Fier op Essen

Fier op Essen, CD&V, de positieve motor

Inleiding

Essen is één van de mooiste gemeenten van Vlaanderen, met bloeiende verenigingen, dynamische scholen, knappe bedrijven, en vele vrijwilligers. Dat hebben we kunnen bereiken dankzij de inzet van velen: vrijwilligers, jong en oud, die actief zijn in verenigingen, in rusthuizen, bij de bib, als gemachtigd opzichter, enz. Dankzij ondernemers, dankzij onze onderwijskrachten, dankzij vooruitziende bestuurders, enz.

Die positieve weg moeten we verder zetten: niet klagen, niet de kleine kantjes benadrukken, maar samen verder vooruitgaan. De uitdagingen aanpakken en de troeven  van onze gemeente uitspelen. Kansen geven aan ondernemers en mensen die initiatief willen nemen, en tegelijk mensen helpen die een duwtje nodig hebben.   

Net zoals de vorige jaren, moeten we dat doen op een verantwoorde wijze: met gezonde financiën, met een gezonde ambitie zonder roekeloos te zijn, kortom: met zekerheid en gezond verstand. En daarbij laten we niet alles aan de gemeente over. Niet alle problemen kunnen door de gemeente worden opgelost. Initiatief van onderuit wordt daarom sterk aangemoedigd.

CD&V, onze burgemeestersploeg, wil ook de volgende jaren de positieve motor zijn in dienst van tevreden Essenaren. Daarvoor vraagt CD&V uw steun, uw stem.    

WOONKANSEN VOOR ELKE ESSENAAR

a. betaalbare woonkansen door sociale kavels

Zoals voorgaande jaren, moeten we verder een slim woonbeleid blijven voeren, zodat elke Essenaar die dat wil in Essen kan blijven wonen. Het is daarbij belangrijk dat onze dorpen genoeg jonge mensen kunnen aantrekken zodat bv. de scholen en de verenigingen leefbaar blijven.

We bieden woonmogelijkheden aan voor jong en minder jong. We gaan de mogelijkheid openen om bouwkavels in erfpacht te geven. Zo kunnen jonge gezinnen zelf een huis bouwen op een kavel, zonder dat zij financieel in de knel komen door de dure grondprijs. Dit gebeurt door een “Grondbank” op te richten zodat de gemeente effectief zelf gronden op de markt kan brengen en kleinschalige projecten kan realiseren.

b. woonkansen in elke wijk

Op Hoek en Horendonk moeten we meer woonkansen creëren. Nieuwe verkavelingen moeten ervoor zorgen dat meer jonge gezinnen op Hoek en Horendonk komen wonen, zonder dat het landelijk karakter van deze wijken verdwijnt.

Er moeten woningen komen in het gebied “De Werf” (ten westen van de Kapelstraat, ten zuiden van de Olympialaan). Deze zone is een logische uitbreiding van de kern van Essen, en door de gemakkelijke ontsluiting via het Spijker, is dat ook op het vlak van mobiliteit een goede zaak.

Bovendien gaan we verder met in elk wijk seniorenappartementen te bouwen (bv. naast het GC Wildert in de Sint-Jansstraat en op de zone “Essimex” (Sany Logistics) op Over d’Aa) en steun te geven aan private initiatieven om seniorenhuisvesting aan te bieden.  En via het Sociaal Verhuurkantoor moeten we nog meer woningen onderverhuren aan hen die er recht op hebben. 

c. starterswoningen

Jonge Essenaren die een gezinnetje vormen, moeten de mogelijkheid krijgen om snel een kleine woning aangeboden te krijgen. Ook voor jongeren die op zichzelf (moeten) gaan wonen, zorgen we voor betaalbare startersstudio’s. 

d. omvormen van weekendzones

Net zoals de provincie dat op Wildert heeft gedaan, moeten ook de andere weekendzones worden omgevormd tot woonzones. De andere kant van de medaille is dan wel dat we het bosrijke karakter extra bewaken of herstelmaatregelen zullen opleggen. Een kaalkap van het bos zal effectief bestreden worden. 

e. met efficiënte hulp vanuit de gemeente

Onze gemeente blijft nauw samenwerken met de sociale woningmaatschappijen. Maar ook de private zelfbouwer wordt goed en efficiënt geholpen, bv. door een korte termijn voor aflevering van allerlei vergunningen.

Om alle informatie over wonen op een goeie manier aan te bieden, gaan we verder met het succesvolle gemeentelijke “woonloket”, en organiseren we geregeld een “woonbeurs”. Daar kunnen de Essenaren terecht om alle betrokken instanties (gemeente, sociale woningmaatschappijen, …) in één keer te ontmoeten.  

f. strijd tegen huisjesmelkers

We gaan resoluut de strijd aan tegen huisjesmelkers, tegen leegstand en verkrotting. Samen met de Wooninspectie van de Vlaamse overheid zorgen we ervoor dat de woningen kwalitatief in orde zijn, en geen gevaar opleveren voor de bewoners of voor de buurt.     

g. appartementen mogen, maar niet overal  

Onze wijken moeten landelijk blijven, dat is onze troef. Maar tegelijk moeten we aansluiting vinden op onze toekomst. Appartementsgebouwen zijn voor ons geen taboe, op voorwaarde dat de locatie goed gekozen is. Appartementen kunnen in de kernen van de wijken, maar niet in de zijstraatjes. Daar kiezen we voor eengezinswoningen.

EEN NETTE EN WELVARENDE GEMEENTE

a. een nette gemeente

Vorige jaren werd er veel geïnvesteerd in de groendienst. Dat is mooi zichtbaar in de straten. Bloemkorven zorgen letterlijk voor een fleurig uitzicht, mooi onderhouden pleintjes komen goed over. In de wijk Hey-end werd het openbaar groen zelfs in zijn geheel opgewaardeerd. We zetten dit verder: de straten moeten er netjes en proper bijliggen, en de voetpaden moeten goed onderhouden worden. Voor mankementen, sluikstorten, … wordt een centraal meldpunt voorzien waarop direct wordt gereageerd door een “opkuisploeg”.

