Het gemeentebudget uitgelegd in 40 vragen en antwoorden

1.-Verkeersveiligheid lijkt wel hét speerpunt voor de volgende jaren?

Jawel. We gaan door op het elan van de voorbije periode: het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg is een groot succes en na vele jaren van voorbereiding zijn ook de werken aan de Moerkantsebaan gestart. De volgende jaren blijven we verdergaan: de Watermolenstraat en Over d’Aa krijgen een geheel nieuwe inrichting én nieuwe riolering en ook de Kammenstraat wordt opnieuw aangelegd. Fietsers moeten beter over het Heuvelplein kunnen rijden. Het fietspad langs de Huybergsebaan wordt verlengd en de Steenovenstraat wordt verbeterd voor de zwakke weggebruikers. We ijveren ervoor dat we ongeveer 5km extra fietspaden kunnen aanleggen! Door de invoering van snelheidszones zal het voor de auto’s duidelijker zijn welke maximumsnelheid er geldt.  Tot slot worden ook de voetpaden worden aangepakt en aan meerdere zebrapaden zal er puntverlichting worden geïnstalleerd.

 

2.-Wordt er enkel geïnvesteerd in “bakstenen”?

Er wordt een nieuwe turnhal , een nieuw lokaal dienstencentrum, en een nieuwe polikliniek gebouwd. De Heuvelhal wordt gerenoveerd, de loods op het Rangeerstation wordt gerestaureerd, er komt een nieuwe kinderopvang op Wildert, enzovoort. Daarnaast is de verkeersveiligheid een speerpunt. De verenigingen kunnen ook blijven rekenen op mooie subsidies en logistieke steun van de uitleendienst. De sociale verbondenheid zal verder worden versterkt door buurtcontractjes te maken om bv. samen een speelpleintje te onderhouden of door een repair café in te richten. De gemeentelijke vzw Kobie blijft het nodige geld krijgen om mooie evenementen te organiseren waar heel Essen welkom is. Tot slot wordt het groene en open karakter van Essen versterkt door een strenger beleid, bv. op het vlak van ruimtelijke ordening.   

 

3.-In welke andere “sociale domeinen” wordt er nog geïnvesteerd?

In kinderopvang en de woonzorgzone. Op het domein van het Gemeenschapsonderwijs aan de Hofstraat komt een initiatief voor buitenschoolse opvang. De mooie groene omgeving pal in het centrum past daarvoor uitermate goed en ook de vakantiewerking kan naar daar verhuizen. Op Wildert bouwen we een nieuwe kinderopvang waar nu de bibliotheek is gehuisvest. In samenwerking met de groep rond De Bijster bouwen we ook verder aan de Woonzorgzone, met een nieuw lokaal dienstencentrum en uitstekende voor mindermobielen. Verder wordt er fors geïnvesteerd in de begraafplaatsen. Die moeten er over een aantal jaren veel mooier uitzien zodat ze mooie begraafparken worden.  

 

4.-Blijft Essen een mooie, groene, open en duurzame gemeente?

Uiteraard, we zetten daar zelfs extra op in! De gemeente zorgt ervoor dat er 1500 extra bomen worden geplant. We gebruiken verder geen pesticiden meer bij ons groenonderhoud, iets wat ons € 100.000 per jaar kost. In het aangekochte voormalige domein van de paters Redemptoristen wordt er geïnvesteerd zodat de Essenaar er een pareltje van een wandeldomein bij krijgt. Het Statiebos wordt ook geherwaardeerd. Verder gaan we volop werk maken van het herwaarderen van de Trage Wegen.  Via het inmiddels goedgekeurde bosbeheersplan zullen heel wat gemeentelijke naaldbossen worden omgezet in loofbossen.

 

5.- Alle gemeenten zitten in moeilijke financiële papieren. Hoe komt dat?

Omwille van verschillende redenen die zich toevallig allen tegelijk voordoen:

  • Strengere regels vanuit de Vlaamse overheid en meerbepaald minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois (NVA) inzake de begrotingsopmaak
  • Minder subsidies voor de gemeenten van de provincie, Vlaamse en federale overheid (bv. voor milieuzaken);
  • Gemeenten moeten de pensioenen voor hun ambtenaren zelf financieren.
  • De economische crisis, waardoor er over het algemeen minder belastinginkomsten en meer uitgaven zijn (bv. bij ocmw).

