat meer woonkansen worden gecreëerd.

- Ook andere ruimtelijke uitvoeringsplannen worden uitgewerkt, alsook zal de woonbehoeftestudie worden geactualiseerd, om te komen tot gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.      

- Het provinciebestuur keurde een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed dat grote delen van de weekendzone in Wildert omzette naar zgn. “woonbos”. Vanuit het gemeentebestuur zal de toepassing van het PRUP worden geëvalueerd m.h.o. mogelijke verbeteringen. In samenspraak met Infrax en de VMM wordt het project verder uitgewerkt om het woonbos van riolering (en tegelijk daarmee andere nutsvoorzieningen) te voorzien. Zoals in het informatieve deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwoord is, blijven we streven naar een gelijkaardige omvorming van de weekendzone in Horendonk. Uiteraard mag deze omvorming geen impact hebben op het woonquotum.       

- Het lokale bestuur heeft heel wat patrimonia in eigendom, gaande van gebouwen, woningen, tot weilanden en bossen.  Veel meer dan vroeger, zal het gemeentebestuur zijn patrimonium op een actieve manier beheren. Dit zal tot uiting komen op verschillende manieren. De beheerskosten van het patrimonium zullen dalen door het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen op het vlak van onderhoud en energie, na een doorgedreven inventarisatie en monitoring. De functionaliteiten van de gemeentelijke patrimonia worden geïnventariseerd en vergeleken met de huidige en toekomstige noden. Op deze manier zullen sommige gebouwen efficiënter worden aangewend, eventueel sommige buiten gebruik worden gesteld en eventueel mogelijkheden worden gecreëerd om via externe financiering nieuwe investeringen te doen. 

Een aantal patrimonia die duidelijk geen enkel gemeentelijk belang dienen, worden verkocht. In navolging van het voorgaande, zal met externe financiering en in samenwerking met het onderwijs en met de turnverenigingen alvast een nieuwe energie-efficiënte turnhal opgericht worden. De huidige gebouwen in de Sint-Jansstraat (grondstuk, oud schoolgebouw en woning) worden als één geheel bekeken om daarop een nieuw complex te bouwen met minimum een kinderopvang, gemeenschapscentrum en seniorenwoningen. We kiezen ervoor om de Essense politie-antenne te huisvesten in het stationsgebouw. Het vrijgekomen politiegebouw wordt een toekomstige multifunctionele locatie voor o.a. repetities, tentoonstellingen, kleinere fuiven, enz. De vzw Heemkundige Kring krijgt een investeringssubsidie voor het verbouwen van het Heemhuis, en de heropbouw van de Kiekenhoeveschuur past in een nieuwe concessie voor de Kiekenhoeve. Op die manier zal ook de erfgoedsite verder worden opgewaardeerd.      

 

6.Een efficiënte bedrijfsorganisatie

De openingsuren van het gemeentehuis blijven op het huidige hoge niveau gehandhaafd. Door de invoering van een nieuw volwaardig digitaal loket zal de dienstverlening naar de burger nog verbeteren.

Intern zal er in de bedrijfsvoering bespaard worden. Over het geheel van de werkingskosten zal 3% samengedrukt worden, daar waar er vandaag reeds een hoog aanwendingspercentage bestaat. Via samenwerking met andere gemeenten en via samenwerking tussen gemeente en ocmw kan er bespaard worden zonder aan dienstverlening in te boeten. Zo zal de jobbeurs voortaan in samenwerking met Kalmthout en Wuustwezel (en met de VDAB) georganiseerd worden (zodoende zal Essen de jobbeurs organiseren in 2014 en 2017). Ook onze lokale politie zal een beweging maken naar een intense samenwerking tot en met fusie met de lokale politiezone Voorkempen.

Via de koppeling aan een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten zal ook de Vlaamse overheid medefinancier zijn van een aantal beleidspunten, op het vlak van jeugd, cultuur, internationale samenwerking, … Verder zal met andere overheden worden samengewerkt op tal van vlakken: met de provincie m.b.t. het commerciëel-strategisch centrumplan, enz., met het Agentschap Wegen en Verkeer m.b.t. de verkeerssituatie Kalmthoutsesteenweg-Middenstraat-Huybergsebaan, enz., met De Lijn m.b.t. de screening van de belbushaltes, enz., met de NMBS m.b.t. de stationsomgeving, enz.   

De twee gemeentelijke onderwijsinrichtingen (Wigo en Muzarto) moeten intern besparen om meer in de richting te komen van een werking binnen de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde middelen.