Daar waar de laanbomen versleten zijn of niet geschikt (bv. fruitbomen), worden deze vervangen door nieuwe exemplaren. 

Tegen sluikstorten, hondenpoep en overlast zal er streng worden opgetreden.

b. een groene gemeente

Van het Statieboske maken we een mooi “centrumpark”, waar het goed is om te verpozen of een wandelingetje te maken. De gemeente zal investeren in de openstelling van de terreinen rond het klooster van de paters Redemptoristen (Rouwmoer). Vandaag al heeft de Essenaar al meer en meer de weg gevonden naar deze prachtige groene en rustgevende omgeving. Samen met andere partners zal de gemeente investeren in dit domein, en o.a. zoeken naar een herbestemming voor de mooie kerk. De weilanden ten noorden van de Nollekensstraat kunnen, terwijl zij hun landbouwfunctie blijven behouden, ingepast worden in de Woonzorgzone waar men rustig kan genieten van het mooie landschap. 

Van de huidige begraafplaatsen maken we rustige en mooi verzorgde begraafparken, waar het goed is om ingetogen te wandelen of stil te staan bij een bekende.  

CD&V is fier op de nieuwe sporthal, en vindt het Sportpark daarvoor dé geschikte plaats. Deze sporthal is een hefboom voor de gehele opwaardering van dit park. Door verder te investeren, maken we van het Sportpark een echt pareltje waar alle Essenaren, sporters en niet-sporters, graag naar toe komen. 

c. met een uitgekiend en toekomstgericht “Centrumplan Essen 2020”

We maken het Centrum van Essen klaar voor de toekomst. Essen moet een aantrekkelijk woon-, winkel- en horecacentrum worden. Daarom wordt een commercieel-strategisch plan uitgewerkt en uitgevoerd. Door actief in te grijpen pakken we verloedering aan. Er moeten meer parkeermogelijkheden komen. Ook de fietsers en voetgangers moeten meer aan hun trekken komen en de voetpaden moeten beter. Van het Statieboske maken we een mooi wandelpark.

We moeten voor het Centrum een doordacht mobiliteitsplan invoeren zodat fietsers, auto’s en andere weggebruikers zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen. De toenemende mobiliteit zorgt er immers voor dat we te vaak stilstaan en te vaak in onveilige toestanden terecht komen.

Het stationsgebouw moet een nieuwe aantrekkingspool worden, met horeca, kantoren, kinderopvang, enz. Ook de politie moet in het stationsgebouw een stek vinden. Rondom het station moeten bussen een aparte plaats krijgen zodat de huidige chaos tijdens de spitsuren opgelost wordt. Er komen moderne fietsenstallingen die diefstallen tegengaan. Parkeren aan het station wordt gratis voor Essenaren, betalend voor niet-Essenaren. Er komt een verbinding met de overkant van de sporen naar het Rangeerstation. Op die plek komt er een mooie site waar ook geparkeerd kan worden, “de Poort van Vlaanderen”.

d. vernieuwen van de dorpskernen

We voorzien speciale stedenbouwkundige voorschriften die erop gericht zijn om huizen of gebouwen die verouderd zijn, te renoveren of na afbraak een herinvulling te geven aan de gronden waarop ze staan. Op deze manier zorgen we ervoor dat de dorpskernen attractief blijven en bijkomend zorgen we dat iedereen en vooral de jeugd in de eigen dorpen kan blijven wonen aan aantrekkelijke en betaalbare prijzen.  

e. woonzones met bosrijk karakter

De weekendzone Wildert is voor het grootste deel omgevormd tot het “Woonbos”. Via een uitgetekend meerjarenplan zorgen we ervoor dat deze zone riolering krijgt en dat de wegen beter worden aangelegd (zonder asfaltverharding) én beter worden onderhouden. Hoekafschuiningen zorgen voor meer verkeersveiligheid. Het bosrijke karakter wordt benadrukt: mensen die hun percelen ontbost hebben, krijgen er geen regularisatie. Herbebossing is nu aan de orde. 

f. met een moderne afvalophaling en waterzuivering

De afvalophaling wordt georganiseerd door de intercommunale Igean. Samen met Igean zoeken we naar een mogelijkheid om dit alles nog efficiënter te organiseren. Zo zouden we de ophaling van alle fracties op één dag kunnen organiseren, wat voor de inwoners veel duidelijker is.

We vervangen de afvalzakken door containers. Ook dit is gemakkelijker en milieuvriendelijker. 

Daar waar er individuele waterzuiveringsinstallaties zijn opgelegd, zorgen we ervoor dat dit voor de mensen tot zo weinig mogelijk rompslomp leidt. Infrax zal ook deze IBA’s in beheer nemen.

g. meer aandacht voor grachten

Het belang van de grachten wordt wel eens onderschat. We moeten meer inzetten op het goede en regelmatige onderhoud van alle grachten, ook die moeilijk bereikbaar zijn. Dat voorkomt immers veel problemen qua bv. wateroverlast. 

h. landbouw versterken

De landbouwsector is in volle verandering. Een kleiner aantal bedrijven wordt steeds groter. Dikwijls moeten jonge landbouwers met jonge gezinnen een groot kapitaal investeren om het bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te baten. En dat in een onzekere en veranderlijke economische markt. We moeten er daarom voor zorgen dat de landbouw in Essen alle kansen krijgt om verder te werken. We mogen immers niet vergeten dat deze sector in belangrijke mate zorg draagt voor het beheer van het groene landschap, dé troef van onze gemeente. Dankzij beheersovereenkomsten moeten de landbouwbedrijven meer mogelijkheden krijgen om op dat vlak verder te gaan.

Bovendien moeten ook meer mogelijkheden gecreëerd worden om de landbouwtroeven uit te spelen in het toerisme. Initiatieven om kampplaatsen, minicampings en B&B worden daarom aangemoedigd. En waarom niet de wekelijkse markt op het Heuvelplein uitbreiden met een biomarkt waarop lokale producten kunnen verkocht worden?

Lokaal gemaakte producten zullen we promoten, bv. aan de vele jeugdkampen die elke zomer in onze gemeente neerstrijken. 