 

6.- Wordt er in Essen de volgende jaren minder geïnvesteerd?

Nee, integendeel. Zoals tijdens de voorbije zes jaar, waar we ongeveer 16 miljoen geïnvesteerd hebben (nieuwe sporthal, Moerkantsebaan, fietspad Nieuwmoersesteenweg, ambulance- en brandweerwagens, …), zullen we ook de volgende jaren verder investeren, vooral in verkeersveiligheid (nieuwe fietspaden, Over d’Aa, ...). De volgende zes jaren zal er ongeveer 18 miljoen euro geïnvesteerd worden, waarvan ongeveer 15,5 miljoen op de begroting staat en 2,5 miljoen via samenwerking met derden zal worden toegevoegd.

 

7.- Wordt er bespaard binnen de gemeente?

Ja, intern wordt er bespaard. Een aantal mensen die met pensioen gaan, zullen niet vervangen worden (dus geen “naakte” ontslagen) en ook in de werkingskosten zal er bespaard worden. In het OCMW zal het strijkatelier dichtgaan en de poetsdienst zal gericht worden op het doelpubliek van het OCMW, m.n. sociaal kwetsbare groepen. In het kader van noodzakelijke besparingen zullen ook het zwembad en de bibliotheekfilialen sluiten. Daarnaast moeten Wigo en Muzarto in hun interne werking besparen, maar in vergelijking met andere scholen mag dat niet tot problemen leiden. 

 

8.-Wordt er in het gemeentehuis efficiënter gewerkt?

Zoals in elk bedrijf, moet ook de gemeente proberen om steeds efficiënter te werken. Het is echter een fabeltje dat het bij de gemeente best met wat minder volk zou kunnen. De gemeenten krijgen steeds meer en steeds complexere taken opgelegd. In vergelijking met andere gemeenten is ons personeelsbestand zelfs nog aan de matige kant. In Essen kost het personeel € 338/inwoner, terwijl het Vlaamse gemiddelde op € 461/inwoner ligt. Door sommige gepensioneerden niet meer te vervangen, zal het echter ook bij de gemeente wat soberder moeten gebeuren.   

 

9.-Hoe zit het met de belastingen?

In vergelijking met andere gemeenten, betalen de Essenaren weinig gemeentebelastingen: in Essen betaalt men iets meer dan 500 euro per inwoner, waar het Vlaamse gemiddelde en dat van de omliggende gemeenten rond 700 euro is. Op een index van 100 staat Essen dan ook op 79. Een vijftal jaren geleden hebben CD&V en sp.a de belastingen verlaagd met 100 opcentiemen en een halve percent personenbelasting. Omdat de financiële situatie nu veel moeilijker is en omdat we toch willen blijven investeren in fietspaden en dgl., gaan we de belastingen terug op hetzelfde niveau brengen als vóór de verlaging.   

 

10.-Worden ook andere zaken duurder?

Een aantal zaken worden duurder (bv. huur van de zalen), maar eigenlijk gaat dit vooral om indexaanpassingen van de oorspronkelijke prijzen . Bovendien voeren we enkele nieuwe zaken in die eerder “sturend” zijn: door een belasting in te voeren op de inname van openbaar domein, belasten we de aannemers die soms weken- of zelfs maandenlang het voetpad innemen met een bouwkraan. Een ander voorbeeld is het belasten van bouwgrond, waardoor er meer bouwgrond op de markt komt.

 

11.-Houdt de gemeente zich niet te veel bezig met allerlei kleine luxezaken?

De eerste stap hier is het bepalen van kerntaken en luxezaken: welke zijn dat juist? Vandaag de dag is de gemeente een veel grotere organisatie dan vroeger. Steeds meer is de gemeente de “regisseur” van allerlei belangrijke zaken: bv. in de kinderopvang, in het woonbeleid, enz. Voor zaken als milieu en het behoud van het groene karakter moet ook beleid gevoerd worden. Wel moeten we kritisch kijken naar de kerntaken van onze gemeente. Daarom beslissen we bijvoorbeeld om het Paviljoen te sluiten. Het aanbieden van een jeugdverblijf voor groepen van buiten Essen, beschouwen we immers niet als een kerntaak van de gemeente.