Op het vlak van de personeelskosten[2] scoort onze gemeente in vergelijking met vele andere gemeenten heel goed. Alhoewel de gemeente in het verleden een “zilverfonds” heeft aangelegd zodat pensioenkosten beheersbaar blijven, kunnen we er niet omheen dat de kostprijs “per kop” stijgende is. Het is de doelstelling om de totale loonmassa status quo te houden. Vandaar dat binnen de organisatie een aantal personen die met pensioen gaan, niet vervangen zullen worden. Eveneens zal er soberder worden omgegaan met vormingen en andere kosten. Een meer transparant en goedkoper systeem van extralegale verloning zal het huidige vervangen. Samen met het ocmw wordt een hedendaags hrm-beleid in de praktijk gebracht. Op die manier zal onze personeelskost in de hand worden gehouden, en in overeenstemming zijn met de verwachte output.  Dit neemt niet weg dat door het nemen van organisatorische maatregelen, het herzien van het organogram en het herschikken van functieomschrijvingen, aandacht zal gegeven worden aan de uitbouw van een evenementenloket,  het volwaardig opnemen van de taak van integrale veiligheid, en het voortzetten van de opdracht lokale economie.

 

7.Kerntaken in het oog houden

De invoering van de BBC en de financiële krapte vereist dat de gemeentebesturen zich intern bevragen over hun kerntaken.

De exploitatie van het Jeugdverblijfscentrum Paviljoen wordt niet aanzien als een kerntaak voor Essen. De nodige omvangrijke investeringen aan het gebouw zullen dan ook niet worden uitgevoerd. De centrumcoördinator zal bij pensionering niet worden vervangen, en we onderzoeken verschillende opties m.b.t. het gebouw. De organisatie van de speelpleinwerking zal bij de gemeentelijke diensten worden ondergebracht.

Voor het huidige bosmuseum zal een open oproep worden georganiseerd voor een nieuwe invulling te geven aan het gebouw. Indien hierop geen of geen afdoende respons komt, geven wij het geheel “terug aan de natuur”.     

De fysieke staat van het zwembad maakt het noodzakelijk om erg omvangrijke investeringen uit te voeren. Bovendien worden de geldende Vlaamse normen steeds strenger. Na analyse van het gebruikersprofiel, van alternatieve mogelijkheden in de nabijheid en van mogelijke alternatieve ondersteuning van de gebruikers, en na aftoetsing van de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking en externe financiering, wordt gekozen om de omvangrijke noodzakelijke investering niet uit te voeren. Voor de scholen voorzien we busvervoer en zwembeurten. De individuele zwemmer krijgt een tegemoetkoming.

De bestaande bibliotheekfilialen zijn gedateerd. Het bibliotheeklandschap is in volle evolutie, waarbij te verwachten valt dat de functies en technologische aanpassingen van bibliotheken de volgende jaren nog meer en sneller zullen evolueren. De gemeente opteert er dan ook voor om volop in te zetten op de hoofdbibliotheek, en om de huidige filialen andere bestemmingen te geven. Voor de scholen zal een vraaggerichte wisselcollectie worden samengesteld en de bibbezoeken zullen themagericht blijven doorgaan. De bib-aan-huisservice zal worden uitgebreid naar andere doelgroepen, zodat ook mensen die tijdelijk immobiel zijn hun boeken thuis bezorgd krijgen.                    

 

8.Dotaties kritisch screenen

Het OCMW is een belangrijke partner in het beleid van onze gemeente. De dotatie zal dalen tot ca. het niveau van 2011 en in functie van de mogelijkheden die het ocmw heeft om op basis van een kerntaken- en besparingsanalyse een evenwaardig sociaal beleid neer te zetten als voorheen.  

Ook binnen de PZ Grens wordt er drastisch bespaard op werkingsmiddelen. Gezien de relatieve omvang van de personeelskost is het echter niet mogelijk om de dotatie te laten dalen. Het groeiritme wordt echter wel onder controle gebracht, waarbij ook intensieve samenwerkingsmogelijkheden met PZ Voorkempen ertoe zullen bijdragen dat de politiekost per inwoner ook in de verdere toekomst onder controle blijft.       

De relaties met Igean worden bestendigd. We blijven inzetten op het afbouwen van de afvalberg en stellen het principe “de vervuiler betaalt” centraal. In de loop van de legislatuur zal dus eveneens een doorgedreven vorm van diftar worden ingevoerd voor restafval. Belangrijk in dit kader is de strijd tegen zwerfvuil, waar we niet alleen zullen sensibiliseren, maar ook de sluikstorters zullen aanpakken.    