Qua infrastructuur zal de gemeente de komende jaren investeren in de renovatie van diverse landbouwwegen. Deze zijn immers veelal aangelegd ten tijde van de ruilverkaveling en zijn dus reeds heel wat jaren oud.  

i. toerisme en groene recreatie

Met een citymarketingplan zetten we Essen weg als een sterk merk, de “Poort van Vlaanderen”. Samen met de dynamische VVV zorgen we ervoor dat de Vlamingen en Nederlanders Essen weten te liggen. Zij moeten hier komen fietsen, wandelen, komen eten en drinken. De VVV wordt daarom sterk ondersteund zodat deze onze gemeente o.a. kan laten uitgroeien tot het centrum van de “turfregio”, een nieuw toeristisch product. Private toeristische initiatieven (B&B, boerderijcamping, fietscafés, …) worden ondersteund.

j. trage wegen, ruiter- en menroutes, oplaadpalen voor elektrische fietsen

De “trage wegen” worden verder in ere hersteld. Naast de wandel- en fietspaden, moet ook een ruiter- en menroutenetwerk worden uitgewerkt. Rustbanken en picknickplaatsen moeten steeds aantrekkelijk en netjes zijn. Meer en meer verschijnen elektrische fietsen in het straatbeeld. Daarom zorgen we, i.s.m. de horeca, voor oplaadpalen.  

k.  “de Poort van Vlaanderen”

De Kiekenhoeveschuur wordt opnieuw opgericht zodat ook daar toeristische activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit maakt deel uit van de gehele erfgoedsite met karrenmuseum, toeristisch infokantoor “de Tasberg”, het Heemhuis en de Kiekenhoeve. Deze omgeving vormt een prachtig groen kader waar Essenaren en niet-Essenaren graag naar toe komen, bv. voor de 11 juliviering.  Samen met het Sportpark en de site rondom het Rangeerstation moet dit een knap onthaalpunt worden van Essen: “De Poort van Vlaanderen”.

De aankoop van het Rangeerstation door de gemeente was een goede zet. De schitterende ligging geeft heel veel potentieel aan deze site. De gemeente moet private investeerders aantrekken om samen de monumentale loods te restaureren en te herbestemmen naar een gebouw dat nuttig is voor toerisme en voor jobs zorgt. De omgeving errond kan gebruikt worden voor allerlei evenementen, activiteiten van verenigingen, enz.   

l. recreatiekansen op Wildert (met sluiting van camping “Wildertse (on)Rust”)

De camping is vandaag een rotte appel, en moet daarom in zijn huidige vorm sluiten. Het wordt omgevormd tot een toeristisch bungalowpark, wat zorgt voor tewerkstelling en nog meer bezoekers voor de Essense horeca en toeristische troeven. Dit park sluit aan bij een nieuwe volwaardige ingang voor de Kalmthoutse Heide (“sluiske”) en bij de voetbalterreinen van KSV Wildert. We investeren verder in de Wildertse Duintjes, waar we het verouderde bosmuseum veranderen in een “theehuisje”, ten diensten van de wandelaars, sporters en natuurliefhebbers.

 

m. troeven van de Horendonkse bossen

Ook de Horendonkse bossen krijgen onze aandacht, en worden nog sterker geöriënteerd naar sportvriendelijke mogelijkheden (joggen, mountainbike, enzovoort). Zowel in de Wildertse Duintjes als in de Horendonkse bossen zorgen we voor spelmogelijkheden voor jonge kinderen.

n. Essen Komt Bijeen

Het is belangrijk om mensen bijeen te brengen. Dat is trouwens een van de redenen waarom we 850 jaar Essen” hebben georganiseerd. Ook de volgende jaren gaan we op dat elan verder. We zorgen ervoor dat Essen “op de kaart staat”, door het organiseren van massa-evenementen waar zeker ook de Essenaar wat aan heeft. We denken hiervoor aan sportactiviteiten (bv. een wielerwedstrijd), de ATV-vertelavonden, enzovoort.  

o. een levendige horeca

De horeca is belangrijk: het brengt leven in de brouwerij. Ook de tewerkstelling in de sector (bv. voor jobstudenten) mag niet onderschat worden. We zorgen ervoor dat de horeca mogelijkheden krijgt om rendabel te werken. Een ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt ervoor dat sommige toeristische ankerpunten verder mogelijkheden krijgen om te groeien of om in evenwicht met de buurt nieuwe activiteiten te laten groeien (bv. Quarantainestallen, parking voor Horendonkse bossen, …).   

p. met jobs in de buurt, geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof!

Ondernemers en zelfstandigen zorgen ervoor dat in onze gemeente handel gedreven wordt en goederen worden geproduceerd. Bedrijven zorgen voor tewerkstelling, sponsoring, enzovoort. Vandaar dat de gemeente verder moet gaan om deze bedrijven en ondernemers te ondersteunen. We werken hiervoor samen met de bedrijvenorganisaties Unizo, Bedess en Boerenbond.  

q. klantvriendelijk gemeentebestuur

Net zoals zelfstandigen en ondernemers hun klanten in de watten leggen, moet ook het gemeentebestuur de zelfstandigen en ondernemers klantvriendelijk behandelen: een goeie en snelle   service bij administratieve procedures is daarin belangrijk. Samen bekijken we ook hoe meer stageplaatsen kunnen gecreëerd worden in het Essense bedrijfsleven: dat is goed voor de bedrijven en voor de potentiële jonge werknemers.

De gemeente organiseerde dit jaar voor het eerst een jobbeurs. Aangezien dit initiatief heel succesvol was, zullen we dit zeker en vast nog herhalen. 

r. uitbreiding en verfraaiing Rijkmaker

Dankzij het uitgewerkte nieuw bestemmingsplan, kan de Rijkmaker verder worden uitgebreid aan de noordkant van de Postbaan.  Dit moet de volgende jaren in de praktijk worden gebracht zodat bedrijven kunnen investeren en nieuwe jobs kunnen creëren. Zoals bij de ontwikkeling van de vroegere Beckers-site (Peepolderlaan), moeten de grondstukken aan competitieve prijzen worden aangeboden. In samenwerking met de bedrijven moet een parkmanagement worden opgezet, om samen te werken aan veiligheid, bewegwijzering, groenaanleg, openbaar vervoer, enz.  

s. Centrumplan 2020 – meer parkingmogelijkheden en verfraaiing van het winkelaanbod

In het centrum van Essen worden meer parkings voorzien, zodat de omgeving aantrekkelijker wordt om te gaan winkelen. Winkeliers en zelfstandigen worden gesteund zodat het aanbod uitgebreid wordt.