 

12.-We horen veel over samenwerking tussen gemeenten. Doet ook Essen daaraan mee?

Zeker. Essen werkt samen met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden, zoals voor de afvalophaling, de politie, enz. Samen met Kalmthout en Wuustwezel kopen we gezamenlijke producten aan en gaan we voortaan ook samen een jobbeurs inrichten. Samenwerking kan echter ook andere vormen (niet tussen gemeenten) aannemen: met de school Mariarberg en de turnverenigingen werken we samen om een turnhal te bouwen, met de VVV werken we goed samen om een toeristische beleid te voeren, en bovendien gaan we meer werken met buurtcontractjes om bv. te speelpleintjes te onderhouden.

 

13.-De gemeente heeft heel wat gebouwen en gronden. Gebeurt daar iets mee?

Jazeker. Door de jaren heen heeft de gemeente allerlei gebouwen, weilanden en dergelijke verworven. Een aantal hiervan, bv. een stuk grond op de Rijkmaker of een woning die privé verhuurd wordt, gaan we direct verkopen. In andere gebouwen, zoals de loodsen van de technische dienst, zullen we investeringen doen om het energieverbruik terug te dringen. Voor bijvoorbeeld de gronden en de huidige bib aan de St.-Jansstraat en voor het huidige politiegebouw gaan we in samenwerking met de private bouwsector nieuwe projecten uitwerken. Samen met de vzw Kempens Landschap zoeken we naar een geschikte functie voor het klooster en de kapel aan de Rouwmoer. Daarop hebben we een koopoptie lopen. Zo zal dit mooie erfgoed niet verloren gaan. Voor de villa in de Wildertse Duintjes (voormalige bosmuseum) doen we een “open oproep” voor ideeën om een nieuwe bestemming te geven aan dit gebouw. Samen met de Kiekenhoeve zal ook de Kiekenhoeveschuur worden heropgebouwd.   

 

14.-Waarom worden de bibliotheekfilialen gesloten?

We kiezen ervoor om te focussen op de hoofdbib in Essen-centrum en die verder uit te bouwen tot een moderne bibliotheek met veel dienstverlening (gebruik van e-book, …). Om daar ten volle in te kunnen investeren, is het niet langer wenselijk om geld te blijven steken in de kleine filialen. De afstanden tot de centrale bib zijn immers niet van die aard dat ze niet overbrugbaar zijn. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om boeken aan huis te brengen voor hen die zich niet kunnen verplaatsen.

 

15.-Waarom sluit het zwembad en hoe wordt de sluiting opgevangen?

De sluiting van het zwembad is eigenlijk geen keuze, maar een noodzaak. Omdat het gebouw technisch versleten is en omdat de opgelegde normen (bv. van volksgezondheid) altijd maar strenger worden, zouden we miljoenen euro’s moeten investeren om gewoon open te mogen blijven. We hebben de mogelijkheid voor een nieuw, gezamenlijk zwembad besproken met de omliggende gemeenten, maar zij hadden geen interesse. De sluiting is dus noodzakelijk. Ter compensatie zullen de scholen via de gemeente terecht kunnen in andere zwembaden in de buurt en de Essenaren die elders gaan zwemmen, krijgen een steuntje in de rug. Deze manier van werken wordt ook door Wuustwezel en Brecht gebruikt.

 

16.-Waarom werd er vroeger geen zwembad gebouwd naast de nieuwe sporthal? 

Een nieuw zwembad kost vele miljoenen euro, veel meer dan een sporthal. We hebben toen gepolst bij uitbaters van zwembaden en welnesscentra of men interesse had. Echter, in de onmiddellijke buurt (Roosendaal, Bergen op Zoom, …) waren er al mooie zwembaden, zodat het commercieel onhaalbaar was om in Essen te investeren in een zwembad. Bovendien wilden we er uiteraard voor zorgen dat er een niet te grote “mastodont” kwam in het Sportpark. We zorgden ervoor dat het parkkarakter maximaal werd bewaard.   

 

17.-We hoorden dat in Vlaams-Brabant kerken zullen sluiten. Is dat ook in Essen het geval?