Met het Centraal Kerkbestuur is een meerjarenplan afgesproken, in samenhang met de visie omtrent de toekomst van de kerkgebouwen. De werkingstoelage is grotendeels gebaseerd op renteaflossingen voor investeringen in de voorbije jaren. Zodoende is de bouwtechnische staat van de gebouwen grosso mode in orde. Deze dotatie gaat uit van sobere doch noodzakelijke investeringen in de kerkgebouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de vraag om kerkgebouwen open te stellen voor niet-religieuze initiatieven.   

Het Karrenmuseum neemt reeds heel wat jaren een belangrijk aandeel in in de gemeentelijke dotaties. Het belang van het Karrenmuseum kan op verschillende vlakken gedetecteerd worden. Toch moeten we de input in verhouding brengen met de output. Het lijkt dan ook aangewezen om de zoektocht verder te zetten naar een bijkomende structurele financiële partner, zodat het totaalbudget minder kwetsbaar wordt van de gemeentelijke dotatie. Om de vzw de tijd te geven om zich intern voor te bereiden op een kleinere gemeentelijke dotatie, wordt de dotatie de eerstvolgende drie jaar verder gezet, om vanaf 2017 te krimpen met 10%.

De VVV is reeds jaren een dynamische partner van het gemeentebestuur, en neemt heel wat werk van de gemeente op het vlak van toerisme uit handen. De voorgaande jaren heeft de gemeentelijke dotatie aan de VVV een sterk groeiritme gekend. Aan dit groeiritme wordt nu een einde gesteld.

De gemeentelijke vzw Kobie wordt positief geëvalueerd om te kunnen verderwerken. Op basis van de nodige budgetten om op hetzelfde niveau te kunnen blijven werken, wordt een gemeentelijke dotatie ook in de toekomst gehandhaafd. De eerstvolgende jaren budgetteren we iets ruimer om de kost van de organisatie van de Enecotour zoals afgesproken te compenseren.    

In de loop van de legislatuur wordt voor de Heemkundige Kring een  investeringssubsidie voorzien voor de verbouwing van het Heemhuis. Op die manier kan ook de HK zijn toekomst bestendigen en wordt verder geïnvesteerd in de erfgoedsite.      

 

9.Inkomsten op niveau brengen

Het inkomstenniveau van de gemeente heeft de voorbije periode geen gelijke tred gehouden met de uitgaven. Na analyse blijkt bovendien dat de inkomsten van Essen gevoelig onder het gemiddelde liggen: volgens het Individueel Financieel Profiel liggen deze in Essen op 79 (index = 100). Zowel op het vlak van retributies als van belastingen moet daarom het niveau naar boven.

Een vergelijking leert het volgende:

2011

in €/inw.

Essen

cluster

Vlaams Gewest

prestaties

67

73

94

belastingen

505

571

708

 

Een aantal retributies zullen verhogen, vooral om de in het verleden nagelaten indexaanpassingen te compenseren. Met een retributie op de inname van het openbaar domein en met de zgn. “activeringsheffing” (belasting op onbebouwde percelen) wordt het fiscaal systeem meer beleidssturend gemaakt. De verwachting is dat vanuit de Vlaamse overheid ook planbaten zullen doorgestort worden.   

De rechtstreekse belastingen worden opnieuw op het niveau gebracht van 2008. 

 

10.Conclusie: sober besturen om verder te groeien

Via besparingen en het op niveau brengen van de inkomsten, zal het gemeentebestuur in de legislatuur 2013-2019 een voldoende hoog niveau van investeringen en beleidsmaatregelen kunnen aanhouden om de uitdagingen waarvoor onze gemeente staat, te kunnen aangaan. Dit beleid wordt gevoerd te midden van een zeer zware financiële crisis voor alle gemeentebesturen. Essen is daarin geen uitzondering. Er worden moedige keuzes gemaakt, zodat de gemeente in staat is om toekomstgericht te behouden wat goed is en te versterken wat nodig is.

[1]  De opsomming van deze voorbeelden geeft een overzicht van de financiële risico’s, wat verplicht is binnen de toelichting op het meerjarenplan. 

[2]  In Essen kost het personeel zonder onderwijs € 338/inw. Het gemiddelde van de clustergemeenten ligt op € 356/inw. Het Vlaamse gemiddelde ligt op € 461/inw.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.