 

t. winkelen, werken en wonen in oude magazijnen Essimex (Over d’Aa)

De gronden met oude loodsen van Essimex (Sany Logistics) willen we een nieuwe bestemming geven. Op die plek kunnen een aantal winkels worden gevestigd die omwille van bv. parking te groot zijn voor het centrum. Dit project zorgt voor tewerkstelling en is ook voor Horendonk een nieuwe troef. Maar daar blijft het niet bij: in deze zone bouwen we ook woningen, o.a. voor senioren. Wonen, werken en winkelen komen dus in de plaats van de oude magazijnen. Dat betekent een opwaardering voor de gehele buurt!  

u. zorg en onderwijs

De gemeente zal verder sterke steun geven aan de zorg- en onderwijsinstellingen. Naast de maatschappelijke baten, vormen deze sectoren ook belangrijke werkgevers in onze gemeente. In dit perspectief werken we aan de realisatie van een toekomstgerichte “Woonzorgzone” in de omgeving van De Bijster. 

v. en service aan de Essense pendelaars!

Vele Essenaren hebben job buiten Essen. Voor een aantal chemiebedrijven bestaat er de I-bus. We willen het aanbod daarvan uitbreiden zodat ook de mensen van de 4-ploegenshift daarvan gebruik kunnen maken. Verder blijven we aandringen bij de hogere overheden om een busverbinding te starten naar de grote bedrijventerreinen over de grens in Roosendaal, Bergen-op-Zoom, enz.

Samen met het provinciebestuur werken we voluit aan de realisatie van de “Fiets-o-Strade”, het fietspad langsheen de spoorweg. Via dit fietspad kunnen vele fietsende pendelaars snel(ler) op hun werk geraken.  

w. met een klantgericht openbaar vervoer

De fietsenstallingen aan de stations moeten veiliger, eventueel met camerabewaking.

Vele (ook oudere) Essenaren moeten meermaals naar Klina. De Lijn heeft echter geen geld voor een rechtstreekse verbinding met Klina. Daarom zorgen we er zelf voor, via de Minder Mobielen Centrale.

We screenen bovendien waar nieuwe belbushaltes aangewezen zijn, bv. aan de Vissenheuvel. Constant wordt er bekeken waar er nieuwe haltes moeten bijkomen en waar er ongebruikte worden afgeschaft. 

We vragen aan de NMBS om het keycard systeem uit te breiden naar Essen, zodat de treinreizigers met één keycard naar Antwerpen kunnen reizen. De verbinding met Roosendaal moet ook zonaal worden aangerekend i.p.v. het te dure internationale tarief

TEVREDEN ESSENAREN

Jonge gezinnen, senioren en jongeren, zij zijn het uitgangspunt waar de gemeente voor staat. Wij gaan voor tevreden mensen in Essen!

a. voldoende en betaalbare kinderopvang, ook voor kindjes met een beperking

De voorbije jaren kwamen er veel plaatsen bij in de kinderopvang. Dat wordt de volgende jaren verdergezet, ook nu mét voorrang voor in Essen wonende kindjes.  Bovendien zal een centraal loket worden opgericht waarbij ouders terecht kunnen voor alle kinderopvanginitiatieven in Essen.

Er is nood aan meer opvang voor kindjes met een beperking. Daarom zal de Speelpleinwerking deze kindjes nog meer dan vandaag een opvang bieden.  

b. parkeren voor jonge gezinnen

Naar het voorbeeld van bij de GB, maken we ook op andere drukke  parkeerterreinen speciale parkeerplaatsen bestemd voor mensen met kleine kindjes.

c. met een kinderboerderij in de buurt

Voor jonge gezinnen is het fijn om een uitstapje te kunnen maken dichtbij. In onze gemeente zijn daarvoor vandaag al tal van mogelijkheden, maar het zou een mooie aanvulling zijn mocht er in onze gemeente een kinderboerderij worden opgericht.

d. onderwijs

Scholen vormen een enorm belangrijk cement voor een wijk. Zonder school geen gezonde wijk. Daarom is de gemeente partner om de scholen leefbaar te houden door hen te ondersteunen in hun werking. Omgekeerd kiezen we voor de “brede school”, wat wil zeggen dat ook na de schooluren de gebouwen van de school ten dienste moeten kunnen staan van de lokale gemeenschap.  

e. met een moderne bib en “nieuwe” Oude Pastorij

We investeren in een moderne bibliotheek, met een voldoende grote en afwisselende collectie. De wijkfilialen worden niet vergeten, en worden opgenomen in wijkantennes waar men ook voor andere diensten terecht kan. 

De Oude Pastorij wordt een gezellig café waar ook rustig kan vergaderd worden en waar tentoonstellingen kunnen gehouden worden.

f. waar jongeren jong mogen zijn

Het is goed dat jongeren in eigen gemeente kunnen uitgaan en plezier maken. Natuurlijk moet  gebeuren met respect voor de buurt. Zo zullen we extra investeren in de Rex in het kader van het geluidsniveau voor de muziek en om een backstage in te richten voor optredens. Bovendien zorgen we ervoor dat er ook een repetitieruimte komt voor de jonge Essense muzikanten.

Het is goed dat er zoveel jonge Essenaren zijn die initiatief nemen om evenementen te organiseren. De kostprijs voor het inschakelen van een professionele securityploeg is echter heel hoog. Daarom zullen we deze jonge organisatoren daarin ondersteunen.

g. en waar ook onze senioren gelukkig zijn!

Er wordt verder gewerkt om in elke wijk seniorenappartementen op te richten. Op Wildert is hiervoor al een gebouw aangekocht in de Sint-Jansstraat en ook in de Nieuwstraat is dit gebeurd. Ook in de andere wijken zal dit gebeuren.