Momenteel is daarvan nog geen sprake. Het Antwerpse bisdom is nog niet zo ver dat er onmiddellijk parochies samengaan en kerken gesloten worden. De kerkgebouwen worden betaald door de kerkfabrieken, maar de financiële tekorten van deze kerkfabrieken worden gedekt door de gemeente. Deze regeling dateert nog van een wet van Napoleon. Met de kerkfabrieken werd afgesproken om zuinig met het geld om te gaan en gelukkig zijn de kerken in Essen in relatief goede staat. De tekorten op het budget van de kerkfabrieken zijn dan ook grotendeels terug te brengen op de intrestlasten van investeringen in het verleden. Daarop kan uiteraard niet bespaard worden. Leningen moeten immers afbetaald worden.

 

18.-Voorgaande jaren werd het groenonderhoud fors verbeterd. Wordt daar nu in bespaard?

Nee, integendeel. Omdat we niet meer mogen werken met pesticiden, zal het wel moeilijker worden om hetzelfde hoge niveau aan te houden. Door echter te investeren in  nieuw materiaal en extra werkuren uit te trekken voor groenonderhoud (kost van € 100.000 extra per jaar), proberen we het openbaar domein netjes te houden. Daarnaast zullen we extra communiceren over het bermbeheer. Immers, sommige inwoners kunnen op het eerste gezicht denken dat opschietend groen te wijten is aan een gebrek aan onderhoud, maar niets is minder waar. We voeren bewust een ecologisch bermbeheer, maar dit is gebonden aan wettelijke regels. De vest rondom de Oude Pastorij zal ook worden opgewaardeerd, door de rommel op te ruimen en het geheel tot een levendige waterpartij te transformeren. Er komt daar in de buurt ook een mooie beeldentuin en een “stoer-natuurlijk” speelplein. 

 

19.-Wat gebeurt er met de steun aan het verenigingsleven? 

Die blijven we behouden op hetzelfde hoge niveau. De subsidies blijven dus, ondanks de besparingen elders. Door de buurtcomités uit de subsidiepot te halen, zullen de échte socio-culturele verenigingen zelfs meer middelen krijgen. De uitleendienst blijft ook behouden en de Oude Pastorij zal worden uitgebaat door de vzw Kobie waardoor die dus niet in de commerciële sfeer komt. Op de nieuwe website komt er een “vrijwilligersdatabank”, zodat bv. nieuwe inwoners sneller de weg gaan vinden naar verenigingen. Binnen de gemeente komt er een volwaardig evenementenloket, zodat de uitleendienst en allerlei paperassenwerk wordt gecentraliseerd, wat eenvoudiger wordt voor organisatoren.    

 

20.-Levenslang leren is overal aan de orde. Ook in Essen?

We hebben in Essen het geluk dat de vzw Tatteljee een prachtig aanbod aan cursussen inricht. Velen honderden inwonersmaken daarvan gebruik. De hele planning en organisatie rust echter op de schouders van vrijwilligers. Om de vereniging duurzaam te ondersteunen, zal de gemeente voortaan € 20.000 per jaar aan de vzw Tattteljee subsidiëren. Zo kan het Tatteljee een professional in dienst nemen die de vrijwilligers ondersteunt.

 

21.-Verdwijnen de kobiecheques?

Ja, maar de doelstelling blijft behouden. We merken dat veel mensen de kobiecheques niet gebruiken. In plaats van de individuele kobiecheques gaan we elk jaar een potje opzij zetten om mooie evenementen naar Essen te halen, waarvan alle Essenaren samen kunnen profiteren. We denken dan aan evenementen zoals georganiseerd tijdens de voorbije zomer, zoals Vlaanderen Muziekland en de Eneco-tour.

 

22.-Gezondheid is een belangrijk thema. Hoe vult Essen dat in?

Het groene karakter zorgt daar alvast voor. Een ecologisch bewust beleid, bv. door pesticidenvrij te werken, maakt de gemeente ook gezonder. Verder investeren we in de polykliniek, en maken we er een “gezondheidshuis” van, waar velen terecht kunnen als antenne van Klina. Een rustige wandeling maken in het kloosterdomein aan de Rouwmoer is daarnaast ook gezond! Bovendien ondertekende ons gemeentebestuur recent het Charter van de Gezonde Gemeente. Met allerlei initiatieven zal een beleid worden gevoerd ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.     