Het pas opgerichte Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis is een schot in de roos. Stap per stap zal dit centrum zijn aanbod verder uitbouwen. Zo werken we ook aan de realisatie van de Woonzorgzone, rondom De Bijster, het Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis en de Polykliniek. Ouderen vinden hier allerlei voorzieningen. De gemeente zal in deze zone (alsook in de buurt van St.-Michaël) het openbaar domein zodanig aanpassen dat het helemaal drempelvrij wordt. Achteraan aan de grens met Nederland (ten noorden van de Nollekensstraat) worden de weilanden aangekocht zodat deze ook toegankelijk worden om er te wandelen. 

Voor senioren zal er in samenwerking met de ouderenvoorzieningen worden verder gewerkt aan meer plaatsen voor dagopvang.

VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID

a. beter onderhoud

Veilig verkeer is cruciaal! Daarom zal de gemeente de komende jaren nog meer investeren in verkeersveilige en verkeersleefbare wegen, fiets- en voetpaden. En bovenal moeten we inzetten op een heel degelijk en efficiënt onderhoud. Een  slecht liggende tegel in het voetpad moet steeds onmiddellijk worden hersteld!   

b. STOP-principe

We kiezen voor het STOP-principe (volgorde van stappers, trappers, openbaar vervoer en privé vervoer), waarbij dus de zwakke weggebruikers prioriteit krijgen. Enkele voorbeelden:

-          voetgangers hebben veel last van versperde voetpaden door bouwwerven. Dat pakken we aan door strengere regels toe te passen;

-          sommige zebrapaden zijn bij het schemerdonker moeilijk te zien. Daarom komen er verlichtingspalen met “puntbelichting” die de zebrapaden extra goed zichtbaar maken.

c. schoolomgevingen 

In samenwerking met de scholen wordt verder gewerkt aan het verfraaien en veiliger maken van de schoolomgevingen en schoolroutes. Ook dichtbij de zorgvoorzieningen is dat nodig. Op die plekken is een goed onderhoud een must: binnen de 48 uur moeten kleine herstellingen worden uitgevoerd!

d. nieuwe fietspaden

Er komen vele nieuwe fietspaden:

-          langs de Huybergsebaan;

-          Horendonk richting Schijf;

-          Doorheen het Statieboske;

-          de “Fiets-o-Strade” langs de spoorweg;

-          Het fietspad in de Stationsstraat moet veiliger;

-          Een fietsvriendelijke route  van de Steenovenstraat naar de Klaprooslaan;

-          De Nieuwmoersesteenweg en de Moerkantsebaan zijn in uitvoering, het fietspad Spillebeek wordt weldra aangepakt;

-          Langs de Hollandse Dreef (achter landgoed De Belder);

-          stelselmatig komen tot een “trage weg” van het Heuvelplein tot aan de Woonzorgzone

e. asverschuivingen i.p.v. drempels

De pakkans van snelheidsterroristen moet omhoog. Om in sommige straten de snelheid naar beneden te halen, kiezen we voor asverschuivingen eerder dan voor drempels. 

 

f. meer verkeersleefbaarheid

Een aantal grotere infrastructuurprojecten zullen ervoor zorgen dat de verkeersleefbaarheid van de buurten omhoog gaat:

-          De aanleg van het fietspad Moerkantsebaan en langs de Nieuwmoersesteenweg is begonnen. In samenspraak met de bewoners zorgen we voor een nieuwe mooie dorpskern op Hoek;

-          De doortochten door Horendonk (Over d’Aa) en door Wildert (Kalmthoutsesteenweg) worden heraangelegd zodat de verkeersleefbaarheid en –veiligheid veel beter wordt;   

-          Tussen de Oude Baan en het Spijker wordt een nieuwe weg aangelegd die zorgt voor een betere ontsluiting van het verkeer van en naar Heikant;

-          Het kruispunt Spijker-Ringweg-Kapelstraat-Nieuwmoersesteenweg wordt een rondpunt;

-          De as Heuvelplein-Nieuwstraat moet veiliger worden voor de zwakke weggebruikers;

-          de schoolomgeving aan Muzarto (Kerkstraat) moet veiliger gemaakt worden. 

VEILIGHEID, EEN SPEL MET RECHTEN EN PLICHTEN

a. een geruste gemeente

Essen moet een geruste, veilige gemeente zijn. De Essenaar moet zonder zorgen en gerust over straat kunnen lopen, de woning verlaten, enz. En als er zich toch iets voordoet, dan moeten de hulpdiensten snel en efficiënt helper in nood zijn. Zorgen voor veiligheid is dan ook een absolute kerntaak van de gemeente. En dat in brede zin, op vele terreinen.

b. met een sterke politie

Essen rekent op een sterke politie. Er moeten voldoende interventieploegen zijn, bij grotere manifestaties moet de politie een echte partner zijn van de organisatoren, en de wijkagenten moeten zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn.

c. een werk van iedereen

De politie staat er niet alleen voor. Veiligheid is een “werkwoord” waar we allemaal samen aan werken. Zo zullen de Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) verder gepromoot en ondersteund worden. Ook op het vlak van infrastructuur zorgen we voor “veiligheidsinvesteringen”:

We screenen waar de openbare verlichting beter kan, zodat er geen “donkere gaten” zijn op wandelpaadjes en dgl.;

op sommige cruciale punten (bv. de fietsenstalling aan het station) installeren we camerabewaking.

d. nee tegen drugs!

Geen drugs in Essen! Alhoewel de paarse regering vroeger druggebruik heeft toegelaten, voeren we een keiharde strijd tegen drugs: tegen drugsplantages en tegen drughandel. Wij zijn er immers van overtuigd dat drugs veel kwaad doen. 

e. strijd tegen overlast

Op zichzelf vormen hangjongeren geen overlast. Iedereen is jong geweest. Echter, wanneer er toch een objectieve overlast wordt veroorzaakt, dan moet deze worden aangepakt. Dat moet bv. gebeuren op de vele gemeentelijke speelpleintjes. Deze zijn bedoeld om er te spelen, niet om er criminele feiten te plegen. Eén voor één zullen we alle speelpleintjes onderzoeken zodat we de overlast kunnen wegwerken. 

Her en der kennen we overlast door (nacht)lawaai, van honden, van fuiven en feestjes, van  sluikstorten, enz. Dat pakken we aan: Via overlastboetes geven we een “lik op stuk beleid”.

Door het strenge reglement op de nachtwinkels verhinderen we dat er meerdere komen. We blijven teveel nachtwinkels tegengaan.  

Het foutparkeren (bv. tegen de richting in) wordt effectief en streng aangepakt. 

f. camping Wildert opruimen

CD&V wil de camping “Wildertse (on)Rust” opruimen. Deze moet worden omgevormd van een rotte appel tot een toeristische troef. De huidige situatie buigen we om naar een positieve factor. De criminelen en illegale bewoners  van de camping moeten vertrekken, en vervangen we door échte toeristen. 

g. fier op brandweer en ambulance

We zijn fier op de investeringen in onze gemeentelijke brandweer en ambulance. Daarmee behoren zij bij de beste van de ruime regio!

In heel België zullen de gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in gefusioneerde zonale brandweerkorpsen. Dit houdt het gevaar in dat de vrijwilligers minder gewaardeerd zullen worden. Wij zullen ervoor zorgen dat dit in Essen zeker niet het geval zal zijn. De brandweer blijft in Essen, en blijft Essens!

Grotere evenementen (bv. grote tentfuiven) vormen steeds een risico. Denken we maar aan Pukkelpop. Samen met politie, brandweer en ambulancedienst, helpen we daarom de organisatoren om zo goed mogelijk te veiligheidsrisico’s in te dammen. 

Ook voor particulieren zal de brandweer brandveiligheidsadviezen geven, zodat de woning eventueel aangepast en veiliger gemaakt kan worden.

h. gevaarlijke goederentreinen naar ander spoor

Over de spoorlijn komen dikwijls gevaarlijke (chemische) transporten. Dat, terwijl er al sinds vele jaren plannen om een speciaal goederenspoor tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam te bouwen, in de koelkast blijven liggen. Wij zullen er dan ook op blijven aandringen dat daar wel effectief werk van wordt gemaakt. De spoorweg moet een zegen zijn voor Essen, geen bron van gevaarlijke risico’s!

 

EEN VERBONDEN GEMEENTE

a. verenigingen soigneren

 

CD&V is fier op de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Dagdagelijks zetten honderden vrijwilligers zich in om allerlei activiteiten te organiseren, voor jong en oud, cultureel, sportief enzovoort. Deze verenigingen zorgen voor een ongelooflijk groot “sociaal kapitaal”: zij zorgen ervoor dat de verzuring wordt tegengegaan.

 

CD&V staat dan ook garant dat het beleid om verenigingen sterk te ondersteunen, zal worden verdergezet. Zo zullen wij de gemeentelijke uitleendienst verder uitbreiden, met nieuwe materialen (bv. een tribune) en een efficiënte service. Bij het organiseren van activiteiten en evenementen door de gemeente, zal erover worden gewaakt dat dit niet in concurrentie komt met de verenigingen zelf. 

 

b. vrijwilligers waarderen

 

Vrijwilligers verdienen veel erkenning. We zetten een databank vrijwilligers op zodat verenigingen, welzijnsinstellingen of organisatoren gemakkelijker met potentiële vrijwilligers in contact komen. 

c. ruilmarktje

Samen met een biomarktje, kan er ook een ruilmarktje georganiseerd worden. Initiatieven als deze komen her en der op, en laat mensen toe om goederen en diensten tegen elkaar te ruilen. Het is leuk en zorgt ook voor extra verbondenheid. 

d. kom bijeen in Essen

Essen is een gemeente met een sterke samenhang. Dat moet zo blijven. Ook de gemeente organiseert daarom activiteiten waar Essenaren bijeen komen. We passen uiteraard wel op dat we niet in concurrentie komen met het verenigingsleven. Voor grotere evenementen kunnen we daarom ook samenwerken met de Essense verenigingen. We denken er bv. aan om een grote wielerkoers naar Essen te halen. Met daaraan gekoppeld een groot volksfeest, gaan we door op het elan van het succesrijke “850 jaar Essen”.

 

e. wijken inbegrepen

De verschillende Essense dorpen moeten ook in de toekomst leefbaar blijven. Daarom moeten we investeren in gezonde dorpen: met jonge gezinnen, een bloeiend verenigingsleven en goede infrastructuur. 

In elke wijk komt er een zitdag van de wijkagent. Zo wordt de bereikbaarheid van de lokale politie beter en kan de wijkagent echt zijn rol spelen.

Samen met de parochies zorgen we met een open blik voor de toekomst van de parochiecentra en de kerkgebouwen. Deze moeten in de eerste plaats gemeenschapsgericht zijn zodat deze de wijk ten goede komen. Muziek-, toneel- en andere culturele verenigingen moeten in de wijken terecht kunnen voor repetities en optredens. 

Ook op Horendonk moet er een gemeenschapscentrum komen. En het Jongensschooltje op Hoek moet evolueren tot een dorpshuis zodat elke vereniging in het eigen dorp zijn stek kan houden. 

Tijdens de kerstdagen wordt in elke wijk mooie sfeervolle kerstverlichting voorzien.  En de kermissen moeten we waarderen. De gemeente moet de pachtvoorwaarden herzien zodat meer foorkramers afkomen naar de kermissen.  

f. integratie van nieuwe Essenaren

Fier op Essen, dat zijn we allemaal. Onze gemeente heeft dan ook een mooie evolutie meegemaakt tot wat het nu is geworden: een welvarende, landelijke, vriendelijke en sociale gemeente. Uiteraard evolueert onze gemeente verder, en zal Essen er in 2030 anders uitzien dan vandaag. Maar dat neemt niet weg dat we goeie dingen van vandaag moeten blijven behouden. Onze identiteit is er daar een van.  

Typisch aan onze identiteit, is dat iedereen welkom is. Dat moeten we zeker zo houden. Maar nieuwkomers moeten wel de bereidheid hebben om zich ten volle te integreren in onze Essense samenleving. Indien niet, dan nemen we liever afscheid.