 

23.-Worden de ondernemers niet vergeten in Essen?

Nee, zeker niet. De volgende jaren gaan we verder met de uitbreiding van de Rijkmaker, aan de overkant van de Postbaan. Onlangs hebben we het mooie fietspad aangelegd langs de Nieuwmoersesteenweg naar de Rijkmaker. Ook de dienst Lokale Economie blijft behouden, zodat de ondernemers in het gemeentehuis efficiënt worden geholpen. Op de Rijkmaker trachten we het parkmanagement verder uit te breiden. In het centrum van de gemeente zorgen we voor meer parkeerplaatsen en we moedigen ook de winkeliers aan om er zich te vestigen. 

 

24.-Het OCMW moet fors besparen (10%). Welke invloed heeft dat voor de zwakkere bevolkingsgroepen in Essen?

De zwakkeren in Essen zullen hier niet door beïnvloed worden. In vergelijking met andere ’OCMW’s kreeg het Essense OCMW trouwens veel meer geld. Maar vooral het dienstenchequebedrijf (strijkatelier en poetshulp) waren daarvoor verantwoordelijk. Door deze activiteiten in te krimpen, kan het OCMW besparen zonder aan hun sociale kerntaak te raken. De zorgpremie blijft integraal behouden. Daarnaast gaat het OCMW zelf ook fors investeren. De polykliniek wordt een toekomstgericht “gezondheidshuis” en er komt ook een “huis van het kind”. Na de succesvolle start van het Lokaal Dienstencentrum, zal er verder geïnvesteerd worden in een nieuw gebouw. 

 

25.-Blijft Essen ook in de volgende jaren een echte sportgemeente?

Zeker en vast. Na de investeringen in de nieuwe sporthal en het sportpark in het algemeen, gaan we de volgende jaren in samenwerking met de turnverenigingen en Mariaberg een nieuwe turnhal bouwen. Daarnaast krijgen ook de voetbalverenigingen een forse injectie zodat hun jeugdwerking kan verdergezet worden. Al de overige subsidies voor sportverenigingen blijven bestaan. En als toemaatje: Essen is een gastgemeente bij de Special Olympics in september 2014.

 

26.-We bouwen een nieuwe turnhal, maar er is geen geld voor het zwembad. Hoe komt dat?

We mogen geen appelen met peren vergelijken. Door de samenwerking met de turnverenigingen en de scholen zal de turnhal veel beter bezet zijn dan het zwembad. De exploitatiekost is bovendien vele keren kleiner. Omgerekend zal de turnhal ons 50.000 euro per jaar kosten, terwijl een nieuw zwembad ons 700.000 euro per jaar zou kosten. Of nog anders gezegd: het zwembad kost 39 euro per inwoner, terwijl het zwembad 3 euro per inwoner kost.   

 

27.-Wat zijn de plannen met het aangekochte Rangeerstation?

Heel de site heeft al een mooie metamorfose ondergaan. Dankzij de vrijwilligers van de Molenheidevrienden die er de cross organiseren, is er al veel opgekuist. Binnenkort zullen er ook volkstuintjes komen waarvoor al heel wat belangstelling is. Onlangs heeft de gemeente een samenwerking afgesloten met de vzw Kempens Landschap (die ook samen met de gemeente het domein van de Paters Redemptoristen aan de Rouwmoer hebben gekocht) om een restauratiedossier op te stellen. De gemeente zal 200.000 euro investeren om de oude loods in ere te herstellen. De Vlaamse overheid zal er nog 800.000 bovenop leggen. Vanaf de loods gerestaureerd is, zal er zeker interesse komen om de loods volop te gaan gebruiken.      

 

28.-De jeugd is de toekomst. Investeren we dan in onze jeugd?

Zeker, dat blijven we doen. De Roefel zal vanaf 2015 plaatsvinden onder een nieuw concept, een “Roefel-Kinderfestival”. Er komen nieuwe buurtspeelpleintjes op Essen-Hoek en in het Hemelrijkpark, en later in de Statievelden. We gaan meer doen met het Zdenek Stybar-crosspleintje, waar we activiteiten gaan organiseren. We zorgen voor een repetitieruimte voor Essense muziekgroepjes en geven bijzondere aandacht aan de veiligheid van de jeugdlokalen.   