We helpen de nieuwe Essenaren door hen te helpen bij de administratieve rompslomp, we zetten taallessen op, te leren hun wagen met de richting mee te parkeren J, enz.    

g. internationale samenwerking en ethische normen

De wereld is meer en meer ons dorp. We kijken daarom verder dan onze kerktorens, en zijn ook internationaal verbonden. Daarom geven we de jumelages met onze Europese zustergemeenten opnieuw zuurstof, bv. door verenigingen te steunen die activiteiten organiseren samen met onze zustergemeenten. 

De gemeente ondersteunt de “schone kleren”-campagne, zodat bij aankoop van werkkleding rekening gehouden wordt met arbeidsnormen in het land van oorsprong. In het algemeen voegen we arbeidsnormen toe aan de bestekken die we uitgeven bij bestellingen of aankopen van producten.  

EEN GEZONDE, SPORTIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE GEMEENTE

a. een gezonde gemeente

Een goede gezondheid is ons hoogste goed. In onze drukke en soms stresserende samenleving zijn we ons ervan bewust dat we elke dag aan onze gezondheid moeten werken. De gemeente mag daarbij niet aan de kant blijven staan, maar integendeel een actieve rol opnemen om gezondheid te promoten.

We voeren gerichte sensibiliseringsacties rond burnout, obesitas en dementie en preventieve gezondheidszorg, zodat deze thema’s uit de taboesfeer komen. Samen met het Rode Kruis organiseren we meer EHBO-cursussen. Op een gemeentelijke “gezondheidsbeurs” moet iedereen de info kunnen halen die hij of zij nodig heeft.   

De Polykliniek wordt een volwaardig gezondheidscentrum, temidden van allerlei andere sociaal-medische voorzieningen, zoals een “huis van het kind” (verder dan de consultaties van Kind & Gezin), het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, enz.

In openbare gebouwen komen er automatische defibrilatoren (zoals die nu reeds hangen in de sporthal en de Heuvelhal) die hartpatiënten helpen reanimeren.

b. een sportieve gemeente

Sporten is gezond en brengt mensen bijeen. Daarom neemt de gemeente initiatieven om iedereen aan het sporten te brengen. De sportverenigingen worden daarvoor sterk ondersteund, en ook op het vlak van infrastructuur gaan we verder. 

 

De laatste jaren heeft de gemeente mooie dingen gedaan voor de sport: van pingpongtafels op de speelpleintjes en fitnesstoestellen in open lucht, tot de bouw van de mooiste sporthal en tennisbanen van de streek. Dit zetten we verder. Van het Sportpark maken we een pareltje waarop heel Essen fier zal zijn. Met een Finse piste, een skateterrein, een nieuwe atletiekpiste in kunststof, enz.

 

De turnverenigingen zijn in opmars en hebben vele leden. Daarom zal gezocht worden naar een formule om een turnzaal te bouwen i.s.m. de verenigingen en onderwijs. Ook andere grote sportclubs zullen in hun infrastructuuruitdagingen worden geholpen.

 

Door de nieuwe sporthal wordt de Heuvelhal iets minder gebruikt. Toch blijft het een belangrijke zaal. Vandaar dat deze hal zal worden gerenoveerd om ook de komende jaren mooie diensten te bewijzen. 

We renoveren het zwembad “De Vennen”. Zo kunnen de scholen daar ook de volgende jaren terecht. We kijken uit naar een uniek concept zodat de aantrekkelijkheid groter wordt in de avonduren. Dit kan bv. zoutwater te voorzien i.p.v. chloor, of door een combinatie met welness te voorzien. De aantrekkelijkheid kan ook vergroot worden door vaker watertoestellen, glijbanen en ander spelmaterialen aan te bieden. 

Een verplaatsbare tribune voor zowel buiten- als binnensporters wordt toegevoegd aan het reeds ruime pakket van uitleenmaterialen. Deze tribune kan gereserveerd worden bij een groot evenement of belangrijke wedstrijd van de sportverengingen.   

c. wonen in een milieuvriendelijke gemeente

Een gezond leefmilieu draagt bij tot ieders individuele gezondheid. Alleen daarom al is het zo belangrijk om een milieuvriendelijk beleid te voeren. We moeten extra inzetten op een gezond  Essens leefmilieu. Omdat dat alleen kan als dit een draagvlak heeft bij de mensen, is het nodig om zoveel mogelijk te sensibiliseren, maar ook om bv. de mensen zoveel mogelijk te laten genieten van het natuurmoois in onze gemeente. 

Het milieubeleid is daarom ingebed in een beleid dat duurzaam is op drie vlakken: ecologisch, sociaal en economisch. We geven enkele voorbeelden:  

Op de wekelijkse markt promoten we streekproducten. We breiden de markt dus uit tot een “boerenmarktje” zoals in Kapellen.  En bovendien maken we werk van een project rond “volkstuintjes”, zodat iedereen die wil tuinieren daar de kans toe krijgt.  

Het Actieplan Trage Wegen wordt verdergezet, en zoals bv. de Duinzandlaan pakken we ook ander trage wegen aan zodat deze kunnen opengesteld worden.

In plaats van steeds maar weer mooie groene stukjes grond aan te kopen, kiezen we er eerder voor om samen te werken met vrijwilligers of landbouwers om deze gezamenlijk en duurzaam te beheren.

Kaalkappingen in het Woonbos op Wildert of elders worden streng bestraft. Er zal in het algemeen meer toezicht komen op het kappen van bomen.

d. een duurzaam energiebeleid

De energiesnoeiers moeten overal aan huis kunnen komen, zodat het energiegebruik in onze gemeente verlaagt. De gemeente neemt op dit vlak reeds een voorbeeldrol op, maar zal dit nog verder uitbouwen. Andere acties, zoals de medewerking aan de samenaankoop van groene stroom, worden verdergezet.  

IEDEREEN VOORUITDUWEN

Onze samenleving moet iedereen vooruitduwen, ook en zeker diegene die in een zwakkere positie staat. Iedereen, zonder uitzondering, krijgt kansen om zich in de warme Essense samenleving te ontplooien.

a. Essenaren met beperking

Essenaren met een beperking, van jong tot oud, leggen we extra in de watten. Samen met zorgvoorzieningen zorgen we er voor dat er opnieuw woonmogelijkheden en opvang komen in Essen voor mensen met een beperking. Ook de zorgboerderijen verdienen alle steun.