 

29.-En onze senioren vormen het “zilveren goud”. Waarderen wij hen wel voldoende?

Senioren vormen een ongelooflijk groot maatschappelijk kapitaal. De prijs van de serviceflats van het ocmw gaat dan wel omhoog als gevolg van een maatregel van de federale overheid, maar al diegenen die dat niet kunnen betalen, zullen geholpen worden. In de Sint-Jansstraat komen nieuwe seniorenwoningen, en we bouwen een nieuw Lokaal Dienstencentrum. Dat nieuwe LDC komt vlakbij het bestaande in de “woonzorgzone”. 

 

30.-Steeds meer toeristen ontdekken Essen.  Zetten we daar op in?

Jawel. De recreatieve en toeristische sector is economisch meer en meer van belang. De volgende jaren blijven we sterk samenwerken met de VVV, die daarvoor van de gemeente heel wat geld krijgt. Essen zal als “turfgemeente” bekend worden en ruiter- en menroutes moeten nog meer recreanten naar Essen trekken. En dan nog te zwijgen van evenementen zoals de cyclocross, Vlaanderen Muziekland, enz., die onze gemeente tot ver buiten onze grenzen bekendheid geven.         

 

31.-Hoe zit het met het cultuuraanbod in onze gemeente?

Er wordt op dat vlak veel georganiseerd, door verenigingen en aanvullend ook door de gemeente (bv. via de gemeentelijke vzw Kobie). We zullen dat zo houden. Ook de socio-culturele verenigingen blijven hun subsidies behouden (deze worden zelfs iets uitgebreid), en de Oude Pastorij blijft bestemd voor het verenigingsleven. Een grote cultuurzaal (zoals de Kring in Roosendaal of Kadans in Wuustwezel) zal er niet komen, aangezien de kostprijs enorm hoog is en de zalen in Roosendaal en Wuustwezel niet ver weg zijn. Door de omvorming van het politiegebouw tot een multifunctionele ruimte zal ook dit gebouw voor cultuurdoeleinden kunnen gebruikt worden.     

 

32.-Wat is de stand van zaken in de weekendzones of woonbos?

Op Wildert is het grootste deel van de weekendzone omgezet naar Woonbos. Daar passen we de regels toe zoals het moet. De kaalslag van het bos moet rechtgezet worden. Uiteraard zullen we wel na een tijdje de regels evalueren om te zien of ze efficiënt genoeg zijn. Elk jaar verwachten we trouwens € 200.000 extra inkomsten afkomstig van de “planbaten” (eenmalige Vlaamse belasting op de meerwaarde). Omdat er in de loop van de jaren vele grachtjes zijn gedicht, is er nogal wat wateroverlast in het Woonbos. Om daar blijvend een oplossing voor te vinden, investeren we extra zodat we nadien het structureel wegenonderhoud zal verbeteren. Nu al krijgen we trouwens goede respons op de uitgevoerde onderhoudswerken. Op Horendonk trachten we dezelfde oplossing te vinden als op Wildert. Daarvoor zal de provincie echter nog moeten overtuigd worden.     

 

33.-Het centrum van Essen wordt steeds drukker. Kunnen we dat oplossen?

Anno 2013 is het inderdaad zo dat het centrum van onze gemeente druk is, dat er veel gebouwd wordt, enzovoort. Dit is enerzijds een goede evolutie, want we moeten mee met de tijd, maar uiteraard zijn daar anderzijds ook nadelen aan verbonden. We gaan dan ook extra inzetten op het bewaken van de woonkwaliteit in Essen, zodat verloedering en huisjesmelkerij streng worden aangepakt. Bovendien gaan we ervoor zorgen dat er oplossingen komen voor het parkeerprobleem en zullen de veiligheid voor de zwakkere weggebruiker in het centrum verhogen. Met een commercieel-strategisch plan moeten we ook de winkeliers aanmoedigen.      

 

34.-Zes jaar geleden was “betaalbaar wonen” een hoofdthema. Hoe zit dat nu?

Daarin is de voorgaande jaren veel energie en geld gestoken. Nieuwe woonwijken (Statievelden, Heikantstraat, …) zijn daarvan het tastbare resultaat. De volgende jaren willen we extra inzetten op een betere woonkwaliteit. Deze woningen moeten dan ook sneller ter beschikking komen van Essense jonge gezinnen. De woonpremies zullen in een moderner jasje worden gestoken. Daarnaast moeten we er ook op Horendonk en Hoek voor zorgen dat daar jonge gezinnen kunnen komen wonen. Daarom zullen we plannen opmaken om meer woonmogelijkheden te creëren voor deze wijken.      

 

35.-Veiligheid is toch ook een kerntaak van de gemeente?

Zeker en vast. Doorheen de vorige jaren hebben we een gloednieuwe ambulance aangekocht en sinds twee jaar staat onze ambulance 24/7 paraat. Er werd fors geïnvesteerd in het voertuigenpark van onze brandweer. Zodoende is deze nu bijna helemaal up to date. Toch zal ook de volgende jaren nog een nieuwe materiaalwagen worden aangekocht. Bovendien staan we ook klaar in geval van rampen. Onlangs werd één van de grootste grensoverschrijdende rampenoefeningen gehouden in samenwerking met onze buurgemeente Rucphen. De GAS-boetes blijven behouden, zodat we steeds een stok achter de deur hebben tegen overlast.

 

36.-Zal de politiefusie niet zorgen voor een mindere dienstverlening?

De politie van Essen, Kalmthout en Wuustwezel (zone Grens), gaat samen met de politie van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel (zone Voorkempen). Op deze manier kunnen de ondersteunende diensten (planning, financiën, …) en bijvoorbeeld de recherche op een hoger niveau worden georganiseerd, zodat er meer tijd vrijkomt voor bijvoorbeeld de patrouilles op de baan. In elke gemeente zal er een politiekantoor blijven bestaan, van waaruit de wijkagenten hun werk zullen kunnen doen. In Essen zullen we ons politiekantoor verhuizen naar het stationsgebouw, waar een modern politiekantoor zal ingericht worden. Dat is goed voor het veiligheidsgevoelen in de stationsbuurt.        

 

37.-Blijft de dienstverlening in het gemeentehuis op hetzelfde niveau?

Ja, de openingsuren blijven wat ze zijn, de vliegende ambtenaar blijft bestaan en via een nieuw systeem gaan meer documenten van huis uit kunnen worden aangevraagd en ingevuld worden. Sinds kort werken we trouwens met een systeem waarmee mensen op de hoogte blijven van de stand van zaken in sommige werkaanvragen.

 

38.-Zal de gemeentekas binnen zes jaren leeg zijn?

Nee, zeker niet. CD&V en sp.a zorgen ervoor dat de gemeente heel zorgzaam omspringt met het belastinggeld. Vorige jaren werd er –tegen de zin van de oppositie in- een spaarpotje opgebouwd voor moeilijkere tijden. Gelukkig, want die bewijst nu zijn nut. De volgende jaren zullen onze financiën zodanig worden georganiseerd dat op het einde van de legislatuur de financiën nog altijd mooi in orde zijn.

 

39.-Is nu alles bedisseld, of krijgt de Essenaar nog inspraak?

De adviesraden hebben allen de plannen beoordeeld. Sommige adviesraden waren positief, andere waren kritisch of negatief over sommige voorstellen. Dat is normaal. De gemeenteraad heeft uiteindelijk de plannen goedgekeurd. Bij het uitvoeren van de plannen zullen de adviesraden uiteraard betrokken worden om zodoende een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen bij de betrokkenen.

 

40.-Communicatie met de bevolking is belangrijk. Daar wordt toch niet op bespaard?

Daar wordt zeker niet op bespaard. EssenInfo, het infoblad dat voor vele andere gemeenten als voorbeeld geldt, blijft in zijn huidige vorm bestaan. Bovendien komt binnenkort een gloednieuwe website online met veel meer mogelijkheden om digitaal documenten aan te vragen, in te vullen, enz. Daarnaast wordt Facebook momenteel al goed gebruikt om te communiceren over bijvoorbeeld de werken aan de Moerkantsebaan. Sociale media zullen dus steeds meer opgenomen worden in de communicatie van de gemeente.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.