De clubs (o.a. sport- en jeugdverenigingen) die speciaal activiteiten ontwikkelen voor mensen met een beperking worden extra ondersteund. En ook de kinderopvang moet openstaan voor kindjes met beperkingen.

Er wordt werk gemaakt van een wegwijzer naar alle mogelijke vormen van ondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking of voor de betrokkenen zelf.

De nieuwe zorgtoelage zal regelmatig geëvalueerd worden om te zien of het haar doelstellingen haalt. Indien nodig, wordt deze bijgestuurd.

We moeten extra inzetten op het toegankelijk maken van alle (semi-) openbare gebouwen.  

b. mensen met financiële nood

Het OCMW krijgt de middelen om haar taak goed uit te voeren. Zo geven we alle steun voor de echte hulpvragers.

Sociale economieprojecten geven kansen aan hen die anders niet aan de bak komen. Ook bevorderen we het sociaal toerisme, door aan te sluiten bij het steunpunt vakantieparticipatie.

Voor anderstaligen zorgen we voor (verplichte) Nederlandse taallessen. De kennis van de Nederlandse taal is immers de belangrijkste voorwaarde om in onze gemeente mee te draaien. 

Het ocmw zal zijn cursussen uitbreiden om mensen verstandig te leren omgaan met een huishoudbudget.

We steunen de sociale kruidenier “Kabaske”, zodat deze haar werking kan verder zetten en zodoende een steun kan zijn in het levensonderhoud van vele mensen in financiële nood.

MET EEN GOED BESTUUR

a. een eenvoudig bestuur met gezond verstand

Het gemeentebestuur moet efficiënt, eenvoudig en met gezond verstand te werk gaan. de burgers zijn tegelijk onze klanten én onze aandeelhouders, en moeten dan ook met veel respect behandeld worden.

De burgers moeten respectvol, snel en correct worden geholpen. Maar het is ook aan de burgers om correct te zijn: favoritisme, en een gebrek aan respect t.o.v. onze ambtenaren hoort niet thuis in het gemeentehuis.

b. vinger aan de pols

Het gemeentehuis mag geen ivoren toren zijn. Het bestuur zal samenwerken met representatieve organisaties en voelen wat er leeft bij de bevolking: van een inspraak- naar een samenspraakbeleid. De verschillende adviesraden zullen elk op hun domein gewaardeerd gehonoreerd worden.

Daarom zal het bestuur ook tweejaarlijkse wijkavonden organiseren waar de bewoners verzuchtingen naar voren kunnen brengen en in dialoog kunnen treden met de burgemeester en schepenen. Ook zal er regelmatig een tevredenheidsenquête worden georganiseerd, zodat de vinger aan de pols kan gehouden worden en er met de mening van de mensen kan rekening gehouden worden.  

c. een efficiënte en transparante bedrijfsorganisatie

Het gemeentebestuur moet efficiënt werken. De organisatie moet sober zijn, en gericht op kwaliteit. De gemeente moet zich daarvoor spiegelen aan kmo’s uit de private sector.

De reglementeringen die door de gemeente worden uitgevaardigd, moeten duidelijk en transparant zijn. Zij moeten worden gebundeld in een codex zodat iedereen alle regels gemakkelijk kan opzoeken.

d. goede communicatie

 

Het is belangrijk dat het gemeentebestuur goed communiceert met de inwoners. Het nieuwe maandelijkse infoblad is een voltreffer. Een nieuwe website moet nog meer bij de tijd zijn zodat de inwoners bv. ook via filmpjes kunnen geïnformeerd worden. Bovendien kunnen die filmpjes vertaald worden naar Vlaamse Gebarentaal. De nieuwste communicatiemiddelen zullen steeds worden ingezet.

Tegelijk moet de gemeente ook efficiënt communiceren met de mensen die niet beschikken over internet. Ook deze mensen moeten steeds over alles op de hoogte gehouden worden.

Langs enkele centrale punten zullen grote elektronische schermen worden gezet waarop activiteiten en nieuwsberichten kunnen worden verspreid. 

De organisatie van de gemeentelijke opendeurdag in 2011 verdient navolging. Op die manier wordt de gemeentelijke dienstverlening nog meer toonbaar gemaakt. 

e. een vriendelijk gemeentebestuur

En tegelijk moet de gemeente heel klantvriendelijk zijn. Inwoners moeten via een gratis telefoonnummer de gemeente kunnen bereiken, en de “vliegende ambtenaar” brengt het gemeentehuis aan uw eigen voordeur.   

f. de gemeente als eerste aanspreekpunt

De gemeente werkt samen met tal van intercommunales die elk op zijn terrein gespecialiseerde diensten aanbiedt (gas, telefoon, openbare verlichting, enz.). De gemeente moet echter steeds het eerste aanspreekpunt bljven en de burger moet dus ook bij de gemeente terecht kunnen voor vragen en klachten over de dienstverlening van deze intercommunales.  

g. verstandig en voorzichtig financieel beleid

Zoals vorige jaren, voeren we een verstandig, voorzichtig en zeker financieel beleid. Eigenlijk zoals elk verstandig huishouden haar budget beheert. Dankzij dit beleid heeft Essen een belastingpeil dat onder het gemiddelde ligt, én hebben we een financiële buffer kunnen opbouwen zodat onze gemeente meer dan andere gemeenten bestand is tegen de financiële crisis.

SAMENGEVAT

CD&V-Essen gaat voor:

·      WOONKANSEN VOOR ELKE ESSENAAR

·      EEN NETTE EN WELVARENDE GEMEENTE

·      TEVREDEN ESSENAREN

·      VERKEERSVEILIGHEID en VERKEERSLEEFBAARHEID

·      VEILIGHEID, EEN SPEL MET RECHTEN EN PLICHTEN

·      EEN VERBONDEN GEMEENTE

·      EEN GEZONDE, SPORTIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE GEMEENTE

·      IEDEREEN VOORUITDUWEN

·      MET EEN GOED BESTUUR

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.